LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL  2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 8 PRIORITETO „SOCIALINĖS ĮTRAUKTIES DIDINIMAS IR KOVA SU SKURDU“ PRIEMONĖS NR. 08.4.2-ESFA-R-615 „PRIEMONIŲ, GERINANČIŲ AMBULATORINIŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ PRIEINAMUMĄ TUBERKULIOZE SERGANTIEMS ASMENIMS, ĮGYVENDINIMAS“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO

 

 

2017 m. spalio 27 d. Nr. V-1237

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą, taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą“, 6.2.7 papunkčiu:

1.       T v i r t i n u 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ priemonės Nr. 08.4.2-ESFA-R-615 „Priemonių, gerinančių ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems asmenims, įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašą (pridedama).

2.       P a v e d u:

2.1. Sveikatos apsaugos ministerijos Europos Sąjungos paramos skyriui teikti galimiems pareiškėjams, projektų vykdytojams ir partneriams paaiškinimus dėl šiuo įsakymu patvirtinto 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ priemonės Nr. 08.4.2-ESFA-R-615 „Priemonių, gerinančių ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems asmenims, įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo;

2.2. šio įsakymo vykdymo kontrolę viceministrui pagal veiklos sritį.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                      Aurelijus Veryga

 

 

 

 

 

 

 

Suderinta Europos socialinio fondo agentūros 2017-10-03 raštu Nr. SB-2017-00730

 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos sveikatos

apsaugos ministro
2017 m. spalio 27 d.

įsakymu Nr. V-1237

 

2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 8 PRIORITETO „SOCIALINĖS ĮTRAUKTIES DIDINIMAS IR KOVA SU SKURDU“ ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS NR. 08.4.2-ESFA-R-615 „PRIEMONIŲ, GERINANČIŲ AMBULATORINIŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ PRIEINAMUMĄ TUBERKULIOZE SERGANTIEMS ASMENIMS, ĮGYVENDINIMAS“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ priemonės Nr. 08.4.2-ESFA-R-615 „Priemonių, gerinančių ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems asmenims, įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas (toliau – Aprašas) nustato reikalavimus, kuriais turi vadovautis pareiškėjas, rengdamas ir teikdamas paraiškas finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamus projektus (toliau – paraiška) pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos, patvirtintos Europos Komisijos 2014 m. rugsėjo 8  d. įgyvendinimo sprendimu, kuriuo patvirtinami tam tikri „2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos“ elementai, kad, siekiant investicijų į ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą tikslo, iš Europos regioninės plėtros fondo, Sanglaudos fondo, Europos socialinio fondo ir specialaus asignavimo Jaunimo užimtumo iniciatyvai būtų teikiama parama Lietuvai (apie nurodytą sprendimą Europos Komisija pranešė dokumentu Nr. C(2014)6397 (toliau – Veiksmų programa), 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 8.4.2 konkretaus uždavinio „Sumažinti sveikatos netolygumus, gerinant sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms, ir skatinti sveiką senėjimą“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.4.2-ESFA-R-615 „Priemonių, gerinančių ambulatorinių
sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems asmenims, įgyvendinimas“ (toliau – Priemonė) finansuojamą veiklą, iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų (toliau – Projektai) vykdytojai, įgyvendindami pagal Aprašą finansuojamus projektus, taip pat institucijos, atliekančios paraiškų vertinimą, atranką ir projektų įgyvendinimo priežiūrą.

2. Aprašas yra parengtas atsižvelgiant į:

2.1.    Veiksmų programą;

2.2.    Lietuvos sveikatos 2014–2025 metų strategiją, patvirtintą Lietuvos Respublikos Seimo 2014 m. birželio 26 d. nutarimu Nr. XII-964 „Dėl Lietuvos sveikatos 2014–2025 metų strategijos patvirtinimo“;

2.3.    2014–2020 metų nacionalinės pažangos programos horizontaliojo prioriteto „Sveikata visiems“ tarpinstitucinį veiklos planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. kovo 26 d. nutarimu Nr. 293 „Dėl 2014–2020 metų nacionalinės pažangos programos horizontaliojo prioriteto „Sveikata visiems“ tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“;

2.4. 2014–2020 metų nacionalinės pažangos programos horizontaliojo prioriteto „Regioninė plėtra“ tarpinstitucinį veiklos planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. vasario 19 d. nutarimu Nr. 172 „Dėl 2014–2020 metų nacionalinės pažangos programos horizontaliojo prioriteto „Regioninė plėtra“ Tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“;

 

2.5. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 3 d. nutarimu Nr. 1090 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Veiksmų programos administravimo taisyklės);

2.6. Projektų administravimo ir finansavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Projektų taisyklės);

2.7. Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą, taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą“;

2.8.    Rekomendacijas dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams, patvirtintas Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos, Ekonomikos augimo veiksmų programos, Sanglaudos skatinimo veiksmų programos ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos valdymo komitetų 2014 m. liepos 4 d. protokolu Nr. 34
(su vėlesniais pakeitimais) ir paskelbtas ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt
(toliau – Rekomendacijos dėl projektų išlaidų atitikties ES struktūrinių fondų reikalavimams);

