LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL KOMPLEKSINIŲ SOCIALINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ AKLIESIEMS TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO  

 

2017 m. gegužės 15 d. Nr. A1-249

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. kovo 24 d. nutarimo Nr. 330 „Dėl ministrams pavedamų valdymo sričių“ 1.6.5 papunkčiu, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. liepos 17 d. nutarimu Nr. 892 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 8.5.2 papunkčiu ir įgyvendindamas Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013–2019 metų programos įgyvendinimo 2016–2018 metų veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. A1-381 „Dėl Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013–2019 metų programos įgyvendinimo 2016–2018 metų veiksmų plano patvirtinimo“, 1.1.2 papunkčio priemonę,

tvirtinu pridedamą Kompleksinių socialinės reabilitacijos paslaugų akliesiems teikimo tvarkos aprašą.

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministras                                                               Linas Kukuraitis


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

socialinės apsaugos ir darbo ministro

2017 m. gegužės 15 d.

įsakymu Nr. A1-249

 

 

KOMPLEKSINIŲ SOCIALINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ AKLIESIEMS

TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Kompleksinių socialinės reabilitacijos paslaugų akliesiems teikimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) apibrėžia kompleksines socialinės reabilitacijos paslaugas akliesiems asmenims (toliau – kompleksinės SRPA), jų teikimo principus, asmenis, turinčius teisę gauti kompleksines SRPA, bei asmenis, teikiančius kompleksines SRPA, kompleksinių SRPA organizavimą, jų teikimo tvarką, finansavimą ir kontrolę.

2. Kompleksinių SRPA tikslas – atsižvelgiant į individualius aklojo asmens poreikius, Aprašo 12 punkte nurodytos kompleksinių SRPA teikėjo specialistų komandos teikiamomis specialiosiomis priemonėmis (paslaugomis) atkurti, ugdyti, įtvirtinti orientacijos erdvėje ir savarankiško judėjimo (mobilumo), kasdienio gyvenimo ir komunikacijos įgūdžius, didinančius jo savarankiškumą bei galimybes dalyvauti visuomeniniame gyvenime.

3. Apraše vartojamos sąvokos:

3.1. aklasis asmuo – asmuo, kuriam gydytojo oftalmologo nustatytas abiejų akių aklumas (geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija yra mažiau kaip 0,05 arba geriau matančios akies regėjimo akipločio koncentrinis susiaurėjimas iki 10 laipsnių nuo fiksacijos taško);

3.2. kompleksinės socialinės reabilitacijos paslaugos akliesiems asmenims – kompleksinių SRPA teikėjo patalpose kompleksinių SRPA teikėjo specialistų komandos aklajam asmeniui teikiamų priemonių (paslaugų) visuma;

3.3. kompleksinių socialinės reabilitacijos paslaugų akliesiems asmenims teikėjasNeįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Neįgaliųjų reikalų departamentas) Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas) nustatyta tvarka atrinktas kompleksinių SRPA teikėjas;

3.4. nuolatinė priežiūra nepertraukiamai kompleksinių SRPA teikėjo darbuotojo (toliau – specialistas) vykdoma aklojo asmens priežiūra (pagalba) kompleksinių SRPA teikimo jam laikotarpiu;

3.5. kitos Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatyme (toliau – Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas) ir Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse vartojamas sąvokas.

 

II SKYRIUS

KOMPLEKSINIŲ SRPA TEIKIMO PRINCIPAI

 

4. Teikiant kompleksines SRPA, vadovaujamasi šiais principais:

4.1. prieinamumo – kompleksinės SRPA teikiamos visiems akliesiems asmenims, atitinkantiems Aprašo 8 punkto reikalavimus;

4.2. bendradarbiavimo – kompleksinių SRPA teikimas paremtas aklojo asmens, jo artimųjų, kompleksinių SRPA teikėjo, valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, nevyriausybinių organizacijų aktyviu bendradarbiavimu;

4.3. individualumo – kompleksinės SRPA skiriamos ir teikiamos atsižvelgiant į individualius aklojo asmens poreikius;

4.4. dalyvavimo – siekiama, kad aklasis asmuo aktyviai dalyvautų, teikiant kompleksines SRPA, bendradarbiautų su specialistais;

