LIETUVOS Policijos generalinis komisaras

 

 

 

Įsakymas

DĖL SPROGMENŲ PAĖMIMO IR PAIMTŲ SPROGMENŲ SAUGOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

 

2016 m. lapkričio 23 d. Nr.5-V-968

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sprogmenų apyvartos kontrolės įstatymo (2016 m. birželio 29 d. įstatymo Nr. XII-2527 redakcija) 20 straipsnio 9 dalimi:

1. T v i r t i n u Sprogmenų paėmimo ir paimtų sprogmenų saugojimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Lietuvos policijos generalinio komisaro 2003 m. spalio 3 d. įsakymą Nr. V-526 „Dėl Sprogmenų paėmimo, tinkamumo naudoti nustatymo, jų vertės apskaičiavimo ir tolesnio panaudojimo taisyklių patvirtinimo“.

3. Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja nuo 2017 m. sausio 1 d.

 

 

 

Policijos generalinis komisaras                                                                                     Linas Pernavas


 

 

PATVIRTINTA

   Lietuvos policijos generalinio komisaro

2016 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr.5-V-968

 

 

SPROGMENŲ PAĖMIMO IR PAIMTŲ SPROGMENŲ SAUGOJIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Sprogmenų paėmimo ir paimtų sprogmenų saugojimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato sprogmenų paėmimą Lietuvos Respublikos sprogmenų apyvartos kontrolės įstatymo (toliau – įstatymas) 20 straipsnio 1 dalyje nustatytais atvejais ir šių sprogmenų saugojimą ir tolesnį panaudojimą.

2. Šiame Tvarkos apraše vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, apibrėžtas Lietuvos Respublikos sprogmenų apyvartos kontrolės įstatyme.

 

II SKYRIUS

SPROGMENŲ PAĖMIMAS IR SAUGOJIMAS Įstatymo 20 straipsnio 1 dalies 3, 4, 7 IR 8 punktuose NUSTATYTAIS ATVEJAIS

 

3. Įstatymo 20 straipsnio 1 dalies 3, 4, 7 ir 8 punktuose nustatytais atvejais sprogmenis paima apskrities vyriausiasis policijos komisariatas.

4. Tvarkos aprašo 3 punkte išvardytais atvejais Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – Policijos departamentas) ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo sprendimo panaikinti licencijos verstis veikla, susijusia su sprogmenų apyvarta (toliau – licencija), galiojimą, nuo sprendimo sustabdyti leidimo laikyti sprogmenis galiojimą, nuo kitų pažeidimų, susijusių su sprogmenų apyvarta, nustatymo dienos arba nuo licencijos ar rašytinio sutikimo turėtojo (toliau – įmonė) prašymo gavimo dienos sudaro komisiją (toliau – sprogmenų paėmimo komisija) iš Policijos departamento, Lietuvos policijos antiteroristinių operacijų rinktinei „Aras“, apskrities vyriausiojo policijos komisariato ir įmonės atstovų turimiems sprogmenims inventorizuoti ir ne vėliau kaip per 20 kalendorinių dienų pradeda inventorizuoti sprogmenis.

5. Jeigu atliekant inventorizaciją randama kitiems savininkams ir valdytojams priklausančių sprogmenų, šie sprogmenys grąžinami žinomiems teisėtiems savininkams ir valdytojams.

6. Sprogmenų paėmimo komisija, inventorizavusi sprogmenis, privalo surašyti sprogmenų paėmimo aktą, nurodydama paimtų sprogmenų kiekį, rūšį, kitus jų identifikavimo požymius. Aktą pasirašo visi komisijos nariai. Vienas šio akto egzempliorius lieka Policijos departamente, antrasis išduodamas įmonei, iš kurios sprogmenys buvo paimti, o trečiasis perduodamas apskrities vyriausiajam policijos komisariatui.

