LIETUVOS RESPUBLIKOS

ALKOHOLIO KONTROLĖS ĮSTATYMO NR. I-857 2, 12, 16, 17, 18, 33, 34, 341 STRAIPSNIŲ IR III SKYRIAUS KETVIRTOJO SKIRSNIO PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 161 STRAIPSNIU

ĮSTATYMAS

 

2015 m. birželio 23 d. Nr. XII-1826

Vilnius

 

 

1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

1. Papildyti 2 straipsnį 11 dalimi:

11. Alkoholinių gėrimų didmeninės prekybos sandėlis – atskirą įėjimą turinti nuo kitų patalpų konstrukcijomis atitverta patalpa arba Lietuvos Respublikoje esančio akcizais apmokestinamų prekių sandėlio patalpa, kurios Nekilnojamojo turto registre įregistruotos kaip sandėliai ir kuriose vykdoma alkoholinių gėrimų didmeninė prekyba.“

2. Papildyti 2 straipsnį 101 dalimi:

101. Automobilinė parduotuvė – kaip maisto prekių pardavimo vieta įrengta transporto priemonė, atitinkanti 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 852/2004 dėl maisto produktų higienos (OL 2004 m. specialusis leidimas, 13 skyrius, 34 tomas, p. 319) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2009 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 219/2009 (OL 2009 L 87, p. 109), II priedo III skyriuje nustatytus reikalavimus.“

3. Papildyti 2 straipsnį 141 dalimi:

141. Firminė alkoholinių gėrimų gamybos įmonės parduotuvė – alkoholinius gėrimus gaminančios įmonės prekybos vieta, kurios ne mažiau kaip 80 procentų mažmeninės prekių apyvartos sudaro įmonės pagaminta produkcija.“

4. Papildyti 2 straipsnį 171 dalimi:

171. Minibaras – viešbučio kambaryje įrengtas nedidelis (iki 55 litrų talpos) baras-šaldytuvas, kuriame laikomos alkoholinių gėrimų (neputojančio ir aromatizuoto vyno, natūralios fermentacijos vaisių vyno, supilstyto į ne didesnę kaip 250 mililitrų tarą, kitų alkoholinių gėrimų (išskyrus putojantį vyną, natūralios fermentacijos sidrą, alų ir alaus mišinius su nealkoholiniais gėrimais), supilstytų į ne didesnę kaip 200 mililitrų tarą, putojančio vyno, natūralios fermentacijos sidro, alaus ir alaus mišinių su nealkoholiniais gėrimais) atsargos, skirtos vartoti viešbučio kambario gyventojams.“

5. Papildyti 2 straipsnį 172 dalimi:

172. Mugė – ne ilgiau kaip 10 kalendorinių dienų trunkantis renginys, kuriame Lietuvos ir (ar) užsienio ūkio subjektai pristato, reklamuoja ir (ar) realizuoja savo gaminius, prekes, paslaugas.“

6. Papildyti 2 straipsnį 231 dalimi:

231. Paroda – ne ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų trunkantis renginys, kuriame viešai eksponuojami meno dirbiniai, pramonės gaminiai, mokslo, kultūros ar kitų sričių pasiekimai ir kurio pagrindinė paskirtis yra visuomenės švietimas mokslo, kultūros, meno, pramonės ar kitose srityse.“

 

2 straipsnis. 12 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 12 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Gaminti alkoholio produktus (išskyrus šio Įstatymo 10 straipsnyje nurodytus naminius alkoholinius gėrimus, kuriuos pasigamina fiziniai asmenys asmeniniam naudojimui) leidžiama tik įmonėms, turinčioms licenciją gaminti šiuos produktus. Licencijas ir jų dublikatus išduoda, papildo, rekvizitus patikslina Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas. Licencijos išduodamos neterminuotam laikui.“

2. Pakeisti 12 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Licencija gaminti alkoholio produktus išduodama ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo visų tinkamai įformintų dokumentų, kurių reikia licencijai išduoti, gavimo licencijas išduodančioje institucijoje dienos. Jeigu buvo pateikti ne visi, neteisingai užpildyti dokumentai arba pateikti neteisingi duomenys, 30 kalendorinių dienų terminas skaičiuojamas nuo visų arba papildytų (patikslintų) dokumentų gavimo dienos. Licencijos neišdavimas arba atsakymo dėl licencijos išdavimo nepateikimas per 30 kalendorinių dienų nelaikomas licencijos išdavimu.“

 

3 straipsnis. 16 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 16 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Didmenine prekyba alkoholio produktais leidžiama verstis tik įmonėms, turinčioms licencijas verstis didmenine prekyba jais. Licencijas ir jų dublikatus išduoda, papildo, rekvizitus patikslina Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas. Licencijos išduodamos neterminuotam laikui. Licencijose verstis didmenine prekyba alkoholio produktais, be kita ko, turi būti įrašyti leidžiami parduoti alkoholio produktai, nurodytos alkoholinių gėrimų grupės, taip pat alkoholinių gėrimų prekybos ir laikymo vieta.“

2. Pakeisti 16 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Įmonėms, Europos juridiniams asmenims ar jų filialams, pateikusiems prašymą išduoti licenciją verstis didmenine prekyba alkoholio produktais ar mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, licencija turi būti išduota ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo visų tinkamai įformintų dokumentų, kurių reikia licencijai išduoti, gavimo licencijas išduodančioje institucijoje dienos. Jeigu pateikti ne visi, neteisingai užpildyti dokumentai arba pateikti neteisingi duomenys, 30 kalendorinių dienų terminas skaičiuojamas nuo visų arba papildytų (patikslintų) dokumentų gavimo dienos. Jeigu per nurodytą terminą licenciją išduodanti institucija neišduoda licencijos ir nepateikia motyvuoto rašytinio atsisakymo išduoti licenciją, laikoma, kad licencija išduota. Šiuo atveju licenciją išduodanti institucija privalo per vieną darbo dieną nuo šioje dalyje nurodyto termino pabaigos išsiųsti licenciją įmonei, Europos juridiniam asmeniui ar jo filialui prašyme dėl licencijos išdavimo nurodytu pageidaujamu licencijos gavimo būdu.“

