LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2015 M. SAUSIO 13 D. ĮSAKYMO nR. 3d-16 „DĖL ŽINIŲ PERDAVIMO IR INFORMAvimo veiklos finansavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

2018 m. vasario 6 d. Nr. 3D-70

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Žinių perdavimo ir informavimo veiklos finansavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. sausio 13 d. įsakymu Nr. 3D-16 „Dėl Žinių perdavimo ir informavimo veiklos finansavimo taisyklių patvirtinimo“, ir jas išdėstau nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                                    Bronius Markauskas

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 

2015 m. sausio 13 d. įsakymu Nr. 3D-16

(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. vasario 6 d. įsakymo Nr. 3D-70 redakcija)  

 

 

 

ŽINIŲ PERDAVIMO IR INFORMAVIMO VEIKLOS FINANSAVIMO TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Žinių perdavimo ir informavimo veiklos finansavimo taisyklės (toliau – taisyklės) reglamentuoja valstybės pagalbos teikimo žinių perdavimo ir informavimo veiklai tvarką.

2. Šios taisyklės parengtos vadovaujantis 2014 m. birželio 25 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 702/2014, kuriuo skelbiama, kad tam tikrų kategorijų pagalba žemės bei miškų ūkio sektoriuose ir kaimo vietovėse yra suderinama su vidaus rinka pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnius (OL 2014 L 193, p. 1) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2017 m. birželio 14 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 2017/1084 (OL 2017 L 156, p. 1), Lietuvos Respublikos žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymu, atsižvelgiant į Valstybės pagalbos žemės ūkiui, maisto ūkiui, žuvininkystei ir kaimo plėtrai ir kitų iš valstybės biudžeto lėšų finansuojamų priemonių bendrąsias administravimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. lapkričio 8 d. įsakymu Nr. 3D-979 „Dėl Valstybės pagalbos žemės ūkiui, maisto ūkiui, žuvininkystei ir kaimo plėtrai ir kitų iš valstybės biudžeto lėšų finansuojamų priemonių bendrųjų administravimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Bendrosios administravimo taisyklės), bei Pagrindinių reikalavimų prisiimant įsipareigojimus mokėti paramą iš valstybės biudžeto lėšų žemės ūkio ir žuvininkystės srityse aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. 3D-652 „Dėl Pagrindinių reikalavimų prisiimant įsipareigojimus mokėti paramą iš valstybės biudžeto lėšų žemės ūkio ir žuvininkystės srityse aprašo patvirtinimo“ (toliau – Pagrindinių reikalavimų aprašas).

3. Šiose taisyklėse vartojamos sąvokos apibrėžtos Reglamente (ES) Nr. 702/2014, Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatuose (toliau – Registro nuostatai), patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. 35 „Dėl Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatų patvirtinimo“, Bendrosiose administravimo taisyklėse ir kituose teisės aktuose.

 

II SKYRIUS

REMIAMA VEIKLA

 

4. Žinių perdavimo ir informavimo veiklos finansavimo tikslai:

4.1. remti žemės ūkio veiklos subjektų švietimą ir informavimą;

 

4.2. remti žemės ūkio veiklos subjektų profesinį tobulėjimą;

4.3. skleisti gerąją patirtį ir informaciją apie žemės ūkio mokslo ir gamybos naujoves.

5. Valstybės pagalba žinių perdavimo ir informavimo veiklai (toliau – pagalba) pagal šias taisykles teikiama šioms žinių perdavimo ir informavimo veiklos sritims:

5.1. respublikinės ir regioninės reikšmės žinių perdavimo ir informavimo priemonėms (konferencijoms, seminarams, lauko dienoms), skirtoms žemės ūkio veiklos subjektams, organizuoti;

5.2. tarptautinės reikšmės žinių perdavimo ir informavimo priemonėms (konferencijoms, seminarams, lauko dienoms), skirtoms žemės ūkio veiklos subjektams, organizuoti.

6. Finansuojamos žinių perdavimo ir informavimo veiklos priemonės (toliau – priemonė), kurios vykdomos Lietuvos Respublikos teritorijoje.

7. Žemdirbių švietimo, konsultavimo priemonių, žemės ūkio parodų ir mokslinių tyrimų atrankos komitetas, sudarytas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. sausio 22 d. įsakymu Nr. 3D-34 „Dėl Žemdirbių švietimo, konsultavimo priemonių, žemės ūkio parodų ir mokslinių tyrimų atrankos komiteto sudarymo ir jo darbo reglamento patvirtinimo“ (toliau – Priemonių atrankos komitetas), kiekvienam kvietimui teikti paraiškas nustato ir protokolu patvirtina prioritetines žinių perdavimo ir informavimo veiklos tematikas, kurioms gali būti teikiamos Žinių perdavimo ir informavimo veiklos finansavimo paraiškos (toliau – paraiška) (1 priedas).

 

III SKYRIUS

GALIMI PAREIŠKĖJAI

 

8. Pareiškėjas – juridinis asmuo, teikiantis paraišką ir užsiimantis žemės ūkio veiklos subjektų informavimu ar švietimu.

9. Pareiškėjai, teikiantys paraišką, turi turėti tinkamų pajėgumų paraiškoje nurodytai priemonei vykdyti, t. y. turėti kvalifikuotus darbuotojus ir reguliariai vykdyti žinių perdavimo ir informavimo veiklą (turėti ne mažesnę kaip 3 metų patirtį įgyvendinant panašaus pobūdžio priemones (seminarus, konferencijas, mokymo kursus ir kitus šviečiamuosius renginius) ir pareiškėjo numatomos įgyvendinti priemonės vadovas turi turėti ne mažesnę kaip 3 metų patirtį administruojant panašaus pobūdžio priemones (seminarus, konferencijas, mokymo kursus ir kitus šviečiamuosius renginius).