2.9. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos, patvirtintos 2014 m. rugsėjo 8 d. Europos Komisijos sprendimu, 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 8.1.3 konkretaus uždavinio „Pagerinti sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms bei sumažinti sveikatos netolygumus“ ir 8.4.2 konkretaus uždavinio „Sumažinti sveikatos netolygumus, gerinant sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms, ir skatinti sveiką senėjimą“ priemonių įgyvendinimo planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. V-783 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos, patvirtintos 2014 m. rugsėjo 8 d. Europos Komisijos sprendimu, 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 8.1.3 konkretaus uždavinio „Pagerinti sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms bei sumažinti sveikatos netolygumus“ ir 8.4.2 konkretaus uždavinio „Sumažinti sveikatos netolygumus, gerinant sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms, ir skatinti sveiką senėjimą“ priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“;

2.10. Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų regionų projektų atrankos tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2014 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 1V-893 „Dėl iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų regionų projektų atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Regionų projektų atrankos tvarkos aprašas);

2.11.  Sveikatos netolygumų mažinimo Lietuvoje 2014–2023 metų veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. V-815 „Dėl Sveikatos netolygumų mažinimo Lietuvoje 2014–2023 metų veiksmų plano patvirtinimo“ (toliau – Sveikatos netolygumų mažinimo veiksmų planas) 1 priedą „Tuberkuliozės profilaktikos, diagnostikos ir gydymo efektyvumo didinimo krypties aprašas;

2.12.  Atsparios tuberkuliozės kontrolės strategiją, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. balandžio 7 d. įsakymu Nr. V-202 „Dėl Atsparios tuberkuliozės kontrolės strategijos patvirtinimo“;

2.13. Tiesiogiai stebimo trumpo gydymo kurso paslaugų teikimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. V-237 „Dėl Tiesiogiai stebimo trumpo gydymo kurso paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

2.14. Pasaulio sveikatos organizacijos Globalios tuberkuliozės prevencijos ir kontrolės strategijos tikslus po 2015 metų, iškeltus šalių narių Pasaulio sveikatos asamblėjoje 2014 m. gegužės 19-24 d.

3. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos šio Aprašo 2 punkte nurodytuose teisės aktuose.

4. Priemonės įgyvendinimą administruoja Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija (toliau – Ministerija) ir VšĮ Europos socialinio fondo agentūra (toliau – įgyvendinančioji institucija).

5. Pagal Priemonę teikiamo finansavimo forma – negrąžinamoji subsidija.

6. Projektų atranka pagal Priemonę bus atliekama regiono projektų planavimo būdu.

7. Pagal Aprašą visų Priemonės projektų įgyvendinimui numatoma skirti iki:

 

Iš viso lėšų iki:

 

ES struktūrinių fondų lėšų,

Eur

Valstybės biudžeto lėšų,

Eur

Projektų vykdytojų lėšos,

Eur

850 000,00

 

75 000,00

75 000,00

Aštuonių šimtų penkiasdešimt tūkstančių eurų

Septyniasdešimt penkių tūkstančių eurų

Septyniasdešimt penkių tūkstančių eurų

 

 

8. Priemonės tikslas – mažinti Lietuvos gyventojų sergamumą ir mirtingumą nuo tuberkuliozės, išvengti atsparių vaistams tuberkuliozės mikobakterijų atsiradimo ir plitimo.

9. Pagal Aprašą Priemonei skiriamos ES struktūrinių fondų lėšos, nurodytos Aprašo 10 punkte atitinkamam regionui, bus proporcingai paskirstytos to regiono savivaldybėms pagal tuberkulioze sergančių asmenų skaičių jose (pagal Tuberkuliozės valstybės informacinės sistemos duomenis).

10. Skiriamų ES struktūrinių fondų lėšų paskirstymas Lietuvos regionams yra proporcingas tuberkulioze sergančių asmenų skaičiui regionuose (pagal Tuberkuliozės valstybės informacinės sistemos duomenis):

 

Regiono pavadinimas

ES struktūrinių fondų lėšų suma, Eur

Alytaus

55 431,00

Kauno

150 068,00

Klaipėdos

101 590,00

Marijampolės

63 736,00

Panevėžio

72 620,00

Šiaulių

95 217,00

Tauragės

38 048,00

Telšių

52 920,00

Utenos

35 151,00

Vilniaus

185 219,00

 

Iš viso:

850 000,00

 

 

 

 

11. Priemonei skirtos ES struktūrinių fondų lėšos, dėl kurių kasmet turi būti pasirašytos projektų sutartys pagal regionus:

Regiono pavadinimas

ES lėšų suma, Eur

2017 m.

2018 m.

2019 m.

2020 m.

Iš viso konkrečiam regionui per 2017–2020 m.

