LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2015 M. VASARIO 24 D. ĮSAKYMO NR. A1-90 „DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIORITETŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PLANO IR NACIONALINIŲ STEBĖSENOS RODIKLIŲ SKAIČIAVIMO APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO  

 

2020 m. kovo 3 d. Nr. A1-188

Vilnius

 

 

P a k e i č i u 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. vasario 24 d. įsakymu Nr. A1-90 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir Nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“:

1. Pakeičiu II skyriaus penkioliktojo skirsnio 1.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

1.4. Galimi pareiškėjai:

1.4.1. savivaldybių administracijos;

1.4.2. biudžetinės įstaigos.“

2. Pakeičiu II skyriaus penkioliktojo skirsnio 6 punktą ir jį išdėstau taip:

6.  Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

 

Stebėsenos rodiklio kodas

Stebėsenos rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Tarpinė reikšmė

2018 m. gruodžio 31 d.

Galutinė reikšmė

2023 m. gruodžio 31 d.

R.S.356

„Neįgalių asmenų, gaunančių paslaugas bendruomenėje, dalis nuo visų neįgaliųjų, gaunančių socialines paslaugas“

Procentas

0

80

R.S.357

„Globojamų (rūpinamų) vaikų, gaunančių socialinės globos paslaugas bendruomenėje, dalis nuo visų globojamų (rūpinamų) vaikų“

Procentas

0

73

P.S.361

„Investicijas gavę socialinių paslaugų infrastruktūros objektai“

Skaičius

0

74

R.N.421

„Pertvarkomų įstaigų gyventojai, kurie apsigyveno investicijas gavusiose socialinių paslaugų įstaigose“

Skaičius

0

592

R.N.422

„Investicijas gavusiose socialinių paslaugų įstaigose gyvenantys asmenys, pasinaudoję dienos centrų, dienos užimtumo centrų ir (ar) socialinių dirbtuvių paslaugomis“

Skaičius

0

462“.

 

3. Pakeičiu Nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. vasario 24 d. įsakymu Nr. A1-90 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir Nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“, ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministras                                                               Linas Kukuraitis

 

 

 

SUDERINTA

Centrinės projektų valdymo agentūros

2020 m. sausio 31 d.

raštu Nr. 2020/2-763

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 

2020 m. vasario 19 d.

raštu Nr. ((24.37E)-5K-2001903)-6K-2001074

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos socialinės

apsaugos ir darbo ministro

2015 m. vasario 24 d. įsakymu Nr. A1-90

(Lietuvos Respublikos socialinės

apsaugos ir darbo ministro 2020 m. kovo 3 d.

įsakymo Nr. A1-188 redakcija)

 

NACIONALINIŲ STEBĖSENOS RODIKLIŲ SKAIČIAVIMO APRAŠAS

 

Rodiklio kodas

Rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetai

Sąvokų apibrėžtys

Apskaičiavimo tipas

Skaičiavimo būdas

Duomenų šaltinis

Pasiekimo momentas

Institucija

R.N.401

„Neįgalieji, kurie sėkmingai baigę profesinės reabilitacijos programą pradėjo dirbti, įskaitant savarankišką darbą“

 

Procentai

 

Neįgalieji – asmenys, kuriems Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka nustatytas neįgalumo lygis arba 55 procentų ir mažesnis darbingumo lygis, arba specialiųjų poreikių lygis (šaltinis: Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas). Taip pat įskaičiuojami asmenys, pirmą kartą besikreipiantys į Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos dėl darbingumo lygio nustatymo, kuriems Profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio nustatymo kriterijų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2004 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. A1-302 „Dėl Profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio nustatymo kriterijų aprašo ir Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo bei finansavimo taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka nustatytas profesinės reabilitacijos paslaugų poreikis.

Profesinės reabilitacijos programą sudaro: profesinių gebėjimų įvertinimas; profesinis orientavimas ir konsultavimas; profesinių gebėjimų atkūrimas arba naujų išugdymas; pagalba įsidarbinant; palaikymas darbo vietoje (šaltinis: Reikalavimų profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančioms įstaigoms aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. A1-159 „Dėl Reikalavimų profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančioms įstaigoms aprašo patvirtinimo“).

Sėkmingai baigusiais Europos socialinio fondo (toliau – ESF) remiamą profesinės reabilitacijos programą laikomi asmenys, kurie po dalyvavimo ESF veiklose pabaigos gavo profesinės reabilitacijos programos baigimo pažymėjimą.

Užimtais gyventojais (dirbančiaisiais) laikomi 15 metų ir vyresni asmenys, dirbantys bet kokį darbą, gaunantys už jį darbo užmokestį pinigais ar išmoką natūra arba turintys pajamų ar pelno (Lietuvos statistikos metraštis, 2013).

Savarankiškai dirbantys asmenys – turintys verslą asmenys, kurie dirba vieni arba su partneriu (-iais) ir neturi nuolatinių samdomųjų darbuotojų (šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas: http://zodynas.stat.gov.lt/index/detail.aspx?id=184).

Savarankiškai dirbančiais laikomi ir padedantys šeimos nariai, t. y. asmenys, dirbantys giminaičiui priklausančioje įmonėje (ūkyje), orientuotoje į rinką, ir gyvenantys tame namų ūkyje (šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas: http://zodynas.stat.gov.lt/index/detail.aspx?id=258)

Automatiškai apskaičiuojamas

Skaičiuojamas pagal formulę:

P / B * 100 proc.

 

 

Pirminiai šaltiniai:

profesinės reabilitacijos programos baigimo pažymėjimai (kopijos), darbo, paslaugų (civilinės) ar kitos sutarties kopija arba Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau − SODRA) duomenų bazės arba darbo biržos duomenų bazės išrašas apie asmens įsidarbinimą, verslo liudijimų, individualios veiklos vykdymo pažymos kopija, valstybės įmonės Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro pažymos apie žemės valdų dydį kopija.

 

Antriniai šaltiniai:

mokėjimo prašymai

Rodiklis laikomas pasiektu, kai per 4 savaites (28 kalendorines dienas) po sėkmingo ESF remiamos profesinės reabilitacijos programos baigimo asmuo pradeda dirbti ir gauna tai patvirtinantį dokumentą, nurodytą prie pirminių šaltinių

 

Už stebėsenos rodiklio pasiekimą ir duomenų apie pasiektą stebėsenos rodiklio reikšmę teikimą antriniuose šaltiniuose yra atsakingas projekto vykdytojas

 

R.N.401-1

B – bazinis rodiklis (kintamasis): „Asmenys, kurie sėkmingai baigė ESF remiamą profesinės reabilitacijos programą“

Skaičius

 

Sumuojami asmenys, kurie sėkmingai baigė ESF remiamą profesinės reabilitacijos programą.