3. Pakeisti 16 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:

5. Licencijų išdavimo savivaldybėse veiksmus koordinuoja ir jų stebėseną atlieka Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas.“

 

4 straipsnis. Įstatymo papildymas 161 straipsniu

Papildyti Įstatymą 161 straipsniu:

161 straipsnis. Prekybos alkoholiniais gėrimais vieta

Šiame Įstatyme prekybos alkoholiniais gėrimais vieta laikomos parduotuvių, paviljonų, restoranų, kavinių, barų, bufetų, kitos mažmeninės prekybos ir viešojo maitinimo vietų patalpos, automobilinės parduotuvės, kuriose alkoholiniai gėrimai parduodami vartotojui, taip pat viešbučių kambarių minibarai. Kai koncertų, cirko, sporto, diskotekų ir kitų masinių renginių (vykstančių patalpose), teatro spektaklių, kino ir videofilmų demonstravimo vietose alkoholiniai gėrimai parduodami ne prekybai skirtose atskirose patalpose, prekybos alkoholiniais gėrimais vieta laikoma prekybai skirta patalpų dalis, kurioje leidžiama parduoti ir vartoti alkoholinius gėrimus. Aptarnaujant pirkėjus lauko sąlygomis, prekybos alkoholiniais gėrimais vieta laikoma alkoholinių gėrimų pardavimo vieta ir alkoholiniams gėrimams vartoti įrengtos vietos (stalai, pavėsinės, kiti įrenginiai).“

 

5 straipsnis. 17 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 17 straipsnio 3 dalies 7 punktą ir jį išdėstyti taip:

7) etilo alkoholiui, naudojamam gamybos (įskaitant Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo reikalavimus atitinkančių biodegalų ir (ar) biodegalų ir degalų mišinių gamybą, kuriai naudojamas nedenatūruotas dehidratuotas ir dehidratuotas denatūruotas etilo alkoholis, ir atvejus, kai naudojant etilo alkoholį gamybos operacijų metu jis virsta kitu alkoholio produktu, kuris visas sunaudojamas kito galutinio ne alkoholio produkto gamybai), taip pat techninėms, medicinos, veterinarijos reikmėms arba mokslo ir tyrimo darbams, kurį įsigyja, laiko, gabena ir naudoja įmonės, Europos juridiniai asmenys ir jų filialai, turintys Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotus leidimus, išskyrus šio Įstatymo 18straipsnio 2 dalyje nustatytus atvejus, kai leidimai nėra privalomi.“

2. Papildyti 17 straipsnį 15 dalimi:

15. Įmonėms, turinčioms licencijas gaminti alkoholio produktus, verstis didmenine prekyba jais, taip pat įmonėms, Europos juridiniams asmenims ir jų filialams, turintiems licencijas verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, draudžiama verstis licencijoje nurodyta veikla ir laikyti licencijoje nurodytus alkoholio produktus ne toje vietoje, kuri nurodyta licencijoje.“

 

6 straipsnis. 18 straipsnio pakeitimas

1. Pripažinti netekusia galios 18 straipsnio 7 dalį.

2. Pakeisti 18 straipsnio 9 dalį ir ją išdėstyti taip:

9. Savivaldybių tarybos, siekdamos užtikrinti viešąją tvarką ir visuomenės saugumą ir įvertinusios prekybos alkoholiniais gėrimais vietą, gyventojų, bendrijų, bendruomenių ar jų atstovų, asociacijų ar kitų institucijų raštu pareikštą nuomonę, policijos komisariatų pasiūlymus, turi teisę riboti laiką, kuriuo leidžiama prekiauti alkoholiniais gėrimais, neišduoti licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais.“

 

7 straipsnis. III skyriaus ketvirtojo skirsnio pakeitimas

Pakeisti III skyriaus ketvirtąjį skirsnį ir jį išdėstyti taip:

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS

REIKALAVIMAI ASMENIMS, SIEKIANTIEMS GAUTI LICENCIJĄ AR LEIDIMĄ, LEIDIMŲ IŠDAVIMO TVARKA, ATSISAKYMAS IŠDUOTI LICENCIJĄ IR LEIDIMĄ IR LICENCIJUOJAMOS VEIKLOS SĄLYGOS

 

181 straipsnis. Reikalavimai asmenims, siekiantiems gauti licenciją

1. Įmonėms, Europos juridiniams asmenims ir jų filialams, pateikusiems prašymą išduoti licenciją gaminti alkoholio produktus, verstis didmenine prekyba jais ar mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, (toliau – licencijos prašytojas) licencija išduodama, jeigu jie atitinka šiuos reikalavimus:

1) neturi mokestinės nepriemokos Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui, savivaldybių biudžetams ar fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija (išskyrus atvejus, kai įmonei, Europos juridiniam asmeniui ar jo filialui mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų vyksta mokestinis ginčas), ir neturi įsiskolinimo Valstybiniam socialinio draudimo fondo biudžetui. Ši nuostata netaikoma licencijos prašytojams, turintiems licencijas verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais ir norintiems gauti vienkartinę licenciją prekiauti šiais gėrimais masiniuose renginiuose, parodose ir mugėse;

2) licencijos prašytojui nebuvo panaikintas licencijos galiojimas šio Įstatymo 34 straipsnio 17 dalyje ir (ar) 19 dalies 4 punkte nustatytais atvejais;