Alytaus

0

27 715,50

27 715,50

0

55 431,00

Kauno

0

75 034,00

75 034,00

0

150 068,00

Klaipėdos

0

50 795,00

50 795,00

0

101 590,00

Marijampolės

0

31 868,00

31 868,00

0

63 736,00

Panevėžio

0

36 310,00

36 310,00

0

72 620,00

Šiaulių

0

47 608,50

47 608,50

0

95 217,00

Tauragės

0

19 024,00

19 024,00

0

38 048,00

Telšių

0

26 460,00

26 460,00

0

52 920,00

Utenos

0

17 575,50

17 575,50

0

35 151,00

Vilniaus

0

92 609,50

92 609,50

0

185 219,00

Iš viso regionams konkrečiais metais:

0

425 000,00

425 000,00

0

850 000,00

 

12. Priemonei skirtos ES struktūrinių fondų lėšos, kurios kasmet turi būti pripažįstamos deklaruotinomis, pagal regionus:

 

Regiono pavadinimas

ES lėšų suma, Eur

2017 m.

2018 m.

2019 m.

2020 m.

Iš viso konkrečiam regionui per

2017–2020 m.

Alytaus

0

13 858,00

27 715,50

13 858,00

55 431,00

Kauno

0

37 517,00

75 034,00

37 517,00

150 068,00

Klaipėdos

0

25 398,00

50 795,00

25 397,00

101 590,00

Marijampolės

0

15 934,00

31 868,00

15 934,00

63 736,00

Panevėžio

0

18 155,00

36 310,00

18 155,00

72 620,00

Šiaulių

0

23 805,00

47 608,00

23 804,00

95 217,00

Tauragės

0

9 512,00

19 024,00

9 512,00

38 048,00

Telšių

0

13 230,00

26 460,00

13 230,00

52 920,00

Utenos

0

8 788,00

17 575,00

8 788,00

35 151,00

Vilniaus

0

46 305,00

92 609,00

46 305,00

185 219,00

Iš viso regionams konkrečiais metais:

0

212 502,00

424 998,00

212 500,00

850 000,00

 

13. Pagal Aprašą remiama veikla – priemonių, gerinančių ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo prieinamumą tuberkulioze sergantiems pacientams, įgyvendinimas.

14. Priemonė neturi būti derinama su kitomis Veiksmų programos priemonėmis. 

15. Pagal Aprašo 13 punkte nurodytą remiamą veiklą regionų projektų sąrašus visai skiriamai ES struktūrinių fondų lėšų sumai numatoma sudaryti iki 2018 m. I ketvirčio pabaigos.

 

II SKYRIUS

REIKALAVIMAI PAREIŠKĖJUI IR PARTNERIAMS

 

16. Pagal Aprašą galimi pareiškėjai ir partneriai yra:

 

Veiklos Nr. (Aprašo punktas)

 

Veikla

Galimas pareiškėjas

Galimas partneris (-iai)

13.

Priemonių, gerinančių ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo prieinamumą tuberkulioze sergantiems pacientams, įgyvendinimas

Savivaldybių administracijos;

Asmens sveikatos priežiūros įstaigos, teikiančios ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas ir turinčios sutartis su teritorinėmis ligonių kasomis dėl šių paslaugų apmokėjimo.

Savivaldybių administracijos;

Asmens sveikatos priežiūros įstaigos, teikiančios ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas ir turinčios sutartis su teritorinėmis ligonių kasomis dėl šių paslaugų apmokėjimo.

 

 

17. Pareiškėju (projekto vykdytoju) ir partneriu (-iais) gali būti tik juridiniai asmenys.

18. Pareiškėjas (projekto vykdytojas) yra tiesiogiai atsakingas už projekto parengimą, įgyvendinimą ir rezultatus nepriklausomai nuo to, ar pareiškėjas (projekto vykdytojas) projektą įgyvendina vienas, ar kartu su partneriu (-iais). Tuo atveju, jeigu projektas įgyvendinamas kartu su partneriu (-iais), pareiškėjas (projekto vykdytojas) atstovauja visiems partneriams projekto sutarties vykdymo ir projekto įgyvendinimo klausimais ir privalo užtikrinti, kad partneris (-iai) būtų tinkamai informuotas (-i) apie jo (jų) pareigas, susijusias su projekto sutarties vykdymu ir projekto įgyvendinimu, taip pat laikytųsi visų su projekto įgyvendinimu susijusių įsipareigojimų, nustatytų projekto sutartyje ir Projektų taisyklėse.

19. Papildomi reikalavimai pareiškėjams ir partneriams netaikomi.

 

III SKYRIUS

PROJEKTAMS TAIKOMI REIKALAVIMAI

 

20. Projektas turi atitikti Projektų taisyklių 10 skirsnyje nustatytus bendruosius reikalavimus.

21. Projektai turi atitikti specialiuosius projektų atrankos kriterijus, patvirtintus Veiksmų programos stebėsenos komiteto 2017 m. kovo 30 d. posėdžio nutarimu Nr. 44 P:

21.1. projektas turi atitikti Sveikatos netolygumų mažinimo veiksmų plano 1 priedo „Tuberkuliozės profilaktikos, diagnostikos ir gydymo efektyvumo didinimo krypties aprašasnuostatas. Vertinant projekto atitiktį šiam specialiam projektų atrankos kriterijui, vertinama, ar projektas (pareiškėjas ir veiklos) atitinka 23.16 papunkčiu numatytus tikslus, uždavinius ir priemones;

21.2. projektas turi atitikti regiono plėtros plano, patvirtinto regiono plėtros tarybos sprendimu, nuostatas; vertinant projekto atitiktį šiam specialiam projektų atrankos kriterijui vertinama, ar projektas (pareiškėjas ir veiklos) atitinka regiono plėtros plano priemonių plane nurodytą informaciją apie projekto pareiškėją, pagrindinę veiklų grupę.

