ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRAcijos

direktorius

 

ĮSAKYMAS

DĖL DARBDAVIŲ, PAGEIDAUJANČIŲ ĮGYVENDINTI UŽIMTUMO DIDINIMO PROGRAMOJE NUMATYTĄ BEDARBIŲ PROFESINIŲ ĮGŪDŽIŲ ATNAUJINIMĄ, ATRANKOS ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2018 m. gegužės 31 d. Nr. A-726

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Šiaulių rajono savivaldybės 2018 metų užimtumo didinimo programos, patvirtintos Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 20 d. sprendimu Nr. T-39 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės 2018 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo“, 24 punktu ir atsižvelgdama į Užimtumo didinimo programos rengimo ir įgyvendinimo komisijos 2018 m. gegužės 24 d. posėdžio protokolą Nr. TV15-1(11.57),

tvirtinu Darbdavių, pageidaujančių įgyvendinti Užimtumo didinimo programoje numatytą bedarbių profesinių įgūdžių atnaujinimą, atrankos organizavimo tvarkos aprašą (pridedama).

Šis sprendimas skelbiamas Teisės aktų registre ir gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja,

pavaduojanti administracijos direktorių                                                                 Ingrida Venciuvienė

 

PATVIRTINTA

Šiaulių rajono savivaldybės

administracijos direktoriaus

2018 m. gegužės d. įsakymu Nr. A-

 

Darbdavių, pageidaujančių įgyvendinti UŽIMTUMO DIDINIMO PROGRAMOJE NUMATYTĄ BEDARBIŲ PROFESINIŲ ĮGŪDŽIŲ ATNAUJINIMĄ, atrankos organizavimo tvarkos aprašas 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Darbdavių, pageidaujančių įgyvendinti Užimtumo didinimo programoje numatytą bedarbių profesinių įgūdžių atnaujinimą, atrankos organizavimo tvarkos aprašas (toliau – aprašas) nustato Šiaulių rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) administracijos organizuojamos darbdavių, pageidaujančių įgyvendinti Savivaldybės užimtumo didinimo programoje numatytą bedarbių profesinių įgūdžių atnaujinimą (toliau – įgūdžių atnaujinimas), atrankos sąlygas ir tvarką.

2. Atrankos tikslas – parinkti tinkamus Savivaldybės teritorijoje savo veiklą įregistravusius ir ją vykdančius juridinius ir fizinius asmenis, turinčius teisę įdarbinti samdomus darbuotojus, ir kuriems nėra suteiktas bankrutuojančios arba likviduojamos įmonės statusas (toliau – darbdaviai), galinčius įdarbinti kvalifikuotus bedarbius pagal jų įgytą kvalifikaciją ir suteikti jiems galimybę atnaujinti darbinius bei profesinius įgūdžius.

3. Atranka organizuojama vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymu, kitais galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais bei teisės aktais.

 

II SKYRIUS

ATRANKOS ORGANIZAVIMO TVARKA

 

4. Atranką organizuoja Užimtumo didinimo programos rengimo ir įgyvendinimo komisija (toliau – komisija).

5. Atranka organizuojama, kai Savivaldybės taryba patvirtina Savivaldybės einamųjų metų užimtumo didinimo programą (toliau – programa) ir joje numato įgūdžių atnaujinimo priemonę. Prireikus gali būti organizuojama papildoma darbdavių atranka.

6. Informaciją apie darbdavių atranką, atrankos kriterijus, privalomus pateikti dokumentus, jų pateikimo terminus, vietą, kontaktinius asmenis bei kitą reikalingą informaciją Savivaldybės administracijos Turto valdymo skyrius skelbia Savivaldybės interneto svetainėje. Trumpa informacija apie organizuojamą darbdavių atranką, nurodant kontaktinius asmenis ir nuorodą į skelbimą Savivaldybės interneto svetainėje, skelbiama Šiaulių rajono spaudoje.

7. Atrankos dalyviai pateikia pasiūlymus dėl įgūdžių atnaujinimo pagal aprašo 1 priedą ir pageidaujamų pareigybių aprašymus komisijos sekretoriui, kuris juos  užregistruoja.

8. Atrankos dalyvių pateikta medžiaga turi būti pasirašyta darbdavio atstovo ir patvirtinta darbdavio antspaudu.

9. Atrankai pateikti dokumentai dalyviui negrąžinami.

10. Iki skelbime nurodytos dienos negavus nei vieno pasiūlymo, atranka laikoma neįvykusia ir organizuojamos pakartotinos atrankos. Atrankoms neįvykus ir nelikus pakankamai laiko įdarbinti asmenis įgūdžiams atnaujinti, siekiant įsisavinti programos lėšas, rengiamas Savivaldybės tarybos sprendimo projektas dėl programos patikslinimo ir siūloma įgūdžių atnaujinimą keisti kita programoje numatyta priemone.

 

III SKYRIUS

ATRANKOS sąlygos ir reikalavimai

 

11. Atrankoje gali dalyvauti darbdaviai, pageidaujantys įgyvendinti įgūdžių atnaujinimą, numatytą programoje.

12. Įgūdžių atnaujinimas organizuojamas tiesiogiai darbo vietoje. Darbdavys privalo įdarbinti bedarbius pagal jų įgytą kvalifikaciją arba kompetenciją, paskirti atsakingą asmenį, gebantį konsultuoti ir padėti priimtam darbuotojui prisiminti ir atnaujinti prarastus profesinius ir darbinius įgūdžius.

