VH3BW

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL TARYBOS 2011-11-23 SPRENDIMO NR. 1-326 „DĖL TVARKYMO IR ŠVAROS TAISYKLIŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2016 m. balandžio 19 d. Nr. 1-411

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 36 punktu ir 18 straipsnio 1 dalimi, Vilniaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 23 d. sprendimu Nr. 1-326 patvirtintas Tvarkymo ir švaros taisykles:

1. Išdėstyti 5.5 punktą taip:

„5.5.  renginys – koncertas, festivalis, šventė, ceremonija, minėjimas, paroda, eitynės, varžybos, mugė, reklaminė, pramoginė, socialinė, meninė ar kitokio pobūdžio akcija, filmo, reklamos, audiovizualinio kūrinio filmavimas, fotosesija ar kitas tam tikrą laiką trunkantis asmens organizuotas žmonių susibūrimas viešoje vietoje iš anksto nustatytu laiku, skirtas tenkinti kultūrinius, sporto, verslo, socialinius ar kitus poreikius. Renginiais nelaikomi asmeninio pobūdžio žmonių susibūrimai (vestuvės, krikštynos, gimtadieniai, mergvakariai, bendraturčių susirinkimai ir pan.), meninių ar kitokio pobūdžio instaliacijų, parodų, skulptūrų, mažosios architektūros ar miesto puošybos objektų, čiuožyklų įrengimas. Renginiai pagal pobūdį skirstomi:

5.5.1. koncertai – renginiai, kuriuose elektros energiją naudojančia garso atkūrimo ir (ar) stiprinimo įranga  viešai atliekama muzika;

5.5.2. sporto renginiai – renginiai, kuriuose vyksta sporto varžybos ar kitos rungtys, skatinamas sportas, sveikas gyvenimo būdas ir pan.;

5.5.3. komerciniai renginiai – renginiai, į kuriuos patekimas yra mokamas arba renginiu siekiama finansinės naudos (renginio metu pardavinėjamos prekės, paslaugos, produkcija ar gaminiai). Prie komercinių renginių priskiriamos reklaminės akcijos, reklamų (išskyrus socialines), vaizdo klipų filmavimas, fotosesijos;

5.5.4. miesto ar valstybinės reikšmės renginiai – savivaldybių, jų struktūrinių padalinių ar valstybės institucijų ar įstaigų organizuojami renginiai;“.

2. Išdėstyti 20 punktą taip:

„20.   Taisyklėse numatyta renginių organizavimo tvarka taikoma viešose vietose organizuojamiems ir vykstantiems renginiams, išskyrus:

20.1.  renginius uždarose patalpose ir susirinkimus, organizuojamus Lietuvos Respublikos susirinkimų įstatymo nustatyta tvarka;

20.2. renginius fiziniam ar privačiam juridiniam asmeniui (asmenims) priklausančioje teritorijoje;

20.3. religinių švenčių apeigas ir kulto ceremonijas, vykstančias kulto pastatuose ir aplink juos. Jei tokių pastatų prieigose vykstančių švenčių metu bus trukdomas transporto priemonių eismas, apie šiuos trukdymus religinių bendruomenių atstovai prieš 5 darbo dienas privalo raštu pranešti Savivaldybės administracijos direktoriui;

20.4. renginius Lietuvos Respublikai ar Savivaldybei nuosavybės teise priklausančioje teritorijoje, kurią nuomos, panaudos ar kitu teisėtu pagrindu valdo fizinis, privatus juridinis asmuo ar valstybės (savivaldybės) biudžetinė (viešoji) įstaiga;

20.5. renginius bendrosios nuosavybės teise valdomoje teritorijoje, kurios ne daugiau kaip 50 procentų priklauso Lietuvos Respublikai;

20.6. reportažų, žinių, programų ar kitų informacinių laidų filmavimą, nekomerciniam (asmeniniam) naudojimui skirtą filmavimą (fotografavimą) ir filmavimą (fotografavimą), kai nenaudojama scena, pakyla, apšvietimo, kėlimo ar kita įranga (technika), trukdanti pėsčiųjų ar transporto priemonių eismui;

20.7. Savivaldybės teritorijoje esančiuose miškuose, kuriuos galima rasti naudojantis nuoroda http://www.amvmt.lt:81/mgis/ (išskyrus Vilniaus pilių valstybinį kultūrinį rezervatą ir viešosios įstaigos „Vilniaus miesto parkai“ prižiūrimus parkus), organizuojamus renginius, kuriais netrikdant transporto priemonių eismo ir neprekiaujant, neteikiant paslaugų viešose vietose bus skatinama Vilniaus miesto kultūrinė, edukacinė, socialinė, aplinkos apsaugos plėtra, sportas, sveika gyvensena, tradicijų puoselėjimas arba renginys bus skirtas vaikams.“

3. Išdėstyti 21.13 punktą taip:

„21.13. pasiruošimas renginiui (palapinių, kėdžių, stalų, pakylos, scenos, meninės ar kitokios instaliacijos, konstrukcijos ar kitos renginiui organizuoti reikalingos įrangos pastatymas), renginys ir teritorijos pasibaigus renginiui sutvarkymas trunka ne ilgiau kaip 2 kalendorines dienas, o renginio organizatorius užtikrina renginio teritorijos ir joje esančios įrangos apsaugą;“.

4. Papildyti 391 punktu ir jį išdėstyti taip:

„391. Katedros aikštėje asmenys negali organizuoti renginių, kurie trikdo religines šventes, apeigas ar kulto ceremonijas, vykstančias Vilniaus arkikatedroje bazilikoje.“

 

 

 

Meras                                                                                                                      Remigijus Šimašius