Tas pats asmuo, dalyvavęs keliose to paties projekto veiklose, skaičiuojamas vieną kartą

 

 

 

 

R.N.401-2

P – pokyčio rodiklis (kintamasis): „Asmenys, kurie sėkmingai baigę ESF remiamą profesinės reabilitacijos programą pradėjo dirbti, įskaitant savarankišką darbą“

Skaičius

 

 

 

 

 

P.N.402

„Sukurtas ir naudojamas Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo stebėsenos modulis“

Skaičius

Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo stebėsenos modulis – Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacinės sistemos modulis, skirtas duomenims apie Jaunimo garantijų iniciatyvos priemonių, finansuojamų Jaunimo užimtumo iniciatyvos bei kitomis lėšomis, dalyvius, veiklos įgyvendinimą ir rezultatus, reikalingus stebėsenai atlikti, rinkti, kaupti ir teikti, rezultatams analizuoti ir ataskaitoms parengti.

Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo stebėsenos modulis turi atitikti 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1304/2013 dėl Europos socialinio fondo, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1081/2006 (OL L 347 2013, p. 470), Europos Komisijos 2014–2020 m. programavimo periodo stebėsenos ir vertinimo gairių bei kitų Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimą reglamentuojančių dokumentų reikalavimus

Automatiškai apskaičiuojamas

Sumuojami Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo stebėsenos moduliai

Pirminiai šaltiniai:

paslaugų priėmimo ir tinkamumo eksploatuoti aktas, paslaugų teikimo įvykdymo ataskaita (kopijos).

 

Antriniai šaltiniai:

mokėjimo prašymai

Laikoma, kad Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo stebėsenos modulis yra sukurtas, kai paslaugos pirkėjas (projekto vykdytojas) pasirašo paslaugų priėmimo ir tinkamumo eksploatuoti aktą, paslaugų teikimo įvykdymo ataskaitą. Laikoma, kad Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo stebėsenos modulis yra naudojamas, kai sistemos naudotojai turi prieigą prie sistemos, joje yra kaupiami duomenys ir generuojamos ataskaitos. Sistemos naudojimas turi būti patikrintas per 4 savaites (28 kalendorines dienas) po jos sukūrimo

Už stebėsenos rodiklio pasiekimą ir duomenų apie pasiektą stebėsenos rodiklio reikšmę teikimą antriniuose šaltiniuose yra atsakingas projekto vykdytojas

R.N.410

 

„Darbo užmokesčio išlaidų dalies kompensaciją gavusių darbuotojų, kurie išsilaikė darbo rinkoje praėjus 6 mėnesiams po darbo užmokesčio išlaidų dalies kompensavimo pabaigos, dalis“

 

Procentai

 

Darbuotojai, kurie išsilaikė darbo rinkoje praėjus 6 mėnesiams po darbo užmokesčio išlaidų dalies kompensavimo pabaigos, – asmenys, kurie, vadovaujantis SODROS duomenimis, praėjus 6 mėnesiams po darbo užmokesčio išlaidų dalies kompensavimo pabaigos dirba

Įvedamasis

 

 

Procentinė dalis apskaičiuojama:

vadovaujantis SODROS duomenimis, sumuojami

darbo užmokesčio išlaidų dalies kompensaciją gavę darbuotojai, kurie išsilaikė darbo rinkoje praėjus 6 mėnesiams po darbo užmokesčio išlaidų dalies kompensavimo pabaigos, ir gautas skaičius dalijamas iš asmenų, kurių darbo užmokesčio išlaidų dalį projekto įgyvendinimo laikotarpiu UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS“ (toliau − INVEGA) kompensavo atrinktiems projektų vykdytojams, skaičiaus (pagal P.N.405 produkto stebėsenos rodiklio „Pirmą kartą įsidarbinę asmenys nuo 18 iki 29 metų“ ir P.N.406 produkto stebėsenos rodiklio „Įsidarbinę vyresni negu 54 metų asmenys“

pasiekimus).

Stebėsenos rodiklio pasiekimo reikšmė skaičiuojama kasmet (pradedant nuo 2018 m.).

Tas pats asmuo, dalyvavęs keliose to paties projekto veiklose, skaičiuojamas vieną kartą

Pirminiai šaltiniai:

SODROS duomenų apie darbuotojus, kurie išsilaikė darbo rinkoje praėjus 6 mėnesiams po darbo užmokesčio išlaidų dalies kompensavimo pabaigos, suvestinė.

 

Antriniai šaltiniai:

2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų posistemis (SFMIS2014)

 

Pasiekta stebėsenos rodiklio reikšmė nustatoma, kai INVEGA, vadovaudamasi SODROS duomenimis, užfiksuoja, kad darbuotojas (-ai),

kurio (-ių) darbo užmokesčio išlaidų dalis buvo kompensuota, toliau dirba

 

 

 

Už duomenų apie pasiektą stebėsenos rodiklio reikšmę apskaičiavimą ir registravimą antriniuose šaltiniuose yra atsakinga INVEGA

 

P.N.405

„Pirmą kartą įsidarbinę asmenys nuo 18 iki 29 metų“

Skaičius

Pirmą kartą įsidarbinę asmenys nuo 18 iki 29 metų – asmenys, bet kuriuo amžiaus tarpsniu nuo 18 iki 29 metų, iki tol nedirbę pagal darbo sutartį Lietuvos Respublikoje ir neturėję valstybės tarnautojo statuso, įsidarbinę pagal darbo sutartį pirmą kartą.

Pirmą kartą įsidarbinusio asmens statusas taikomas ne ilgiau kaip vienus metus (12 kalendorinių mėnesių) nuo pirmojo įsidarbinimo, neatsižvelgiant į tai, kiek kartų per tuos vienus metus asmuo sudaro (nutraukia) darbo sutartį.

18–29 metų asmenys – 18 metų ir vyresni, bet ne daugiau kaip 29 metų, asmenys. Asmens amžius yra skaičiuojamas nuo jo gimimo dienos ir nustatomas tą dieną, kai asmuo pradeda dalyvauti remiamoje veikloje (t. y. įsidarbina pas konkretų darbdavį)

Įvedamasis

 

Sumuojami asmenys, kurių darbo užmokesčio išlaidų dalį projekto įgyvendinimo laikotarpiu INVEGA kompensuoja atrinktiems projektų vykdytojams ir kurių bet kokio dydžio darbo užmokesčio išlaidų kompensacija buvo išmokėta nors kartą

Pirminiai šaltiniai:

INVEGOS atrinktų projektų, apimančių pirmą kartą įsidarbinusio (-ių) asmens (-ų) darbo užmokesčio išlaidų dalies kompensavimą, suvestinė.

 

Antriniai šaltiniai:

2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų posistemis (SFMIS2014)

Laikoma, kad stebėsenos rodiklis pasiektas, kai projekto veiklų įgyvendinimo metu INVEGA projekto vykdytojui išmoka bent dalį lėšų už pirmą kartą įsidarbinusį (-ius) asmenį (-is) nuo 18 iki 29 metų

 

Už duomenų apie pasiektą stebėsenos rodiklio reikšmę apskaičiavimą ir registravimą antriniuose šaltiniuose yra atsakinga INVEGA

 

P.N.406

„Įsidarbinę 50 metų ir vyresni asmenys“

 

Skaičius

Įsidarbinę 50 metų ir vyresni asmenys asmenys, ne mažiau kaip 3 mėnesius neturėję darbo ir bet kuriuo amžiaus tarpsniu nuo 50 metų iki pensinio amžiaus pradžios – Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo nustatyto senatvės pensijos amžiaus, įsidarbinę pagal darbo sutartį.