3) licencijos prašytojo vadovai prašymo išduoti licenciją pateikimo metu nėra ir nebuvo įmonių ar Europos juridinių asmenų ar jų filialų, kuriems jų vadovavimo metu buvo panaikintas licencijų galiojimas šio Įstatymo 34 straipsnio 17 dalyje ir (ar) 19 dalies 4 punkte nustatytais atvejais, vadovai ar kiti šio Įstatymo 34 straipsnio 17 dalyje nurodyti darbuotojai;

4) licencijos prašytojui ar jo vadovams ar kitiems šio Įstatymo 34 straipsnio 17 dalyje nurodytiems darbuotojams nėra įsiteisėjusio apkaltinamojo teismo nuosprendžio dėl bausmės skyrimo, įsiteisėjusio teismo nutarimo, nutarties, įsiteisėjusio atitinkamo muitinės, Valstybinės mokesčių inspekcijos, policijos, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos ar Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento nutarimo dėl nuobaudos skyrimo už alkoholio produktų kontrabandą, alkoholinių gėrimų be banderolių neteisėtą laikymą, gabenimą ar pardavimą, taip pat falsifikuotų alkoholio produktų pardavimą, gabenimą ar laikymą;

5) per pastaruosius penkerius metus iki prašymo išduoti licenciją pateikimo dienos licencijos prašytojo vadovai nebuvo įmonių, Europos juridinių asmenų ar jų filialų, kuriems buvo paskirtos ekonominės sankcijos už alkoholio produktų gaminimą, pardavimą ir (ar) laikymą, gabenimą Lietuvos Respublikoje neturint Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotos licencijos, vadovai;

6) licencijos prašytojui išduotas maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas (ši nuostata netaikoma įmonėms, norinčioms įsigyti licencijas gaminti denatūruotą etilo alkoholį, nemaistinius alkoholinius tirpalus su kvapiųjų medžiagų priedais ir (ar) nedenatūruotą dehidratuotą ir denatūruotą dehidratuotą etilo alkoholį, skirtą naudoti tik Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo reikalavimus atitinkančių biodegalų ir (ar) biodegalų ir degalų mišinių gamybai, arba licencijas verstis didmenine prekyba jais).

2. Licencijos gaminti alkoholio produktus išduodamos įmonėms, jeigu, be šio straipsnio 1 dalyje nurodytų reikalavimų, jos atitinka ir šiuos reikalavimus:

1) įmonei per pastaruosius vienus metus iki prašymo išduoti licenciją pateikimo dienos nebuvo panaikintas licencijos gaminti alkoholio produktus galiojimas šio Įstatymo 34 straipsnio 19 dalies 1 ir (ar) 5 punktuose nustatytais atvejais;

2) įmonei per pastaruosius penkerius metus iki prašymo išduoti licenciją pateikimo dienos nebuvo panaikintas licencijos gaminti alkoholio produktus galiojimas šio Įstatymo 34 straipsnio 16 dalyje ir (ar) 19 dalies 3 punkte nustatytais atvejais;

3) per pastaruosius penkerius metus iki prašymo išduoti licenciją pateikimo dienos norinčių įsigyti licencijas įmonių vadovai nėra buvę įmonių, kurioms buvo panaikintas licencijų gaminti alkoholio produktus galiojimas šio Įstatymo 34 straipsnio 16 dalyje nustatytais atvejais, vadovai;

4) įmonė turi Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatyta tvarka patvirtintus norminius dokumentus, nustatančius šių produktų saugos ir kokybės rodiklius, kurie atitinka teisės aktuose nustatytus alkoholio produktams taikomus saugos ir kokybės rodiklius;

5) įmonės įranga ir patalpos atitinka technologinius reikalavimus;

6) turi Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatyta tvarka atestuotą alkoholio produktų kokybės tyrimo laboratoriją. Šis reikalavimas netaikomas įmonėms, nurodytoms šios dalies 7 punkte;

7) įmonės, gaminančios per metus iki 5 000 hektolitrų alaus, iki 100 hektolitrų natūralios fermentacijos midaus ar vaisių vyno ir neturinčios finansinių ir (ar) techninių galimybių įsirengti nuosavos laboratorijos, yra sudariusios sutartis dėl naudojimosi kitų atestuotų institucijų ar įmonių maisto produktų kokybės tyrimo laboratorijų paslaugomis;

8) įmonės alkoholio produktų kokybės tyrimo laboratorijos ir gamybos personalo kvalifikacija atitinka Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotos institucijos patvirtintus alkoholio produktų gamybos įmonių personalo kvalifikacijos reikalavimus. Šios dalies 7 punkte nurodytoms įmonėms, neturinčioms alkoholio produktų kokybės tyrimo laboratorijos, šiame punkte nurodytas reikalavimas dėl alkoholio produktų kokybės tyrimo laboratorijos personalo kvalifikacijos netaikomas.

3. Licencijos verstis didmenine prekyba alkoholio produktais išduodamos įmonėms, jeigu, be šio straipsnio 1 dalyje nurodytų reikalavimų, jos atitinka ir šiuos reikalavimus:

1) per pastaruosius vienus metus iki prašymo išduoti licenciją pateikimo įmonei nebuvo panaikintas licencijos verstis didmenine prekyba alkoholio produktais galiojimas šio Įstatymo 34 straipsnio 19 dalies 1, 2 ir (ar) 5 punktuose nustatytais atvejais;

2) per pastaruosius penkerius metus iki prašymo išduoti licenciją pateikimo įmonei nebuvo panaikintas licencijos verstis didmenine prekyba alkoholio produktais galiojimas šio Įstatymo 34 straipsnio 16 dalyje ir (ar) 19 dalies 3 punkte nustatytais atvejais;

3) per pastaruosius penkerius metus iki prašymo išduoti licenciją pateikimo norinčių įsigyti licencijas įmonių vadovai nėra buvę įmonių, kurioms buvo panaikintas licencijų verstis didmenine prekyba alkoholio produktais galiojimas šio Įstatymo 34 straipsnio 16 dalyje nustatytais atvejais, vadovai;

4) įmonė vykdo įsipareigojimus muitinei;

5) turi alkoholinių gėrimų didmeninės prekybos sandėlį (taikoma įmonėms, norinčioms gauti licencijas verstis didmenine prekyba alkoholiniais gėrimais);

6) turi sandėlį (kuris Nekilnojamojo turto registre įregistruotas kaip sandėlis), iš kurio bus vykdoma didmeninė prekyba alkoholio produktais ir (ar) kuriame šie produktai bus laikomi.

4. Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išduodamos licencijos prašytojams, jeigu, be šio straipsnio 1 dalyje nurodytų reikalavimų, jie atitinka ir šiuos reikalavimus:

1) per pastaruosius vienus metus iki prašymo išduoti licenciją pateikimo licencijos prašytojui nebuvo panaikintas licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais galiojimas šio Įstatymo 34 straipsnio 19 dalies 1, 2 ir (ar) 5 punktuose nustatytais atvejais;

2) per pastaruosius vienus metus iki prašymo išduoti licenciją pateikimo licencijos prašytojui toje prekybos vietoje, kuriai prašoma licencijos, nebuvo panaikintas licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais galiojimas šio Įstatymo 34 straipsnio 16, 18 dalyse ir (ar) 19 dalies 3 punkte nustatytais atvejais;

3) vienkartinės licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais masiniuose renginiuose, parodose ir mugėse licencijos prašytojas per pastaruosius vienus metus, prekiaudamas alkoholiniais gėrimais masiniuose renginiuose, parodose ir mugėse, rengiamuose toje savivaldybėje, kurioje prašo vienkartinės licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais masiniuose renginiuose, parodose ir mugėse, nėra pažeidęs šio Įstatymo 18 straipsnio 4 dalies 3 punkto reikalavimo;

4) licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais neapmuitinamoje parduotuvėje prašytojas vykdo įsipareigojimus muitinei;

5) licencijos prašytojų, norinčių verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais mažmeninės prekybos ir viešojo maitinimo vietose, įrengtose daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose, numatomai vykdyti veiklai neprieštarauja daugiabučio gyvenamojo namo gyventojai (licencijų prašytojai pateikia Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka daugiabučio gyvenamojo namo gyvenamosios paskirties patalpų savininkų ir neprivatizuotų butų nuomininkų daugumos sutikimą, kuriame turi būti nurodytas numatomas prekybos alkoholiniais gėrimais laikas ir licencijos prašytojo numatoma vykdyti veiklos rūšis. Sutikime nenurodžius numatomo prekybos alkoholiniais gėrimais laiko ir (ar) licencijos prašytojo numatomos vykdyti veiklos rūšies, sutikimas laikomas negaliojančiu. Jeigu butas ar kita patalpa nuosavybės teise priklauso keliems savininkams, jiems jų susitarimu atstovauja vienas asmuo, kuris turi vieną balsą). Šis sutikimas nepateikiamas, jeigu prieš tai šiame daugiabučiame gyvenamajame name tose pačiose patalpose veikusi įmonė arba Europos juridinis asmuo ar jo filialas turėjo licenciją verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais ir licencijos galiojimo metu negauta daugiabučio gyvenamojo namo gyventojų skundų, pagal kuriuos paskirta galiojančių administracinių nuobaudų, nesikeičia nei prekybos alkoholiniais gėrimais laikas, nei veiklos rūšis (ši nuostata netaikoma, jeigu iki paraiškos gauti naują licenciją pateikimo alkoholiniais gėrimais nebuvo prekiaujama ilgiau kaip vienus metus).

 

182 straipsnis. Reikalavimai asmenims, siekiantiems gauti leidimus

Leidimai pirkti nedenatūruoto etilo alkoholio ir leidimai pirkti ir (ar) naudoti denatūruotą etilo alkoholį išduodami įmonėms, Europos juridiniams asmenims ir jų filialams, jeigu jie atitinka šiuos reikalavimus:

1) įmonei, Europos juridiniam asmeniui ar jo filialui arba jų vadovams (jeigu jie veikė įmonės, Europos juridinio asmens ar jo filialo vardu ar dėl jų interesų) nėra įsiteisėjusio apkaltinamojo teismo nuosprendžio dėl bausmės skyrimo, įsiteisėjusio teismo nutarimo, nutarties, įsiteisėjusio atitinkamo muitinės, Valstybinės mokesčių inspekcijos, policijos, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos ar Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento nutarimo dėl nuobaudos skyrimo už alkoholio produktų kontrabandą, alkoholinių gėrimų be banderolių neteisėtą laikymą, gabenimą ar pardavimą, taip pat falsifikuotų alkoholio produktų pardavimą, gabenimą ar laikymą;

2) įmonės, Europos juridinio asmens ar jo filialo paraiškoje išduoti leidimą nurodytas etilo alkoholis atitinka etilo alkoholio denatūravimo formulių naudojimo sritis;

3) per pastaruosius vienus metus įmonei, Europos juridiniam asmeniui ar jo filialui nebuvo panaikintas leidimo galiojimas šio Įstatymo 34 straipsnio 20 dalyje nustatytais atvejais.

 

183 straipsnis. Leidimų išdavimo, patikslinimo ir papildymo tvarka

1. Leidimai pirkti nedenatūruoto etilo alkoholio, leidimai pirkti ir (ar) naudoti denatūruotą etilo alkoholį išduodami per 15 darbo dienų, patikslinami ar papildomi per 5 darbo dienas nuo visų tinkamai įformintų dokumentų, kurių reikia leidimui išduoti, papildyti ar patikslinti gavimo leidimus išduodančioje institucijoje dienos. Jeigu pateikti ne visi, neteisingai užpildyti dokumentai arba pateikti neteisingi duomenys, šioje dalyje nurodyti terminai skaičiuojami nuo visų arba papildytų (patikslintų) dokumentų gavimo dienos.