4.5. kompleksiškumo – kompleksinės SRPA nukreiptos į kompleksinį aklųjų asmenų biopsichosocialinių problemų sprendimą, apimantį priemones didesniam nurodytų asmenų fiziniam, psichiniam, socialiniam savarankiškumui pasiekti;

4.6. komandinio darbo – specialistai, panaudodami savo profesines žinias bei įgūdžius ir dalydamiesi atsakomybe už suteiktų kompleksinių SRPA kokybę, susitelkia siekdami atkurti, ugdyti, įtvirtinti aklųjų asmenų mobilumo, kasdienio gyvenimo ir komunikacijos įgūdžius, didinančius jų galimybes dalyvauti visuomeniniame gyvenime.

 

III SKYRIUS

KOMPLEKSINIŲ SRPA TEIKIMO ORGANIZAVIMAS

 

5.  Kompleksinių SRPA teikimą organizuoja Neįgaliųjų reikalų departamentas, kuris:

5.1. planuoja ir skiria lėšas kompleksinėms SRPA teikti;

5.2. vadovaudamasis Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka, atrenka kompleksinių SRPA teikėją;

5.3. vykdo kompleksinių SRPA teikimo priežiūrą ir kontrolę;

5.4. ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo kompleksinių SRPA paslaugų pirkimo sutarties (toliau – sutartis) su kompleksinių SRPA teikėju sudarymo dienos raštu pateikia informaciją apie kompleksinių SRPA teikėją, jo teikiamas paslaugas Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – NDNT), savivaldybėms ir Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungai (toliau – LASS).

6. Informaciją apie galimybę gauti kompleksines SRPA tiesiogiai ar nuotoliniu būdu (telefonu, el. paštu, internetu ir kt.) teikia:

6.1. NDNT, dėl aklumo nustačiusi neįgalumo ar darbingumo lygį;

6.2. savivaldybės, teikdamos paslaugas savo teritorijose gyvenantiems Aprašo 8 punkte nurodytiems asmenims.

7. Informaciją apie kompleksinių SRPA teikimą savo interneto svetainėse skelbia Neįgaliųjų reikalų departamentas, LASS.

 

IV SKYRIUS

DOKUMENTŲ, REIKALINGŲ GAUTI KOMPLEKSINES SRPA, PATEIKIMAS

 

8. Teisę į kompleksines SRPA turi aklieji asmenys nuo 16 metų, kuriems Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka nustatytas neįgalumo lygis, darbingumo lygis ir (ar) specialiųjų poreikių lygis. Prioritetas gauti kompleksines SRPA teikiamas pirmą kartą dėl kompleksinių SRPA teikimo besikreipiantiems darbingo amžiaus akliesiems asmenims.

9. Aprašo 8 punkte nurodyti aklieji asmenys, pageidaujantys gauti kompleksines SRPA, kompleksinių SRPA teikėjui pateikia:

9.1. laisvos formos prašymą gauti kompleksines SRPA, kuriame pateikia informaciją apie dėl aklumo patiriamus komunikacijos, apsitarnavimo buityje, orientavimosi viešose erdvėse, namuose ir kitus sunkumus;

9.2. aklojo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (Lietuvos Respublikos piliečio pasą, asmens tapatybės kortelę ar leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje);

9.3. NDNT išduotą Neįgalumo lygio pažymą ar Darbingumo lygio pažymą (teikia tik aklieji asmenys, kuriems nustatytas neįgalumo lygis ar darbingumo lygis);

9.4. savivaldybės administracijos išduotą pažymą dėl asmens specialiųjų poreikių lygio nustatymo arba pažymą dėl specialiųjų poreikių lygio nustatymo asmeniui, kuriam darbingumo lygis nustatytas iki senatvės pensijos amžiaus;

9.5. šeimos gydytojo ar gydytojo oftalmologo išduotą medicinos dokumentų išrašą (forma Nr. 027/a), kurio forma patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. sausio    27 d. įsakymu Nr. V-120 „Dėl privalomų sveikatos statistikos apskaitos ir kitų tipinių formų bei privalomų sveikatos statistikos ataskaitų formų patvirtinimo“. Medicinos dokumentų išraše, vadovaujantis atliktais tyrimais, turi būti pateikta informacija apie asmens aklumą, nurodant abiejų akių regėjimo aštrumą su korekcija ir (ar) abiejų akių regėjimo akipločio koncentrinį susiaurėjimą laipsniais nuo fiksacijos taško.