Įsidarbinusio asmens statusas taikomas ne mažiau kaip 3 mėnesius prieš įsidarbinimą pas konkretų projekto vykdytoją neturėjusiam darbo asmeniui ne ilgiau kaip dvejus metus (24 kalendorinius mėnesius) nuo šio įsidarbinimo, neatsižvelgiant į tai, kiek kartų per tuos dvejus metus asmuo sudaro (nutraukia) darbo sutartį.

50 metų ir vyresni asmenys – 50 metų ir vyresni darbingo amžiaus asmenys, dalyvaujantys arba dalyvavę remiamoje veikloje.

Asmens amžius yra skaičiuojamas nuo gimimo dienos ir nustatomas tą dieną, kai asmuo pradeda dalyvauti remiamoje veikloje (t. y. įsidarbina pas konkretų darbdavį)

Įvedamasis

Sumuojami asmenys, kurių darbo užmokesčio išlaidų dalį projekto įgyvendinimo laikotarpiu INVEGA kompensuoja atrinktiems projektų vykdytojams ir kurių bet kokio dydžio darbo užmokesčio išlaidų kompensacija buvo išmokėta nors kartą

Pirminiai šaltiniai:

INVEGOS atrinktų projektų, apimančių įsidarbinusių 50 metų ir vyresnių asmenų, darbo užmokesčio išlaidų dalies kompensavimą, suvestinė.

 

Antriniai šaltiniai:

2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų posistemis (SFMIS2014)

 

Laikoma, kad stebėsenos rodiklis pasiektas, kai projekto veiklų įgyvendinimo metu INVEGA projekto vykdytojui išmoka bent dalį lėšų už įsidarbinusį (-ius) 50 metų ir vyresnį (-ius) asmenį (-is)

Už duomenų apie pasiektą stebėsenos rodiklio reikšmę apskaičiavimą ir registravimą antriniuose šaltiniuose yra atsakinga INVEGA

 

R.N.411

„Sėkmingai veikiančių subsidijas gavusių paskolos gavėjų dalis“

Procentai

 

Sėkmingai veikiantys paskolos gavėjai – projekto vykdytojai, gavę subsidiją darbuotojo (-ų) darbo užmokesčio išlaidoms kompensuoti, praėjus 6 mėnesiams po darbo užmokesčio išlaidų dalies kompensavimo pabaigos datos tą dieną neturintys bankrutuojančios, bankrutavusios ar likviduojamos įmonės statuso.

Paskolos gavėjai – labai mažos, mažos įmonės, pradėjusios savo verslą su paskola, suteikta pagal finansinę priemonę „Verslumo skatinimas 2014–2020, finansuojamas iš Europos socialinio fondo“ (toliau – finansinė priemonė „Verslumo skatinimas 2014–2020“), kuriems skirtas finansavimas darbuotojų darbo užmokesčio išlaidų daliai kompensuoti

Įvedamasis

 

Procentinė dalis apskaičiuojama:

vadovaujantis Įmonių bankroto valdymo departamento prie Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos duomenų bazės informacija,

sumuojami darbo užmokesčio išlaidų dalies kompensaciją gavę paskolos gavėjai, kurie sėkmingai veikia praėjus 6 mėnesiams po darbo užmokesčio išlaidų dalies kompensavimo pabaigos, ir gautas skaičius dalijamas iš

subsidiją darbuotojų darbo užmokesčio išlaidoms kompensuoti gavusių paskolos gavėjų (pagal produkto rodiklį P.N. 407) skaičiaus. Stebėsenos rodiklio pasiekimo reikšmė skaičiuojama 2 kartus per priemonės įgyvendinimo laikotarpį. Tas pats paskolos gavėjas, pateikęs paraišką kelis kartus, skaičiuojamas vieną kartą

Pirminiai šaltiniai:

INVEGOS atrinktų projektų, apimančių paskolos gavėjų įdarbintų asmenų darbo užmokesčio išlaidų dalies kompensavimą, suvestinė; Įmonių bankroto valdymo departamento prie Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos duomenų bazė http://www.bankrotodep.lt/Index.php

 

Antriniai šaltiniai:

2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų posistemis (SFMIS2014)

Stebėsenos rodiklis laikomas pasiektu, kai, praėjus 6 mėnesiams po darbo užmokesčio išlaidų dalies kompensavimo pabaigos, INVEGA, vadovaudamasi Įmonių bankroto valdymo departamento prie Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos duomenų baze, užfiksuoja, kad projekto vykdytojas, pasinaudojęs priemone, tą dieną neturi bankrutuojančios, bankrutavusios ar likviduojamos įmonės statuso

 

Už duomenų apie pasiektą stebėsenos rodiklio reikšmę apskaičiavimą ir registravimą antriniuose šaltiniuose yra atsakinga INVEGA

P.N.407

„Subsidiją darbuotojų darbo užmokesčio išlaidoms kompensuoti gavę paskolos gavėjai“

Skaičius

Bendras paskolos gavėjų, gavusių darbuotojų darbo užmokesčio išlaidų dalies kompensaciją, skaičius.                                              

Paskolos gavėjai – labai mažos, mažos įmonės, pradėjusios savo verslą su paskola, suteikta pagal finansinę priemonę „Verslumo skatinimas 2014–2020“, kuriems skirtas finansavimas išmokėtų darbuotojo (-ų) darbo užmokesčio išlaidų daliai kompensuoti. Subsidija darbuotojų darbo užmokesčio išlaidoms kompensuoti – paskolos gavėjui skirtas negrąžinamasis finansavimas, kuriuo kompensuojama pas paskolos gavėją įdarbintiems darbuotojams išmokėtų darbo užmokesčio išlaidų dalis.                       

Darbo užmokesčio išlaidos suprantamos taip, kaip apibrėžta Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“

Įvedamasis

Sumuojami INVEGOS atrinkti paskolos gavėjai, kuriems projekto įgyvendinimo laikotarpiu INVEGA kompensuoja išmokėtų darbuotojų darbo užmokesčio išlaidų dalį ir kuriems bet kokio dydžio darbo užmokesčio išlaidų kompensacija buvo išmokėta nors kartą.

Stebėsenos rodiklio pasiekimo reikšmė apskaičiuojama ir registruojama antriniuose šaltiniuose kartą per ketvirtį

Pirminiai šaltiniai:

INVEGOS atrinktų projektų, apimančių paskolos gavėjų įdarbintų asmenų darbo užmokesčio išlaidų dalies kompensavimą, suvestinė.

 

Antriniai šaltiniai:

2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų posistemis

(SFMIS2014)

 

Stebėsenos rodiklis laikomas pasiektu, kai projekto veiklų įgyvendinimo metu INVEGA projekto vykdytojui kompensuoja bent dalį darbo užmokesčio išlaidų už bent vieną įdarbintą asmenį

 

Už duomenų apie pasiektą stebėsenos rodiklio reikšmę apskaičiavimą ir registravimą antriniuose šaltiniuose yra atsakinga INVEGA

 

R.N.403

Tikslinių grupių asmenys, gavę tiesioginės naudos iš investicijų į socialinių paslaugų infrastruktūrą

Skaičius

Socialinės paslaugos yra paslaugos, kuriomis suteikiama pagalba asmeniui (šeimai), dėl amžiaus, neįgalumo, socialinių problemų iš dalies ar visiškai neturinčiam, neįgijusiam arba praradusiam gebėjimus ar galimybes savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime (šaltinis: Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas).