22. Teikiamų pagal Aprašą projektų įgyvendinimo trukmė turi būti ne ilgesnė kaip 48 mėnesiai nuo projekto sutarties pasirašymo dienos.

23. Tam tikrais atvejais dėl objektyvių priežasčių, kurių projekto vykdytojas negalėjo numatyti paraiškos pateikimo ir vertinimo metu, projekto vykdymo laikotarpis gali būti pratęstas Projektų taisyklių 213.1 ir 213.5 papunkčiuose nustatyta tvarka.

24.     Projekto veiklos turi būti vykdomos Lietuvos Respublikoje.

25.     Tinkama tikslinė asmenų grupė – asmenys, sergantys tuberkulioze, kuriems Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. vasario 12 d. įsakymo Nr. V-237 „Dėl Tiesiogiai stebimo trumpo gydymo kurso paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ nustatyta tvarka gydytojas pulmonologas paskyrė ambulatorinį tiesiogiai stebimą trumpo gydymo kursą (toliau – DOTS).

26. Projektais turi būti siekiama šio Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodiklio:

 

Eil. Nr.

Rodiklio kodas

Rodiklio pavadinimas

Siektina reikšmė

2023 m.

Pasirenkamas vykdant veiklą (-as) Nr. (nurodomi atitinkami šio Aprašo punktai)

1.

P.N.604

„Tuberkulioze sergantys pacientai, kuriems buvo suteiktos socialinės paramos priemonės (maisto talonų dalijimas) tuberkuliozės ambulatorinio gydymo metu“

2 400

13

 

27. Regiono plėtros taryba, priimdama sprendimą dėl regiono projektų sąrašo (-ų) sudarymo, turi užtikrinti, kad į regiono savivaldybių projektų sąrašą įtrauktais projektais numatytos pasiekti priemonės įgyvendinimo stebėsenos produkto rodiklių reikšmės būtų ne mažesnės už šias regiono savivaldybėms nustatytas tarpines ir galutines priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodiklių reikšmes:

 

Regionas

P.N.604 Tuberkulioze sergantys pacientai, kuriems buvo suteiktos socialinės paramos priemonės (maisto talonų dalijimas) tuberkuliozės ambulatorinio gydymo metu

 

Tarpinė reikšmė 2018 m. gruodžio 31 d.

Galutinė reikšmė 2023 m. gruodžio 31 d.

Alytaus

60

180

Kauno

200

450

Klaipėdos

150

300

Marijampolės

100

180

Panevėžio

100

200

Šiaulių

80

280

Tauragės

60

100

Telšių

80

160

Utenos

60

100

Vilniaus

310

450

Iš viso:

1200

2 400

 

28. Aprašo 26 punkte nurodyto priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodiklio skaičiavimo aprašas pateiktas Priemonių įgyvendinimo plane ir skelbiamas kartu su Priemonių įgyvendinimo planu ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt.

29. Projekto parengtumo reikalavimai nėra taikomi.

30. Negali būti numatyti projekto apribojimai, kurie turėtų neigiamą poveikį moterų ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principų įgyvendinimui. Rekomenduojama, kad projektai prisidėtų prie lyčių lygybės principo įgyvendinimo ir (arba) skatintų nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principo įgyvendinimą. Atsižvelgiant į projekto tikslinę asmenų grupę, projekto veiklos ir rezultatai turi būti prieinami visiems dalyviams, turintiems skirtingų poreikių (judėjimo, klausos ar kitą negalią turintiems asmenims ir pan.). Projekto veiklos turi būti organizuojamos patalpose, prieinamose judėjimo, regos ar kitą negalią turintiems asmenims.

31. Projekte neturi būti numatyta projekto veiksmų, kurie turėtų neigiamą poveikį darnaus vystymosi principo įgyvendinimui.

32. Pagal Aprašą valstybės pagalba, kaip ji apibrėžta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (OL 2010 C 83, p. 47) 107 straipsnyje, ir de minimis pagalba, kuri atitinka 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (OL 2013 L 352, p. 1) nuostatas, neteikiama.

33. Projekte numatytos pagal Aprašą finansuojama veikla negali būti finansuojama ar finansuota iš kitų nacionalinių, tarptautinių programų ir (arba) fondų lėšų.