7. Paimti sprogmenys saugomi įmonės, iš kurios sprogmenys yra paimti, sprogmenims laikyti pritaikytose ir apskrities vyriausiojo policijos komisariato užplombuotose patalpose. Tais atvejais, kai įmonė neturi sprogmenims laikyti pritaikytų patalpų, paimti sprogmenys perduodami saugoti policijos įstaigai, turinčiai sprogmenims laikyti pritaikytas patalpas.

8. Jeigu sprendimas dėl licencijos panaikinimo ar leidimo laikyti sprogmenis sustabdymo arba kitų su sprogmenų apyvarta susijusių pažeidimų teisės aktų nustatyta tvarka apskundžiamas, sprogmenys saugomi, iki bus išnagrinėtas skundas ir priimtas galutinis sprendimas dėl licencijos galiojimo pratęsimo ar galiojimo panaikinimo.

9. Jeigu licencijos galiojimas teisės aktų nustatyta tvarka atnaujinamas ar leidimo laikyti sprogmenis sustabdymas panaikinamas, paimti sprogmenys ir jų apskaitos dokumentai grąžinami įmonei, iš kurios jie paimti.

10. Pasibaigus sprendimo dėl licencijos galiojimo panaikinimo ar sprendimo dėl leidimo laikyti sprogmenis sustabdymo apskundimo terminui, tinkami naudoti sprogmenys realizuojami per subjektą, turintį licenciją verstis sprogmenų prekyba. Sprogmenų apskaitos dokumentai saugomi Policijos departamente.

11. Paėmus sprogmenis privaloma nustatyti sprogmenų tinkamumą naudoti.

12. Sprogmenų tinkamumo naudoti nustatymą organizuoja Policijos departamentas, jis turi sudaryti sprogmenų tinkamumo naudoti nustatymo komisiją, į kurią turi būti įtraukti ir kitų institucijų atstovai, kriminalistinių tyrimų specialistai.

13. Sprogmenų tinkamumo naudoti nustatymo komisija sprendimą dėl sprogmenų tolesnio tinkamumo naudoti priima ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo sprogmenų inventorizacijos akto surašymo dienos. Sprogmenų tinkamumo naudoti nustatymo komisijos sprendimu sprogmenų būklei įvertinti gali būti pasitelkti Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centro specialistai.

14. Sprogmuo gali būti pripažintas tinkamu naudoti, kai sprogmenų tinkamumo naudoti nustatymo komisija šia seka nustato, kad sprogmuo atitinka šiuos reikalavimus:

14.1. sprogmenį galima identifikuoti, jis tinkamai paženklintas;

14.2. kartu su importuotu ar įvežtu sprogmeniu pateikiami įstatymo nustatyti jo kokybę patvirtinantys dokumentai;

14.3. nepažeista gamintojo pakuotė;

14.4. nepakitusi sprogmens išvaizda (sprogmens išvaizda ir būklė atitinka normatyviniuose dokumentuose nurodytąsias arba nesiskiria nuo kitų tokios pat rūšies ar tokio pat tipo sprogmenų išvaizdos ir būklės, sprogmuo nedeformuotas, be korozijos žymių, nėra bendrų ar vietinių spalvos, konsistencijos pokyčių);

14.5. sprogmens konstrukcija nepažeista;

14.6. žinoma sprogmens pagaminimo data;

14.7. nepasibaigęs laikas, per kurį sprogmuo gali būti saugiai naudojamas (jeigu gamintojas nurodo tokį laiką arba toks laikas yra nustatytas teisės aktuose arba kituose normatyviniuose dokumentuose).

15. Jei nustatoma, kad sprogmuo neatitinka bent vieno iš nurodytų reikalavimų, sprogmens pripažinimo tinkamu naudoti procedūra nutraukiama ir sprogmuo pripažįstamas netinkamu naudoti.

16. Jei sprogmuo atitinka visus nurodytus reikalavimus, tačiau vis tiek kyla abejonių dėl jo tinkamumo naudoti, motyvuotu komisijos sprendimu toks sprogmuo pripažįstamas netinkamu naudoti.