 

IV SKYRIUS

GALUTINIAI PAGALBOS GAVĖJAI

 

10. Galutinis pagalbos gavėjasžemės ūkio sektoriuje (kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 702/2014 2 straipsnyje) veikiantys fiziniai ir juridiniai asmenys, žinių perdavimo ir informavimo veiklos dalyviai:

10.1. atitinkantys labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių apibrėžtis, nustatytas Reglamento (ES) Nr. 702/2014 I priede, kurioms pagalba yra teikiama natūra, kaip subsidijuojamos paslaugos, ir negali apimti tiesioginių išmokų pinigais;

10.2. kurie nėra sunkumų patiriančios įmonės, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 702/2014 2 straipsnyje;

10.3. kurie nėra gavę neteisėtos pagalbos, kuri Europos Komisijos sprendimu (dėl individualios pagalbos arba pagalbos schemos) buvo pripažinta nesuderinama su bendrąja rinka, arba yra sugrąžinusios visą neteisėtos ir nesuderinamos pagalbos sumą, įskaitant palūkanas, teisės aktuose nustatyta tvarka.

V SKYRIUS

ĮSIPAREIGOJIMAI

 

11. Pareiškėjas įsipareigoja:

11.1. gautas pagalbos lėšas panaudoti galutiniams pagalbos gavėjams subsidijuojamoms paslaugoms teikti (t. y., visą gautą naudą perleisti galutiniams pagalbos gavėjams);

11.2. užtikrinti, kad galutiniai pagalbos gavėjai atitiks šių taisyklių 10  punkte jiems keliamus reikalavimus;

11.3. nebūti gavęs ir nesiekti paramos iš kitų nacionalinių programų ir Europos Sąjungos (toliau – ES) fondų išlaidoms, numatytoms paraiškoje, finansuoti;

11.4. neturėti mokestinės nepriemokos Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui, savivaldybių biudžetams, fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija (išskyrus atvejus, kai mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų vyksta mokestinis ginčas); nebūti skolingas Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui;

11.5. viešinti vykdomą priemonę vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2013 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. 3D-839 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos viešinimo organizuojamų renginių metu tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir įvardyti Žemės ūkio ministeriją (toliau – Ministerija), kaip vieną iš rėmėjų, naudojant Ministerijos logotipą žinių perdavimo ir informavimo priemonės atributikoje (kvietimuose, programose, plakatuose) ir (arba) pristatančiose (anonsuojančiose) visuomenės informavimo priemonėse – spaudoje ar internete. Jeigu apie žinių perdavimo ir informavimo priemonę skelbiama radijo stotyse, Ministerija, kaip viena iš rėmėjų, turi būti įvardijama žodžiu.

 

VI SKYRIUS

PARAMOS DYDIS IR INTENSYVUMAS

 

12. Pagalba žinių perdavimo ir informavimo veiklai teikiama iš valstybės biudžeto lėšų. Pagalbai teikiamai pagal Reglamentą (ES) Nr. 702/2014, taikomos šio reglamento I skyriaus nuostatos ir specialios Reglamento (ES) Nr. 702/2014 21 straipsnio nuostatos, skirtos pagalbai žinių perdavimo ir informavimo veiklai.

13. Finansuojama iki 90 proc. tinkamų finansuoti išlaidų.

14. Didžiausias žinių perdavimo ir informavimo veiklai skiriamos pagalbos dydis:

14.1. seminarui ar lauko dienai:

14.1.1. iki 740 Eur su PVM, kai seminaras ar lauko diena vyksta vieną dieną;

14.1.2. iki 1 480 Eur su PVM, kai seminaras ar lauko diena vyksta ilgiau kaip vieną dieną;

14.2. respublikinei ar regioninei konferencijai:

14.2.1. iki 900 Eur su PVM, kai konferencija vyksta vieną dieną;

14.2.2. iki 1 800 Eur su PVM, kai konferencija vyksta ilgiau kaip vieną dieną.

14.3. tarptautinei konferencijai:

14.3.1. iki 1 300 Eur su PVM, kai konferencija vyksta vieną dieną;

14.3.2. iki 2 600 Eur su PVM, kai konferencija vyksta ilgiau kaip vieną dieną.

 

VII. TINKAMOS IR NETINKAMOS FINANSUOTI IŠLAIDOS

 

15. Tinkamos finansuoti yra šios žinių perdavimo ir informavimo veiklos išlaidos:

15.1. lektorių (kurie veda žinių perdavimo ir informavimo priemones, pvz., mokslininkai, konsultantai, moderatoriai) darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos, autorinis atlyginimas ir su juo susiję mokesčiai;

15.2. transporto (nuomos ir kitos transporto išlaikymo) išlaidos;

15.3. patalpų ir (arba) įrangos (programinės, kompiuterių, demonstravimo technikos) nuoma;

15.4. priemonių (vienkartinių spec. drabužių ir kitų priemonių, būtinų seminarui, konferencijai ar lauko dienai) įsigijimo išlaidos;

15.5. dalyvių aprūpinimo maistu išlaidos;

15.6. kanceliarinės prekės;

15.7. vertimai, informacinės ir metodinės medžiagos rengimas ir (arba) įsigijimas, 

15.8. informacijos sklaida, viešinimo išlaidos (skelbimams spaudoje, radijo stotyse, žinių perdavimo ir informavimo priemonei viešinti);

15.9. organizacinės išlaidos, tiesiogiai susijusios su priemonės administravimu. Šios išlaidos gali sudaryti iki 20 proc. tinkamų finansuoti priemonės išlaidų. Tinkamos finansuoti organizacinės išlaidos yra šios:   

15.9.1. darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos priemonę administruojantiems asmenims;

15.9.2. komandiruočių (kai į komandiruotes vyksta pareiškėjo darbuotojai) išlaidos;

15.9.3. ryšių (telefono, pašto, interneto) išlaidos.

16. Tinkamomis finansuoti pripažįstamos 15 punkte nurodytos išlaidos:

16.1. būtinos žinių perdavimo ir informavimo veiklai vykdyti ir numatytos paraiškoje ir (arba) pagalbos sutartyje (toliau – sutartis);

16.2. padarytos einamaisiais metais nuo sprendimo apie pagalbos teikimą priėmimo, t. y. nuo Žemės ūkio ministerijos kanclerio potvarkio dėl pagalbos skyrimo priemonėms įgyvendinti įsigaliojimo dienos iki priemonės, tiesiogiai susijusios su šių taisyklių 5 punkte nurodyta veiklos sritimi, įgyvendinimo pabaigos, nurodytos paraiškoje.