10. Aprašo 9 punkte nurodytus dokumentus kompleksinių SRPA teikėjui aklasis asmuo gali pateikti asmeniškai arba per atstovą, įteikiant juos tiesiogiai kompleksinių SRPA teikėjui, siunčiant paštu, per kurjerį arba elektroniniu būdu. Šiame punkte nurodyti asmenys kompleksinių SRPA teikėjui pateikia Aprašo 9 punkte nurodytų dokumentų originalus arba tinkamai patvirtintas jų kopijas. Jei aklasis asmuo ar jo atstovas kompleksinių SRPA teikėjui pateikia Aprašo 9 punkte nurodytų dokumentų originalus, jų kopijas patvirtina pats kompleksinių SRPA teikėjas.

 

V SKYRIUS

KOMPLEKSINĖS SRPA IR JAS TEIKIANTI SPECIALISTŲ KOMANDA

 

11. Akliesiems asmenims teikiamos šios kompleksinės SRPA:

11.1. orientacijos erdvėje ir savarankiško judėjimo (mobilumo) ugdymas. Teikiant šią paslaugą, aklieji asmenys mokomi orientuotis uždarose ir atvirose vietovėse, pažįstamose ir nepažįstamose erdvėse, skaityti iškilius vietovės planus, vaikščioti su baltąja lazdele, ėjimo su reginčiuoju palydovu technikos, judėjimo saugumo, eiti esant ypatingoms oro sąlygoms. Ugdomas supančios erdvės suvokimas bei pojūčiai (uoslės, klausos, lytėjimo ir motoriniai);

11.2. kasdienių įgūdžių ugdymas. Teikiant šią paslaugą, ugdomi ir lavinami savitarnos, buitiniai ir socialinės komunikacijos aklųjų asmenų įgūdžiai. Ugdant savitarnos, buitinius įgūdžius, mokoma, kaip pasirūpinti asmens higiena, pagrindinių namų ruošos darbų (pasigaminti ir patiekti maistą, tvarkytis namuose, naudotis namuose esančiais buitiniais prietaisais, buitinėmis techninės pagalbos priemonėmis, pritaikytomis akliesiems asmenims (kalbančiomis svarstyklėmis, skysčio lygio matuokliais, kalbančiais termometrais, kalbančiais laikrodžiais ir kt.), kaip kuo geriau pritaikyti namų aplinką savo poreikiams ir kt. Ugdant socialinės komunikacijos įgūdžius, mokoma, kaip elgtis viešosiose vietose. Aklieji asmenys supažindinami su jų teises ir pareigas reglamentuojančiais nacionaliniais ir tarptautiniais teisės aktais, socialinių išmokų mokėjimą reglamentuojančiais teisės aktais, nevyriausybinių organizacijų veikla, garsinių knygų naudojimo galimybėmis, Lietuvos aklųjų bibliotekos veikla. Organizuojami susitikimai su aklaisiais asmenimis, ekskursijos ir edukaciniai užsiėmimai įvairiose įstaigose ir institucijose, kurių metu dalijamasi gerąja patirtimi;

11.3. komunikacinių įgūdžių ugdymas. Teikiant šią paslaugą, mokoma dirbti kompiuteriu su akliems asmenims pritaikytomis balso sintezės programomis, Brailio rašto ir naudotis mobiliosiomis technologijomis;

11.4. medicinos psichologo pagalba. Individualiai ir grupėse konsultuojama dėl emocinės savijautos, tarpasmeninių santykių problemų, krizinių situacijų ar įvykių sprendimo galimybių ir būdų, mokoma nustatyti savo poreikius ir priimti savo interesus geriausiai atitinkančius sprendimus, lavinami psichologiniai įgūdžiai, taikoma pažintinė elgesio, sisteminė bei kitos psichoterapijos arba psichosocialinės terapijos rūšys;

11.5. profesinis konsultavimas ir orientavimas. Ši paslauga teikiama individualiai tik darbingo amžiaus akliesiems asmenims. Teikiant profesinio orientavimo ir konsultavimo paslaugas, aklieji asmenys supažindinami su Lietuvos profesinės reabilitacijos sistema, ją reglamentuojančiais teisės aktais, galimybėmis akliesiems asmenims dalyvauti profesinėje reabilitacijoje, profesijomis ir amatais, tinkamais akliesiems asmenims.

