HERB21

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2001 M. KOVO 30 D. ĮSAKYMO NR. 178 „DĖL NACIONALINIO KLIMATO KAITOS KOMITETO SUDĖTIES IR JO VEIKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. spalio 5 d. Nr. D1-867

Vilnius

 

 

Pakeičiu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. kovo 30 d. įsakymą Nr. 178 „Dėl Nacionalinio klimato kaitos komiteto sudėties ir jo veiklos nuostatų patvirtinimo“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

 

„LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL NACIONALINIO KLIMATO KAITOS KOMITETO SUDĖTIES IR JO VEIKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymo 10 straipsnio 7 dalimi:

1. T v i r t i n u šios sudėties Nacionalinį klimato kaitos komitetą:

komiteto pirmininkas – aplinkos ministro patarėjas, kuruojantis klimato kaitos klausimus;

komiteto pirmininko pavaduotojas – Aplinkos ministerijos Klimato kaitos politikos skyriaus vedėjas.

Nariai:

Aleksandro Stulginskio universiteto atstovas;

asociacijos „Aplinkosaugos koalicija“ atstovas;

Energetikos ministerijos atstovas;

Finansų ministerijos atstovas;

Gamtos tyrimų centro atstovas;

Klaipėdos universiteto atstovas;

Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos konfederacijos atstovas;

Lietuvos energetikos instituto atstovas;

Lietuvos mokslo tarybos atstovas;

Lietuvos pramonininkų konfederacijos atstovas;

Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmų atstovas;

Lietuvos savivaldybių asociacijos atstovas;

Susisiekimo ministerijos atstovas;

susivienijimo ŽALI.LT atstovas;

Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro atstovas;

Švietimo ir mokslo ministerijos atstovas;

Užsienio reikalų ministerijos atstovas;

Ūkio ministerijos atstovas;

Vilniaus universiteto Chemijos ir geomokslų fakulteto Geomokslų instituto atstovas;

Vyriausybės kanceliarijos atstovas;

Žemės ūkio ministerijos atstovas.

2. T v i r t i n u šį komiteto stebėtojų sąrašą:

Stebėtojai:

Alternatyviųjų degalų ir infrastruktūros asociacijos atstovas;

asociacijos „Slėnis Nemunas“ atstovas;

Gamintojų ir importuotojų asociacijos atstovas;

Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro atstovas;

Lietuvos biomasės energetikos asociacijos LITBIOMA atstovas;

Lietuvos gamtos fondo atstovas;

Lietuvos miško savininkų asociacijos atstovas;

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos atstovas;

Lietuvos vartotojų organizacijų aljanso atstovas;

Lietuvos vėjo elektrinių asociacijos atstovas;

Lietuvos žemės ūko bendrovių asociacijos atstovas;

Nacionalinės pasyvaus namo asociacijos atstovas;

Pastatų sertifikavimo ekspertų asociacijos atstovas;

Saulėtekio slėnio mokslo ir technologijų parko atstovas;

VšĮ „Aplinkos vertinimo projektai“ atstovas;

VšĮ „Elektronikos gamintojų ir importuotojų organizacija“ atstovas;

VšĮ „Interjero erdvė“ atstovas;

VšĮ „Kauno regioninė energetikos agentūra“ atstovas;

VšĮ „Vandens namai“ atstovas;

VšĮ „Žiedinė ekonomika“ atstovas.

3. T v i r t i n u Nacionalinio klimato kaitos komiteto veiklos nuostatus (pridedama).

4. N u s t a t a u, kad nariai ir stebėtojai, deleguoti į Nacionalinį klimato kaitos komitetą, privalo turėti delegavimą patvirtinantį vadovo pasirašytą dokumentą.“

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                                    Kęstutis Navickas

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2001 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 178

(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2018 m. spalio 5 d. įsakymu Nr. D1-867)

 

 

NACIONALINIO KLIMATO KAITOS KOMITETO VEIKLOS NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Nacionalinio klimato kaitos komiteto (toliau – komitetas) tikslas – koordinuoti klimato kaitos valdymo nacionalinės politikos formavimo ir įgyvendinimo klausimus.