16.3. neviršijančios paraiškoje ir (arba) sutartyje numatytos sumos;

16.4. kai yra pateikiamos išlaidų pagrindimo ir išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentų patvirtintos kopijos;

16.5. skirtos prekių, paslaugų, darbų pirkimams, atliktiems vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

17. Pridėtinės vertės mokestis (toliau – PVM) už numatomas įsigyti (įsigytas) prekes ir paslaugas nėra tinkama finansuoti išlaida, išskyrus atvejus, kai:

17.1. jį faktiškai ir galutinai sumoka pareiškėjas, nesantis PVM mokėtojas;

17.2. pareiškėjo – PVM mokėtojo veikla, kuriai organizuoti teikiama pagalba pagal šias taisykles, nėra laikoma ekonomine veikla ir už įsigytas šiai veiklai reikalingas prekes ar paslaugas pareiškėjas negalės susigrąžinti PVM.

18. Jeigu PVM pripažįstama tinkama finansuoti išlaida, pareiškėjas įsipareigoja nesiekti susigrąžinti PVM iš valstybės biudžeto.

19. Pagalba nėra sumuojama su kita valstybės pagalba, kita nereikšminga (de minimis) pagalba arba parama, teikiama pagal 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1698/2005 (OL 2013 L 347, p. 487), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2017 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2017/825 (OL 2017 L 129, p. 1), 81 straipsnio 2 dalį bei 82 straipsnį skiriama toms pačioms tinkamoms finansuoti sąnaudoms.

 

VIII SKYRIUS

PARAIŠKŲ TEIKIMO TVARKA

 

20. Paraiškos pagal šių taisyklių 1 priede nurodytą formą priimamos, nagrinėjamos ir lėšos skiriamos vadovaujantis Bendrosiomis administravimo taisyklėmis ir šiomis taisyklėmis. Paraiškas priima Ministerija.

21. Ministerija interneto svetainėje www.zum.lrv.lt skelbia kvietimus teikti paraiškas, nurodydama prioritetines žinių perdavimo ir informavimo veiklos tematikas, kurioms gali būti teikiamos paraiškos, paraiškų priėmimo terminus, paraiškų pateikimo vietą, informaciją, kur galima rasti šias taisykles ir paraiškos formą. Taip pat kvietime nurodoma visoms teikiamoms paraiškoms kvietimo laikotarpiui skiriama bendra pagalbos suma, pagalbos intensyvumas ir kita informacija, nurodyta Pagrindinių reikalavimų apraše. Paraiškų priėmimo terminas negali būti trumpesnis nei 20 darbo dienų nuo skelbimo paskelbimo dienos.

22. Pareiškėjai, norintys vykdyti žinių perdavimo ir informavimo veiklą, Ministerijai pateikia paraišką. Paraiška 1 egz. pateikiama spausdintine forma ir elektronine versija. Kartu su paraiška Ministerijai turi būti pateikta pareiškėjo (išskyrus universitetų ir valstybinių mokslo institutų) veiklos nuostatų (įstatų) arba kitų veiklą reglamentuojančių dokumentų patvirtintos kopijos.

23. Pareiškėjas po paraiškos užregistravimo turi teisę raštu pranešti Ministerijai apie pateiktos paraiškos atšaukimą ir pateikti naują paraišką kvietimo teikti paraiškas metu.

24. Pareiškėjas tai pačiai priemonei įgyvendinti gali pateikti tik vieną paraišką. Paraiška, pateikta dėl papildomo finansavimo priemonei įgyvendinti, kuriai einamaisiais metais jau buvo skirta pagalba, atmetama ir toliau nesvarstoma.

 

IX. PARAIŠKŲ VERTINIMAS IR ATRANKOS KRITERIJAI

 

25. Paraiškų tinkamumo vertinimą atlieka už žinių perdavimo ir informavimo veiklos koordinavimą atsakingas Ministerijos padalinys (toliau – sekretoriatas).

26. Paraiškų tinkamumo vertinimo metu paraiškos vertinamos pagal šiuos kriterijus:

26.1. ar paraiška ir pridedami dokumentai gauti iki paraiškų pateikimo termino pabaigos;

26.2. ar paraiška atitinka nustatytą formą ir pridedami visi reikiami dokumentai;

26.3. ar numatoma įgyvendinti priemonė atitinka šių taisyklių II skyriuje nustatytus žinių perdavimo ir informavimo veiklos finansavimo tikslus ir veiklos sritis;

26.4. ar numatoma įgyvendinti priemonė atitinka kvietime teikti paraiškas nurodytas prioritetines žinių perdavimo ir informavimo veiklos tematikas;

26.5. ar numatoma įgyvendinti priemonė vykdoma Lietuvos Respublikos teritorijoje;

26.6. ar pareiškėjas atitinka kriterijus, nustatytus šių taisyklių III skyriuje;

26.7. ar numatoma įgyvendinti priemonė skirta galutiniams pagalbos gavėjams, nurodytiems šių taisyklių 10 punkte;

26.8. ar pagristas numatomos įgyvendinti priemonės poreikis (atsižvelgiant į planuojamos priemonės tematiką, jos vykdymo vietą bei apimtį);

26.9. išlaidų tinkamumą:

26.9.1. ar prašoma parama neviršija intensyvumo ir pagalbos dydžio, nustatyto taisyklių 13–14 punktuose;

26.9.2. ar tinkamos (kaip nurodyta šių taisyklių 15 punkte) priemonei numatytos išlaidos;

26.9.3. ar priemonei numatytos išlaidos pagrįstos, racionalios ir priemonei įgyvendinti būtinos.

27. Jeigu paraiškų vertinimo metu nustatoma, kad pateikti ne visi reikalingi dokumentai ir (ar) duomenys, arba paraiška užpildyta netinkamai, pareiškėjo prašoma pateikti trūkstamus dokumentus ir (arba) patikslintus duomenis. Susirašinėjimas tarp sekretoriato ir pareiškėjo vyksta elektroniniu paštu. Pareiškėjo atsakymui pateikti suteikiamas iki 5 darbo dienų terminas nuo paklausimo išsiuntimo elektroniniu paštu dienos. Pareiškėjui per 5 darbo dienas nepateikus papildomų dokumentų ir (arba) informacijos, paraiška baigiama vertinti pagal turimus duomenis.

