LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL FINANSŲ MINISTRO 2009 M. SAUSIO 14 D. ĮSAKYMO Nr. 1K-006

„DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETO PROGRAMŲ SĄMATŲ IR PAŽYMŲ APIE VALSTYBĖS BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ PAKEITIMUS FORMŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2014 m. spalio 31 d. Nr. 1K-340

Vilnius

 

1. P a k e i č i u  Lietuvos Respublikos finansų ministro 2009 m. sausio 14 d. įsakymą Nr. 1K- 006 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto programų sąmatų ir pažymų apie valstybės biudžeto asignavimų pakeitimus formų patvirtinimo“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

 

„LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETO PROGRAMŲ SĄMATŲ IR PAŽYMŲ APIE VALSTYBĖS BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ PAKEITIMUS FORMŲ PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 14 d. nutarimu Nr. 543 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“, 12, 16 ir 58 punktais:

1. T v i r t i n u pridedamas:

1.1. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto programų sąmatų formas:

1.1.1. Programos sąmatos (BFP-1);

1.1.2. Išlaidų prekėms ir paslaugoms (BFP-2);

1.1.3. Išlaidų asignavimų valdytojų darbo užmokesčiui (BFP-3);

1.1.4. Išlaidų stipendijoms ir išmokoms (BFP-4);

1.1.5. Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos, skiriamos savivaldybių biudžetams 20__ m. programos sąmatos (BFP-5).

1.1.6. Išlaidų socialinei paramai natūra (BFP-6);

1.1.7. Išlaidų socialinei paramai pinigais (BFP-7);

1.1.8. Išlaidų teisėsaugos ir teisėtvarkos institucijų ir Krašto apsaugos sistemos darbdavių socialinei paramai (BFP-8);

1.1.9. Išlaidų ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti (BFP-9);

1.1.10. 20___ metų programų ir priemonių asignavimų suvestinė (BFP-10);

1.1.11. Išlaidų valstybės valdžios, valdymo, teisėsaugos, vidaus reikalų, saugumo, kitų viešosios tvarkos ir visuomenės apsaugos institucijų ir įstaigų darbo užmokesčiui (BFP-11);

1.1.12. Išlaidų darbuotojų, išlaikomų iš biudžeto, kurių tarnybinis atlyginimas nustatomas pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. liepos 8 d. nutarimą Nr. 511 „Dėl biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos tobulinimo“, darbo užmokesčiui (BFP-12);

1.1.13. Išlaidų mokslo ir studijų institucijų darbuotojų darbo užmokesčiui (BFP-13);

1.1.14. Išlaidų kitų subjektų, vykdančių atitinkamas asignavimų valdytojų programas ir kurių darbo užmokestis yra įskaičiuotas į asignavimų valdytojų darbo užmokesčio fondą, darbo užmokesčiui (BFP-14);

1.1.15. Profesinių, aukštųjų mokyklų rodiklių (BFP-15);

1.1.16. Ikimokyklinių, visų tipų bendrojo ugdymo mokyklų rodiklių (BFP-16).

1.2.    Pažymų apie valstybės biudžeto asignavimų pakeitimus formas:

1.2.1. Pažymos apie biudžeto asignavimų valdytojo ir jam pavaldžių biudžetinių įstaigų asignavimų planų paskirstymo pakeitimus (Nr.1);

1.2.2. Pažymos apie biudžeto asignavimų pakeitimus (Nr.2).

2. N u s t a t a u, kad:

2.1. pavaldžios biudžetinės įstaigos ir kiti subjektai (programos vykdytojai) sąmatas (užpildytas BFP-1, BFP-2, BFP-4, BFP-6 – BFP-16 formas) pateikia asignavimų valdytojams;

2.2. asignavimų valdytojai Finansų ministerijai pateikia:

2.2.1. sąmatą (užpildytą BFP-1 formą) pagal programą, valstybės funkciją, programos finansavimo šaltinį ir suvestinę asignavimų valdytojo programų sąmatą;

2.2.2. sąmatas (užpildytas BFP-3 ir BFP-9 formas) pagal programos finansavimo šaltinį ir suvestinę asignavimų valdytojo programų sąmatą;

2.2.3. sąmatą (užpildytą BFP-5 formą) pagal programos priemonę (dotacijos paskirtį);

2.2.4. sąmatą (užpildytą BFP-10 formą) pagal programos priemonę.

2.3.  asignavimų valdytojai Finansų ministerijai prireikus pateikia sąmatas (užpildytas BFP-2, BFP-4, BFP-6 – BFP-8, BFP-15 ir BFP-16 formas) pagal programų finansavimo šaltinius ir suvestines asignavimų valdytojų programų sąmatas.

3. P a v e d u  Finansų ministerijos Biudžeto departamentui, gavus iš asignavimų valdytojo pažymą apie biudžeto asignavimų valdytojo ir jam pavaldžių biudžetinių įstaigų asignavimų planų paskirstymo pakeitimus (užpildytą Nr.1 formą) rengti pažymą apie biudžeto asignavimų pakeitimus (užpildyti Nr.2 formą).

4. R e k o m e n d u o j u savivaldybėms, tvirtinant savivaldybių biudžetų programų sąmatų formas, vadovautis šiuo įsakymu patvirtintomis formomis.“

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2015 m. sausio 1 d.

 

 

 

Finansų ministras                                                                                            Rimantas Šadžius