13. Asmens įgūdžių atnaujinimo remiamajam laikotarpiui, kurio trukmė nustatyta programoje, pasibaigus, darbdavys privalo įdarbinti ne trumpesniam nei programoje numatytam laikotarpiui nustatytą skaičių įgūdžių atnaujinimo priemonėje dalyvavusių asmenų.

14. Įdarbintam asmeniui tapus nedarbingu dėl ligos ar kitų pateisinamų priežasčių, nedarbingumo laikotarpis įskaitomas į įgūdžių atnaujinimo terminą. Jeigu įgūdžių atnaujinimo laikotarpiu dirbantysis dėl pateisinamų priežasčių neatvyksta į darbą ilgiau kaip 50 procentų remiamojo įdarbinimo laikotarpio darbo laiko, remiamajam laikotarpiui pasibaigus, darbdavys turi teisę pasirinkti, ar įdarbinti minėtą asmenį ne trumpesniam kaip programoje nustatytam laikotarpiui, ar jį atleisti.

15. Darbdaviai, įgyvendindami įgūdžių atnaujinimą, privalo užtikrinti priimtiems darbuotojams saugias darbo sąlygas, atitinkančias Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo ir kitų saugų darbą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus, savo lėšomis aprūpinti reikalingomis darbo priemonėmis.

 

IV SKYRIUS

ATRANKOS DALYVIŲ VERTINIMAS IR ATRANKA

 

16. Ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo nurodytos paskutinės dokumentų priėmimo dienos darbuotojas, atsakingas už programos įgyvendinimą, apibendrina pateiktus pasiūlymus ir raštu pateikia Šiaulių teritorinei darbo biržai pageidaujamų įdarbinti darbuotojų profesijų sąrašą pagal darbo vietos buveines (seniūnijas).

17. Šiaulių teritorinė darbo birža per rašte nurodytą terminą, bendradarbiaudama su Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriumi ir seniūnijomis, atrenka nurodytose teritorijose gyvenančius pageidaujamos profesijos ir kvalifikacijos bedarbius, priklausančius programoje numatytoms tikslinėms grupėms.

18. Darbdavių pasiūlymų vertinimas atliekamas ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo informacijos iš Šiaulių teritorinės darbo biržos gavimo dienos.

19. Atrankos dalyviai vertinami pagal aprašo 2 priede nustatytus kriterijus.

20. Komisija:

20.1. patikrina darbdavių pasiūlymus ir atmeta pasiūlymus, neatitinkančius atrankos reikalavimų bei pasiūlymus darbdavių, pageidaujančių įdarbinti asmenis pagal profesiją, kurios atrankos laikotarpiu pageidaujamoje teritorijoje Šiaulių teritorinė darbo birža negali pasiūlyti;

20.2. įvertina darbdavių pasiūlymus balais ir užpildo aprašo 3 priedą. Balais vertinama kiekviena darbdavio pasiūlyta darbo vieta. Jei dalyviai surenka vienodą balų skaičių, pirmenybė teikiama tam, kuris pasiūlė didesnį darbo užmokestį. Jei pasiūlytas darbo užmokestis yra vienodas, pirmenybė teikiama tam, kurio pasiūlymas užregistruotas ankstesne data;

20.3. atsižvelgdama į surinktą balų sumą, sudaro darbdavių eilę, parengia atrinktų darbdavių sąrašą ir paskirsto lėšas.

21. Atrankos rezultatai įforminami komisijos posėdžio protokolu, kurį pasirašo komisijos pirmininkas ir komisijos sekretorius.

22. Atsižvelgdamas į atrankos rezultatus, Savivaldybės administracijos direktorius tvirtina darbdavių sąrašą ir skirtas lėšas.

23. Darbdaviai, pateikę pasiūlymus, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po darbdavių sąrašo patvirtinimo dienos raštu informuojami apie atrankos rezultatus. Atrinktiems darbdaviams nurodomas Bedarbių įgūdžių atnaujinimo įgyvendinimo ir finansavimo sutarties pasirašymo terminas. Darbdaviai, kurių pasiūlymai nebuvo atrinkti, informuojami raštu, nurodant priežastis.

24. Jeigu atrankos būdu parinktas darbdavys per rašte nurodytą terminą nepasirašo Bedarbių įgūdžių atnaujinimo įgyvendinimo ir finansavimo sutarties, komisija pasirenka kitą darbdavį iš eilės pagal įvykusios atrankos rezultatus (sutrinktą balų skaičių).

25. Apie pasirašytą Bedarbių įgūdžių atnaujinimo įgyvendinimo ir finansavimo sutartį Savivaldybės administracija nedelsiant informuoja Šiaulių teritorinę darbo biržą.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

26. Su atranka susiję dokumentai saugomi Lietuvos vyriausiojo archyvaro nustatyta tvarka.

27. Ginčai dėl atrankos vykdymo ir jos rezultatų nagrinėjami teisės aktų nustatyta tvarka.

28. Aprašas papildomas, keičiamas ar pripažįstamas netekusiu galios Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

 

___________________