28. Sekretoriatas, įvertinęs paraiškas, parengia paraiškų vertinimo rezultatų suvestinę, kurią pateikia Priemonių atrankos komitetui.

29. Priemonių atrankos komitetas, įvertinęs sekretoriato pateiktus paraiškų vertinimo rezultatus, atsižvelgdamas į  einamaisiais metais žinių perdavimo ir informavimo veiklai skirtas lėšas, taip pat, jei paraiškose numatytos pagalbos sumos poreikis didesnis nei visoms priimtoms paraiškoms skiriama bendra paramos suma, nurodyta paskelbtame kvietime teikti paraiškas, į pareiškėjams taikomus pirmumo kriterijus, nustatytus taisyklių 30 punkte, gali siūlyti skirti visą prašomą pagalbos sumą priemonei įgyvendinti, ją sumažinti ir siūlyti pareiškėjui įgyvendinti priemonę už mažesnę lėšų sumą, ar pagalbos neskirti. Priemonių atrankos komitetas, vadovaudamasis Priemonių atrankos komiteto darbo reglamentu, patvirtintu  Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. sausio 22 d. įsakymu Nr. 3D-34, gali priimti ir kitus sprendimus (siūlymus dėl avanso mokėjimo, dėl pagalbos nutraukimo ir kt.).

30. Esant didesniam paraiškose numatytos pagalbos sumos poreikiui, nei skiriama bendra pagalbos suma, numatyta paskelbtame kvietime teikti paraiškas, priemonėms taikomi šie pirmumo kriterijai:

30.1. priemonė susijusi su nacionalinių ar tarptautinių įsipareigojimų įgyvendinimu;

30.2. organizuojama tarptautinė konferencija;

30.3. numatomas didesnis pareiškėjo prisidėjimas lėšomis prie priemonės įgyvendinimo (vertinama procentais, skaičiuojant nuo visų tinkamų finansuoti išlaidų).

31. Taisyklių 30 punkte numatyti pirmumo kriterijai taikomi mažėjančios svarbos tvarka (pirmas kriterijus yra pats svarbiausias, trečias – mažiausio svarbumo). Jei pritaikius pirmumo kriterijus, kvietimui skirtų lėšų nepakanka tą patį atrankos pirmumo kriterijų atitinkančioms paraiškoms finansuoti, pagalbos suma šioms paraiškoms mažinama proporcingai trūkstamų lėšų kiekiui, o paraiškoms, kurios neatitiko pirmumo kriterijų, finansavimas neskiriamas. Jei pritaikius paraiškoms pirmumo kriterijus lieka nepaskirstytų kvietimui skirtų lėšų, bet jų nepakanka visoms paraiškoms, neatitikusioms pirmumo kriterijų, finansuoti, pagalbos suma šioms paraiškoms mažinama proporcingai trūkstamų lėšų kiekiui. Jeigu paraiškoje ar prie jos pridedamuose dokumentuose nėra duomenų ir (arba) informacijos, iš kurių būtų galima nustatyti pareiškėjo atitiktį pirmumo kriterijui, laikoma, kad pareiškėjas jo neatitinka.

32. Priemonių atrankos komitetas turi teisę prašyti papildomų dokumentų ir (arba) informacijos, reikalingos paraiškai įvertinti. Pareiškėjui per 5 darbo dienas nepateikus papildomų dokumentų ir (arba) informacijos, paraiška baigiama vertinti pagal turimus duomenis.

33. Tais atvejais, kai prašoma pakoreguoti ar papildyti paraiškoje pateiktus duomenis, arba kai pareiškėjas sutinka įgyvendinti priemonę už mažesnę lėšų sumą, pareiškėjas patikslina paraišką.

34. Paraišką siūloma atmesti, jei Priemonių atrankos komitetas vertinimo metu nustato, kad:

34.1. priemonė neatitinka bent vieno šių taisyklių 26 punkte nurodytų kriterijų;

34.2. pareiškėjas nesutinka įgyvendinti priemonės už mažesnę lėšų sumą;

34.3. paraiška, pateikta dėl papildomo finansavimo priemonei įgyvendinti, kuriai einamaisiais metais jau buvo skirta pagalba.

35. Galutinį sprendimą dėl pagalbos skyrimo priemonei įgyvendinti, remdamasis Priemonių atrankos komiteto posėdžio protokolu, priima Žemės ūkio ministerijos kancleris, išleisdamas potvarkį. Apie priimtus sprendimus Ministerija pareiškėją informuoja el. paštu ar raštu. Priėmus sprendimą skirti pagalbą priemonei įgyvendinti, pareiškėjas tampa priemonės vykdytoju.

36. Žemės ūkio ministerijos kanclerio potvarkiu patvirtintas sprendimas dėl pagalbos skyrimo priemonei įgyvendinti, Priemonių atrankos komiteto posėdžių protokolai, priemonės vykdytojų paraiškų kopijos yra perduodamos Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūros) Žemės ūkio paramos departamento Nacionalinės paramos skyriui raštu ir el. paštu adresu nacparama@nma.lt.

 

X SKYRIUS

PAGALBOS SUTEIKIMAS, PRIEMONIŲ VYKDYMAS IR ATSISKAITYMAS UŽ LĖŠŲ PANAUDOJIMĄ

 

37. Priemonės vykdytojams lėšos išmokamos taikant išlaidų kompensavimo su avanso mokėjimu būdą, kaip numatyta Bendrosiose administravimo taisyklėse.