2. Leidimo pirkti nedenatūruoto etilo alkoholio, leidimo pirkti ir (ar) naudoti denatūruotą etilo alkoholį nereikia ūkio subjektams:

1) perkantiems per metus ne daugiau kaip 10 litrų nedenatūruoto etilo alkoholio ir (ar) denatūruoto etilo alkoholio iš įmonių, turinčių licencijas gaminti šiuos produktus ar licencijas verstis didmenine prekyba jais;

2) perkantiems ir (ar) naudojantiems denatūruotą etilo alkoholį Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo reikalavimus atitinkančių biodegalų ir (ar) biodegalų ir degalų mišinių gamybai, kai denatūruotas etilo alkoholis su akcizais apmokestinamų prekių vežimo dokumentu ar supaprastintu akcizais apmokestinamų prekių vežimo dokumentu gabenamas į akcizais apmokestinamų prekių sandėlį;

3) perkantiems nedenatūruotą etilo alkoholį gamybos reikmėms, kai jis gabenamas su akcizais apmokestinamų prekių vežimo dokumentu ar supaprastintu akcizais apmokestinamų prekių vežimo dokumentu į akcizais apmokestinamų prekių sandėlį.

 

184 straipsnis. Atsisakymas išduoti licenciją

1. Licencijos gaminti alkoholio produktus, verstis didmenine prekyba jais ar mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais neišduodamos šiais atvejais:

1) licencijos prašytojas pateikia ne visus reikiamus, neteisingai užpildytus dokumentus ir neįvykdo licencijas išduodančios institucijos reikalavimo pateikti trūkstamus dokumentus ar ištaisyti juose esančius trūkumus;

2) licencijos prašytojas neatitinka šio Įstatymo 181 straipsnio 1 dalyje nustatytų reikalavimų;

3) licencijos prašytojas nesumoka už licencijos išdavimą nustatytos valstybės rinkliavos.

2. Be šio straipsnio 1 dalyje nustatytų reikalavimų, licencijos gaminti alkoholio produktus neišduodamos ir tais atvejais, jeigu licencijos prašytojas neatitinka šio Įstatymo 18straipsnio 2 dalyje nustatytų reikalavimų. Jeigu licencijos prašytojas neatitinka šio Įstatymo 18straipsnio 2 dalies 1 punkte nustatytų reikalavimų, licencija jam neišduodama vienus metus nuo anksčiau turėtos licencijos galiojimo panaikinimo dienos. Jeigu licencijos prašytojas neatitinka šio Įstatymo 18straipsnio 2 dalies 2 ir 3 punktuose nustatytų reikalavimų, jam licencija neišduodama penkerius metus nuo anksčiau turėtos licencijos galiojimo panaikinimo dienos.

3. Be šio straipsnio 1 dalyje nustatytų reikalavimų, licencijos verstis didmenine prekyba alkoholio produktais neišduodamos ir tais atvejais, jeigu licencijos prašytojas neatitinka šio Įstatymo 18straipsnio 3 dalyje nustatytų reikalavimų. Jeigu licencijos prašytojas neatitinka šio Įstatymo 18straipsnio 3 dalies 1 punkte nustatytų reikalavimų, licencija jam neišduodama vienus metus nuo anksčiau turėtos licencijos galiojimo panaikinimo dienos. Jeigu licencijos prašytojas neatitinka šio Įstatymo 181 straipsnio 3 dalies 2 ir 3 punktuose nustatytų reikalavimų, jam licencija neišduodama penkerius metus nuo anksčiau turėtos licencijos galiojimo panaikinimo dienos.

4. Be šio straipsnio 1 dalyje nustatytų reikalavimų, licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais neišduodamos ir šiais atvejais:

1) jeigu licencijos prašytojas neatitinka šio Įstatymo 181 straipsnio 4 dalyje nustatytų reikalavimų. Jeigu licencijos prašytojas neatitinka šio Įstatymo 181 straipsnio 4 dalies 1 punkte nustatytų reikalavimų, licencijos neišduodamos vienus metus nuo anksčiau turėtos licencijos galiojimo panaikinimo dienos. Jeigu licencijos prašytojas neatitinka šio Įstatymo 181 straipsnio 4 dalies 2 punkte nustatytų reikalavimų, licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais toje prekybos vietoje, kurioje nustatytas pažeidimas, jį padariusiam licencijos prašytojui neišduodama vienus metus nuo anksčiau turėtos licencijos galiojimo panaikinimo dienos. Jeigu licencijos prašytojas neatitinka šio Įstatymo 181 straipsnio 4 dalies 3 punkte nustatytų reikalavimų, vienus metus nuo pažeidimo nustatymo dienos jam neišduodama vienkartinė licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais masiniuose renginiuose, parodose ir mugėse, rengiamuose toje savivaldybėje, kurioje nustatytas pažeidimas;

2) kai savivaldybės taryba, siekdama užtikrinti viešąją tvarką ir visuomenės saugumą ir įvertinusi prekybos alkoholiniais gėrimais vietą, gyventojų, bendrijų, bendruomenių ar jų atstovų, asociacijų ar kitų institucijų raštu pareikštą nuomonę, policijos komisariatų pasiūlymus, priima motyvuotą sprendimą neišduoti licencijos.

 

185 straipsnis. Atsisakymas išduoti leidimą

Leidimai pirkti nedenatūruoto etilo alkoholio ir leidimai pirkti ir (ar) naudoti denatūruotą etilo alkoholį neišduodami šiais atvejais:

1) įmonė, Europos juridinis asmuo ar jo filialas pateikia ne visus reikiamus, neteisingai užpildytus dokumentus ir neįvykdo leidimą išduodančios institucijos reikalavimo pateikti trūkstamus dokumentus ar ištaisyti juose esamus trūkumus;

2) įmonė, Europos juridinis asmuo ar jo filialas neatitinka šio Įstatymo 18straipsnyje nustatytų reikalavimų. Jeigu įmonė, Europos juridinis asmuo ar jo filialas neatitinka šio Įstatymo 18straipsnio 3 punkte nustatyto reikalavimo, nauji leidimai neišduodami vienus metus nuo anksčiau turėto leidimo galiojimo panaikinimo dienos;

3) įmonė, Europos juridinis asmuo ar jo filialas nesumoka už leidimo išdavimą nustatytos valstybės rinkliavos.