Socialinių paslaugų infrastruktūra – įstaigos (įstaigų padaliniai), kuriose teikiamos socialinės paslaugos.

Tiesioginės naudos gavę tikslinių grupių asmenys – asmenys (neįskaitant jų šeimų narių), kuriems buvo suteiktos socialinės paslaugos investicijas gavusioje socialinių paslaugų įstaigoje (įstaigos padalinyje) bei tokioje įstaigoje (įstaigos padalinyje) dirbantys darbuotojai (pagal įstaigos ar padalinio pareigybių sąrašą)

Automatiškai apskaičiuojamas

Skaičiuojamas sumuojant unikalius tikslinių grupių asmenis, kurie per vienų metų laikotarpį po projekto įgyvendinimo pabaigos:     

– pasinaudojo investicijas gavusių įstaigų (įstaigų padalinių) paslaugomis;

dirbo tokiose įstaigose

Pirminiai šaltiniai: pažyma apie per metus socialines paslaugas gavusius asmenis ir įstaigoje (įstaigos padalinyje) dirbusius darbuotojus.

 

Antriniai šaltiniai: ataskaitos po projekto finansavimo pabaigos

Stebėsenos rodiklis laikomas pasiektu, kai per vienus metus po projekto įgyvendinimo pabaigos finansavimą gavusioje įstaigoje (įstaigos padalinyje) paslaugas gavo numatytas tikslinės grupės asmenų skaičius ir dirbo numatytas darbuotojų skaičius

Už stebėsenos rodiklio pasiekimą ir duomenų apie pasiektą stebėsenos rodiklio reikšmę teikimą antriniuose šaltiniuose yra atsakingas projekto vykdytojas

R.N.404

„Investicijas gavusiose įstaigose esančios vietos socialinių paslaugų gavėjams“

Skaičius

Vietos socialinių paslaugų gavėjams asmenų, vienu metu galinčių gauti socialines paslaugas investicijas gavusioje įstaigoje (įstaigos padalinyje), skaičius.

Socialinės paslaugos paslaugos, kuriomis suteikiama pagalba asmeniui (šeimai), dėl amžiaus, neįgalumo, socialinių problemų iš dalies ar visiškai neturinčiam, neįgijusiam ar praradusiam gebėjimus ar galimybes savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime (šaltinis: Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas)

Automatiškai apskaičiuojamas

Skaičiuojamas sumuojant investicijas gavusioje įstaigoje (įstaigos padalinyje) esamas vietas socialinių paslaugų gavėjams

Pirminiai šaltiniai:

įstaigos vadovo pažyma apie vietų paslaugų gavėjams skaičių.

 

Antriniai šaltiniai:

mokėjimo prašymai

Stebėsenos rodiklis laikomas pasiektu, kai projekto veiklų įgyvendinimo pabaigoje pasirašomas pastato pripažinimo tinkamu naudoti aktas arba deklaracija apie statybos darbų užbaigimą (arba galutinis atliktų darbų aktas paprastojo remonto atveju) ir įstaigos vadovas pasirašo pažymą apie vietų paslaugų gavėjams skaičių

Už stebėsenos rodiklio pasiekimą ir duomenų apie pasiektą stebėsenos rodiklio reikšmę teikimą antriniuose šaltiniuose yra atsakingas projekto vykdytojas

P.N.409

„Romų tautybės asmenys, gavę sociokultūrines paslaugas

 

Skaičius

 

Sociokultūrinės paslaugos – laisvalaikio organizavimo paslaugos, kurios teikiamos siekiant išvengti socialinių problemų (prevenciškai), mažinant socialinę atskirtį, aktyvinant bendruomenę ir kurias teikiant asmenys (šeimos) gali bendrauti, dalyvauti grupinio socialinio darbo užsiėmimuose, užsiimti mėgstama veikla, vaikai – ruošti pamokas ir pan. (šaltinis: Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymas Nr. A1-93 „Dėl Socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“)

Automatiškai apskaičiuojamas

Skaičiuojami asmenys, gavę sociokultūrines paslaugas.

Tas pats asmuo, dalyvavęs keliose to paties projekto veiklose, skaičiuojamas vieną kartą

Pirminiai šaltiniai:

dalyvių sąrašų suvestinės.

 

Antriniai šaltiniai:

mokėjimo prašymai

Stebėsenos rodiklis laikomas pasiektu, kai projekto veiklų įgyvendinimo metu asmuo pirmą kartą yra įtraukiamas į ESF remiamų sociokultūrines paslaugas gaunančių dalyvių sąrašą

Už stebėsenos rodiklio pasiekimą ir duomenų apie pasiektą stebėsenos rodiklio reikšmę teikimą antriniuose šaltiniuose yra atsakingas projekto vykdytojas

R.N.414

„Įmonės, parengusios ir viešai paskelbusios įmonių socialinės atsakomybės ataskaitas“

Skaičius

Įmonių socialinės atsakomybės ataskaita – tai metinė įmonės veiklos ir jos rezultatų ataskaita, atspindinti įmonės socialiai atsakingo verslo rezultatus, parengta vadovaujantis tarptautiniais organizacijų socialinės atsakomybės standartais ir gairėmis, pateiktomis toliau nurodytose interneto svetainėse: https://www.globalreporting.org/standards/g4/Pages/default.aspx (G4 Sustainability Reporting Guidelines);

https://www.unglobalcompact.org (Jungtinių Tautų pasaulinio susitarimo pažangos ataskaitos reikalavimai (angl. Communications on Progress for UN Global Compact);

https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/GRI-Reporting-in-Government-Agencies.pdf  (Pasaulinė atskaitingumo viešajam sektoriui iniciatyva (angl. Global Reporting Initiative. Sector supplement for public agencies);

http://www.iso.org/iso/iso26000 (ISO 26000 gairės) ir pan.

Automatiškai apskaičiuojamas

Sumuojamos įmonės, parengusios ir viešai paskelbusios

įmonių socialinės atsakomybės ataskaitas

Pirminiai šaltiniai:

įmonės vadovo pažyma apie viešai paskelbtą įmonių socialinės atsakomybės ataskaitą Lietuvos verslo konfederacijos interneto svetainėje

https://lvk.lt

ir įmonės interneto svetainėje.

 

Antriniai šaltiniai:

mokėjimo prašymai

Stebėsenos rodiklis laikomas pasiektu, kai projekto įgyvendinimo metu įmonė parengia įmonės socialinės atsakomybės ataskaitą, vadovaudamasi tarptautinių organizacijų socialinės atskaitomybės standartu, ir paskelbia ją interneto svetainėje www.asociacijalava.lt ir įmonės interneto svetainėje

Už stebėsenos rodiklio pasiekimą ir duomenų apie pasiektą stebėsenos rodiklio reikšmę teikimą yra atsakingas projekto vykdytojas

P.N.415

„Asmenys virš 54 metų, dalyvavę bendrųjų gebėjimų mokymuose“

Skaičius

Skaičiuojami 55 metų ir vyresni darbingo amžiaus asmenys, kurie dalyvavo bendrųjų gebėjimų mokymuose, finansuojamuose ESF lėšomis.

