LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

įsakymas

DĖL informacijos pagal lietuvos respublikos pranešėjų apsaugos įstatymĄ teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo

 

2019 m. liepos 8 d. Nr. D1-401

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo 16 straipsnio 1 ir 3 dalimis, Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“, nuostatomis:

1T v i r t i n u  Informacijos pagal Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą teikimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. S k i r i u Aplinkos ministerijos Korupcijos prevencijos ir vidaus tyrimų skyrių kompetentingu subjektu, atsakingu už vidinio informacijos apie pažeidimus teikimo kanalo administravimą, informacijos apie pažeidimus nagrinėjimą, konfidencialumo užtikrinimą.

3. P a v e d u Aplinkos ministerijos Korupcijos prevencijos ir vidaus tyrimų skyriui užtikrinti šio aprašo nuostatų įgyvendinimą Aplinkos ministerijoje.

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                                      Kęstutis Mažeika

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2019 m. liepos 8 d. įsakymu Nr. D1-401

 

Informacijos pagal lietuvos respublikos pranešėjų apsaugos įstatymĄ teikimo tvarkos APRAŠAS

 

I Skyrius

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Informacijos pagal Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą teikimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato informacijos apie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijoje (toliau – ministerija) galimai rengiamus, padarytus ar daromus pažeidimus teikimo, informacijos apie pažeidimus priėmimo ministerijoje veikiančiu vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu (toliau – vidinis kanalas), jos vertinimo ir sprendimų priėmimo tvarką.

2. Informacijos apie pažeidimus teikimo pagrindai, aplinkybės, kurioms esant gali būti teikiama informacija apie pažeidimus, nustatyti Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatyme ir Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“ (toliau – Nutarimas).

3. Ministerijoje gauta informacija apie pažeidimus priimama, registruojama, nagrinėjama ir asmenų, teikiančių informaciją apie pažeidimą, apsaugos priemonės užtikrinamos vadovaujantis Pranešėjų apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, Nutarimu, kitais teisės aktais ir Aprašu.

4. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Pranešėjų apsaugos įstatyme ir kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose pranešėjų apsaugos reikalavimus.

 

 

II SKYRIUS

INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS PATEIKIMAS, PRIĖMIMAS, persiuntimAS ir registravimas

 

5. Asmuo, kurį su ministerija sieja ar siejo tarnybos, darbo arba sutartiniai santykiai (konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos, savanorystės ir pan.), turi teisę pateikti informaciją apie pažeidimą ministerijoje (toliau – asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą):

5.1.  užpildydamas Nutarimu patvirtintą pranešimo apie pažeidimą formą;

5.2. pateikdamas laisvos formos pranešimą, kuriame būtų nurodyta, kad jis teikiamas vadovaujantis Pranešėjų apsaugos įstatymu.

6. Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą, pranešime turi nurodyti:

6.1. savo vardą, pavardę, asmens kodą, darbovietę, kitus kontaktinius duomenis;

6.2. žinomą jam informaciją: kas, kada, kokiu būdu ir kokį pažeidimą padarė, daro ar rengiasi daryti; sužinojimo apie pažeidimą datą ir aplinkybes; ar apie šį pažeidimą asmuo jau pranešė; jei pranešė, kam buvo pranešta ir ar buvo gautas atsakymas; bet kokius kitus turimus dokumentus, duomenis ar informaciją, atskleidžiančią galimo pažeidimo požymius.

7. Informaciją apie pažeidimą ministerijoje, asmuo gali pateikti vienu iš šių būdų:

7.1. tiesiogiai Aplinkos ministerijos Korupcijos prevencijos ir vidaus tyrimų skyriui (toliau - kompetentingam subjektui);

7.2. atsiųsti informaciją ministerijos elektroninio pašto adresu praneseju.apsauga@am.lt.

8. Jei pranešimas apie pažeidimą ministerijoje, atitinkantis Pranešėjų apsaugos įstatymo reikalavimus, buvo gautas kitu elektroninio pašto adresu, nei nurodyta Aprašo 7.2 papunktyje, tiesiogiai ar paštu, jis neregistruojamas ir nedelsiant persiunčiamas Aprašo 7.2 papunktyje nurodytu elektroninio pašto adresu ar perduodamas kompetentingam subjektui. Kitu elektroniniu pašto adresu gauta ir (ar) persiųsta informacija apie pažeidimą turi būti ištrinta nedelsiant.

9. Informaciją apie pažeidimą priima ir registruoja kompetentingas subjektas ministerijos Vieningos dokumentų valdymo informacinės sistemos atskirame registre „Pranešėjų apsauga“, pasirinkus neviešą registravimo būdą.