17. Pripažindama sprogmenį netinkamu naudoti, komisija privalo nuspręsti, ar galima panaudoti jame esančias sprogstamąsias medžiagas.

18. Sprogmenų tinkamumo naudoti nustatymo komisija, įvertinusi sprogmenų būklę, surašo sprendimą dėl jų tinkamumo naudoti. Vienas šio sprendimo egzempliorius lieka Policijos departamente, antrasis kartu su pranešimu apie komisijos sprendimą siunčiamas įmonei, iš kurios sprogmenys paimti.

19. Netinkami naudoti sprogmenys sprogmenų tinkamumo naudoti nustatymo komisijos sprendimu pasibaigus sprendimo dėl sprogmenų pripažinimo netinkamais naudoti apskundimo terminui:

19.1. ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų perduodami Lietuvos policijos antiteroristinių operacijų rinktinei „Aras“ sunaikinti neatlygintinai;

19.2. jei sprendimas buvo apskųstas, tačiau liko nepakeistas, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo skundo išnagrinėjimo dienos perduodami Lietuvos policijos antiteroristinių operacijų rinktinei „Aras“ sunaikinti neatlygintinai.

20. Sprogmenų tinkamumo naudoti nustatymo komisijai nustačius, kad sprogmenys tinkami saugiai naudoti, jie realizuojami per įmones, turinčias teisę jais prekiauti.

21. Perduodant sprogmenis realizuoti įmonėms, pateikiama:

21.1. sprendimo realizuoti sprogmenis kopija, patvirtinta spendimą priėmusio Policijos departamento įgalioto asmens parašu ir antspaudu;

21.2. perduodamų sprogmenų sąrašas, kuriame nurodomas jų kiekis, rūšys ar kiti jų identifikavimo požymiai;

21.3. sprogmenų tinkamumo naudoti nustatymo komisijos sprendimo dėl sprogmenų tinkamumo naudoti kopija;

21.4. įmonės, iš kurios paimti sprogmenys, teisinė forma, pavadinimas, kodas, buveinės adresas, telefono ir fakso numeriai.

22. Perduodamų sprogmenų vertė yra sutartinė. Ją šalių susitarimu, atsižvelgusi į sprogmenų rinkos vertę, nustato sprogmenimis prekiaujanti įmonė ir įmonė, kuriai priklauso sprogmenys, ar jos teisių perėmėjas.

23. Perduotus realizuoti tinkamus naudoti sprogmenis įmonės, turinčios teisę jais prekiauti, realizuoja įmonėms, turinčioms teisę verstis veikla, susijusia su sprogmenų apyvarta.

24. Per 10 kalendorinių dienų nuo sprogmenų realizavimo jų savininkui pranešama apie realizuotus sprogmenis ir jam atvykus išmokama atitinkama pinigų suma, iš kurios atskaitomos sprogmenų realizavimo išlaidos.

25. Asmuo, kuris negali pats atvykti atsiimti pinigų, gali pateikti rašytinį prašymą pinigus pervesti į jo nurodytą sąskaitą banke arba įstatymų nustatyta tvarka įgalioti kitą asmenį paimti pinigus.

 

III SKYRIUS

SPROGMENŲ PAĖMIMAS IR SAUGOJIMAS Įstatymo 20 straipsnio 1 dalies 2 ir 5 punktuose NUSTATYTAIS ATVEJAIS

 

26. Įstatymo 20 straipsnio 1 dalies 2 ir 5 punktuose nustatytais atvejais sprogmenis paima Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba.