 

186 straipsnis. Licencijuojamos veiklos sąlygos

1. Įmonės, turinčios šio Įstatymo 12 straipsnio 1 dalyje ir 16 straipsnio 1 dalyje nurodytas licencijas, ir įmonės, Europos juridiniai asmenys ir jų filialai, turintys šio Įstatymo 16 straipsnio 3 dalyje nurodytas licencijas ir šio Įstatymo 17 straipsnio 3 dalies 7 punkte nurodytus leidimus, privalo laikytis šiame Įstatyme nustatytų alkoholio produktų gamybos, prekybos, laikymo ir gabenimo reikalavimų.

2. Įmonės, turinčios licencijas gaminti alkoholio produktus, verstis didmenine prekyba jais, taip pat įmonės, Europos juridiniai asmenys ir jų filialai, turintys licencijas verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, privalo informuoti licenciją išdavusią instituciją apie pasikeitusį įmonės, Europos juridinio asmens ar jo filialo vadovą per 10 darbo dienų nuo jo darbo pradžios.

3. Įmonės, Europos juridiniai asmenys ir jų filialai, turintys licencijas verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, privalo kreiptis į licenciją išdavusią instituciją dėl licencijos patikslinimo, kai savivaldybės taryba, vadovaudamasi šio Įstatymo 18 straipsnio 9 dalimi, apriboja įmonės, Europos juridinio asmens ar jo filialo prekybos alkoholiniais gėrimais laiką, per 5 darbo dienas nuo savivaldybės vykdomosios institucijos rašytinio pranešimo apie savivaldybės tarybos nustatytą apribojimą gavimo.

4. Įmonės, turinčios licencijas gaminti alkoholio produktus, kalendoriniam mėnesiui pasibaigus, ne vėliau kaip iki kito mėnesio 20 dienos turi pateikti Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui mėnesio duomenis apie alkoholio produktų gamybos ir realizavimo apimtis pagal Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento patvirtintą pavyzdinę formą.

5. Kalendoriniam mėnesiui pasibaigus, ne vėliau kaip iki kito mėnesio 10 dienos, nedenatūruotą etilo alkoholį ir denatūruotą etilo alkoholį parduodančios įmonės turi pateikti Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui per mėnesį parduoto nedenatūruoto etilo alkoholio ir denatūruoto etilo alkoholio kiekio ataskaitą.

6. Kalendoriniam mėnesiui pasibaigus, ne vėliau kaip iki kito mėnesio 10 dienos, ūkio subjektai, pagal Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento išduotus leidimus nusipirkę nedenatūruoto etilo alkoholio, nusipirkę ir (ar) panaudoję denatūruotą etilo alkoholį, privalo pateikti Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui šių produktų panaudojimo ataskaitą.

7. Įmonė, Europos juridinis asmuo ar jo filialas, turintis licenciją verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais ir sustabdantis ar nutraukiantis licencijoje nurodytą veiklą, per 30 dienų nuo licencijoje nurodytos veiklos sustabdymo ar nutraukimo privalo kreiptis į licenciją išdavusią instituciją dėl licencijos galiojimo sustabdymo ar panaikinimo. Licencija sustabdoma įmonės, Europos juridinio asmens ar jo filialo nurodytam laikotarpiui arba neterminuotam laikui. Licencijoje nurodytos veiklos sustabdymu laikomas laikinas mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais nevykdymas, trunkantis ne trumpiau kaip vienus metus.“

 

8 straipsnis. 33 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 33 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

33 straipsnis. Administracinės ir baudžiamosios atsakomybės už šio Įstatymo pažeidimus taikymo tvarka

1. Fiziniai asmenys už šio Įstatymo pažeidimus atsako Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekse (toliau – Administracinių teisės pažeidimų kodeksas) ir Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse (toliau – Baudžiamasis kodeksas) nustatyta tvarka.

2. Lietuvos Respublikoje parduodami, laikomi, gabenami kontrabandiniai, falsifikuoti alkoholio produktai, alkoholiniai gėrimai be specialių ženklų – banderolių, be nustatyta tvarka išduotos licencijos, taip pat alkoholio produktai, kurie neatitinka Lietuvos Respublikoje galiojančių saugos ir kokybės reikalavimų ar kurių įsigijimas nepatvirtintas juridinę galią turinčiais dokumentais, konfiskuojami vadovaujantis arba Administracinių teisės pažeidimų kodeksu, arba Baudžiamuoju kodeksu.

3. Konfiskuoti alkoholio produktai sunaikinami arba panaudojami biodegalų gamybai Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka.“

 

9 straipsnis. 34 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 34 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Už alkoholio produktų, neatitinkančių Lietuvos Respublikoje galiojančių saugos ar kokybės reikalavimų, gaminimą ir pardavimą, žemės ūkio kilmės etilo alkoholio importą, alkoholio produktų gaminimą, laikymą, gabenimą ir pardavimą neturint šiai veiklai atitinkamos licencijos, šio Įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 2, 3, 7, 10 punktuose (jeigu tai neužtraukia baudžiamosios atsakomybės), šios dalies 4, 5, 6, 8, 9, 11 punktuose, 2 dalies 2, 3, 6, 8 punktuose (jeigu tai neužtraukia baudžiamosios atsakomybės), šios dalies 4, 5, 7, 9 punktuose, 5–11, 13 ir 15 dalyse nustatytų reikalavimų nesilaikymą, taip pat už savivaldybių tarybų nustatytų prekybos alkoholiniais gėrimais švenčių ir masinių renginių dienomis ribojimų ar draudimų pažeidimą įmonės, Europos juridiniai asmenys ir jų filialai, užsienio juridinių asmenų atstovybės Lietuvos Respublikoje baudžiami nuo dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių eurų iki keturiolikos tūkstančių keturių šimtų aštuoniasdešimt vieno euro bauda.“

