LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

2008 M. GEGUŽĖS 9 D. ĮSAKYMO NR. V-436 „DĖL SPECIALIZUOTŲ AMBULATORINIŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ, KURIŲ IŠLAIDOS APMOKAMOS PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO LĖŠOMIS, IR JŲ BAZINIŲ KAINŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ pakeitimo

 

2018 m. vasario 8 d. Nr. V-151

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo 25 straipsnio 1 dalimi ir atsižvelgdamas į Privalomojo sveikatos draudimo tarybos 2017 m. lapkričio 30 d. nutarimus Nr. DT 8/6 „Dėl dienos stacionaro paslaugų pacientams, kuriems namuose atliekama dirbtinė plaučių ventiliacija, ir gydytojo specialisto ir slaugytojo konsultacijos pacientui, kuriam namuose atliekama dirbtinė plaučių ventiliacija, ir jų bazinių kainų patvirtinimo“ ir Nr. DT 8/7 „Dėl vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos paslaugų ir jų bazinių kainų patvirtinimo“:

1. P a k e i č i u  Specializuotų ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų, kurių išlaidos apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, ir jų bazinių kainų sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. gegužės 9 d. įsakymu Nr. V-436 „Dėl Specializuotų ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų, kurių išlaidos apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, ir jų bazinių kainų sąrašo patvirtinimo“:

1.1. Papildau 9.5 papunkčiu:

„9.5

Gydytojo specialisto ir slaugytojo konsultacija pacientui, kuriam namuose atliekama dirbtinė plaučių ventiliacija

112,26“

 

1.2. Papildau 9.6 papunkčiu:

„9.6

Išplėstinė vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos specialistų komandos konsultacija

35,06“

 

2. N u s t a t a u, kad šio įsakymo 1.2 papunktis įsigalioja nuo 2018 m. balandžio 1 d. 

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                    Aurelijus Veryga