27. Šiais atvejais Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba ne vėliau kaip per        10 kalendorinių dienų nuo sprendimo, kad sprogmenys neatitinka saugos reikalavimų ir kelia pavojų žmonių gyvybei ir sveikatai, saugumui, aplinkai ir turtui arba sprogmenys yra nesertifikuoti, nepaženklinti unikaliu atpažinties žymeniu arba atitikties ženklu CE, kad unikaliu atpažinties žymeniu arba atitikties ženklu CE sprogmenys paženklinti neteisėtai, dienos sudaro sprogmenų paėmimo komisiją iš Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos, Lietuvos policijos antiteroristinių operacijų rinktinei „Aras“, apskrities vyriausiojo policijos komisariato ir įmonės atstovų turimiems sprogmenims inventorizuoti ir ne vėliau kaip per 20 kalendorinių dienų pradeda inventorizuoti sprogmenis.

28. Jeigu atliekant inventorizaciją randama kitiems savininkams ir valdytojams priklausančių sprogmenų, šie sprogmenys grąžinami žinomiems teisėtiems savininkams ir valdytojams.

29. Sprogmenų paėmimo komisija, inventorizavusi sprogmenis, privalo surašyti sprogmenų paėmimo aktą, nurodydama paimtų sprogmenų kiekį, rūšį, kitus jų identifikavimo požymius. Aktą pasirašo visi komisijos nariai. Vienas šio akto egzempliorius lieka Valstybinėje vartotojų teisių apsaugos tarnyboje, antrasis išduodamas įmonei, iš kurios sprogmenys buvo paimti, o trečiasis perduodamas apskrities vyriausiajam policijos komisariatui.

30. Paimti sprogmenys saugomi įmonės, iš kurios sprogmenys yra paimti, sprogmenims laikyti pritaikytose ir Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos užplombuotose patalpose. Tais atvejais, kai įmonė neturi sprogmenims laikyti pritaikytų patalpų, paimti sprogmenys perduodami saugoti policijos įstaigai, turinčiai sprogmenims laikyti pritaikytas patalpas.

31. Jeigu sprendimas dėl sprogmenų neatitikties saugos reikalavimams ir keliamo pavojaus žmonių gyvybei ir sveikatai, saugumui, aplinkai ir turtui arba dėl nesertifikuotų, nepaženklintų unikaliu atpažinties žymeniu arba atitikties ženklu CE, unikaliu atpažinties žymeniu arba atitikties ženklu CE sprogmenų paženklinimo neteisėtai teisės aktų nustatyta tvarka apskundžiamas, sprogmenys saugomi, iki bus išnagrinėtas skundas ir priimtas galutinis sprendimas dėl sprogmenų.

32. Jeigu sprendimas teisės aktų nustatyta tvarka panaikinamas, paimti sprogmenys ir jų apskaitos dokumentai grąžinami įmonei, iš kurios jie paimti.

33. Pasibaigus sprendimo apskundimo terminui, sprogmenys perduodami sunaikinti Lietuvos policijos antiteroristinių operacijų rinktinei „Aras“.

 

IV SKYRIUS

SPROGMENŲ PAĖMIMAS IR SAUGOJIMAS Įstatymo 20 straipsnio 1 dalies 1 ir 6 punktuose NUSTATYTAIS ATVEJAIS

 

34. Įstatymo 20 straipsnio 1 dalies 1 ir 6 punktuose nustatytais atvejais sprogmenis padaro nekenksmingus ir sunaikina Lietuvos policijos antiteroristinių operacijų rinktinė „Aras“ vadovaudamasi Lietuvos policijos generalinio komisaro 2005 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. S2-V-16RN „Dėl Sprogimo grėsmės likvidavimo plano „Skydas“ patvirtinimo“.

 

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

35. Asmenys, nesutinkantys su valstybės institucijų pareigūnų sprendimais, priimtais vadovaujantis šiuo Tvarkos aprašu, turi teisę juos apskųsti Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

36. Asmenys, pažeidę šio Tvarkos aprašo nuostatas, atsako įstatymų nustatyta tvarka.

 

 

______________________________________________

 

SUDERINTA

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos

tarnybos 2016 m. lapkričio 14 d. raštu Nr. 4-6744