LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL žemės ūkio ministro 2015 m. birželio 26 d. įsakymo nr. 3d-538 „dėl lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „investicijos į miškO plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos srities „MIŠKO VEISIMASįgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

 

2022 m. vasario 18 d. Nr. 3D-115

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos srities „Miško veisimas“ įgyvendinimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. 3D-538 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos srities „Miško veisimas“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 3.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

3.3. Paramos gavėjo įsipareigojimų laikotarpis (toliau – įsipareigojimų laikotarpis) – 12 miško augimo metų po miško įveisimo arba miško želdinimo ir žėlimo projekto sudarymo, kai nereikalingas papildomas želdinimas, apimantis laikotarpis, per kurį paramos gavėjas vykdo prisiimtus įsipareigojimus prižiūrėti, apsaugoti ir ugdyti įveistą mišką. Pasinaudojus galimybe atsodinti mišką nuosavomis lėšomis po miško želdinių ir žėlinių kokybės vertinimo, kurį atlikus medžių tankis įvertinamas blogai arba nustatoma, kad miško želdiniai ir (arba) žėliniai žuvo, įsipareigojimų laikotarpis pratęsiamas dar dvejiems metams (12+2 metai), t. y. iki atsodintų želdinių ir žėlinių kokybės vertinimo.“

2. Pakeičiu 17.7 papunktį ir jį išdėstau taip:

17.7. kai miškas želdinamas ne miško žemėje arba prašoma paramos medžių savaiminukais apaugančiam ne miško žemės plotui, kuriame reikia papildomai želdinti, pareiškėjas iš Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos teritorinio skyriaus turi būti gavęs leidimą įveisti mišką ne miško žemėje arba teigiamą sprendimą dėl miško įveisimo ne miško žemėje. Jeigu prašoma paramos medžių savaiminukais apaugančiam ne miško žemės plotui, kuriame papildomai želdinti nereikia, pareiškėjas turi turėti Valstybinės miškų tarnybos išduotą sprendimą dėl Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro duomenų įrašymo / keitimo. Veisiamo miško plotas ne miško žemėje negali būti didesnis negu nurodytas leidime arba sprendime. Prie šių dokumentų turi būti pridėtas žemės sklypo planas su pažymėtu plotu, kuriame leidžiama veisti mišką arba auga medžių savaiminukai;“.

3. Papildau 30¹ punktu:

301. Po miško želdinių ir žėlinių kokybės vertinimo, kai privačioje žemėje projektuotų ar tikslinių rūšių medžių tankis įvertintas „blogai“ arba nustatyta, kad miško želdiniai ir (arba) žėliniai žuvę, paramos gavėjai gali ištaisyti nustatytus trūkumus ir nuosavomis lėšomis atsodinti žuvusius želdinius ir (arba) žėlinius vieną kartą per įsipareigojimų laikotarpį. Atsodintų želdinių ar žėlinių priežiūra vykdoma nuosavomis lėšomis. Siekiantieji pasinaudoti galimybe ištaisyti trūkumus ir po miško želdinių ir žėlinių kokybės vertinimo atsodinti žuvusius želdinius ir (arba) žėlinius, per 60 kalendorinių dienų nuo miško želdinių ir žėlinių kokybės vertinimo dienos Agentūrai pateikia prašymą dėl sankcijos netaikymo ir parengtą atsodinamo (-ų) ploto (-ų) projektą (-us), kuris (-ie) turi būti nustatyta tvarka patvirtintas (-i) VMT direktoriaus įgalioto asmens. Žuvę želdiniai ar žėliniai turi būti atsodinti per artimiausią miško želdinimo sezoną. Paramos gavėjas apie miško atsodinimą per 10 darbo dienų turi informuoti Agentūrą ir kartu pateikti miško dauginamosios medžiagos (kuria atsodintas miškas) kilmės sertifikatus ar miško dauginamosios medžiagos savininko (pardavėjo) patvirtintas šių sertifikatų kopijas ir sodmenų įsigijimo dokumentus.“

4. Pakeičiu 47 punktą ir jį išdėstau taip:

47. Įveisus mišką ar atsodinus mišką po miško želdinių ir žėlinių kokybės vertinimo miško dauginamosios medžiagos kilmės sertifikatai ar miško dauginamosios medžiagos savininko (pardavėjo) patvirtintos šių sertifikatų kopijos, sodmenų įsigijimo dokumentai ir kiti dokumentai turi būti teikiami elektroniniu būdu per ŽŪMIS portalą Taisyklių 28 ar 301 punktuose nurodytais terminais.