2. Komiteto nariais gali būti ministerijų, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų, asociacijų, mokslo ir studijų institucijų ir kitų institucijų atstovai, kompetentingi spręsti strateginius ir kitus svarbius uždavinius, susijusius su klimato kaitos valdymo nacionalinės politikos formavimu ir įgyvendinimu.

3. Komiteto nariais skiriami 3 punkte nurodytų institucijų atstovai, atsižvelgiant į šiuos kriterijus: interesų atstovavimo mastas; Lietuvos ūkio sektorių aprėptis, klimato kaitos švelninimo ir prisitaikymo prie klimato kaitos klausimų sprendimo aktualumas; aktyvumas ir žinomumas veikloje, susijusioje su klimato kaitos srities klausimais.

4. Nevyriausybinių organizacijų, asociacijų ir kitų institucijų ir organizacijų, kurios yra aktyvios klimato kaitos srityje, atstovai gali būti įtraukti į komiteto sudėtį stebėtojais.

5. Komitetas vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis ir kitais teisės aktais, šiais nuostatais.

6. Komiteto sprendimai yra patariamojo, rekomendacinio pobūdžio.

 

II SKYRIUS

KOMITETO UŽDAVINYS IR FUNKCIJOS

 

7. Svarbiausias komiteto uždavinys – padėti užtikrinti veiksmingą Jungtinių Tautų bendrojoje klimato kaitos konvencijoje (toliau – Konvencija), ratifikuotoje Lietuvos Respublikos Seimo 1995 m. vasario 23 d. nutarimu Nr. I-812 „Dėl Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos ratifikavimo“, Konvencijos Kioto protokole, ratifikuotame Lietuvos Respublikos įstatymu dėl Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos Kioto protokolo ratifikavimo, Kioto protokolo Dohos pakeitime, ratifikuotame Lietuvos Respublikos įstatymu dėl Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos Kioto protokolo Dohos pakeitimo ratifikavimo,  Paryžiaus susitarime, priimtame pagal Jungtinių Tautų bendrąją klimato kaitos konvenciją, ratifikavimo įstatyme  ir su jų įgyvendinimu susijusiuose Europos Sąjungos ir nacionaliniuose teisės aktuose nustatytų šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo mažinimo ir prisitaikymo prie klimato kaitos tikslų, uždavinių ir priemonių jiems pasiekti įgyvendinimą.

8. Vykdydamas pavestą uždavinį, komitetas atlieka šias funkcijas:

8.1. koordinuoja Nacionalinės klimato kaitos valdymo politikos strategijos ir jos įgyvendinimo priemonių plano įgyvendinimą;

8.2. derina ir teikia pasiūlymus dėl naujai rengiamų Nacionalinės klimato kaitos valdymo politikos strategijų ir jų įgyvendinimo priemonių planų, kitų strateginių dokumentų ir programų, nacionalinių teisės aktų projektų, susijusių su klimato kaitos valdymo ir įgyvendinimo klausimais;

8.3. teikia pasiūlymus Lietuvos pozicijoms dėl Europos Sąjungos rengiamų pozicijų ir dokumentų Konvencijos sekretoriatui, derybose su kitomis šalimis, vykstant pasirengimui Konvencijos konferencijoms ir Kioto protokolo šalių susitikimams;

8.4. teikia pasiūlymus Lietuvos pozicijoms dėl Europos Sąjungos klimato kaitos ir energetikos politikos iki ir po 2030 m. ir jos įgyvendinimo teisės aktų projektų, kitų Europos Sąjungos teisės aktų projektų ir dokumentų, susijusių su klimato kaitos valdymo ir įgyvendinimo klausimais;

8.5. teikia pasiūlymus dėl prioritetinių klimato kaitos valdymo krypčių, rengiant Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo metines sąmatas, svarsto šios programos lėšų panaudojimo metines ataskaitas;