 

IV SKYRIUS

TINKAMŲ FINANSUOTI PROJEKTO IŠLAIDŲ IR FINANSAVIMO REIKALAVIMAI

 

34.     Projekto išlaidos turi atitikti Projektų taisyklių VI skyriuje ir Rekomendacijose dėl projektų išlaidų atitikties ES struktūrinių fondų reikalavimams, kurios paskelbtos ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt, išdėstytus projekto išlaidoms taikomus reikalavimus.

35. Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis sudaro ne daugiau kaip 92,5 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, t. y. iš ES struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų skiriamas finansavimas negali viršyti 92,5 proc.

36. Pareiškėjas ir (ar) partneris (-iai) privalo savo ir (arba) kitų šaltinių lėšomis prisidėti prie projekto finansavimo ne mažiau kaip 7,5 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

37. Pareiškėjas ir (ar) partneris (-iai) savo iniciatyva ir savo ir (arba) kitų šaltinių lėšomis gali prisidėti prie projekto įgyvendinimo didesne nei nurodyta Aprašo 36 punkte lėšų suma.

38.     Projekto tinkamų finansuoti išlaidų dalis, kurios nepadengia projektui skiriamo finansavimo lėšos, turi būti finansuojama iš projekto vykdytojo ir (ar) partnerio (-ių) lėšų.

39. Vadovaujantis Projektų taisyklių 438.1 ir  438.2 papunkčių nuostatomis, pagal Priemonę didžiausia galima vienam projektui skiriamo finansavimo lėšų suma negali viršyti 100 000 eurų (vieno šimto tūkstančių eurų).

40. Kai didžiausia galima projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma neviršija 100 000 eurų (vieno šimto tūkstančių eurų), projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu įgyvendinančioji institucija, vadovaudamasi pareiškėjo pateiktais duomenimis arba projekto biudžetu, gali nustatyti projektui taikytinus fiksuotuosius įkainius ir (arba) fiksuotąsias sumas, išskyrus Projektų taisyklių 429 punkte numatytus atvejus.

41. Pagal Aprašą tinkamų arba netinkamų finansuoti išlaidų kategorijos yra šios:

 

Išlaidų kategorijos Nr.

Išlaidų kategorijos pavadinimas

Reikalavimai ir paaiškinimai

1.

Žemė

Netinkama finansuoti.

2.

Nekilnojamasis turtas

Netinkama finansuoti.

3.

Statyba, rekonstravimas, remontas ir kiti darbai

Netinkama finansuoti.

4.

Įranga, įrenginiai ir kitas turtas

Netinkama finansuoti.

5.

Projekto vykdymas

Tinkamos finansuoti yra šios išlaidos:

5.1. maisto talonų maisto produktams išlaidos apmokamos taikant fiksuotąjį įkainį, kuris nustatytas pagal Europos socialinio fondo agentūros parengtą 2017-06-23 analizę „Maisto išlaidų, skirtų tuberkulioze sergančių asmenų skatinimui ambulatorinio gydymo metu, fiksuotojo įkainio nustatymo pagrindimas“. Ši ataskaita skelbiama ES struktūrinių fondų svetainėje adresu

http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/supaprastinto-islaidu-apmokejimo-tyrimai.

Draudžiama už maisto talonus (skirtus maisto produktams) įsigyti alkoholinius ir energinius gėrimus, tabako gaminius ir loterijos bilietus. Taip pat draudžiama maisto talonus keisti į pinigus.

 

5.2 Projekto veikloms vykdyti reikalingos vykdančiojo personalo kelionių, komandiruočių (įskaitant personalo nuvykimą pas tuberkulioze sergančius asmenis, kuriems paskirtas DOTS gydymas) transporto (toliau – transporto) Lietuvoje išlaidos apmokamos taikant fiksuotuosius įkainius, kurie nustatomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2015 m. balandžio 24 d. Kuro ir viešojo transporto išlaidų fiksuotųjų įkainių nustatymo tyrimo ataskaita. Ši ataskaita skelbiama ES struktūrinių fondų svetainėje adresu http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/supaprastinto-islaidu-apmokejimo-tyrimai.

 

5.3. DOTS kabinetų ar kitų asmens sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų darbo užmokesčio, apskaičiuoto ir išmokėto už darbo laiką, skirtą Aprašo 13 punkte nurodytos veiklos įgyvendinimui, ir susijusių darbdavio įsipareigojimų išlaidos apmokamos taikant fiksuotuosius įkainius, kurių dydžiai nustatyti Viešojo valdymo institucijų projektų dalyvių darbo užmokesčio fiksuotųjų įkainių nustatymo tyrimo ataskaitoje, kuri skelbiama ES

 

struktūrinių fondų interneto svetainėje http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/supaprastinto-islaidu-apmokejimo-tyrimai. Šios išlaidos yra tinkamos tik kaip pareiškėjo ir (arba) partnerio nuosavas įnašas.

 

Projektinio pasiūlymo ir paraiškos parengimo išlaidos yra netinkamos finansuoti.

6.

Informavimas apie projektą

Tinkamos finansuoti tik privalomos informavimo apie projektą priemonės pagal Projektų taisyklių 450.1, 450.2 ir 450.6 papunkčius.