5. Pakeičiu 57 punktą ir jį išdėstau taip:

57. Sprendimas dėl miško įveisimo išmokos išmokėjimo priimamas po to, kai paramos gavėjas Agentūrai pateikia želdinamų medžių rūšių sodmenų miško dauginamosios medžiagos kilmės sertifikatus ar miško dauginamosios medžiagos savininko (pardavėjo) patvirtintas šių sertifikatų kopijas ir įsigijimo dokumentus (jei pareiškėjas miško sodmenų nepirko, paramos gavėjas pateikia sodmenų krovinio važtaraštį ar perdavimo–priėmimo aktą), išskyrus miško žėlinius, kuriuose, vadovaujantis projektu, papildomai želdinti nereikia.“

 

 

6. Pakeičiu 58 punktą ir jį išdėstau taip:

58. Paramos gavėjui Agentūrai pateikus miško dauginamosios medžiagos kilmės sertifikatus ar miško dauginamosios medžiagos savininko (pardavėjo) patvirtintas šių sertifikatų kopijas, želdinamų medžių įsigijimo dokumentus (jei pareiškėjas miško sodmenų nepirko, jis privalo pateikti jų krovinio važtaraštį ar perdavimo–priėmimo aktą), per 40 kalendorinių dienų nuo dokumentų pateikimo dienos VMT įveistame miške gali atlikti miško želdinimo darbų kokybės įvertinimą. Miško želdinimo darbų kokybės vertinimas taip pat gali būti atliktas atsodintame (po VMT atlikto miško želdinių ir žėlinių kokybės vertinimo, kurio metu nustatyta, kad medžių tankis „blogas“ arba miško želdiniai ir (arba) žėliniai žuvę) miške.“

7. Papildau 611 punktu:

611. Už atsodintą miško plotą, po atlikto želdinių ir žėlinių kokybės vertinimo, kurio metu VMT specialistai nustatė, kad medžių tankis „blogas“ arba miško želdiniai ir (arba) žėliniai žuvo, miško priežiūros, apsaugos ir ugdymo išmokos nemokamos.“

8. Pakeičiu 65 punktą ir jį išdėstau taip:

65. Projektas privačioje žemėje gali būti tikslinamas iki želdinių ir žėlinių kokybės vertinimo, vėlesni pakeitimai negalimi (išskyrus atvejus, kai, atlikus įveisto miško ploto kadastrinius matavimus, tikslinamas įveisto miško plotas arba tikslinamas projektas, VMT nustačius, kad projektuotos medžių rūšys negali augti dėl netinkamų augavietės sąlygų). Valstybinėje žemėje projektas gali būti tikslinamas iki trečiųjų metų miško želdinių ir (ar) žėlinių apskaitos. Siekiant atsodinti žuvusius želdinius ir (arba) žėlinius po jų kokybės vertinimo, kad pirmą kartą nebūtų taikomos Taisyklių 72.7.3 ir 72.8.3 papunkčiuose numatytos sankcijos dėl išmokėtos paramos susigrąžinimo, atsodinamam plotui turi būti rengiamas projektas. Atsiradus poreikiui keisti projektą ar jo duomenis po paramos paraiškos tinkamumo vertinimo, apie tai reikia informuoti Agentūrą ir gauti jos sutikimą. Keičiant projektą, paramos paraiškos ir (ar) projekto duomenis, paramos suma negali didėti. Jei pakeitus projektą, paramos paraiškos ir (ar) projekto duomenis paramos suma sumažėja, anksčiau išmokėtą didesnę paramos dalį paramos gavėjas privalo sugrąžinti (išskyrus, kai duomenys keičiami dėl force majeure aplinkybių). Projektas ar jo patikslinti duomenys turi būti nustatyta tvarka patvirtinti VMT direktoriaus įgalioto asmens (kai miškas veisiamas privačioje žemėje) arba valstybinių miškų valdytojo įgalioto asmens (kai miškas veisiamas valstybinėje žemėje).“

9. Pakeičiu 70 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

70. VMT įveistame ir atsodintame (po septintaisiais augimo metais atlikto želdinių ir žėlinių kokybės vertinimo) miške pagal Agentūros atliktą įveistų plotų atranką gali vykdyti šiuos patikrinimus:“. 

 

10. Pakeičiu 70.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

70.1. miško želdinimo darbų kokybės vertinimą po miško įveisimo ir (arba) atsodinimo;“.