12. Kompleksinių SRPA teikėjo specialistų komandą turi sudaryti šie specialistai:

12.1. socialiniai darbuotojai, kurie atlieka kompleksinių SRPA poreikio vertinimą, dalyvauja kartu su akluoju asmeniu sudarant individualų kompleksinių SRPA teikimo planą (toliau – individualus planas), teikia socialinės komunikacijos įgūdžių ugdymo, profesinio konsultavimo ir orientavimo paslaugas, kompleksinių SRPA teikimo pabaigoje atlieka aklojo asmens socialinės komunikacijos įgūdžių vertinimą, rengia išvadą ir rekomendacijas;

12.2. medicinos psichologai, kurie atlieka kompleksinių SRPA poreikio vertinimą, dalyvauja kartu su akluoju asmeniu sudarant individualų planą, teikia psichologines konsultacijas, veda individualius ir grupinius užsiėmimus, kompleksinių SRPA teikimo pabaigoje atlieka aklojo asmens psichologinį vertinimą, rengia išvadą ir rekomendacijas;

12.3. specialieji pedagogai (tiflopedagogai), kurie atlieka kompleksinių SRPA poreikio vertinimą, dalyvauja kartu su akluoju asmeniu sudarant individualų planą, teikia orientacijos erdvėje ir savarankiško judėjimo (mobilumo) ugdymo ir savitarnos, buitinių įgūdžių lavinimo paslaugas, moko Brailio rašto, kompleksinių SRPA teikimo pabaigoje atlieka aklojo asmens įgytų orientacijos erdvėje ir savarankiško judėjimo (mobilumo) ugdymo ir savitarnos, buitinių įgūdžių vertinimą, rengia išvadą ir rekomendacijas;

12.4. kompiuterinio raštingumo specialistai, kurie dalyvauja vertinant kompleksinių SRPA poreikį, kartu su akluoju asmeniu sudarant individualų planą, teikia komunikacinių įgūdžių ugdymo paslaugą, kompleksinių SRPA teikimo pabaigoje vertina įgytus aklojo asmens komunikacinius įgūdžius, rengia išvadą ir rekomendacijas.

13. Kompleksinių SRPA teikėjo specialistų komandos vadovu skiriamas vienas iš Aprašo 12 punkte nurodytų kompleksinių SRPA teikėjo specialistų, kuris, atlikdamas nurodytame Aprašo punkte jam nustatytas funkcijas, taip pat:

13.1. pagal aklojo asmens pateiktus dokumentus įvertina jo atitiktį Aprašo 8 punkte nustatytiems reikalavimams;

13.2. sudaro aklųjų asmenų grupes kompleksinėms SRPA teikti;

13.3. informuoja akląjį asmenį apie jo tinkamumą gauti kompleksines SRPA ir nurodo laiką atvykti gauti Aprašo 11 punkte nurodytas kompleksines SRPA, kai aklasis asmuo turi teisę gauti kompleksines SRPA;

13.4. organizuoja kompleksinių SRPA poreikio vertinimą;

13.5. koordinuoja kompleksinių SRPA teikėjo specialistų komandos darbą ir kompleksinių SRPA teikimą;

13.6. kompleksinių SRPA teikimo pabaigoje kontroliuoja, kaip kompleksinių SRPA teikėjo specialistų komanda rengia išvadas ir rekomendacijas.