2. Pakeisti 34 straipsnio 11 dalį ir ją išdėstyti taip:

11. Baudas už šio Įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 2, 3, 7–12 punktuose, 2 dalies 2, 3, 6–11 punktuose, 5–11, 13 ir 15 dalyse, 18 straipsnio 1, 3, 4 ir 9 dalyse, 22 straipsnio 3 dalyje nustatytų reikalavimų nesilaikymą, taip pat už savivaldybių tarybų nustatytų prekybos alkoholiniais gėrimais švenčių ir masinių renginių dienomis ribojimų ar draudimų pažeidimą skiria Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas ir policija. Policijos vardu skirti baudas turi teisę policijos įstaigų vadovai ar jų įgalioti asmenys.“

3. Pakeisti 34 straipsnio 19 dalies 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

3) įmonė, Europos juridinis asmuo ar jo filialas nesilaiko šio Įstatymo 17 straipsnio 5–11 ir 15 dalyse nustatytų reikalavimų;“.

4. Pakeisti 34 straipsnio 19 dalies 8 punktą ir jį išdėstyti taip:

8) įmonė, Europos juridinis asmuo yra likviduojami ar išregistruoti iš Juridinių asmenų registro arba Europos juridinio asmens filialas baigia veiklą;“.

 

10 straipsnis. 341 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 341 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

341 straipsnis. Įspėjimas apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą ar panaikinimą, licencijos galiojimo sustabdymas ir licencijos galiojimo sustabdymo panaikinimas

1. Įmonės, turinčios licencijas verstis didmenine prekyba alkoholio produktais, įspėjamos apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą, jeigu jos nesilaiko šio Įstatymo 18straipsnio 2 dalyje nustatytos pareigos.

2. Įmonės, Europos juridiniai asmenys ir jų filialai, turintys licencijas verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, įspėjami apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą, jeigu jie nesilaiko šio Įstatymo 186 straipsnio 2, 3 ir (ar) 7 dalyse nustatytų pareigų.

3. Licencijas išduodanti institucija įspėja įmones, turinčias licencijas verstis didmenine prekyba alkoholio produktais, ir įmones, Europos juridinius asmenis ir jų filialus, turinčius licencijas verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą per 3 darbo dienas nuo šio straipsnio 1 ar 2 dalyje nurodytų aplinkybių paaiškėjimo dienos.

4. Licencijų verstis didmenine prekyba alkoholio produktais ar mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais galiojimas sustabdomas, jeigu:

1) įmonės, Europos juridiniai asmenys ir jų filialai, kurie pagal šio straipsnio 1 ar 2 dalį buvo įspėti apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą, per nustatytą laiką nepašalina nurodytų pažeidimų. Licencijas išduodanti institucija nustato licencijos sustabdymo terminą, kuris negali būti trumpesnis negu 10 dienų ir negali būti ilgesnis negu 30 dienų;

2) gautas teritorinės valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos pranešimas apie įmonei, Europos juridiniam asmeniui ar jo filialui išduoto maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimo galiojimo sustabdymą už nustatytus pažeidimus (sustabdomas licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais galiojimas toje prekybos vietoje, kuriai sustabdytas maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimo galiojimas, licencijos sustabdymo terminas nustatomas atsižvelgiant į maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimo galiojimo sustabdymo terminą).

5. Licencijas išduodanti institucija sustabdo licencijų verstis didmenine prekyba alkoholio produktais ar mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais galiojimą ir apie licencijos galiojimo sustabdymą informuoja įmones, Europos juridinius asmenis ar jų filialus per 3 darbo dienas nuo šio straipsnio 4 dalyje nurodytų aplinkybių paaiškėjimo dienos.

6. Įmonės, Europos juridiniai asmenys ir jų filialai, turintys licencijas verstis didmenine prekyba alkoholio produktais ar mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, įspėjami apie galimą licencijos galiojimo panaikinimą, jeigu pasikeitus jų vadovui paaiškėja, kad naujajam įmonės, Europos juridinio asmens ar jo filialo vadovui yra įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis dėl bausmės skyrimo, įsiteisėjęs teismo nutarimas, nutartis, įsiteisėjęs atitinkamas muitinės, Valstybinės mokesčių inspekcijos, policijos, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos ar Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento nutarimas dėl nuobaudos skyrimo už alkoholio produktų kontrabandą, alkoholinių gėrimų be banderolių neteisėtą laikymą, gabenimą ar pardavimą, taip pat falsifikuotų alkoholio produktų pardavimą, gabenimą ar laikymą.