8.6. derina ir teikia rekomendacijas ir patarimus dėl priimamų sprendimų ir rengiamų ataskaitų, pranešimų klimato kaitos valdymo ir šios srities programų finansavimo klausimais;

8.7. teikia pasiūlymus ir skatina visas valstybės valdymo ir savivaldybių institucijas, pramonės ir verslo, nevyriausybinių organizacijų atstovus rengti veiklos strategijas ir veiksmų planus, kuriuose būtų keliami tikslai, uždaviniai ir priemonės, susijusios su prisitaikymu prie klimato kaitos pokyčių ir klimato kaitos pasekmių švelninimu;

8.8. užtikrina informacijos sklaidą ir siekia, kad visos valstybės valdymo ir savivaldybių, mokslo ir studijų institucijos, nevyriausybinės organizacijos, pramonės, verslo ir visuomenės grupės bendradarbiautų spręsdamos svarbiausius klimato kaitos valdymo ir įgyvendinimo klausimus.

 

III SKYRIUS

KOMITETO TEISĖS IR PAREIGOS

 

9. Vykdydamas funkcijas, komitetas turi teisę:

9.1. įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka gauti iš ministerijų, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų rengiamų teisės aktų, programų projektus, informaciją, reikalingą komiteto funkcijoms vykdyti;

9.2. vertinti klimato kaitos valdymo srityje rengiamos nacionalinės teisinės bazės kūrimo, vykdomų priemonių efektyvumą ir teikti pasiūlymus dėl naujų strateginių dokumentų ar programų, įstatymų ar kitų teisės aktų rengimo;

9.3. kviesti į komiteto pasitarimus suinteresuotų ministerijų, kitų valstybės valdymo ir savivaldybių institucijų, mokslo ir studijų institucijų, nevyriausybinių organizacijų, verslo, pramonės įmonių atstovus ir ekspertus.

10. Komiteto narių teisės:

10.1. ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas gauti komiteto pasitarimui reikalingą informaciją;

10.2. pareikšti nuomonę raštu arba žodžiu visais komiteto nagrinėjamais klausimais;

10.3. siūlyti klausimus Komisijos posėdžių darbotvarkei, teikti pasiūlymus ir pastabas dėl komiteto darbo; 

10.4. inicijuoti komiteto pasitarimą, pateikiant svarstytiną (-us) klausimą (-us) komiteto pirmininkui ar Aplinkos ministerijos Klimato kaitos politikos skyriui.

11. Komiteto stebėtojų teisės:

11.1. ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas gauti komiteto pasitarimui reikalingą informaciją;

11.2. pareikšti nuomonę raštu arba žodžiu visais komiteto nagrinėjamais klausimais.

12. Komiteto narių pareiga – vykdant komiteto veiklos nuostatų 8 punkte nurodytas komiteto funkcijas dalyvauti komiteto pasitarimuose ir balsuoti siekiant priimti komiteto nagrinėjamų klausimų sprendimus.

13. Stebėtojų pareiga – teikti komitetui siūlymus ir rekomendacijas dėl klimato kaitos politikos formavimo ir įgyvendinimo dalyvaujant komiteto pasitarimuose.

 

IV SKYRIUS

KOMITETO DARBO ORGANIZAVIMAS

 

14. Pagrindinė komiteto darbo forma – pasitarimai, keitimasis informacija elektroniniu paštu ir kitais būdais.

15. Komiteto darbą organizuoja Aplinkos ministerijos Klimato kaitos politikos skyrius, pasitarimams pirmininkauja komiteto pirmininkas ar pirmininko pavaduotojas.

16. Komiteto sekretoriaus funkcijų vykdymą užtikrina Aplinkos ministerijos Klimato kaitos politikos skyriaus vedėjas, pavesdamas šias funkcijas vykdyti skyriaus valstybės tarnautojui arba darbuotojui, dirbančiam pagal darbo sutartį.