11. Pakeičiu 71 punktą ir jį išdėstau taip:

71. Septintaisiais miško želdinių augimo metais VMT atlieka želdinių kokybės vertinimą. Miško žėlinių, kuriuose papildomai želdinti nereikia, kokybės vertinimas atliekamas septintaisiais jų augimo metais po projekto sudarymo. Miško žėlinių, kuriuose želdinama papildomai, kokybės vertinimas atliekamas kaip miško želdinių. Pasinaudojus galimybe atsodinti mišką po atlikto želdinių ir žėlinių kokybės vertinimo, kurio metu buvo nustatyta, kad medžių tankis „blogas“ arba miško želdiniai ir (arba) žėliniai žuvo, VMT specialistai septintaisiais želdinių augimo metais taip pat atliks atsodinto miško želdinių ir žėlinių kokybės vertinimą.“

12. Pakeičiu 72.7.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

72.7.3. kai želdinių ir žėlinių kokybės vertinimo metais projekte projektuotų ar tikslinių medžių tankis įvertinamas „blogai“ arba nustatoma, kad miško želdiniai ir (arba) žėliniai žuvę, arba bent du iš vertinimo rodiklių įvertinami „blogai“, parama nutraukiama (už atitinkamą ploto dalį) ir susigrąžinama visa išmokėta paramos suma už atitinkamą ploto dalį, kurioje želdiniai ir (arba) žėliniai buvo įvertinti „blogai“ arba žuvo. Už šiuos pažeidimus apskaičiuota sankcija netaikoma, jeigu paramos gavėjui anksčiau nebuvo skirta jokia su priemonės veiklos sritimi susijusi sankcija ir jeigu jis po kokybės vertinimo Agentūrai pateikia parengtą (-us) atsodinamo (-ų) ploto (-ų) projektą (-us), kuris (-ie) nustatyta tvarka turi būti patvirtintas (-i) VMT direktoriaus įgalioto asmens. Paramos gavėjas mišką atsodina nuosavomis lėšomis per artimiausią miško želdinimo sezoną, apie tai per 10 darbo dienų informuoja Agentūrą ir kartu pateikia miško dauginamosios medžiagos (kuria atsodintas miškas) kilmės sertifikatus ir sodmenų įsigijimo dokumentus. Jei pakeitus projektą (-us), paramos suma sumažėja, anksčiau išmokėtą didesnę paramos dalį paramos gavėjas privalo sugrąžinti. Už atsodintą miško plotą toliau parama nemokama. Atlikus atsodintų želdinių ar žėlinių kokybės vertinimą ar kitą patikrinimą ir nustačius pažeidimų, už plotą ar jo dalį, kurioje šie pažeidimai nustatyti, bus taikomos Taisyklėse numatytos sankcijos;“.

13. Pakeičiu 72.8.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

72.8.3. kai želdinių ir žėlinių kokybės vertinimo metais projekte projektuotų ar tikslinių medžių tankis įvertinamas „blogai“ arba nustatoma, kad miško želdiniai ir (arba) žėliniai žuvę, arba bent du iš vertinimo rodiklių įvertinami „blogai“, susigrąžinama visa išmokėta paramos suma už atitinkamą ploto dalį, kurioje želdiniai ir (arba) žėliniai buvo įvertinti „blogai“ arba žuvo. Už šiuos pažeidimus apskaičiuota sankcija netaikoma, jeigu paramos gavėjui anksčiau nebuvo skirta jokia su priemonės veiklos sritimi susijusi sankcija ir jeigu jis po kokybės vertinimo Agentūrai pateikia parengtą (-us) atsodinamo (-ų) ploto (-ų) projektą (-us), kuris (-ie) nustatyta tvarka turi būti patvirtintas (-i) VMT direktoriaus įgalioto asmens. Paramos gavėjas mišką atsodina nuosavomis lėšomis per artimiausią miško želdinimo sezoną, apie tai per 10 darbo dienų informuoja Agentūrą ir kartu pateikia miško dauginamosios medžiagos (kuria atsodintas miškas) kilmės sertifikatus ir sodmenų įsigijimo dokumentus. Jei pakeitus projektą (-us), paramos suma sumažėja, anksčiau išmokėtą didesnę paramos dalį paramos gavėjas privalo sugrąžinti. Už atsodintą miško plotą toliau parama nemokama. Atlikus atsodintų želdinių ar žėlinių kokybės vertinimą ar kitą patikrinimą ir nustačius pažeidimų, už plotą ar jo dalį, kurioje šie pažeidimai nustatyti, bus taikomos Taisyklėse numatytos sankcijos;“.

14. Pakeičiu 1 priedo V skyriaus 2 punktą ir jį išdėstau taip:

2.

Leidimas įveisti mišką arba sprendimas dėl miško įveisimo, išduotas Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos teritorinio skyriaus, ir (arba) sprendimas dėl Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro duomenų įrašymo / keitimo, išduotas Valstybinės miškų tarnybos.

 

Prie šių dokumentų turi būti pridėtas žemės sklypo planas, kuriame pažymėtas žemės sklypas ar jo dalis, kurioje leidžiama veisti mišką arba auga medžių savaiminukai.

|_|_|.

