LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO

2010 M. GRUODŽIO 31 D. ĮSAKYMO NR. 1V-831 „DĖL PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2016 m. vasario 24 d. Nr. 1V-130 

Vilnius

 

 

Pakeičiu Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2010 m. gruodžio 31 d. įsakymą Nr. 1V-831 „Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos nuostatų patvirtinimo“:

1. Pakeičiu preambulę ir ją išdėstau taip:

„Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo 26 straipsnio 3 dalies 8 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimo Nr. 1517 „Dėl įstaigų prie ministerijų“ 2 punktu ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 291 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 23.8 papunkčiu,“.

2. Pakeičiu nurodytuoju įsakymu patvirtintus Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos nuostatus:

2.1. Pakeičiu I skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS“.

2.2. Pakeičiu 2 punktą ir jį išdėstau taip:

„2. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos priešgaisrinės saugos įstatymu, Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statutu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, vidaus reikalų ministro įsakymais, šiais Nuostatais ir kitais teisės aktais.“

2.3. Pakeičiu 3 punktą ir jį išdėstau taip:

„3. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento savininkė yra valstybė. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento savininko teises ir pareigas (išskyrus sprendimų dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento reorganizavimo ir likvidavimo priėmimą) įgyvendina Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, kuri koordinuoja ir kontroliuoja Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento veiklą, priima sprendimą dėl jo buveinės pakeitimo, tvirtina ir keičia Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento nuostatus, sprendžia kitus įstatymuose ir kituose teisės aktuose jos, kaip Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos, kompetencijai priskirtus klausimus.“

2.4. Pakeičiu 7 punktą ir jį išdėstau taip:

„7. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento vieši pranešimai skelbiami Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento interneto svetainėje (www.vpgt.lt) ir (ar) kitose visuomenės informavimo priemonėse.“

2.5. Pakeičiu 8 punktą ir jį išdėstau taip:

„8. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento nuostatai keičiami vidaus reikalų ministro įsakymu.“

2.6. Pakeičiu II skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

II SKYRIUS

PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO VEIKLOS TIKSLAI IR FUNKCIJOS.

2.7. Pakeičiu III skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

III SKYRIUS

PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO TEISĖS.

 

2.8. Pakeičiu IV skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

IV SKYRIUS

PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS.

2.9. Pakeičiu 14 punktą ir jį išdėstau taip:

14. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento veikla organizuojama vadovaujantis vidaus reikalų ministro patvirtintais Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento strateginiu veiklos planu ir metiniu veiklos planu, parengtais vadovaujantis Strateginio planavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 827 „Dėl Strateginio planavimo metodikos patvirtinimo“. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento strateginis veiklos planas ir metinis veiklos planas skelbiami Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento interneto svetainėje. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento strateginio veiklos plano ir metinio veiklos plano vykdymą vertina Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento Centralizuota vidaus audito tarnyba.“

2.10. Pakeičiu 18 punktą ir jį išdėstau taip:

„18. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktorių 5 metams į pareigas skiria ir iš jų atleidžia Lietuvos Respublikos Vyriausybė vidaus reikalų ministro teikimu.“

2.11. Pakeičiu 22.9 papunktį ir jį išdėstau taip:

22.9. tvirtina Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento administracijos padalinių ir jam pavaldžių įstaigų nuostatus, nustato pavaldžių įstaigų struktūrą, tvirtina Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento pareigybių sąrašą, neviršydamas vidaus reikalų ministro nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento vidaus tarnybos sistemos pareigūnų, kitų valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui pavaldžių įstaigų vadovų pareigybių aprašymus;“.

2.12. Pakeičiu V skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

V SKYRIUS

PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO VIDAUS ADMINISTRAVIMO KONTROLĖ.

2.13. Pakeičiu 24 punktą ir jį išdėstau taip:

24. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento strateginio veiklos plano ir metinio veiklos plano įgyvendinimo kontrolę atlieka Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktorius.“

2.14. Pakeičiu VI skyrių ir jį išdėstau taip:

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

27. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas pertvarkomas, reorganizuojamas ir likviduojamas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo nustatyta tvarka.“

 

 

 

Vidaus reikalų ministras                                                                                           Saulius Skvernelis