10. Susirašinėjimą, susijusį su gauta informacija apie pažeidimą, kuriai taikomi Pranešėjų apsaugos įstatymo reikalavimai, vykdo kompetentingas subjektas (raštai rengiami ant kompetentingo subjekto padalinio blanko). Siunčiamus raštus kompetentingas subjektas registruoja Aprašo 9 punkte nurodytame registre.

11. Asmeniui, pateikusiam informaciją, kuriai taikomi Pranešėjų apsaugos įstatymo reikalavimai, atsakymą rengia kompetentingas subjektas (raštai rengiami ant kompetentingo subjekto padalinio blanko). Siunčiamus atsakymus (raštus) kompetentingas subjektas registruoja Aprašo 9 punkte nurodytame registre.

12. Siunčiant elektroniniu paštu Aprašo 10 ir 11 punktuose nurodytus raštus, siuntimui naudojamas Aprašo 7.2 papunktyje nurodytas elektroninis paštas. Siunčiant nurodytus raštus paštu, užklijuotas vokas teikiamas ministerijos  Administravimo departamento Dokumentų valdymo ir asmenų aptarnavimo skyriui išsiųsti. 

13. Aprašo 7.2 papunktyje nurodytame elektroniniame pašte gauta ir išsiųsta informacija saugoma vieną mėnesį nuo informacijos išsiuntimo ar gavimo. Pasibaigus šiam terminui, informacija ištrinama iš šio pašto sistemos.

 

 

III skyrius

INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS VERTINIMAS, SPRENDIMŲ PRIĖMIMAS

 

 

14. Kompetentingas subjektas, ne vėliau kaip per 2 darbo dienas įvertina vidiniu kanalu asmens pateiktos ir užregistruotos informacijos apie pažeidimą atitiktį Pranešėjų apsaugos įstatyme ir Nutarime nustatytiems reikalavimams:                

14.1. ar informaciją apie pažeidimą pateikęs asmuo nėra anoniminis ir atitinka pranešėjo sąvoką;

14.2. ar užpildytoje pranešimo apie pažeidimą formoje ar surašytame laisvos formos pranešime apie pažeidimą pateikta informacija atitinka nustatytus reikalavimus.

15. Dėl vidiniu kanalu pateiktos informacijos apie pažeidimą kompetentingas subjektas priima šiuos sprendimus:

15.1. jei asmuo neišreiškė valios, kad jo pateikta informacija apie pažeidimą būtų nagrinėjama vadovaujantis Pranešėjų apsaugos įstatymu ar (ir) neišreiškė valios įgyti pranešėjo statusą, o informacijos apie pažeidimą turinys susijęs su ministerijos valstybės tarnautojo ar darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, tarnybinio nusižengimo padarymu ar (ir) etikos ar (ir) drausmės pažeidimu ar (ir) kitais galimais teisės aktų pažeidimais, pagal kompetenciją teisės aktų, reglamentuojančių tarnybinio nusižengimo, etikos, drausmės pažeidimų nagrinėjimą, nustatyta tvarka nagrinėti gautą pranešimą apie galimą pažeidimą arba perduoti informaciją apie pažeidimą nagrinėti kitoms kompetentingoms valstybės institucijoms ar įstaigoms;

15.2. jei gauta informacija apie pažeidimą atitinka Pranešėjų apsaugos įstatymo 4 straipsnio 5 dalyje nustatytus reikalavimus arba joje pateikta informacija atitinka šiame įstatyme nustatytus požymius, nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo pranešimo gavimo dienos, persiųsti jį Lietuvos Respublikos prokuratūrai dėl pranešėjo statuso asmeniui suteikimo ir informacijos apie pažeidimą nagrinėjimo;

15.3.  nenagrinėti pateiktos informacijos apie pažeidimą, jei asmuo kreipiasi pakartotinai dėl tų pačių aplinkybių, kai prieš tai pateikta informacija apie pažeidimą  buvo išnagrinėta ir dėl jos priimtas sprendimas.

16. Kompetentingas subjektas per penkias darbo dienas nuo informacijos apie pažeidimą gavimo raštu informuoja asmenį, pateikusį informaciją apie pažeidimą, apie priimtą sprendimą dėl informacijos nagrinėjimo. Sprendimas nenagrinėti informacijos apie pažeidimą turi būti motyvuotas.

17. Kompetentingas subjektas, baigęs nagrinėti iš Lietuvos Respublikos prokuratūros gautą informaciją apie pažeidimą ministerijoje, kai Lietuvos Respublikos prokuratūra yra pripažinusi informaciją apie pažeidimą pateikusį asmenį pranešėju arba kai Lietuvos Respublikos prokuratūra nepripažino informaciją apie pažeidimą pateikusio asmens pranešėju ir informaciją apie pažeidimą persiuntė vadovaudamasi Pranešėjų apsaugos įstatymo 6 straipsnio 2 dalimi, nedelsdamas raštu informuoja asmenį, pateikusį informaciją apie pažeidimą, ir Lietuvos Respublikos prokuratūrą (šiai institucijai teikiama informacija, kai asmuo pripažintas pranešėju) apie priimtą sprendimą, nagrinėjimo rezultatus ir veiksmus, kurių buvo imtasi ar planuojama imtis, taip pat nurodo priimto sprendimo apskundimo tvarką.