 

VI SKYRIUS

KOMPLEKSINIŲ SRPA TEIKIMO TVARKA

 

14. Atsižvelgiant į kompleksinių SRPA teikėjo specialistų komandos siūlymus, aklojo asmens amžių, turimus gebėjimus, individualius poreikius, negalios sunkumo lygį, kompleksinių SRPA teikimas organizuojamas grupėse. Grupes sudaro nuo 4 iki 10 aklųjų asmenų, turinčių teisę gauti kompleksines SRPA. Brailio rašto mokymas, medicinos psichologo pagalbos paslaugos gali būti teikiamos ir individualiai, orientacijos erdvėje ir savarankiško judėjimo (mobilumo) ugdymas – individualiai. Profesinio konsultavimo ir orientavimo paslaugos teikiamos tik darbingo amžiaus aklajam asmeniui individualiai.

15. Akliesiems asmenims kompleksinės SRPA pradedamos teikti po to, kai SRPA teikėjo specialistų komanda atlieka kompleksinių SRPA poreikio vertinimą ir sudaro individualų kompleksinių SRPA teikimo planą.

16. Kompleksinių SRPA poreikio įvertinimas atliekamas per 1 darbo dieną nuo visų reikiamų dokumentų gavimo ir aklojo asmens atvykimo gauti kompleksines SRPA dienos. Kompleksinių SRPA poreikio įvertinimas atliekamas tokia tvarka:

16.1. kompleksinių SRPA teikėjo specialistų komanda, įvertinusi Aprašo 9 punkte nurodytuose dokumentuose pateiktą informaciją bei aklojo asmens dėl aklumo patiriamus apsitarnavimo buityje, komunikacijos, orientavimosi viešose erdvėse, namuose ir kitus sunkumus, atsižvelgdama į galimas nustatyti Aprašo priede nurodytas maksimalias kompleksinių SRPA trukmes, kompleksinių SRPA teikėjo nustatyta ir su Neįgaliųjų reikalų departamentu suderinta tvarka atlieka kompleksinių SRPA poreikio vertinimą;

16.2. kartu su akluoju asmeniu kompleksinių SRPA teikėjo specialistų komanda sudaro individualų planą, kuriame turi būti numatyta:

16.2.1. siektini kompleksinių SRPA teikimo tikslai;

16.2.2. savarankiško gyvenimo įgūdžiai, kuriuos reikia ugdyti aklajam asmeniui, ir planuojami veiksmai juos įgyti;

16.2.3. visos Aprašo 11 punkte nurodytos kompleksinės SRPA, nurodant jų bendrą skaičių, trukmę, dažnį, paslaugas teikiančius specialistus kompleksinių SRPA teikimo laikotarpiu.

17. Sudarius individualų planą, pradedamos teikti kompleksinės SRPA, kurių trukmė negali būti ilgesnė kaip 30 kalendorinių dienų nuo individualaus plano sudarymo dienos. Aklajam asmeniui privalo būti teikiamos visos Aprašo 11 punkte nurodytos kompleksinės SRPA. Vienos Aprašo 11 punkte nurodytos kompleksinių SRPA rūšies teikimo vienam aklajam asmeniui trukmė negali būti ilgesnė nei 4 val. per dieną. Visų aklajam asmeniu teikiamų kompleksinių SRPA trukmė per dieną negali būti ilgesnė nei 8 val.

18. Atsižvelgiant į aklojo asmens individualius gebėjimus ir poreikius, kompleksines SRPA teikiančių specialistų rekomendacijas, kompleksinių SRPA teikimo laikotarpiu individualus planas, suderinus su akluoju asmeniu, gali būti tikslinamas. Kompleksinių SRPA teikėjo specialistų komandai, suderinus su akluoju asmeniu, nusprendus pakeisti individualų planą, atliekami individualaus plano pakeitimai, kartu jame nurodant keitimo priežastis ir juos patvirtinant kompleksinių SRPA teikėjo specialistų komandos vadovo ir aklojo asmens parašais.

