KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL KIOSKŲ, PAVILJONŲ, LAUKO KAVINIŲ, LAIKINŲJŲ PREKYBOS ĮRENGINIŲ IR PREKYBAI PRITAIKYTŲ AUTOMOBILIŲ (PRIEKABŲ) PAŠALINIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2018 m. lapkričio 13 d. Nr. T-550

Kaunas

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 21 ir 28 punktais ir atsižvelgdama į Prekybos Kauno viešosiose vietose taisykles, patvirtintas Kauno miesto savivaldybės tarybos 2003 m. kovo 13 d. sprendimu Nr. T-72 „Dėl prekybos Kauno viešosiose vietose tvarkos“, Kauno miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Kioskų, paviljonų, lauko kavinių, laikinųjų prekybos įrenginių ir prekybai pritaikytų automobilių (priekabų) pašalinimo organizavimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Kauno miesto savivaldybės tarybos 2011 m. kovo 17 d. sprendimą Nr. T-185 „Dėl Laikinų prekybos (paslaugų teikimo) paskirties statinių (kioskų, paviljonų) ar jų liekanų pašalinimo, pasibaigus šių statinių naudojimo ar kiosko (paviljono) naudojimo viešojoje vietoje sutarties galiojimo terminui, organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                           Visvaldas Matijošaitis

 

PATVIRTINTA

Kauno miesto savivaldybės tarybos

2018 m. lapkričio 13 d.

sprendimu Nr. T-550

 

 

Kioskų, paviljonų, lauko kavinių ir laikinųjų prekybos įrenginių IR prekybai pritaikytų automobilių (priekabų) PAŠALINIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šis aprašas reglamentuoja pagrindinius reikalavimus, metodus ir būdus, kuriais vadovaujamasi pašalinant Kauno miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) teritorijoje valstybei ar Savivaldybei nuosavybės teise priklausančioje žemėje įrengtus kioskus, paviljonus, lauko kavines, laikinuosius prekybos įrenginius ir prekybai pritaikytus automobilius (priekabas) (toliau – prekybos (paslaugų teikimo) objektas) ar jų liekanas, nepašalintus pasibaigus kiosko (paviljono) naudojimo viešojoje miesto vietoje sutarties galiojimo terminui ar lauko kavinės, prekybai pritaikyto automobilio (priekabos), laikino prekybos įrenginio savininkui išduoto leidimo prekiauti (teikti paslaugas) Kauno viešosiose vietose galiojimo terminui, taip pat teritorijos sutvarkymo darbų organizavimo procedūras ir jų įgyvendinimo tvarką. Apraše nustatomos prekybos (paslaugų teikimo) objektų ar jų liekanų pašalinimo procedūros, kai:

1.1. prekybos (paslaugų teikimo) objekto savininkas nežinomas, prekybos (paslaugų teikimo) objektas apleistas ir yra griūties būklės;

1.2. prekybos (paslaugų teikimo) savininkas žinomas.

2. Šis aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 21, 28 ir 36 punktais, atsižvelgiant į Prekybos Kauno viešosiose vietose taisykles, patvirtintas Kauno miesto savivaldybės tarybos 2003 m. kovo 13 d. sprendimu Nr. T-72 „Dėl prekybos Kauno viešosiose vietose tvarkos“, ir Kioskų, paviljonų ir prekybai pritaikytų automobilių ar priekabų išdėstymo Kauno miesto savivaldybės teritorijoje specialiuoju planu, patvirtintu Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. T-52 „Dėl Kioskų, paviljonų ir prekybai pritaikytų automobilių ar priekabų išdėstymo Kauno miesto savivaldybės teritorijoje specialiojo plano patvirtinimo“.

3. Pagrindinės šiame apraše vartojamos sąvokos:

3.1. Apleistas, neprižiūrimas prekybos (paslaugų teikimo) objektas – apdegęs, apgriuvęs ar kitaip fiziškai pažeistas ir netvarkomas prekybos (paslaugų teikimo) objektas.