38. Gavusi taisyklių 36 punkte nurodytus dokumentus Agentūra:

38.1. priemonės vykdytojui avansu perveda 50 proc. (išskyrus priemones, įgyvendinamas nuo lapkričio 15 d., šiuo atveju priemonės vykdytojui avansu pervedama 100 proc.) Žemės ūkio ministerijos kanclerio potvarkiu patvirtintame sprendime dėl pagalbos skyrimo priemonei įgyvendinti numatytos sumos, jei minėtame sprendime dėl pagalbos skyrimo priemonei įgyvendinti nenumatyta kita avanso suma (taikoma priemonės vykdytojams, kuriems pagalba skirta vienai žinių perdavimo ir informavimo priemonei organizuoti taisyklių 5.1 papunktyje nurodytai veiklos sričiai);

38.2. vadovaudamasi Bendrosiomis administravimo taisyklėmis su priemonės vykdytoju sudaro sutartį ir priemonės vykdytojui perveda 50 proc. (išskyrus priemones, įgyvendinamas nuo lapkričio 15 d., šiuo atveju  priemonės vykdytojui avansu pervedama 100 proc.) sutartyje numatytos sumos, jei Žemės ūkio ministerijos kanclerio potvarkiu patvirtintame sprendime dėl pagalbos skyrimo priemonei įgyvendinti nenumatyta kita avanso suma (taikoma priemonės vykdytojams, kuriems pagalba skirta taisyklių 5.2 papunktyje nurodytai veiklos sričiai  ir (arba) kuriems pagalba skirta daugiau negu vienai žinių perdavimo ir informavimo priemonei organizuoti).

39. Jeigu Agentūra negali atlikti taisyklių 38 punkte nustatytų veiksmų dėl paraiškose ir (arba) Žemės ūkio ministerijos kanclerio potvarkiu patvirtintame sprendime dėl pagalbos skyrimo priemonei įgyvendinti pastebėtų klaidų ar kitų neatitikimų ir šiems netikslumams ištaisyti reikia laiko, 38 taisyklių punkte nustatyti Agentūros veiksmai atliekami iš Ministerijos gavus patikslintus duomenis dėl pastebėtų klaidų ar kitų neatitikimų.

40. Priemonės vykdytojams atsiskaitant už patirtas išlaidas, galimas:

40.1. 20 proc. išlaidų nukrypimas pagal paraiškoje nurodytas atskiras išlaidų rūšis, neviršijant Žemės ūkio ministerijos kanclerio potvarkiu patvirtintame sprendime dėl pagalbos skyrimo priemonei įgyvendinti numatytos bendros sumos (taikoma, kai su priemonės vykdytoju nesudaroma sutartis);

40.2. 20 proc. išlaidų nukrypimas pagal sutartyje nustatytas atskiras išlaidų rūšis, neviršijant bendros sutartyje numatytos sumos (taikoma, kai su priemonės vykdytoju sudaroma sutartis).

41. Išlaidų viršijimas pagal atskiras išlaidų rūšis daugiau kaip 20 proc. negalimas ir išlaidos, nenumatytos taisyklėse, sutartyje ir (arba) paraiškoje, nefinansuojamos.

42. Priemonės vykdytojai, įgyvendinę priemonę, atsiskaito už patirtas išlaidas ne vėliau kaip iki einamųjų metų lapkričio 15 dienos (išskyrus priemones, įgyvendinamas nuo lapkričio 15 d., šių priemonių vykdytojai atsiskaito už patirtas išlaidas ne vėliau kaip iki einamųjų metų gruodžio 20 d.), jei sutartyje nenumatyta kitaip (kai sutartis sudaroma), ir pateikia Agentūrai mokėjimo prašymą, kurio forma tvirtinama Agentūros nustatyta tvarka ir skelbiama interneto tinklalapyje adresu www.nma.lt.

43. Mokėjimo prašymai teikiami ir tikrinami vadovaujantis Bendrosiose administravimo taisyklėse ir šiose taisyklėse nustatyta tvarka. Pateikdamas mokėjimo prašymą, priemonės vykdytojas turi visiškai atsiskaityti už įgyvendintą priemonę ir gautą avansą. Kartu su mokėjimo prašymu pateikia:

43.1. išlaidų pagrindimo ir išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentų patvirtintas kopijas;

43.2. galutinių pagalbos gavėjų sąrašą spausdintine forma ir elektronine versija Exel formatu (2 priedas).

44. Agentūra, norėdama išmokėti avansą ar likusią pagalbos sumą priemonės vykdytojui, atsiskaičiusiam už įgyvendintas priemones, užsako lėšas ir išmoka jas Bendrosiose administravimo taisyklėse nustatyta tvarka.

45. Jeigu vertinant mokėjimo prašymą ir kartu su mokėjimo prašymu pateiktus dokumentus kyla neaiškumų, ar mokėjimo prašymui tinkamai įvertinti trūksta informacijos, Agentūra siunčia priemonės vykdytojui paklausimą dėl papildomos informacijos ir (arba) dokumentų pateikimo. Jei per Agentūros nustatytą laiką priemonės vykdytojas nepateikia prašomų dokumentų ir (arba) informacijos, mokėjimo prašymas vertinamas pagal turimus duomenis.

46. Jei vertinant mokėjimo prašymą kyla įtarimų, kad dokumentuose pateikta netiksli, neišsami arba klaidinga informacija, gali būti atliekama patikra vietoje.

47. Mokėjimo prašymo pateikimo terminą dėl objektyvių, nuo priemonės vykdytojo nepriklausančių aplinkybių Agentūra gali pratęsti. Šiuo atveju priemonės vykdytojas iki taisyklių 42 punkte nustatyto termino turi pateikti Agentūrai prašymą dėl mokėjimo prašymo ir pridedamų   dokumentų pateikimo  termino pratęsimo, jį pagrindžiant atitinkamais  dokumentais, liudijančiais nuo priemonės vykdytojo nepriklausančių aplinkybių buvimą. Jei Agentūra  prašymui  pritaria, apie tai  informuoja  priemonės  vykdytoją raštu;  jei prašymui nepritaria, apie tai informuoja priemonės vykdytoją raštu, nurodydama priežastis.  

48. Jeigu, įvertinus mokėjimo prašymą, nustatoma, kad avansu išmokėta suma didesnė, negu priemonės vykdytojas padarė tinkamų finansuoti išlaidų, šį skirtumą priemonės vykdytojas privalo grąžinti.