 

7.

Netiesioginės išlaidos ir kitos išlaidos pagal fiksuotąją projekto išlaidų normą:

 

Tinkama finansuoti.

 

Netiesioginėms projekto išlaidoms apmokėti taikoma fiksuotoji projekto išlaidų norma apskaičiuojama pagal Projektų taisyklių 10 priedą.

 

Pastaba: Paraiškos formos projekto biudžeto lentelė pildoma vadovaujantis Projekto biudžeto formos pildymo instrukcija, pateikta Rekomendacijose dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams.

 

42. Išlaidos, apmokamos taikant Aprašo 40 ir 41 punktuose nurodytus fiksuotuosius įkainius, fiksuotąją normą ir fiksuotąją sumą, turi atitikti šias nuostatas:

42.1.  pagal fiksuotuosius įkainius / fiksuotąją normą / fiksuotąją sumą apmokamos išlaidos turi atitikti Projektų taisyklių 35 skirsnio nuostatas;

42.2pareiškėjas turi teisę paraiškoje numatyti mažesnius fiksuotųjų įkainių dydžius, nei jam taikomi Apraše nustatyti dydžiai;

42.3.  projektų išlaidos, kurias numatyta apmokėti taikant fiksuotuosius įkainius, apmokamos atsižvelgiant į projekto sutartyje nustatytus fiksuotuosius įkainius ir projekto vykdytojo pateiktus dokumentus, kuriais įrodomas pasiektas rezultatas. Dokumentai, kuriuos reikia pateikti, įrodant pagal fiksuotuosius įkainius apmokamų rezultatų pasiekimą, bus nurodyti projekto sutartyje.

43. Pajamoms iš projekto veiklų, gautoms projekto įgyvendinimo metu ir po projekto finansavimo pabaigos, yra taikomi reikalavimai, nustatyti Projektų taisyklių 36 skirsnyje.

44. Pagal priemonę yra apmokamos tik tos Aprašo 41 punkte nurodytos išlaidos, kurios bus patirtos projekto vykdytojo, partnerio (-ių) ar projekto veiklų dalyvio (-ių) įgyvendinant Aprašo 13 punkte nurodytas atitinkamas veiklas.

45. Projekto išlaidos apmokamos supaprastintai, kai projektas bendrai finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų ir jam skiriamo finansavimo lėšų suma neviršija 50 000 eurų (penkiasdešimt tūkstančių eurų).

46. Projekto vykdytojui nepasiekus įsipareigotų pasiekti stebėsenos rodiklių reikšmių, taikomos Projekto taisyklių 22 skirsnio nuostatos.

47. Projekto veiklos (taip pat viešieji pirkimai) gali būti pradėtos vykdyti prieš projekto sutarčių pasirašymą, bet ne anksčiau kaip 2014 m. sausio 1 d. Jeigu projekto vykdytojas pradeda projekto veiklas vykdyti iki projekto sutarties pasirašymo dienos, projekto vykdytojo patirtos išlaidos galės būti kompensuojamos projekto finansavimo lėšomis, jeigu jos atitiks tinkamoms finansuoti projekto išlaidoms nustatytus reikalavimus.

 

V SKYRIUS

PARAIŠKŲ RENGIMAS, PAREIŠKĖJO INFORMAVIMAS, KONSULTAVIMAS, PARAIŠKŲ TEIKIMAS IR VERTINIMAS

 

48. Savivaldybių vykdomosios institucijos (toliau – savivaldybių institucijos) iki Regiono plėtros tarybos sekretoriato kvietime teikti projektinius pasiūlymus nurodyto termino turi Regiono plėtros tarybos sekretoriatui raštu pateikti projektinius pasiūlymus dėl regiono projektų įgyvendinimo (toliau – projektinis pasiūlymas) pagal formą, nustatytą Regionų projektų atrankos tvarkos apraše.

49. Regiono plėtros taryba, Regiono plėtros tarybos sekretoriatui įvertinus projektinius pasiūlymus, priima sprendimą dėl regionų projektų sąrašo (-ų) sudarymo. Į regiono projektų sąrašą gali būti įtraukti tik Projektų taisyklių 7 skirsnyje nustatytus reikalavimus atitinkantys projektai. Pareiškėjai, kurių projektai įtraukti į regiono projektų sąrašą, įgyja teisę teikti paraišką finansuoti projektą.

50. Siekdamas gauti finansavimą, pareiškėjas turi užpildyti paraišką, kurios iš dalies užpildyta forma PDF formatu skelbiama ES struktūrinių fondų svetainės www.esinvesticijos.lt skiltyje „Finansavimas/Planuojami valstybės (regionų) projektai“ prie konkretaus planuojamo projekto „susijusių dokumentų“.