19. Likus ne mažiau nei 3 dienoms iki kompleksinių SRPA teikimo pabaigos, kompleksinių SRPA teikėjo specialistų komanda atlieka aklojo asmens įgytų orientacijos erdvėje ir savarankiško judėjimo (orientacijos ir mobilumo) gebėjimų, kasdienių ir komunikacinių įgūdžių, psichologinį vertinimą, parengia išvadą ir rekomendacijas aklajam asmeniui. Aklojo asmens pageidavimu rekomendacijos gali būti pateikiamos Brailio raštu ir (ar) elektroniniu būdu. Gavus aklojo asmens pasirašytą sutikimą, parengiamos rekomendacijos aklojo asmens artimiesiems. Nedirbančiam darbingo amžiaus aklajam asmeniui rekomendacijoje gali būti siūloma kreiptis į teritorinę darbo biržą pagal gyvenamąją vietą dėl profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo. Aklasis asmuo turi būti informuotas apie jo gyvenamosios vietos savivaldybėje veikiančių valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir nevyriausybinių organizacijų teikiamas paslaugas akliesiems asmenims. Su kompleksinių SRPA teikėjo specialistų komandos išvada ir rekomendacijomis aklasis asmuo supažindinamas pasirašytinai.

20. Siekdamas užtikrinti veiksmingesnę aklojo asmens integraciją į visuomeninį gyvenimą, kompleksinių SRPA teikėjas, gavęs aklojo asmens pasirašytą sutikimą, kompleksinių SRPA teikėjo specialistų komandos išvadą ir rekomendacijas perduoda LASS.

21. Kompleksinių SRPA teikimas per kompleksinių SRPA teikimo laikotarpį gali būti sustabdomas ne ilgiau kaip 3 darbo dienas dėl asmeninių priežasčių kompleksinių SRPA teikėjo vadovo ar jo įgalioto asmens sprendimu aklojo asmens prašymu ir (ar) esant Aprašo 22 punkte nurodytoms aplinkybėms.

22. Jei aklasis asmuo teikiant kompleksines SRPA susirgo, kompleksinių SRPA teikimas kompleksinių SRPA teikėjo vadovo ar jo įgalioto asmens sprendimu sustabdomas jo ligos laikotarpiu ir atnaujinamas jam pasveikus, jei tais pačiais arba kitais kalendoriniais metais kompleksinių SRPA teikėjas turi galimybes aklajam asmeniui teikti kompleksines SRPA. Aklasis asmuo, kuriam teikiamos kompleksinės SRPA, ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo ligos pradžios telefonu, raštu ar elektroniniu paštu privalo apie tai informuoti kompleksinių SRPA teikėją. Pasveikęs aklasis asmuo per 3 darbo dienas pasibaigus ligos laikotarpiui kompleksinių SRPA teikėjui turi pateikti ligos faktą patvirtinantį dokumentą ar jo tinkamai patvirtintą kopiją.

23. Kompleksinių SRPA teikėjo vadovo ar jo įgalioto asmens sprendimu kompleksinių SRPA teikimas nutraukiamas, kai:

23.1. aklasis asmuo savo iniciatyva raštu atsisako kompleksinių SRPA;

23.2. aklasis asmuo nesilaiko sutarties su kompleksinių SRPA teikėju dėl kompleksinių SRPA teikimo ir aklojo asmens dalyvavimo sąlygų.

24. Nutraukus kompleksinių SRPA teikimą, esant Aprašo 23 punkte nurodytoms aplinkybėms, aklasis asmuo kompleksinių SRPA teikėjui atlygina faktiškai iki sutarties su kompleksinių SRPA teikėju dėl kompleksinių SRPA teikimo ir aklojo asmens dalyvavimo nutraukimo patirtas kompleksinių SRPA teikimo išlaidas.

25. Kompleksinės SRPA aklajam asmeniui gali būti teikiamos pakartotinai ne anksčiau kaip po 5 metų nuo kompleksinių SRPA gavimo ir jei tuo metu nėra pirmą kartą dėl kompleksinių SRPA teikimo besikreipiančių aklųjų asmenų, kurie Aprašo nustatyta tvarka turi teisę gauti kompleksines SRPA. Dėl kompleksinių SRPA teikimo pakartotinai aklieji asmenys kreipiasi į kompleksinių SRPA teikėją Aprašo IV skyriuje nustatyta tvarka. Pildydamas prašymą, aklasis asmuo papildomai nurodo motyvus, pagrindžiančius jo poreikį pakartotinai gauti kompleksines SRPA. Pakartotiniai teikiamų kompleksinių SRPA poreikio įvertinimas ir jų teikimas vykdomas Aprašo V–VI skyriuose nustatyta tvarka.