49. Jei priemonės vykdytojas pavėluotai pateikia mokėjimo prašymą, pagalba už kiekvieną pavėluotą darbo dieną sumažinama  1 proc. nuo apskaičiuotos pagalbos sumos už mokėjimo prašyme deklaruotas patirtas tinkamas finansuoti išlaidas, išskyrus atvejus, kai priemonės įgyvendinimo metu priemonės vykdytojas mokėjimo prašymą pateikia pavėluotai dėl pateisinamų priežasčių (pateisinamomis priežastimis laikomos nenumatytos (force majeure) aplinkybės, priemonės vykdytojo vadovo ar kito, atsakingo už mokėjimo prašymo pateikimą, asmens liga). Pavėluotai teikiami mokėjimo prašymai priimami 30 darbo dienų nuo taisyklių 42 punkte nurodyto termino pabaigos, vėliau pateikti mokėjimo prašymai neadministruojami.

50. Agentūra, įvertinusi mokėjimo prašymą ir priėmusi sprendimą išmokėti lėšas priemonės vykdytojui, vadovaudamasi Registro nuostatais ir Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos duomenų tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos 2015 m. lapkričio 13 d. nutarimu Nr. 1S-120/2015 „Dėl Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos duomenų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ galutiniams pagalbos gavėjams suteiktos valstybės pagalbos sumą pateikia į Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registrą (toliau – Registras) per Registro nuostatuose nustatytą terminą. Registrui pateikti duomenys apie suteiktą valstybės pagalbą tikslinami Registro nuostatuose nustatyta tvarka ir terminais.

51. Jei vienam galutiniam pagalbos gavėjui vienu sprendimu skiriama valstybės pagalbos suma viršija Reglamento (ES) Nr. 702/2014 9 straipsnio 2 dalies c punkte nustatytas ribas, Agentūra informaciją apie skirtą pagalbą pateikia Ministerijai, o sekretoriatas per šešis mėnesius nuo pagalbos suteikimo dienos pateikia informaciją į Europos Komisijos Valstybės pagalbos skaidrumo svetainę adresu https://webgate.ec.europa.eu/competition/transparency/.

52. Priemonės įgyvendinimo pažeidimai nustatomi ir grąžintinos lėšos administruojamos vadovaujantis Bendrosiomis administravimo taisyklėmis.

53. Priemonės vykdytojas, norėdamas pakeisti neesminę sutarties (kai sutartis pasirašoma)  sąlygą (pvz., keičiasi priemonės vykdytojo rekvizitai, sąskaita banke arba kredito unijoje, priemonės įgyvendinimo data ar vieta ir kt.), kuri neturi įtakos priimant sprendimą dėl pagalbos skyrimo priemonei įgyvendinti, informuoja Agentūrą raštu, nurodydamas norimas pakeisti arba papildyti sutarties sąlygas, jų pakeitimo arba papildymo priežastis, ir pateikia patvirtinimo dokumentus (jei tokie yra). Jei Agentūra prašomiems sutarties pakeitimams nepritaria, apie tai informuoja priemonės vykdytoją raštu, nurodydama priežastis.

54. Priemonės vykdytojas, norėdamas pakeisti neesminius paraiškos (kai sutartis nepasirašoma) duomenis (pvz., keičiasi priemonės vykdytojo rekvizitai, sąskaita banke arba kredito unijoje, priemonės įgyvendinimo data ar vieta ir kt.), kurie neturi įtakos priimant sprendimą dėl pagalbos skyrimo priemonei įgyvendinti, informuoja Agentūrą raštu, nurodydamas norimus pakeisti arba papildyti   paraiškos  duomenis,  jų   pakeitimo  arba   papildymo  priežastis,  ir  pateikia  patvirtinimo

dokumentus (jei tokie yra). Jei Agentūra prašomiems paraiškos duomenų pakeitimams nepritaria, apie tai informuoja priemonės vykdytoją raštu, nurodydama priežastis.

55. Priemonės vykdytojas, pasikeitus priemonės įgyvendinimo datai ar vietai (priemonės įgyvendinimo vietą galima keisti tik toje pačioje apskrityje), apie tai raštu informuoja Ministeriją.

56. Priemonės vykdytojas informaciją apie priemonės įgyvendinimo datos ir vietos pakeitimus Agentūrai ir Ministerijai turi pateikti iki einamųjų metų rugsėjo 30 d. Priemonės įgyvendinimo datos ir vietos pakeitimas po rugsėjo 30 d. negalimas.

57. Išmokėjusi priemonės vykdytojams lėšas, Agentūra iki kitų metų sausio 31 d. teikia Ministerijai el. paštu informaciją apie Žinių perdavimo ir informavimo priemonės įgyvendinimo rezultatus, t. y., kiek suorganizuota priemonių ir kiek kiekvienoje priemonėje dalyvavo galutinių pagalbos gavėjų. Kitos Agentūros Ministerijai teikiamos ataskaitos ir jų teikimo tvarka nustatyta Bendrosiose administravimo taisyklėse.

 

XI SKYRIUS

LĖŠŲ PANAUDOJIMO KONTROLĖ IR ATSAKOMYBĖ

 

 

58. Už skirtų lėšų panaudojimą atsako priemonės vykdytojas.

59. Už paraiškoje ir kituose dokumentuose pateiktų duomenų teisingumą atsako juos pateikęs pareiškėjas. Priemonės vykdytojas privalo ne trumpiau kaip 10 metų nuo paraiškos pateikimo ir ne trumpiau kaip 10 metų nuo paskutinio mokėjimo prašymo užregistravimo dienos saugoti visą su paraiška ir vykdoma priemone susijusią medžiagą ir dokumentus.

60. Prireikus, Agentūra savo nustatyta tvarka atlieka patikrą vietoje. Priemonės vykdytojas privalo leisti Agentūros Kontrolės departamento ar kitiems kompetentingiems tarnautojams atlikti patikras.

61. Sutartyje arba paraiškoje numatytų priemonių patikrą vietoje gali atlikti ir Ministerijos atsakingi darbuotojai.

62. Priemonės vykdytojas šių taisyklių nustatyta tvarka yra atsakingas už vykdomos priemonės viešinimą.

XII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

63. Už informavimą pagalbos teikimo klausimais, paraiškų priėmimą, vertinimą, Priemonių atrankos komiteto posėdžių organizavimą, sprendimų dėl pagalbos skyrimo priemonei įgyvendinti priėmimą, potvarkių dėl pagalbos skyrimo priemonėms įgyvendinti rengimą, informacijos apie priemonių vertinimo kriterijus kaupimą, informacijos apie projektų vykdytojus ir jiems skirtas lėšas viešinimą yra atsakinga Ministerija.