3.2. Leidimas – leidimas prekiauti (teikti paslaugas) Kauno viešosiose vietose, išduotas vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. spalio 12 d. įsakymu Nr. A-3737 „Dėl Leidimų prekiauti (teikti paslaugas) Kauno viešosiose vietose išdavimo ir kioskų (paviljonų) naudojimo viešosiose vietose sutarčių sudarymo tvarkos“.

3.3. Prekybos (paslaugų teikimo) objekto liekanos – liekanos, susidariusios statybos, rekonstravimo, remonto, griovimo ar savaiminio griuvimo dėl netinkamos prekybos (paslaugų teikimo) objekto priežiūros, metu.

3.4. Savininkas – fizinis ar juridinis asmuo, kuriam nuosavybės teise priklauso prekybos (paslaugų teikimo) objektas.

3.5. Sutartis – kiosko (paviljono) naudojimo viešojoje miesto vietoje sutartis, sudaryta vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. spalio 12 d. įsakymu Nr. A-3737 „Dėl leidimų prekiauti (teikti paslaugas) Kauno viešosiose vietose išdavimo ir kioskų (paviljonų) naudojimo viešosiose vietose sutarčių sudarymo tvarkos“.

3.6. Viešoji vieta – Kauno miesto teritorijoje esanti Savivaldybei ar valstybei nuosavybės teise priklausanti ar patikėjimo teise valdoma teritorija (aikštė, skveras, parkas, pėsčiųjų takas, paplūdimys ir kita žmonių susibūrimo vieta), kurioje teikiamos paslaugos (nuomos, buities, nesudėtingų atrakcionų ir pan.), taip pat vykdoma prekyba iš (nuo) laikinųjų prekybos įrenginių, kioskų, paviljonų, prekybai įrengtų specializuotų automobilių ar automobilių priekabų, taip pat lauko kavinėse.

4. Kitos šiame apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo įstatyme, Prekybos Kauno viešosiose vietose taisyklėse, Kioskų, paviljonų ir prekybai pritaikytų automobilių ar priekabų išdėstymo Kauno miesto savivaldybės teritorijoje specialiajame plane, kituose teisės aktuose nustatytas sąvokas.

 

II SKYRIUS

APLEISTŲ, NEPRIŽIŪRIMŲ PREKYBOS (PASLAUGŲ TEIKIMO) OBJEKTŲ, KURIŲ SAVININKAI NEŽINOMI, PAŠALINIMO TVARKA

 

5. Informacija apie apleistus, neprižiūrimus ir (ar) nenaudojamus prekybos (paslaugų teikimo) objektus renkama tokia tvarka:

5.1. Seniūnijos surinktą informaciją apie seniūnijoje esančius apleistus, neprižiūrimus ir (ar) nenaudojamus prekybos (paslaugų teikimo) objektus raštu (kartu su nuotraukomis ir šių objektų sąrašu) vieną kartą per ketvirtį teikia Savivaldybės administracijos padaliniui, atsakingam už leidimų prekiauti (teikti paslaugas) Kauno viešosiose vietose išdavimą (toliau – Padalinys).

5.2. Padalinys patikrina Nekilnojamojo turto registro duomenų bazėje iš seniūnijų gautą informaciją, ar jų pateiktuose sąrašuose nurodyti prekybos (paslaugų teikimo) objektai neregistruoti kaip nekilnojamasis turtas, kam priklausančiuose žemės sklypuose (valstybei ar Savivaldybei) jie stovi, ar žinomi jų savininkai arba naudotojai, šiais duomenimis papildo iš seniūnijų gautą informaciją ir kartą per ketvirtį pateikia Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. A-895 „Dėl Prekybos ir paslaugų teikimo viešosiose vietose komisijos sudarymo ir jos nuostatų tvirtinimo“ sudarytai Prekybos ir paslaugų teikimo viešosiose vietose komisijai (toliau – Komisija).