18. Nustatęs pažeidimo faktą, kompetentingas subjektas informuoja asmenį, pateikusį informaciją apie pažeidimą, ir Lietuvos Respublikos prokuratūrą (šiai institucijai teikiama informacija, kai asmuo pripažintas pranešėju) apie atsakomybę, taikytą pažeidimą padariusiems asmenims.         

 

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

19. Ministerijos valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, kurie pagal atliekamas funkcijas turi prieigą prie informacijos, kuriai pagal Pranešėjų apsaugos įstatymą taikomas reikalavimas užtikrinti konfidencialumą, yra supažindinami su atsakomybe už Pranešėjų apsaugos įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytų pranešėjų apsaugos reikalavimų pažeidimą, privalo pasirašyti konfidencialumo pasižadėjimą (Aprašo priedas) ir įsipareigoti neatskleisti tokios informacijos ar duomenų trečiosioms šalims, pranešti kompetentingam subjektui apie bet kokią pastebėtą ar sužinotą situaciją, kuri gali kelti grėsmę tokios informacijos saugumui ir konfidencialumui.

20. Kompetentingas subjektas einamųjų metų sausio mėnesį apibendrina praeitų metų informacijos apie pažeidimus, kuriems taikomi Pranešėjų apsaugos įstatymo reikalavimai, gavimo, tyrimo ir nagrinėjimo duomenis ir ministerijos interneto svetainėje skelbia statistinius duomenis apie pateiktos informacijos apie pažeidimus atvejus, tai yra gautos informacijos apie pažeidimus skaičių, vertinimo rezultatus, kitą apibendrintą informaciją apie pažeidimus, kurie buvo atskleisti remiantis asmenų pateikta informacija.

21. Dokumentus, susijusius su Aprašo nuostatų įgyvendinimu, saugo kompetentingas subjektas vadovaudamasis aplinkos ministro tvirtinamu dokumentacijos planu. Šiems dokumentams nustatomas 5 metų saugojimo terminas.

 

___________________________

 

 

Informacijos pagal Lietuvos Respublikos

pranešėjų apsaugos įstatymą teikimo tvarkos

aprašo priedas

 

(Konfidencialumo pasižadėjimo forma)

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJOS

___________________________________________________________________________

(administracijos padalinio ir pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)

 

KONFIDENCIALUMO PASIŽADĖJIMAS

 

20 m. d. Nr.

Vilnius

 

1. Aš suprantu, kad, vykdydamas savo pareigas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijoje, turėsiu prieigą prie informacijos apie asmenis, kuriems vadovaujantis Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo nuostatomis taikomas reikalavimas užtikrinti konfidencialumą. Ši informacija Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais atvejais gali būti atskleista ar perduota tik įgaliotiems asmenims ar institucijoms.

2. Aš žinau, kad konfidencialią informaciją sudaro asmens, Pranešėjų apsaugos įstatymo nustatyta tvarka pateikusio informaciją apie pažeidimą, duomenys ir kita jį tiesiogiai ar netiesiogiai identifikuoti leidžianti informacija.

3. Aš pasižadu užtikrinti konfidencialumą ir neatskleisti, neperduoti informacijos, kuriai pagal Pranešėjų apsaugos įstatymą taikomas reikalavimas užtikrinti konfidencialumą, nė vienam asmeniui, kuris nėra įgaliotas naudotis šia informacija, tiek įstaigos viduje, tiek už jos ribų. Taip pat pasižadu pranešti kompetentingam subjektui apie bet kokią pastebėtą ar sužinotą situaciją, kuri gali kelti grėsmę tokios informacijos saugumui ir konfidencialumui.

4. Aš žinau, kad šis pasižadėjimas galios visą mano darbo laiką šioje įstaigoje, taip pat man perėjus dirbti į kitas pareigas arba pasibaigus tarnybos, darbo ar sutartiniams santykiams.

5. Aš esu susipažinęs su Pranešėjų apsaugos įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytais pranešėjų apsaugos reikalavimais.

6. Aš esu įspėtas, kad, pažeidus šį pasižadėjimą, man gali būti taikoma atsakomybė už Pranešėjų apsaugos įstatyme ir (ar) kituose teisės aktuose nustatytų pranešėjų apsaugos reikalavimų pažeidimą.

 

__________________                                                                     ____________________

(parašas)                                                                                        (vardas ir pavardė)