17. Komiteto pasitarimus inicijuoja komiteto pirmininkas arba, jam pavedus, komiteto pirmininko pavaduotojas. Bet kuris komiteto narys taip pat gali inicijuoti komiteto pasitarimą, pateikdamas svarstytiną (-us) klausimą (-us) komiteto pirmininkui ar Aplinkos ministerijos Klimato kaitos politikos skyriui. Tokiu atveju sprendimą dėl klausimo (-ų) svarstymo ir pasitarimo organizavimo tikslingumo, pasitarimo laiko priima komiteto pirmininkas arba, jam pavedus, komiteto pirmininko pavaduotojas. Papildomas (-i) klausimas (-ai) į pasitarimo darbotvarkę įtraukiamas (-i) pasitarimo pradžioje tvirtinant darbotvarkę, jei tam pritaria daugiau kaip pusė pasitarime dalyvaujančių komiteto narių.

18. Nusprendus sušaukti pasitarimą, Aplinkos ministerijos Klimato kaitos politikos skyrius ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki pasitarimo elektroniniu paštu ar kitais būdais pateikia komiteto nariams ir stebėtojams pasitarimui reikalingą informaciją.

19. Jeigu komiteto narys negali dalyvauti pasitarime, jį laikinai pavaduoti gali kitas institucijos deleguojamas atstovas. Tokiu atveju deleguojanti institucija Aplinkos ministerijai turi atsiųsti vadovo pasirašytą raštą, kuriame nurodomas pasitarimas, į kurį deleguojamas laikinasis atstovas, šio atstovo duomenys (vardas, pavardė, pareigos, ryšio duomenys).

20. Komiteto narių ir stebėtojų sąrašas atnaujinamas kartą per metus. Jei komiteto narys (išskyrus valstybės ir savivaldybių institucijų atstovus) nedalyvavo daugiau kaip trijuose iš eilės komiteto pasitarimuose, komiteto pirmininkas gali siūlyti keisti komiteto sudėtį keičiant šio nario statusą stebėtojo statusu. Jei stebėtojas nedalyvavo nė viename praėjusių metų komiteto pasitarime, komiteto pirmininkas gali siūlyti išbraukti jį iš komiteto sudėties.

21. Komiteto pasitarimai laikomi įvykusiais ir komiteto sprendimai – teisėtais, jei komiteto pasitarime dalyvauja daugiau kaip pusė komiteto narių.

22. Komiteto veiklos nuostatų 2 ir 4 punktuose nurodytos institucijos ir organizacijos gali būti įtrauktos į komiteto sudėtį nariais arba stebėtojais pateikus Aplinkos ministerijos Klimato kaitos politikos skyriui motyvuotą vadovo pasirašytą prašymą, kuriame nurodyti šios institucijos ar organizacijos deleguojamo atstovo duomenys (vardas, pavardė, pareigos, ryšio duomenys).

23. Komiteto sekretorius protokoluoja pasitarimus. Protokolus pasirašo pasitarimo pirmininkas ir sekretorius. Pasirašyti protokolai ir jų priedai (rekomendacijos, pasiūlymai ir kt.) perduodami visiems komiteto nariams ir stebėtojams ir paskelbiami Aplinkos ministerijos interneto svetainėje. Klimato kaitos politikos skyrius saugo komiteto veiklos dokumentus (protokolus, susirašinėjimo medžiagą, išvadas, pasiūlymus ir kt.) teisės aktų nustatyta tvarka.

24. Jeigu dalyvaujantys pasitarime komiteto nariai nesutaria dėl bendros nuomonės, sprendimai priimami paprasta dalyvaujančių pasitarime komiteto narių balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemiamas komiteto pirmininko ar pirmininkavusio pasitarimui komiteto pirmininko pavaduotojo balsas. Protokole užfiksuojamos alternatyvios rekomendacijos ar patarimai ir jiems pritariančių komiteto narių pavardės.