6. Komisija per 20 darbo dienų išnagrinėja visą gautą informaciją, sudaro apleistų, neprižiūrimų ir (ar) nenaudojamų prekybos (paslaugų teikimo) objektų, kurių statytojai nežinomi, sąrašą ir pateikia jį Savivaldybės administracijos direktoriui kartu su siūlymais pavesti seniūnijoms pagal šių objektų vietas vykdyti įspėjimo apie šių objektų pašalinimą procedūras.

7. Seniūnai per 10 darbo dienų organizuoja pranešimo apie numatomą prekybos (paslaugų teikimo) objektų pašalinimą paskelbimą vietinėje spaudoje ir pritvirtina pranešimą apleisto, neprižiūrimo prekybos (paslaugų teikimo) objekto vietoje. Pranešimo tekste nurodoma, jog nepašalinus prekybos (paslaugų teikimo) objekto ir nesutvarkius teritorijos per vieną mėnesį nuo įspėjimo paskelbimo dienos prekybos (paslaugų teikimo) objektai bus pašalinti Savivaldybės lėšomis. Visa šių procedūrų eiga fiksuojama (nuotraukos su pranešimais, spaudos skelbimai) ir saugoma seniūnijose.

8. Seniūnijos nedelsdamos raštu informuoja Padalinį apie atvejus, kai nurodytais terminais prekybos (paslaugų teikimo) objektai ar jų liekanos buvo pašalinti pačių savininkų iniciatyva ir lėšomis, arba organizuoja apleistų, neprižiūrimų ar nelegalių prekybos (paslaugų teikimo) objektų pašalinimą. Seniūnijos informaciją apie pašalintus prekybos (paslaugų teikimo) objektus pateikia Licencijų ir paslaugų poskyriui.

 

III SKYRIUS

NENAUDOJAMŲ PREKYBOS (PASLAUGų TEIKIMO) OBJEKTŲ PAŠALINIMO, PASIBAIGUS SUTARTIES AR LEIDIMO GALIOJIMO TERMINUI, TVARKA

 

9. Pasibaigus kiosko (paviljono) naudojimo viešosiose vietose sutarties ar lauko kavinės, prekybai pritaikyto automobilio (priekabos), laikino prekybos įrenginio savininkui išduoto leidimo prekiauti (teikti paslaugas) Kauno viešosiose vietose galiojimo terminui, kiosko ar paviljono savininkas per 15 kalendorinių dienų, o lauko kavinės, prekybai pritaikyto automobilio (priekabos) ar laikino prekybos įrenginio savininkas – per 3 darbo dienas savo lėšomis privalo pašalinti iš paskirtos prekybos vietos prekybos (paslaugų teikimo) objektą.

10. Jei prekybos (paslaugų teikimo) objekto savininkas nepašalina iš paskirtos prekybos vietos prekybos (paslaugų teikimo) objekto, Padalinys raštu įspėja prekybos (paslaugų teikimo) objekto savininką, kad jis privalo per 15 kalendorinių dienų pašalinti jam priklausantį kioską ar paviljoną arba per 3 darbo dienas pašalinti jam priklausančią lauko kavinę, prekybai pritaikytą automobilį (priekabą) ar laikiną prekybos įrenginį. Įspėjime nurodoma, jog prekybos (paslaugų teikimo) objekto savininkui nepašalinus jam priklausančio prekybos (paslaugų teikimo) objekto ir nesutvarkius teritorijos per nustatytą terminą, prekybos (paslaugų teikimo) objektai bus pašalinti Savivaldybės lėšomis ir pašalinimo išlaidos bus išieškotos iš prekybos (paslaugų teikimo) objekto savininko.

11. Kartą per mėnesį Padalinys Komisijai pateikia sąrašą prekybos (paslaugų teikimo) objektų, kurių savininkai nustatytais terminais neįvykdė reikalavimų pašalinti nurodytus prekybos (paslaugų teikimo) objektus.

12. Komisija, apsvarsčiusi pateiktą sąrašą, pateikia Savivaldybės administracijos direktoriui Komisijos posėdžio protokolą su visa surinkta informacija apie prekybos (paslaugų teikimo) objektų savininkus, siūlydama pavesti seniūnijoms pašalinti prekybos (paslaugų teikimo) objektus.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––