Asmens amžius yra skaičiuojamas nuo gimimo dienos ir nustatomas tą dieną, kai asmuo pradeda dalyvauti ESF veiklose.

ESF veikla – ESF lėšomis finansuojamo projekto veikla.

Darbingo amžiaus asmenys – asmenys nuo 16 metų iki Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo nustatyto senatvės pensijos amžiaus (šaltinis: Lietuvos Respublikos užimtumo rėmimo įstatymas).

Bendrųjų gebėjimų mokymai – mokymai, skirti bendriesiems gebėjimams (kaip numatyta 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos rekomendacijoje dėl bendrųjų visą gyvenimą trunkančio mokymosi gebėjimų (OL 2006 L 394, p. 10) ugdyti. Bendrieji gebėjimai: bendravimas gimtąja kalba, bendravimas užsienio kalbomis, matematiniai gebėjimai ir pagrindiniai gebėjimai mokslo ir technologijų srityse, skaitmeninis raštingumas, mokymasis mokytis, socialiniai ir pilietiniai gebėjimai, iniciatyva ir verslumas, kultūrinis sąmoningumas ir raiška.

Asmuo, kuris dalyvavo bendrųjų gebėjimų mokymuose, turi būti žymimas kaip „Asmuo, virš 54 metų, dalyvavęs bendrųjų gebėjimų mokymuose“ (rodiklis P.N.415) ir kaip „Asmuo, virš 54 metų, dalyvavęs aktyviam senėjimui skirtose ESF veiklose“ (rodiklis P.S.367)

Automatiškai apskaičiuojamas

Skaičiuojamas sumuojant 55 metų ir vyresnius asmenis, kurie dalyvavo bendrųjų gebėjimų mokymuose, t. y. buvo įtraukti į dalyvių sąrašus (asmenų skaičius).

Tas pats asmuo, dalyvavęs keliuose to paties projekto bendrųjų gebėjimų mokymuose ir (ar) keliose to paties projekto veiklose, skaičiuojamas vieną kartą

Pirminiai šaltiniai:

dalyvių sąrašai ir (arba) dalyvių sąrašų suvestinės.

 

Antriniai šaltiniai:

mokėjimo prašymai

Stebėsenos rodiklis laikomas pasiektu, kai projekto veiklų įgyvendinimo metu 55 metų ar vyresnis asmuo pirmą kartą yra įtraukiamas į bendrųjų gebėjimų mokymų dalyvių sąrašą

Už stebėsenos rodiklio pasiekimą ir duomenų apie pasiektą stebėsenos rodiklio reikšmę teikimą antriniuose šaltiniuose yra atsakingas projekto vykdytojas

R.N.412

„Socialinių paslaugų įstaigos, sėkmingai įsidiegusios socialinių paslaugų kokybės valdymo („EQUASS Assurance“) sistemą“

Procentai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Socialinių paslaugų įstaiga – socialines paslaugas teikiantis Lietuvos Respublikoje ar kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje arba kitoje Europos ekonominės erdvės valstybėje įsisteigęs juridinis asmuo ar kita organizacija, jų padalinys, atitinkantys Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatyme nustatytus reikalavimus (šaltinis: Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas).

EQUASS (angl. The European Quality in Social Services) – tai Europos reabilitacijos platformos sukurta sertifikavimo, mokymo ir konsultavimo sistema, kuri atitinka Europos kokybės socialinių paslaugų teikimo reikalavimus. Sukurtos dvi EQUASS sertifikavimo programos: „EQUASS Assurance“ ir „EQUASS Excellence“. Šios sertifikavimo programos yra pagrįstos tais pačiais kokybės principais, papildo viena kitą ir patvirtina du skirtingus kokybės lygmenis.

Įgyvendinant projektą socialinių paslaugų įstaigose bus tinkamas finansuoti tik „EQUASS Assurance“ sertifikato diegimas

Automatiškai apskaičiuojamas

Skaičiuojamas pagal formulę:

P / B * 100 proc.

 

 

Pirminiai šaltiniai:

„EQUASS Assurance“ sertifikatas.

 

Antriniai šaltiniai:

mokėjimo prašymai

Stebėsenos rodiklis laikomas pasiektu, kai socialinių paslaugų įstaiga sėkmingai įsidiegia socialinių paslaugų kokybės valdymo („EQUASS Assurance“) sistemą ir gauna tai patvirtinantį sertifikatą

Už stebėsenos rodiklio pasiekimą ir duomenų apie pasiektą stebėsenos rodiklio reikšmę teikimą antriniuose šaltiniuose yra atsakingas projekto vykdytojas

R.N.412-1

B – bazinis rodiklis (kintamasis):

„Socialinių paslaugų įstaigos, sėkmingai įsidiegusios socialinių paslaugų kokybės valdymo („EQUASS Assurance“) sistemą“

Skaičius

Sumuojamos socialinių paslaugų įstaigos, sėkmingai įsidiegusios socialinių paslaugų kokybės valdymo („EQUASS Assurance“) sistemą

 

 

 

 

R.N.412-2

P – pokyčio rodiklis (kintamasis):

„Socialinių paslaugų įstaigos, dalyvavusios socialinių paslaugų kokybės valdymo („EQUASS Assurance“) sistemos diegimo projekte“

Skaičius

Reikšmė nurodoma automatiškai pagal produkto stebėsenos rodiklio P.N.413 „Socialinių paslaugų įstaigos, dalyvavusios socialinių paslaugų kokybės valdymo („EQUASS Assurance“) sistemos diegimo projekte“ pasiekimus

 

 

 

 

P.N.413

„Socialinių paslaugų įstaigos,

dalyvavusios

socialinių paslaugų

kokybės valdymo

(„EQUASS Assurance“) sistemos diegimo projekte“

Skaičius

Socialinių paslaugų įstaiga – socialines paslaugas teikiantis Lietuvos Respublikoje ar kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje arba kitoje Europos ekonominės erdvės valstybėje įsisteigęs juridinis asmuo ar kita organizacija, jų padalinys, atitinkantys Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatyme nustatytus reikalavimus (šaltinis: Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas).

EQUASS (angl. The European Quality in Social Services) – tai Europos reabilitacijos platformos sukurta sertifikavimo, mokymo ir konsultavimo sistema, kuri atitinka Europos kokybės socialinių paslaugų teikimo reikalavimus. Yra dvi EQUASS sertifikavimo programos: „EQUASS Assurance“ ir „EQUASS Excellence“. Šios sertifikavimo programos yra pagrįstos tais pačiais kokybės principais, papildo viena kitą ir patvirtina du skirtingus kokybės lygmenis.

Įgyvendinant projektą socialinių paslaugų įstaigose bus tinkamas finansuoti tik „EQUASS Assurance“ sertifikato diegimas

Automatiškai apskaičiuojamas

Skaičiuojamos

socialinių paslaugų įstaigos,

dalyvavusios

socialinių paslaugų kokybės

valdymo („EQUASS Assurance“) sistemos diegimo projekte

Pirminiai šaltiniai:

socialinių paslaugų įstaigų, dalyvavusių kokybės valdymo („EQUASS Assurance“) sistemos diegimo projekte, sąrašas.

