LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

 

DĖL STUDIJŲ KRYPTIES (KRYPČIŲ) APRAŠO RENGIMO REKOMENDACIJŲ PATVIRTINIMO

 

 

 

2020 m. liepos 13 d. Nr. V-1046

 

Vilnius

 

 

 

 

Siekdamas įgyvendinti Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 53 straipsnio 11 dalį:

 

1. T v i r t i n u Studijų krypties (krypčių) aprašo rengimo rekomendacijas (pridedama).

 

2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. sausio 23 d. įsakymą Nr. V-36 „Dėl studijų krypties (krypčių) aprašo rengimo rekomendacijų patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

 

 

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministras                                                        Algirdas Monkevičius

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos švietimo,

mokslo ir sporto ministro 2020 m. liepos 13 d.

įsakymu Nr. V-1046

 

STUDIJŲ KRYPTIES (KRYPČIŲ) APRAŠO RENGIMO

REKOMENDACIJOS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Studijų krypties (krypčių) aprašo rengimo rekomendacijos (toliau – Rekomendacijos) apibūdina studijų krypties (krypčių) aprašo (toliau – Aprašas) sandarą, rengimo ir keitimo procedūras.

2. Rekomendacijos atitinka Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 535 „Dėl Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašo patvirtinimo“, 2008 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos rekomendacijos „Dėl Europos mokymosi visą gyvenimą kvalifikacijų sąrangos kūrimo“ (2008/C111/01) ir Europos aukštojo mokslo erdvės kvalifikacijų sąrangos nuostatas.

3. Rekomendacijose vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, apibrėžtas Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme ir kituose studijas reglamentuojančiuose teisės aktuose.

 

II SKYRIUS

APRAŠO SANDARA

 

4. Rekomenduojama, kad Aprašą sudarytų šios dalys:

4.1. Bendrosios nuostatos. Apibūdinama Aprašo paskirtis ir tikslai, nurodoma studijų krypties priklausomybė studijų krypčių grupei arba pateikiamas studijų krypčių grupę sudarančių studijų krypčių sąrašas, nurodomos galimybės ir apribojimai vykdyti kolegines, universitetines (pakopines, vientisąsias) studijas, nurodomos galimos studijų formos, galima studijų programų apimtis studijų kreditais, kvalifikacinių laipsnių ir kvalifikacijų, suteikiamų baigus tos studijų krypties (krypčių) studijų programas bei išduodamų aukštojo mokslo kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų pavadinimai, kvalifikaciniai reikalavimai (jei suteikiama kvalifikacija), priėmimo į studijas reikalavimai;

4.2. Studijų krypties (krypčių) samprata ir aprėptis, nurodoma galimybė ir apribojimai vykdyti tos krypties (krypčių) studijas kaip gretutines;

4.3. Bendrieji ir specialieji studijų rezultatai (toliau – studijų rezultatai), atspindintys koleginėms ir universitetinėms pakopinėms studijoms būdingus kokybinius skirtumus. Pirmajai ir antrajai studijų pakopoms studijų rezultatai pateikiami atskirai, o vientisųjų studijų atveju – bendru sąrašu. Pažymima studijų rezultatų dalis, taikytina vykdant tos krypties gretutines studijas. Grupuojant studijų rezultatus vadovaujamasi Studijų pakopų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V-1012 „Dėl Studijų pakopų aprašo patvirtinimo“. Studijų krypčių aprašuose, kurie rengiami remiantis tarptautinių teminių tinklų nustatytomis rekomendacijomis, studijų rezultatai gali būti aprašomi vadovaujantis šių tinklų nustatytais struktūriniais elementais. Tuo atveju, kai konkretų Aprašą yra parengę ir juo naudojasi Europos Sąjungoje veikiantys teminiai tinklai, parengiama jo adaptacija, atitinkanti Rekomendacijas;

4.4. Dėstymas, studijavimas ir vertinimas. Nurodomos geros praktikos tendencijos ir pavyzdžiai, siekiant studijų rezultatų ir studijų procese naudotinų studijų metodų bei studijų pasiekimų vertinimo metodų dermės;

4.5. Studijų vykdymo reikalavimai. Nurodomi minimalūs reikalavimai dėstytojų kvalifikacijai, materialinei ir metodinei studijų bazei.

 

III SKYRIUS

APRAŠO RENGIMAS IR KEITIMAS

 

5. Aprašo rengimą ir (ar) keitimą koordinuoja Studijų kokybės vertinimo centras (toliau – Centras).

6. Aprašo rengimą ir (ar) keitimą inicijuoti gali aukštosios mokyklos, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Centras arba suinteresuoti socialiniai partneriai. Pasiūlymai rengti ir (ar) keisti Aprašą teikiami Centrui.

7. Aprašui rengti arba keisti Centras sudaro darbo grupę iš aukštųjų mokyklų, vykdančių tos studijų krypties (krypčių krypčių) studijas, atstovų ir darbdavių atstovų (toliau – Darbo grupė). Darbo grupės sudėtį, atsižvelgdamas į studijų krypties ar krypčių grupės specifiką, tvirtina Centras.

8. Darbo grupė, vadovaudamasi studijas reglamentuojančiais teisės aktais, Centro nustatytais terminais parengia Aprašo projektą ir teikia jį Centrui. Centras jį paskelbia savo interneto svetainėje ir kreipiasi į aukštąsias mokyklas, vykdančias tos studijų krypties (krypčių) studijas iki nustatytos dienos pateikti Aprašo projektui pastabas ir siūlymus, organizuoja viešas konsultacijas. Darbo grupė, įvertinusi gautas pastabas ir siūlymus, esant reikalui, Centro nustatytais terminiais patikslina Aprašo projektą.

9. Probleminiams klausimams dėl Aprašo projekto nagrinėti veikia Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro (toliau – Ministras) sudaryta Studijų krypčių aprašų valdymo grupė, kuri veikia pagal Ministro patvirtintą darbo reglamentą.

10. Centras, aprobavęs Aprašo projektą, teikia jį tvirtinti Ministrui.

 

_______________________________