VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS

PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS  DIREKTORIAUS 2013 M. SAUSIO 11 D. ĮSAKYMO NR. V-21 "DĖL VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS SKOLINIMOSI IŠ KREDITO ĮSTAIGŲ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO 

 

2016 m. gruodžio 29 d. Nr. V-703

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos skolinimosi iš kredito įstaigų tvarkos aprašą, patvirtintą Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Fondo valdyba) direktoriaus 2013 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. V-21 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos skolinimosi iš kredito įstaigų tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas):

1.1. pakeičiu Tvarkos aprašo 2 punktą ir išdėstau jį taip:

2. Aprašas parengtas įgyvendinant Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo 32 straipsnio 2 dalies 13 punktą.“;

1.2. pakeičiu Tvarkos aprašo 5 punktą ir išdėstau jį taip:

5. Nustačius būtinybę skolintis lėšas Fondo valdyba nedelsiant raštu kreipiasi į Lietuvos Respublikos finansų ministeriją (toliau – Finansų ministerija) dėl reikiamos skolintis lėšų sumos ir skolinimosi terminų. Finansų ministerija nustato skolinimosi iš Finansų ministerijos sumas. Tik gavusi Finansų ministerijos leidimą, Fondo valdyba skolinasi iš kredito įstaigų.“;

1.3. pakeičiu Tvarkos aprašo 7 punktą ir išdėstau jį taip:

7. Finansų ministerijai leidus atitinkamą sumą atitinkamam terminui skolintis iš kredito įstaigų, Fondo valdyba per Centrinę viešųjų pirkimų informacinę sistemą atlieka finansinių paslaugų (paskolų) pirkimo procedūras ir su pagal jas parinktomis kredito įstaigomis pasirašo sutartis. Siekiant užtikrinti konkurenciją, kreipiamasi į ne mažiau kaip 3 (tris) kredito įstaigas.“

2. N u s t a t a u, kad šio įsakymo 1.1 papunktis įsigalioja 2017 m. sausio 1 d.

3. Į p a r e i g o j u:

3.1. Fondo valdybos Teisės skyrių šį įsakymą pateikti Teisės aktų registrui;

3.2. Fondo valdybos Komunikacijų skyrių šį įsakymą paskelbti Fondo valdybos interneto svetainėje ir Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų intraneto svetainėje;

3.3. Fondo valdybos Informacinės sistemos eksploatavimo ir informacijos valdymo skyrių šį įsakymą išsiųsti Fondo valdybos direktoriaus pavaduotojams, Fondo valdybos Fondo finansų ir apskaitos, Komunikacijos ir Teisės skyriams.

 

 

 

Direktorius                                                                                                       Mindaugas Sinkevičius