 

Antriniai šaltiniai:

mokėjimo prašymai

 

Stebėsenos rodiklis laikomas pasiektu, kai socialinių paslaugų įstaiga pradeda dalyvauti socialinių paslaugų kokybės valdymo („EQUASS Assurance“) sistemos diegimo projekte

Už stebėsenos rodiklio pasiekimą ir duomenų apie pasiektą stebėsenos rodiklio reikšmę teikimą antriniuose šaltiniuose yra atsakingas projekto vykdytojas

R.N.418

„Visuomenės informuotumas apie pagalbos teikimo smurtą artimoje aplinkoje patyrusiems asmenims galimybes“

Procentai

Pagalba smurtą artimoje aplinkoje patyrusiems asmenims – psichologo, teisinės, socialinės, sveikatos priežiūros, švietimo, apgyvendinimo ir kitos būtinos paslaugos, teikiamos valstybės, savivaldybės institucijų ir nevyriausybinių organizacijų smurtą artimoje aplinkoje patyrusiems asmenims (šaltinis: Lietuvos Respublikos apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymas).

Smurtą artimoje aplinkoje patyręs asmuo – asmuo, prieš kurį panaudotas smurtas artimoje aplinkoje, arba dėl smurto artimoje aplinkoje mirusio asmens šeimos narys, kuris patyrė žalą dėl to asmens mirties, arba taip pat vaikas, tapęs smurto artimoje aplinkoje liudininku ar gyvenantis aplinkoje, kurioje buvo smurtauta. Smurtautojas nelaikomas smurtą patyrusiu asmeniu (šaltinis: Lietuvos Respublikos apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymas).

Artima aplinka – aplinka, kurią sudaro asmenys, siejami arba praeityje sieti santuokiniais, partnerystės, svainystės ar kitais artimais ryšiais, taip pat asmenys, kartu gyvenantys ir tvarkantys bendrą ūkį (šaltinis: Lietuvos Respublikos apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymas)

Įvedamasis

Asmenų, žinančių apie organizacijas / įstaigas, kurios teikia pagalbą smurtą artimoje aplinkoje patyrusiems asmenims, dalis

(procentais), nustatoma apklausos būdu naudojant reprezentatyvią visuomenės imtį

Pirminiai šaltiniai: apklausų ataskaitos,

paslaugų perdavimo– priėmimo aktai.

 

Antriniai šaltiniai:

2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų posistemis (SFMIS2014)

Stebėsenos rodiklis laikomas pasiektu, kai įgyvendinančiajai institucijai yra pateikiamos apklausų ataskaitos kiekvienais metais (2018–2020 m.) sutartyse nustatytais terminais ir paslaugų perdavimo–priėmimo aktai

Už stebėsenos rodiklio pasiekimą ir duomenų apie pasiektą stebėsenos rodiklio reikšmę teikimą antriniuose šaltiniuose yra atsakinga įgyvendinančioji

institucija – Europos socialinio fondo agentūra

P.N.416

„Įgyvendintos informacinės kampanijos, skirtos smurto artimoje aplinkoje prevencijai“

Skaičius

Informacinė kampanija – įgyvendinamų informavimo veiklų visuma, kuriomis siekiama įgyvendinti Valstybinę smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir pagalbos teikimo nukentėjusiems asmenims 2014–2020 metų programos (toliau – Programa) strateginiame tiksle nurodytą pirmąjį tikslą – plačiau supažindinti visuomenę su įvairiomis smurto apraiškomis, jo padariniais ir būtinybe užkirsti jam kelią, ugdyti nepakantumą smurtiniam elgesiui – ir Programos įgyvendinimo 2017–2020 metų veiksmų plane numatytas veiklas.

Prevencija – priemonės, kuriomis siekiama užkirsti kelią smurtui artimoje aplinkoje

Automatiškai apskaičiuojamas

Sumuojamos įgyvendinant projekto veiklas įgyvendintos informacinės kampanijos, skirtos plačiau supažindinti visuomenę su įvairiomis smurto apraiškomis, jo padariniais ir būtinybe užkirsti jam kelią, ugdyti nepakantumą smurtiniam elgesiui

Pirminiai šaltiniai:

paslaugų perdavimo– priėmimo aktai, sąskaitos faktūros, ataskaitos ir kiti dokumentai, kuriais pagrindžiama pasiekta stebėsenos rodiklio reikšmė.

 

Antriniai šaltiniai:

mokėjimo prašymai

 

Stebėsenos rodiklis laikomas pasiektu, kai projekto veiklų įgyvendinimo metu projekto vykdytojas pateikia dokumentus, kuriais patvirtinama, kad informacinė kampanija įgyvendinta, t. y. atliktos visos projekto sutartyje suplanuotos informacinės

kampanijos įgyvendinimo veiklos

Už stebėsenos rodiklio pasiekimą ir duomenų apie pasiektą stebėsenos rodiklio reikšmę teikimą antriniuose šaltiniuose yra atsakingas projekto vykdytojas

P.N. 417

„Mokymuose dalyvavę asmenys“

Skaičius

Mokymai – ESF lėšomis finansuojamo projekto veikla, skirta kvalifikacijai ir (arba) kompetencijai įgyti ir (arba) tobulinti

Automatiškai apskaičiuojamas

Skaičiuojamas sumuojant asmenis, kurie įgyvendinant projekto veiklas dalyvavo ESF lėšomis finansuojamuose mokymuose.

Tas pats asmuo, dalyvavęs keliuose to paties projekto mokymuose, skaičiuojamas vieną kartą

Pirminiai šaltiniai:

dalyvių sąrašų suvestinės.

 

Antriniai šaltiniai: mokėjimo prašymai

 

Stebėsenos rodiklis laikomas pasiektu, kai projekto veiklų įgyvendinimo metu asmuo yra įtraukiamas į dalyvių sąrašą

Už stebėsenos rodiklio pasiekimą ir duomenų apie pasiektą stebėsenos rodiklio reikšmę teikimą antriniuose šaltiniuose yra atsakingas projekto vykdytojas

P.N.419

„Įveiklinti globos centrai“

 

 

Skaičius

Globos centrassocialinių paslaugų įstaiga, kuri, įgyvendindama vaiko globėjo (rūpintojo) teises ir pareigas, pagal tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartį perduoda likusį be tėvų globos vaiką, socialinės rizikos vaiką prižiūrėti budinčiam globotojui, teikia ir organizuoja socialines paslaugas bei kitą pagalbą pagal poreikį vaikui ir budinčiam globotojui, taip pat kitokią pagalbą vaiko tėvams, siekiant grąžinti vaiką į šeimą (šaltinis: Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas).