51. Pareiškėjas pildo paraišką ir kartu su Aprašo 54 punkte nurodytais priedais ją teikia įgyvendinančiajai institucijai per Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų bendrai finansuojamų projektų Duomenų mainų svetainę (toliau – DMS) arba raštu (kartu pateikdamas į elektroninę laikmeną įrašytą paraišką ir jos priedus PDF formatu), jei nėra užtikrintos DMS funkcinės galimybės, Projektų taisyklių 12 skirsnyje nustatyta tvarka. Pareiškėjas prie DMS jungiasi naudodamasis Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platforma, užsiregistravęs jis tampa DMS naudotoju.

52. Jei laikinai nėra užtikrintos DMS funkcinės galimybės ir dėl to pareiškėjas negali pateikti paraiškos ar jos priedo (-ų) paskutinę paraiškų pateikimo termino dieną, įgyvendinančioji institucija paraiškų pateikimo terminą pratęsia 7 dienų laikotarpiui ir (arba) sudaro galimybę paraiškas ar jų priedus pateikti kitu būdu ir apie tai informuoja pareiškėją raštu / per DMS.

53. Jeigu vadovaujantis Aprašo 51 punktu paraiška teikiama raštu, ji gali būti teikiama vienu iš šių būdų:

53.1.  įgyvendinančiajai institucijai teikiamas pasirašytas popierinis paraiškos ir jos priedų dokumentas (kartu pateikiant į elektroninę laikmeną įrašytą paraišką ir priedus). Paraiškos originalo ir elektroninės versijos turinys turi būti identiškas. Nustačius, kad paraiškos elektroninės versijos turinys neatitinka originalo, vadovaujamasi paraiškos originale nurodyta informacija. Paraiška gali būti pateikta registruotu laišku, per pašto kurjerį arba įteikta asmeniškai kvietime nurodytu adresu;

53.2.  įgyvendinančiajai institucijai kvietime nurodytu elektroninio pašto adresu siunčiamas elektroninis dokumentas, pasirašytas saugiu elektroniniu parašu. Kai paraiška teikiama pastaruoju būdu, kartu teikiami dokumentai ir (ar) skaitmeninės pridedamų dokumentų kopijos elektroniniu parašu gali būti netvirtinami.

54. Kartu su paraiška pareiškėjas turi pateikti šiuos priedus:

54.1.  įgaliojimą pasirašyti paraišką, jei paraišką pasirašo ne pareiškėjo organizacijos vadovas;

54.2. partnerio (-ių) deklaraciją (-as), jei projektą numatyta įgyvendinti kartu su partneriais (Partnerio deklaracijos forma integruota į pildomą paraiškos formą);

54.3. pareiškėjo nuosavą indėlį įrodančius dokumentus (pagrindimas laisva forma);

54.4.  klausimyną apie pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokesčio tinkamumą finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir (arba) Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų, jei pareiškėjas prašo PVM išlaidas pripažinti tinkamomis finansuoti, t. y. įtraukia šias išlaidas į projekto biudžetą (forma skelbiama ES struktūrinių fondų svetainės www.esinvesticijos.lt skiltyje „Dokumentai“, ieškant dokumento tipo „paraiškų priedų formos“).

55. Paraiškų pateikimo paskutinė diena nustatoma regionų projektų sąraše, kuris skelbiamas ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt. Pareiškėjui praleidus regionų projektų sąraše nustatytą paraiškos pateikimo terminą, sprendimą dėl paraiškos priėmimo, atsižvelgdama į termino praleidimo priežastis, priima įgyvendinančioji institucija.

56. Pareiškėjai informuojami ir konsultuojami Projektų taisyklių 5 skirsnyje nustatyta tvarka. Informacija apie konkrečius įgyvendinančiosios institucijos konsultuojančius asmenis ir jų kontaktus bus nurodyta įgyvendinančiosios institucijos siunčiamame pasiūlyme teikti paraiškas pagal regionų projektų sąrašą.

57. Įgyvendinančioji institucija atlieka projekto tinkamumo finansuoti vertinimą Projektų taisyklių 14 ir 15 skirsniuose nustatyta tvarka pagal Aprašo 1 priede „Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo lentelė“ nustatytus reikalavimus.

58. Paraiškos vertinimo metu įgyvendinančioji institucija gali paprašyti pareiškėjo pateikti trūkstamą informaciją ir (arba) dokumentus. Pareiškėjas privalo pateikti šią informaciją ir (arba) dokumentus per įgyvendinančiosios institucijos nustatytą terminą.

59. Paraiškos vertinamos ne ilgiau kaip 60 dienų nuo regiono projekto paraiškos gavimo dienos.

60. Nepavykus paraiškų įvertinti per nustatytą terminą (kai paraiškų vertinimo metu reikia kreiptis į kitas institucijas, atliekama patikra projekto įgyvendinimo ir (ar) administravimo vietoje), vertinimo terminas gali būti pratęstas įgyvendinančiosios institucijos sprendimu. Apie naują paraiškų vertinimo terminą įgyvendinančioji institucija informuoja pareiškėją per DMS (arba raštu, jei DMS funkcinės galimybės tuo metu nėra užtikrinamos).