 

VII SKYRIUS

KOMPLEKSINIŲ SRPA TEIKIMO FINANSAVIMAS IR KONTROLĖ

 

26. Kompleksinių SRPA teikimas finansuojamas iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžete Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai patvirtintų asignavimų pagal programas.

27. Departamentas SRPA teikėjui sumoka už kiekvienam aklajam asmeniui suteiktas kompleksines SRPA. Į paslaugų kainą įskaičiuojamos aklojo asmens apgyvendinimo ir maitinimo paslaugos, kurių išlaidoms apmokėti vienam asmeniui gali būti skiriama ne daugiau kaip 40 procentų bazinės socialinės išmokos dydžio už vieną kalendorinę dieną. Už suteiktas SRPA sumokama per 20 darbo dienų nuo išlaidas pagrindžiančių dokumentų pateikimo Departamentui dienos.

28. Neįgaliųjų reikalų departamentas, kontroliuodamas, kaip kompleksinių SRPA teikėjas teikia kompleksines SRPA, vertina, ar:

28.1. teikiamos kompleksinės SRPA atitinka Aprašo reikalavimus;

28.2. kompleksinių SRPA teikėjas pagal sutartyje su Neįgaliųjų reikalų departamentu numatytas ataskaitas teikia teisingus duomenis, ar kompleksinėms SRPA teikti skirtos lėšos naudojamos efektyviai, pagal tikslinę paskirtį;

28.3. laikomasi sutarties su Neįgaliųjų reikalų departamentu nuostatų.

29. Neįgaliųjų reikalų departamentas nutraukia sutartį su kompleksinių SRPA teikėju, kai Neįgaliųjų reikalų departamentas ar kompetentingos valstybės institucijos ar įstaigos nustato, kad:

29.1. kompleksinių SRPA teikėjas nevykdo ar netinkamai vykdo sutartyje nurodytus įsipareigojimus;

29.2. kompleksinės SRPA teikiamos nesilaikant Aprašo reikalavimų.

30. Nustačius Aprašo 29 punkte nurodytą (-us) pažeidimą (-us), kompleksinių SRPA teikėjas privalo ne pagal tikslinę paskirtį panaudotas ir (ar) nepanaudotas lėšas grąžinti Neįgaliųjų reikalų departamentui per nurodyto departamento nustatytą laikotarpį. Negrąžintos lėšos išieškomos Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

 

VIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

31. NDNT, savivaldybės, LASS ir kompleksinių SRPA teikėjas, esant poreikiui, pagal kompetenciją teikia vieni kitiems ir Neįgaliųjų reikalų departamentui informaciją apie kompleksinių SRPA teikimą ir (ar) jų organizavimą, nepažeisdami Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų asmens duomenų teisinę apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų.

32. Kompleksinių SRPA teikimą įrodantys dokumentai saugomi ir dokumentuojami Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka.

 

______________________


 

Kompleksinių socialinės reabilitacijos  

paslaugų akliesiems teikimo tvarkos aprašo

priedas

 

MAKSIMALIOS KOMPLEKSINIŲ SOCIALINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ TEIKIMO AKLIESIEMS TRUKMĖS

Eil. Nr.

Kompleksinių socialinės reabilitacijos paslaugų akliesiems (toliau – SRPA) pavadinimas

Maksimali per dieną

vienos kompleksinės SRPA trukmė vienam aklajam asmeniui

(valandomis)

Maksimali iš viso galimų skirti kompleksinių SRPA trukmė vienam aklajam asmeniui (valandomis)

1.

Orientacijos erdvėje ir savarankiško judėjimo (mobilumo) ugdymas

iki 4

iki 90

2.

Kasdienių įgūdžių ugdymas

iki 4

iki 60

3.

Komunikacinių įgūdžių ugdymas

iki 4

iki 60

4.

Medicinos psichologo pagalba

iki 4

iki 24

5.

Profesinis konsultavimas ir orientavimas

iki 4

iki 4

 

____________________________