 

Laikoma, kad globos centras yra įveiklintas, jei organizacija (įstaiga) savivaldybės tarybos sprendimu yra paskirta vykdyti globos centro funkcijas arba yra sudariusi paslaugų teikimo ir (arba) finansavimo sutartį su savivaldybės administracija, kaip numatyta Globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros organizavimo ir kokybės priežiūros tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos socialinės apsaugo ir darbo ministro 2018 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. A1-28 „Dėl Globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros organizavimo ir kokybės priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ 43 punkte

Automatiškai apskaičiuojamas

Sumuojamos organizacijos (įstaigos), kurios:

1) savivaldybės tarybos sprendimu yra paskirtos vykdyti globos centro funkcijas ir yra sudariusios jungtinės veiklos sutartį dėl dalyvavimo projekte pagal priemonę Nr. 08.4.1-ESFA-V-405 „Institucinės globos pertvarka“ arba

2) dalyvavo savivaldybės administracijos vykdytoje partnerių, kurie vykdys globos centro (-ų) funkcijas projekte, atrankoje ir yra sudariusios jungtinės veiklos sutartį dėl dalyvavimo projekte pagal priemonę Nr. 08.4.1-ESFA-V-405 „Institucinės globos pertvarka“

arba

3) dalyvavo viešųjų pirkimų konkurse ir yra sudariusios paslaugų teikimo sutartį dėl globos centro funkcijų vykdymo projekte pagal priemonę Nr. 08.4.1-ESFA-V-405 „Institucinės globos pertvarka“

Pirminiai šaltiniai:

savivaldybės tarybos sprendimai, partnerių, kurie vykdys globos centro (-ų) funkcijas projekte, atrankos rezultatus fiksuojantys dokumentai, jungtinės veiklos sutartys dėl dalyvavimo projekte pagal priemonę Nr. 08.4.1-ESFA-V-405 „Institucinės globos pertvarka“, viešojo pirkimo dokumentai, paslaugų teikimo sutartys dėl globos centro funkcijų vykdymo projekte pagal priemonę Nr. 08.4.1-ESFA-V-405 „Institucinės globos pertvarka“. 

 

Antriniai šaltiniai:

mokėjimo prašymai

Stebėsenos rodiklis laikomas pasiektu, kai priimtas savivaldybės tarybos sprendimas dėl globos centro funkcijų vykdymo ir pasirašyta jungtinės veiklos sutartis arba įvykdyta partnerių atranka ir pasirašyta jungtinės veiklos sutartis, arba įvykdytas viešasis pirkimas ir pasirašyta paslaugų teikimo sutartis

Už duomenų apie pasiektą stebėsenos rodiklio reikšmę gavimą ir duomenų registravimą antriniuose šaltiniuose yra atsakingas projekto vykdytojas

R.N.420

„Kokybiškai veikiantys ESF finansavimą gavę globos centrai“

Procentai

Globos centrassocialinių paslaugų įstaiga, kuri, įgyvendindama vaiko globėjo (rūpintojo) teises ir pareigas, pagal tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartį perduoda likusį be tėvų globos vaiką, socialinės rizikos vaiką prižiūrėti budinčiam globotojui, teikia ir organizuoja socialines paslaugas bei kitą pagalbą pagal poreikį vaikui ir budinčiam globotojui, taip pat kitokią pagalbą vaiko tėvams, siekiant grąžinti vaiką į šeimą (šaltinis: Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas).

 

Laikoma, kad globos centras veikia kokybiškai, jei taip nustatoma atliekant globos centro vertinimą pagal Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – VVTAĮT) parengtą ir patvirtintą metodiką, kaip numatyta Globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros organizavimo ir kokybės priežiūros tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos socialinės apsaugo ir darbo ministro 2018 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. A1-28 „Dėl Globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros organizavimo ir kokybės priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“

Automatiškai apskaičiuojamas

 

 

 

 

 

Skaičiuojama pagal formulę:

P / B * 100 proc.

 

 

Pirminiai šaltiniai: VVTAĮT globos centrų apklausoje (vertinime) naudojami veiklos kokybės vertinimo klausimynai, atliktos apklausos (vertinimo) rezultatų suvestinės.

 

Antriniai šaltiniai:

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų posistemis (SFMIS2014)

 

Pasiekta stebėsenos rodiklio reikšmė nustatoma, atlikus ESF finansavimą gavusių globos centrų apklausą (vertinimą)

 

 

Už duomenų apie pasiektą stebėsenos rodiklio reikšmę gavimą ir duomenų registravimą antriniuose šaltiniuose yra atsakingas projekto vykdytojas

R.N.-420-1

B – bazinis rodiklis (kintamasis):

„Įveiklintų globos centrų skaičius“

 

Skaičius

Reikšmė nurodoma automatiškai pagal P.N.419 produkto stebėsenos rodiklio „Įveiklintų globos centrų skaičius“ pasiekimą

 

 

 

R.N.-420-2

P – pokyčio rodiklis (kintamasis):

„Kokybiškai veikiantys ESF finansavimą gavę globos centrai“

Skaičius

Sumuojami juridiniai asmenys, kurie, atlikus ESF finansavimą gavusių globos centrų apklausą (vertinimą), pagal VVTAĮT parengtą ir patvirtiną metodiką buvo įvertinti kaip kokybiškai veikiantys globos centrai

 

 

 

 

R.N.421

Pertvarkomų įstaigų gyventojai, kurie apsigyveno investicijas gavusiose socialinių paslaugų įstaigose

 

 

Skaičius

Pertvarkomos įstaigos – įstaigos, nurodytos LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. gegužės 5 d. įsakyme Nr. A1-271 „Dėl atrinktų pertvarkai stacionarių socialinės globos įstaigų ir sutrikusio vystymosi kūdikių namų sąrašo patvirtinimo“

 

Investicijas gavusios socialinių paslaugų įstaigos – investicijas gavę specializuoti slaugos ir globos, grupinio gyvenimo ir (ar) savarankiško gyvenimo namai bei apsaugotas būstas.

 

Specializuoti slaugos ir globos namai – įstaiga, kurioje teikiamos specializuotos slaugos ir socialinės globos paslaugos. Specializuotos slaugos ir socialinės globos paslaugos - tai visuma specializuotos slaugos ir socialinės globos paslaugų, kurias teikiant asmeniui tenkinami slaugos ir socialinių paslaugų poreikiai, teikiama nuolatinė kompleksinė specialistų priežiūra. Specializuotos slaugos ir socialinės globos paslaugos teikiamos 24 valandas per parą, ne daugiau kaip 40 asmenų su negalia viename atskirtame pastate ir ne daugiau kaip 6–10 asmenų viename padalinyje (grupėje).

 

Grupinio gyvenimo namai  namų aplinkos sąlygų sukūrimas ir kompleksinės pagalbos suteikimas asmenims namuose, kuriuose gyvena iki 10 nesavarankiškų ar iš dalies savarankiškų asmenų su negalia, kuriems reikalinga nuolatinė globa.

Grupinio gyvenimo namų gyventojams socialinės, sveikatos priežiūros, užimtumo, švietimo, kultūros ir kitos paslaugos organizuojamos ir teikiamos bendruomenėje.