61. Paraiška atmetama dėl Apraše nustatytų priežasčių ir (arba) Projektų taisyklių 14–16 skirsniuose nustatyta tvarka. Apie paraiškos atmetimą pareiškėjas informuojamas per DMS (arba raštu, jei DMS funkcinės galimybės tuo metu nėra užtikrinamos) per 3 darbo dienas nuo sprendimo dėl paraiškos atmetimo priėmimo dienos.

62. Pareiškėjas sprendimą dėl paraiškos atmetimo gali apskųsti Projektų taisyklių 43 skirsnyje nustatyta tvarka ne vėliau kaip per 14 dienų nuo tos dienos, kurią pareiškėjas sužinojo ar turėjo sužinoti apie skundžiamus įgyvendinančiosios institucijos veiksmus ar neveikimą.

63. Įgyvendinančiajai institucijai baigus paraiškų vertinimą, sprendimą dėl projekto finansavimo arba nefinansavimo priima Ministerija Projektų taisyklių 17 skirsnyje nustatyta tvarka.

64. Ministerijai priėmus sprendimą finansuoti projektą, įgyvendinančioji institucija per 3 darbo dienas nuo šio sprendimo gavimo dienos per DMS (arba raštu, jei DMS funkcinės galimybės tuo metu nėra užtikrinamos) pateikia šį sprendimą pareiškėjui.

65. Pagal Aprašą finansuojamiems projektams įgyvendinti bus sudaromos dvišalės projektų sutartys tarp pareiškėjo ir įgyvendinančiosios institucijos.

66. Ministerijai priėmus sprendimą dėl projekto finansavimo, įgyvendinančioji institucija Projektų taisyklių 18 skirsnyje nustatyta tvarka pagal Projektų taisyklių 4 priede nustatytą formą parengia ir pateikia pareiškėjui projekto sutarties projektą ir nurodo pasiūlymo pasirašyti sutartį galiojimo terminą. Pareiškėjui per įgyvendinančiosios institucijos nustatytą pasiūlymo galiojimo terminą nepasirašius sutarties, pasiūlymas pasirašyti sutartį netenka galios. Pareiškėjas turi teisę kreiptis į įgyvendinančiąją instituciją su prašymu dėl objektyvių priežasčių, nepriklausančių nuo pareiškėjo, pakeisti sutarties pasirašymo terminą.

67.     Projekto sutarties originalas, priklausomai nuo to, kokią šio dokumento formą pasirenka projekto vykdytojas, gali būti rengiamas ir teikiamas:

67.1.  kaip pasirašytas popierinis dokumentas arba

67.2.  kaip elektroninis dokumentas, pasirašytas elektroniniu parašu.

 

VI SKYRIUS

PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO REIKALAVIMAI

 

68. Projektas įgyvendinamas pagal projekto sutartyje ir Projektų taisyklėse nustatytus reikalavimus. Projektui taip pat taikomi reikalavimai, nustatyti šiame Apraše.

69. Projekto įgyvendinimo metu projekto vykdytojas privalo įgyvendinti informavimo apie projektą priemones:

69.1.  interneto svetainėje (jei projekto vykdytojas tokią turi) paskelbti informaciją apie įgyvendinamą projektą, apibūdinti jo tikslus, rezultatus ir informuoti apie finansavimą iš Europos socialinio fondo lėšų;

69.2.  projekto įgyvendinimo pradžioje pakabinti bent vieną plakatą (ne mažesnį kaip
A3 formato), kuriame turi būti pateikta informacija apie įgyvendinamą projektą ir finansavimą iš Europos socialinio fondo lėšų. Plakatas turi būti pakabintas visuomenei gerai matomoje vietoje (pavyzdžiui, prie įėjimo į pastatą);

69.3.  užtikrinti, kad projektą įgyvendinantiems asmenims, projekto tikslinėms grupėms, projekto rezultatais besinaudojantiems asmenims būtų pranešta apie projekto finansavimą iš Europos socialinio fondo ir (ar) Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų. Dokumentuose, skirtuose visuomenei ar projekto dalyviams informuoti, įskaitant dalyvavimo renginiuose patvirtinimo dokumentus ar kitus pažymėjimus, turi būti naudojamas ES 2014–2020 metų struktūrinių fondų ženklas ir informuojama apie finansavimą iš Europos socialinio fondo lėšų.

70. Pagal Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą taisyklių, nuostatas projektų priežiūrą, kontrolę ir ES lėšų administravimą vykdys įgyvendinančioji institucija.

71. Pareiškėjas ir projektų vykdytojas įgyvendinančiosios institucijos ir ministerijos sprendimus ar veiksmus (neveikimą), turi teisę apskųsti Projekto taisyklių 43 skirsnyje nustatyta tvarka.

 

VII SKYRIUS

APRAŠO KEITIMO TVARKA

 

72. Aprašo keitimo tvarka yra nustatyta Projektų taisyklių 11 skirsnyje.

73. Jei Aprašas keičiamas jau atrinkus projektus, šie pakeitimai, nepažeidžiant lygiateisiškumo principo, taikomi ir įgyvendinamiems projektams Projektų taisyklių 91 punkte nustatytais atvejais.

 

 

 

_________________________________