64. Už sutarčių sudarymą, lėšų užsakymą ir išmokėjimą priemonių vykdytojams, lėšų apskaitą, jų panaudojimo kontrolę bei informacijos apie projektų vykdytojus ir jiems skirtas lėšas viešinimą pagal taisykles atsako Agentūra.

65. Pasikeitus šiose taisyklėse nurodytiems teisės aktams, tiesiogiai taikomos naujos šių teisės aktų nuostatos.

66. Pasikeitus šioms taisyklėms, nauji reikalavimai nuo jų įsigaliojimo dienos taikomi vienodai visiems priemonės vykdytojams, išskyrus atvejus, kai žemės ūkio ministro įsakyme numatyta kitaip.

67. Kiti šiose taisyklėse nereglamentuoti klausimai sprendžiami vadovaujantis Bendrosiomis administravimo taisyklėmis.

________________________________________

 

 

Žinių perdavimo ir informavimo

veiklos finansavimo taisyklių

1 priedas

 

(Žinių perdavimo ir informavimo veiklos finansavimo paraiškos forma)

 

_____________________________________

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

 

 

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai

 

 

ŽINIŲ PERDAVIMO IR INFORMAVIMO VEIKLOS FINANSAVIMO

PARAIŠKA

 

____________ Nr. __________

(data)

__________________

(sudarymo vieta)

 

1.   Pareiškėjo duomenys

Rekvizitai

Pareiškėjo pavadinimas

 

Teisinė forma

 

Įmonės kodas

 

Adresas:

gatvė, namo numeris, pašto indeksas, vietovė

 

Tel. Nr.

 

Faks. Nr.

 

El. p. adresas

 

Vadovo vardas, pavardė, tel. Nr.

 

Finansininko vardas, pavardė, tel. Nr.

 

Banko pavadinimas

 

Banko kodas

 

Atsiskaitomosios sąskaitos numeris

 

Pažymėti tinkamą

□ PVM mokėtojas

Jei taip, nurodykite PVM mokėtojo kodą: _________________

□ ne PVM mokėtojas

Jei PVM mokėtojas:

Patvirtinu, kad pagal priemonę prašoma lėšų neekonominei veiklai vykdyti ir už šiai veiklai organizuoti įsigytas prekes ir paslaugas negalėsiu susigrąžinti PVM

 

□ Taip

 

□ Ne

Sutinku visą man siunčiamą informaciją gauti el. paštu

□ Taip

 

□ Ne

 

 

Priemonės vadovas

(priemonės vadovo vardas, pavardė, pareigos, tel. Nr., el. paštas)

Asmuo, atsakingas už paraišką

(pareiškėjo įgalioto asmens, kuris bus atsakingas už reikiamos informacijos teikimą, vardas, pavardė, pareigos, tel. Nr.,el. paštas)

 

2. Priemonės apibūdinimas

 

2.1. Priemonės aprašymas

Priemonės pavadinimas

Nurodomas priemonės, kuriai įgyvendinti prašoma valstybės pagalbos, pavadinimas. Rekomenduojama pasirinkti trumpą pavadinimą

 

 

 

Priemonės tikslinė grupė ir priemonės dalyviai (galutiniai pagalbos gavėjai)

Nurodykite, kam skirta priemonė. Konkrečiai įvardykite, kas yra galutiniai pagalbos gavėjai, ir nurodykite numatomą galutinių pagalbos gavėjų skaičių

 

 

 

Priemonės įgyvendinimo tikslas bei priemonės poreikio pagrindimas

Nurodykite priemonės tikslą, jis turi būti konkretus ir pasiekiamas.

Atsižvelgiant į planuojamos priemonės tematiką, jos vykdymo vietą bei apimtį, pagrįskite priemonės poreikį bei aprašykite priemonės aktualumą, nurodykite kokių rezultatų norite pasiekti įgyvendindami priemonę bei pagrįskite šių rezultatų pritaikomumą.

Nurodykite konkrečiai su kuria kvietime teikti paraiškas nurodyta prioritetine žinių perdavimo ir informavimo veiklos tematika priemonė yra susijusi.

 

 

Priemonės viešinimas

Nurodoma, kokios viešinimo priemonės bus taikomos

 

 

 

 

2.2. Priemonės organizavimo detali programa (nurodoma tiksli žinių perdavimo ir informavimo priemonės data, laikas, vieta ir pranešėjai)

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

3. Pareiškėjo pajėgumai numatytai priemonei įgyvendinti

3.1. Trumpai aprašykite patirtį vykdant panašias priemones (konferencijas, seminarus ir kitus renginius) (pateikite svarbiausių renginių, organizuotų per trejus metus, sąrašą)

 

Eil.

 

Nr.

Priemonės pavadinimas

Priemonės įgyvendinimo data

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Trumpai aprašykite priemonės vadovo patirtį administruojant panašaus pobūdžio priemones (pateikite svarbiausių priemonių, administruotų per trejus metus, sąrašą)

 

Eil.

 

Nr.

Priemonės pavadinimas

Priemonės įgyvendinimo data

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Duomenys apie priemonę

Bendra priemonės vertė su PVM, Eur (bendra priemonės vertė su tinkamomis ir netinkamomis finansuoti išlaidomis)

 

Bendra tinkamų finansuoti išlaidų suma su PVM / be PVM, Eur (reikiamą pabraukti)

 

Prašoma pagalbos suma

su PVM / be PVM, Eur (reikiamą pabraukti)

 

Pagalbos dydis, proc.

(procentas skaičiuojamas nuo bendros

tinkamų finansuoti išlaidų sumos)

 

Planuojama priemonės įgyvendinimo pradžia

20..... m. ...................... d.

Planuojama priemonės įgyvendinimo pabaiga

20..... m. ....................... d.