 

Savarankiško gyvenimo namainamų aplinkos sąlygų sukūrimas ir reikalingų paslaugų suteikimas asmenims (šeimoms), kuriems nereikia nuolatinės, intensyvios priežiūros, sudarant jiems sąlygas savarankiškai tvarkytis savo asmeninį (šeimos) gyvenimą. Tai yra socialinės priežiūros paslauga, teikiama asmeniui suteiktoje gyvenamojoje vietoje, ne daugiau kaip 10  iš dalies savarankiškų suaugusių asmenų su negalia. Savarankiško gyvenimo namuose asmenys patys tvarkosi savo buitį, iš dalies padedant socialiniam darbuotojui.

 

Apsaugotas būstas - asmens apgyvendinimas ir pagalbos suteikimas namų aplinkoje bei reikalingų paslaugų organizavimas bendruomenėje, siekiant kompensuoti, atkurti, ugdyti, palaikyti ir plėtoti asmens socialinius ir savarankiško gyvenimo įgūdžius. Tai yra socialinės priežiūros paslauga, teikiama asmeniui suteiktoje gyvenamojoje vietoje, kurioje apgyvendinti gali būti ne daugiau kaip 4 iš dalies savarankiški suaugę asmenys su negalia

Automatiškai apskaičiuojamas

Skaičiuojamas sumuojant unikalius pertvarkomų įstaigų gyventojus, kurie per vienerių metų laikotarpį po projekto įgyvendinimo pabaigos buvo apgyvendinti                            investicijas gavusiose socialinių paslaugų įstaigose

Pirminiai šaltiniai: Pertvarkomos įstaigos ir investicijas gavusios socialinių paslaugų įstaigos sudaryti per vienerius metus po projekto įgyvendinimo pabaigos perkeltų asmenų sąrašai („MS Excel“ arba „Word“ formatu)

 

Antriniai šaltiniai: ataskaitos po projekto finansavimo pabaigos

Stebėsenos rodiklis laikomas pasiektu, kai per vienerius metus po projekto įgyvendinimo pabaigos investicijas gavusiose socialinių paslaugų įstaigose bus apsigyvenęs numatytas pertvarkomos įstaigos gyventojų skaičius

Už stebėsenos rodiklio pasiekimą ir duomenų apie pasiektą stebėsenos rodiklio reikšmę teikimą antriniuose šaltiniuose yra atsakingas projekto vykdytojas

 

R.N.422

Investicijas gavusiose socialinių paslaugų įstaigose gyvenantys asmenys, pasinaudoję dienos centrų, dienos užimtumo centrų ir (ar) socialinių dirbtuvių paslaugomis

 

 

 

skaičius

Investicijas gavusios socialinių paslaugų įstaigos – investicijas gavę grupinio gyvenimo namai, savarankiško gyvenimo namai ir (ar) apsaugotas būstas.

 

Dienos centrų, dienos užimtumo centrų ir (ar) socialinių dirbtuvių paslaugos – paslaugos, teikiamos dienos centruose, dienos užimtumo centruose ir (arba) socialinėse dirbtuvėse.

 

Grupinio gyvenimo namai  namų aplinkos sąlygų sukūrimas ir kompleksinės pagalbos suteikimas asmenims namuose, kuriuose gyvena iki 10 nesavarankiškų ar iš dalies savarankiškų asmenų su negalia, kuriems reikalinga nuolatinė globa.

Grupinio gyvenimo namų gyventojams socialinės, sveikatos priežiūros, užimtumo, švietimo, kultūros ir kitos paslaugos organizuojamos ir teikiamos bendruomenėje.

 

Savarankiško gyvenimo namainamų aplinkos sąlygų sukūrimas ir reikalingų paslaugų suteikimas asmenims (šeimoms), kuriems nereikia nuolatinės, intensyvios priežiūros, sudarant jiems sąlygas savarankiškai tvarkytis savo asmeninį (šeimos) gyvenimą. Tai yra socialinės priežiūros paslauga teikiama asmeniui suteiktoje gyvenamojoje vietoje ne daugiau kaip 10  iš dalies savarankiškų suaugusių asmenų su negalia. Savarankiško gyvenimo namuose asmenys patys tvarkosi savo buitį, iš dalies padedant socialiniam darbuotojui.

 

Apsaugotas būstas - asmens apgyvendinimas ir pagalbos suteikimas namų aplinkoje bei reikalingų paslaugų organizavimas bendruomenėje, siekiant kompensuoti, atkurti, ugdyti, palaikyti ir plėtoti asmens socialinius ir savarankiško gyvenimo įgūdžius. Tai yra socialinės priežiūros paslauga teikiama asmeniui suteiktoje gyvenamojoje vietoje, kurioje apgyvendinti gali būti ne daugiau kaip 4 iš dalies savarankiški suaugę asmenys su negalia

 

Dienos centras dienos ir trumpalaikės socialinės globos ir kitų socialinių paslaugų asmenims su proto ar psichine negalia teikimas bendruomenėje, kurių metu sukuriamos sąlygos lankytojų galių ir gebėjimų realizavimui.

 

Dienos užimtumo centras – socialinės priežiūros paslaugų asmenims su proto ar psichine negalia teikimas bendruomenėje, siekiant ugdyti jų savarankiškumą, gerinti gyvenimo kokybę ir įgalinti visaverčiam socialiniam gyvenimui bendruomenėje.

Socialinės dirbtuvės - ne pelno siekiantis organizacinis vienetas, kuriame vykdoma asmenų su proto ar psichine negalia darbinio užimtumo veikla, nesusijusi su darbo santykiais, siekiant pagaminti rinkoje paklausius produktus ir (ar) teikti paslaugas.

Automatiškai apskaičiuojamas

Skaičiuojamas sumuojant unikalius investicijas gavusiose socialinių paslaugų įstaigose gyvenančius asmenis, kurie per vienerių metų laikotarpį po projekto įgyvendinimo pabaigos  pasinaudojo dienos centrų, dienos užimtumo centrų ir (ar) socialinių dirbtuvių paslaugomis                 

Pirminiai šaltiniai:  investicijas gavusios socialinių paslaugų įstaigos sudarytas jos gyventojų, per vienerių metų laikotarpį po projekto įgyvendinimo pabaigos  pasinaudojusių dienos centrų, dienos užimtumo centrų ir (ar) socialinių dirbtuvių paslaugomis, sąrašas („MS Excel“ arba „Word“ formatu)

 

Investicijas gavusių dienos centrų, dienos užimtumo centrų ir (ar) socialinių dirbtuvių sudaryti per vienerių metų laikotarpį po projekto įgyvendinimo pabaigos jų teikiamomis paslaugomis pasinaudoju-sių asmenų (investicijas gavusių socialinių paslaugų įstaigų gyventojų) sąrašai („MS Excel“ arba „Word“ formatu)

 

Antriniai šaltiniai: ataskaitos po projekto finansavimo pabaigos.

Stebėsenos rodiklis laikomas pasiektu, kai per vienerių metų laikotarpį po projekto įgyvendinimo pabaigos dienos centrų, dienos užimtumo centrų ir (ar) socialinių dirbtuvių paslaugomis bus pasinaudojęs nustatytas asmenų skaičius

Už stebėsenos rodiklio pasiekimą ir duomenų apie pasiektą stebėsenos rodiklio reikšmę teikimą antriniuose šaltiniuose yra atsakingas projekto vykdytojas

 

 

____________________________________________