 

15. Pakeičiu 1 priedo VIII skyriaus 9 punktą ir jį išdėstau taip:

9. Esu informuotas (-a), kad mano asmens duomenys yra saugomi iki išmokų mokėjimo, administravimo ir priežiūros laikotarpio pabaigos, vėliau šie duomenys archyvuojami bei perduodami valstybės archyvams.“

16. Pakeičiu 1 priedo VIII skyriaus 10 punktą ir jį išdėstau taip:

10. Esu informuotas (-a), kad Agentūra tikrins pateiktus duomenis kituose valstybės registruose ir duomenų bazėse. Esu informuotas (-a), kad esu atsakingas (-a) už reikiamų dokumentų ir (arba) pažymų pateikimą Agentūrai laiku.

17. Pakeičiu 1 priedo VIII skyriaus 11 punktą ir jį išdėstau taip:

11. Esu informuotas (-a), kad informacija apie mano pateiktą paraišką, nurodant pareiškėjo pavadinimą (kai pareiškėjas fizinis asmuo – asmens vardą, pavardę, kai pareiškėjas juridinis asmuo – juridinio asmens pavadinimą), paraiškos kodą ir paramos sumą, bus skelbiama Agentūros interneto svetainėje ir visa su šiuo projektu susijusi informacija gali būti naudojama statistikos, vertinimo bei tyrimų tikslais.“

18. Pripažįstu netekusiu galios 1 priedo VIII skyriaus 12 punktą.

19. Pripažįstu netekusiu galios 1 priedo VIII skyriaus 25 punktą.

20. Pakeičiu 1 priedo VIII skyriaus 33 punktą ir jį išdėstau taip:

33. Esu informuotas (-a), kad duomenys apie gaunamą (gautą) paramą bus viešinami visuomenės informavimo tikslais, taip pat gali būti perduoti audito ir tyrimų institucijoms, siekiant apsaugoti Europos Sąjungos finansinius interesus, Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.“

21. Pakeičiu 1 priedo VIII skyriaus 37 punktą ir jį išdėstau taip:

37. Esu informuotas (-a), kad paramos paraiškoje ir kituose Agentūrai teikiamuose dokumentuose esantys mano asmens ir (arba) juridinio asmens, kuriam aš atstovauju, duomenys ir kiti duomenys yra apdorojami ir saugomi paramos priemonių administravimo informacinėse sistemose ir kad Agentūra gauna mano asmens ir (arba) juridinio asmens, kuriam aš atstovauju, duomenis ir kitus duomenis iš kitų fizinių / juridinių asmenų, registrų ar duomenų bazių paramos administravimo klausimais.“

22. Pakeičiu 1 priedo VIII skyriaus 38 punktą ir jį išdėstau taip:

38. Esu informuotas (-a), kad Agentūros tvarkomi mano asmens duomenys (kategorijos) bei detalesnė informacija apie mano asmens duomenų tvarkymą yra nurodyta www.nma.lt skiltyje „Asmens duomenų apsauga“.“

23. Pakeičiu 1 priedo VIII skyriaus 39 punktą ir jį išdėstau taip:

39. Esu informuotas (-a), kad mano asmens duomenys yra tvarkomi šiais asmens duomenų tvarkymo tikslais bei teisiniais pagrindais:

- asmens, teikiančio paramos paraišką, tapatybės nustatymo tikslais įgyvendinant 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006, 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1306/2013 dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos, kuriuo panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 352/78, (EB) Nr. 165/94, (EB) Nr. 2799/98, (EB) Nr. 814/2000, (EB) Nr. 1290/2005 ir (EB) Nr. 485/2008;

- paramos administravimo, mokėjimo ir kontrolės tikslu įgyvendinant 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006, 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1698/2005, 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1306/2013 dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos, kuriuo panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 352/78, (EB) Nr. 165/94, (EB) Nr. 2799/98, (EB) Nr. 814/2000, (EB) Nr. 1290/2005 ir (EB) Nr. 485/2008, 2014 m. rugpjūčio 6 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 908/2014, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1306/2013 taikymo taisyklės, susijusios su mokėjimo agentūromis ir kitomis įstaigomis, finansų valdymu, sąskaitų patvirtinimu, patikrų taisyklėmis, užstatais ir skaidrumu, Lietuvos Respublikos žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymą, priemonės veiklos srities įgyvendinimo taisyklėse nustatytus reikalavimus;

- paramos viešinimo tikslu įgyvendinant 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1306/2013 dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos, kuriuo panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 352/78, (EB) Nr. 165/94, (EB) Nr. 2799/98, (EB) Nr. 814/2000, (EB) Nr. 1290/2005 ir (EB) Nr. 485/2008, 2014 m. rugpjūčio 6 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 908/2014, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1306/2013 taikymo taisyklės, susijusios su mokėjimo agentūromis ir kitomis įstaigomis, finansų valdymu, sąskaitų patvirtinimu, patikrų taisyklėmis, užstatais ir skaidrumu.“

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                                                 Kęstutis Navickas