Veiklos sritis (-ys), kuriai (-ioms) prašoma pagalbos (pažymėti tinkamą (-us):

respublikinės ir regioninės reikšmės žinių perdavimo ir informavimo priemonė:

tarptautinės reikšmės žinių perdavimo ir informavimo priemonė:

 

5. Priemonės tinkamų išlaidų sąrašas

 

Eil. Nr.

Išlaidų pavadinimas (nurodyti pagal taisyklių 15 punkte nurodytas tinkamas finansuoti išlaidų rūšis)

Bendra tinkamų finansuoti išlaidų suma su PVM / be PVM, Eur (reikiamą pabraukti)

Prašoma pagalbos suma su PVM / be PVM, Eur (reikiamą pabraukti)

Prašomos pagalbos sumos paskirstymas pagal ketvirčius, Eur

Pagrindimas

(nurodykite tinkamas finansuoti išlaidas ir trumpai pagrįskite, kodėl šios išlaidos yra būtinos, kaip jos buvo apskaičiuotos ir kuo buvo remiamasi jas apskaičiuojant.)

I

II

III

IV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Pareiškėjo deklaracija

Patvirtinu, kad:

1. Šioje paraiškoje ir prie jos pridėtuose dokumentuose pateikta informacija yra teisinga.

2. Pareiškėjas vykdys taisyklių sąlygas tiksliai, nepažeisdamas Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų.

3. Prašoma pagalba priemonei įgyvendinti yra mažiausia priemonei įgyvendinti reikalinga suma.

4. Pareiškėjas neturi mokestinės nepriemokos Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui, savivaldybių biudžetams, fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija (išskyrus atvejus, kai mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų vyksta mokestinis ginčas).

5. Pareiškėjas neskolingas Valstybiniam socialinio draudimo fondui.

6. Pareiškėjui nėra iškeltos bylos dėl bankroto, jis nėra likviduojamas.

7. Pareiškėjas gautas pagalbos lėšas panaudos galutiniams pagalbos gavėjams subsidijuojamoms paslaugoms teikti (t. y., visą gautą naudą perleis galutiniams pagalbos gavėjams).

8. Pareiškėjas užtikrina, kad galutiniai pagalbos gavėjai atitiks taisyklių 10 punkte jiems keliamus reikalavimus.

9. Pareiškėjas nesieks susigrąžinti PVM iš valstybės biudžeto, jei PVM pripažįstama tinkama finansuoti išlaida.

10. Pareiškėjas nėra  gavęs ir nesieks paramos iš kitų nacionalinių programų ir Europos Sąjungos fondų išlaidoms, numatytoms paraiškoje finansuoti.

11. Pareiškėjas įsipareigoja viešinti vykdomą priemonę.

12. Pareiškėjas įsipareigoja bendradarbiauti su priemonės įgyvendinimą kontroliuojančiais asmenimis: laiku teiks jiems visą prašomą informaciją, sudarys sąlygas tikrinti priemonės vykdymą vietoje, susipažinti su dokumentais, susijusiais su priemonės įgyvendinimu, leis asmenims, vykdantiems kontrolės ir tikrinimo funkcijas, atlikti dokumentų patikrinimus, patikras vietoje.

13. Pareiškėjas įsipareigoja teikti papildomą informaciją ir dokumentus, susijusius su priemonės įgyvendinimu, taisyklių ir (arba) Ministerijos ar Agentūros nustatytais terminais.

14. Gavus Agentūros reikalavimą (raštą, pranešimą) dėl pagalbos avanso (jo dalies) ar pagalbos (jos dalies) ir (arba) permokėto pagalbos avanso ar permokėtos pagalbos grąžinimo per reikalavime nurodytą terminą, pareiškėjas grąžins Agentūrai išmokėtą pagalbos avansą (jo dalį) ar pagalbą (jos dalį) ir (arba) permokėtą pagalbos avansą ar pagalbą.

15. Ne trumpiau kaip 10 (dešimt) metų nuo šios paraiškos pateikimo ir ne trumpiau kaip 10 (dešimt) metų nuo paskutinio mokėjimo prašymo užregistravimo dienos pareiškėjas saugos visą su pagalbos skyrimu susijusią medžiagą ir dokumentus.

16. Pareiškėjas sutinka, kad informacija apie pareiškėjui numatomą gauti ir (arba) skirtą (gautą) pagalbą bus viešinama visuomenės informavimo tikslais, taip pat gali būti perduota audito ir tyrimų institucijoms siekiant apsaugoti Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos interesus.

17. Nurodyta atsiskaitomoji sąskaita priklauso pareiškėjui ir pareiškėjas prisiima visą atsakomybę dėl nuostolių, kurie gali atsirasti klaidingai nurodžius sąskaitos numerį.

18. Pareiškėjas įsipareigoja iki taisyklėse nurodytos datos ir taisyklėse nustatytomis sąlygomis įgyvendinti priemonę ir pateikti Agentūrai mokėjimo prašymą ir pridedamus dokumentus.

 

 

 

                                                                                                                 

(Pareiškėjo vadovo ar jo                           (Parašas)                                                       (Vardas, pavardė)

įgalioto asmens pareigų

pavadinimas)

 

 

Žinių perdavimo ir informavimo veiklos finansavimo taisyklių

2 priedas

 

 

(Pavyzdinė dalyvių sąrašo forma)

 

...................................................................................................................................................................

(institucijos, organizuojančios žinių perdavimo ir informavimo priemonę, pavadinimas)

 

GALUTINIŲ PAGALBOS GAVĖJŲ SĄRAŠAS

 

..............................

(data)

 

Žinių perdavimo ir informavimo priemonės pavadinimas.......................................

Vietovė (savivaldybė, seniūnija)..................................................................................... ..................

 

Eil. Nr.

Vardas, pavardė ir (arba) įmonės pavadinimas

Kontaktai

(tel. Nr. ar el. paštas)

Asmens kodas ir (arba) įmonės kodas

Parašas

Pagalbos suma, Eur (pildo institucija organizuojanti žinių perdavimo ir informavimo priemonę)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Atsakingo asmens pareigų pavadinimas) (Parašas)                              (Vardas, pavardė)