7. Įmonės, turinčios licencijas gaminti alkoholio produktus, įspėjamos apie galimą licencijų galiojimo panaikinimą, jeigu:

1) neatestuojama įmonės alkoholio produktų kokybės tyrimo laboratorija;

2) alaus gamybos įmonė, neturinti nuosavos laboratorijos, per metus pagamino daugiau kaip 5 000 hektolitrų alaus;

3) įmonė, gaminanti natūralios fermentacijos midų ar vaisių vyną ir neturinti nuosavos laboratorijos, per metus pagamino daugiau kaip 100 hektolitrų natūralios fermentacijos midaus ar vaisių vyno;

4) licenciją išduodanti institucija gauna Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos pranešimą, kad įmonės alkoholio produktų kokybės tyrimo laboratorijos ir gamybos personalo kvalifikacija neatitinka Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotos institucijos patvirtintų alkoholio produktų gamintojų personalo kvalifikacijos reikalavimų;

5) įmonė nepateikia arba pateikia klaidingas alkoholio produktų gamybos ir realizavimo ataskaitas;

6) pasikeitus įmonės vadovui paaiškėja, kad naujajam įmonės vadovui yra įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis dėl bausmės skyrimo, įsiteisėjęs teismo nutarimas, nutartis, įsiteisėjęs atitinkamas muitinės, Valstybinės mokesčių inspekcijos, policijos, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos ar Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento nutarimas dėl nuobaudos skyrimo už alkoholio produktų kontrabandą, alkoholinių gėrimų be banderolių neteisėtą laikymą, gabenimą ar pardavimą, taip pat falsifikuotų alkoholio produktų pardavimą, gabenimą ar laikymą;

7) pasikeitus įmonės vadovui paaiškėja, kad naujasis įmonės vadovas yra ar buvo įmonių, kurioms, vadovaujantis šio Įstatymo 34 straipsnio 16 dalimi, buvo panaikintas licencijų gaminti alkoholio produktus galiojimas arba kuriose nustatyta atvejų, kai buvo gaminami, parduodami ir (ar) laikomi, gabenami alkoholio produktai neturint Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotos licencijos, vadovas ir nepraėjo penkeri metai nuo anksčiau tų įmonių turėtų licencijų galiojimo panaikinimo dienos;

8) jos nesilaiko šio Įstatymo 186 straipsnio 2 dalyje nustatytos pareigos.

8. Licencijas išduodanti institucija įspėja įmones, Europos juridinius asmenis ir jų filialus, turinčius licencijas verstis didmenine prekyba alkoholio produktais ar mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, ir įmones, turinčias licencijas gaminti alkoholio produktus, apie galimą licencijos galiojimo panaikinimą per 3 darbo dienas nuo šio straipsnio 6 ar 7 dalyje nurodytų aplinkybių paaiškėjimo dienos.

9. Licencijos verstis didmenine prekyba alkoholio produktais galiojimas sustabdomas, jeigu įmonė, turinti licenciją verstis didmenine prekyba alkoholio produktais, pateikia prašymą iš licencijos išbraukti didmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais sandėlį ir licencijoje nebelieka įrašytų kitų sandėlių adresų. Licenciją išduodanti institucija sustabdo licencijos galiojimą ir apie licencijos galiojimo sustabdymą informuoja įmonę per 3 darbo dienas nuo prašymo pateikimo dienos.

10. Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais galiojimas sustabdomas, jeigu:

1) paaiškėja, kad įmonė, Europos juridinis asmuo ar jo filialas yra sustabdę licencijoje verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais nurodytą veiklą ir apie tai nėra informavę licenciją išdavusios institucijos;

2) įmonė, Europos juridinis asmuo ar jo filialas, turintys licenciją verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, sustabdę licencijoje nurodytą veiklą, pateikia licenciją išdavusiai institucijai prašymą sustabdyti licencijos galiojimą (licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais galiojimas sustabdomas toje alkoholinių gėrimų prekybos vietoje, kurioje laikinai nevykdoma mažmeninė prekyba alkoholiniais gėrimais).

11. Licenciją išduodanti institucija sustabdo licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais galiojimą ir apie licencijos galiojimo sustabdymą informuoja įmones, Europos juridinius asmenis ar jų filialus per 3 darbo dienas nuo šio straipsnio 10 dalies 1 punkte nurodytų aplinkybių paaiškėjimo dienos arba nuo šio straipsnio 10 dalies 2 punkte nurodyto prašymo pateikimo dienos.

12. Licencijos galiojimo sustabdymas panaikinamas, jeigu:

1) įmonė, Europos juridinis asmuo ar jo filialas, kuriems buvo sustabdytas licencijos galiojimas pagal šio straipsnio 4 dalies 1 punktą, per licenciją išdavusios institucijos nustatytą terminą pašalinę nurodytus pažeidimus, dėl kurių buvo sustabdytas licencijos galiojimas, apie tai praneša licenciją išdavusiai institucijai;

2) licenciją išduodanti institucija gauna teritorinės valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos pranešimą apie įmonei, Europos juridiniam asmeniui ar jo filialui išduoto maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimo galiojimo sustabdymo panaikinimą (kai licencijos galiojimas buvo sustabdytas pagal šio straipsnio 4 dalies 2 punktą);

3) įmonė, kuriai buvo sustabdytas licencijos galiojimas pagal šio straipsnio 9 dalį, pateikia prašymą į licenciją verstis didmenine prekyba alkoholio produktais įrašyti naują alkoholinių gėrimų didmeninės prekybos sandėlio adresą;

4) įmonė, Europos juridinis asmuo ar jo filialas, kuriems buvo sustabdytas licencijos galiojimas pagal šio straipsnio 10 dalį, atnaujinę licencijoje nurodytą veiklą, praneša apie tai licenciją išduodančiai institucijai.

13. Licencijas išduodanti institucija panaikina licencijos galiojimo sustabdymą ir apie tai informuoja įmones, Europos juridinius asmenis ar jų filialus ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šio straipsnio 12 dalyje nurodytų prašymo arba pranešimo gavimo dienos.“

 

11 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 3 dalį, įsigalioja 2015 m. lapkričio 1 d.

2. Įmonėms, Europos juridiniams asmenims ar jų filialams, sustabdžiusiems ar nutraukusiems licencijoje nurodytą mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais veiklą iki 2015 m. lapkričio 1 d., šiuo įstatymu papildomo Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 186 straipsnio 7 dalyje nustatytas vienų metų terminas skaičiuojamas nuo 2015 m. lapkričio 1 d.

3. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir (arba) jos įgaliota institucija, taip pat kitos institucijos pagal kompetenciją iki 2015 m. spalio 31 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                                          Dalia Grybauskaitė