VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS DIREKTORIAUS 2020 M. GRUODŽIO 31 D. ĮSAKYMO NR. 1-318 „DĖL VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS PATIKRINIMŲ TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. vasario 17 d. Nr. 1-45

Vilnius

 

Pakeičiu Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos patikrinimų taisykles, patvirtintas Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2020 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1-318 „Dėl Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos patikrinimų taisyklių patvirtinimo“:

1.       Pakeičiu 7 punktą ir jį išdėstau taip:

7. Patikrinimai atliekami vadovaujantis Produktų saugos įstatymu, Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymu (toliau – Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymas), Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymu (toliau – Vartotojų teisių apsaugos įstatymas), Viešojo administravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymu (toliau – Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas), Lietuvos Respublikos turizmo įstatymu, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 1333 „Dėl Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nuostatų patvirtinimo“, šiomis Taisyklėmis ir kitais vartotojų teisių apsaugą bei ne maisto produktų rinkos priežiūrą reglamentuojančiais teisės aktais.“

2.       Pakeičiu 22.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

22.1. gavus kito kompetentingo viešojo administravimo subjekto rašytinį motyvuotą prašymą ir/ar pavedimą atlikti ūkio subjekto veiklos patikrinimą arba kitos valstybės kompetentingos institucijos prašymą.“

3.       Pakeičiu 25 punktą ir jį išdėstau taip:

25. Tarnybos darbuotojas, prieš atlikdamas Ekonominės veiklos vykdytojo patikrinimą, gauna Tarnybos direktoriaus ar jo įgalioto asmens pasirašytą pavedimą (6 ir 7 priedai). Tarnybos administracijoje pavedimus pasirašo Tarnybos direktorius, o jam nesant – Tarnybos direktoriaus įgaliotas asmuo. Pavedimus Tarnybos regionų rinkos priežiūros skyriuose pasirašo skyriaus vedėjas arba Tarnybos direktoriaus įsakymu paskirtas darbuotojas. Pavedimas gali būti pasirašomas kvalifikuotu elektroniniu parašu.“

4.       Pakeičiu 27 punktą ir jį išdėstau taip:

27. Kiekvienam Ekonominės veiklos vykdytojo veiklos patikrinimui (vienu metu gali būti atliekami ne daugiau kaip du ūkio subjekto veiklos planiniai patikrinimai) rašomas atskiras pavedimas. Pavedimas turi būti pridedamas prie patikrinimo dokumentų. Gali būti išrašomi keli pavedimai, kai nėra žinoma, ar patikrinimas bus tęsiamas (pvz., atrinkus bandinius surašomas patikrinimo aktas, o nustačius pažeidimus surašomas dar vienas patikrinimo aktas Ekonominės veiklos vykdytojui, kuris pateikė gaminį į Lietuvos rinką) arba kai patikrinimo metu nustatomos aplinkybės, kurias reikia įvertinti patikrinimo metu ir tai nebuvo nurodyta pavedimo skiltyje „1.2. Užduotis“. Kitas pavedimas išrašomas per 5 (penkias) darbo dienas nuo tada, kai sužinoma, kad toks dokumentas bus reikalingas, pvz., gavus ne maisto gaminių gavimo dokumentus ar bandymų protokolus.“

5.       Pakeičiu 41 punktą ir jį išdėstau taip:

41. Jeigu Tarnybos darbuotojas neįleidžiamas į Ekonominės veiklos vykdytojo patalpas, jam nepateikiami ar nuslepiami patikrinimui būtini dokumentai, klaidingai suteikiamos žinios ar kitaip kliudoma atlikti tikrinimą, nevykdomi kiti teisėti reikalavimai ir įpareigojimai (nurodymai), vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 505 straipsniu, surašomas administracinio nusižengimo protokolas, kuris per 3 (tris) dienas pateikiamas Ekonominės veiklos vykdytojui.“

6.       Pakeičiu 57 punktą ir jį išdėstau taip:

57. Atrinkdamas ne maisto gaminio bandinį, Tarnybos darbuotojas, iki bandinio perdavimo laboratorijai, pareikalauja iš Ekonominės veiklos vykdytojo pateikti ne maisto gaminio gavimo dokumentus (sąskaitas – faktūras, važtaraščius ir pan.), kad nustatytų platintoją, importuotoją, gamintoją ar įgaliotąjį asmenį.“

7.       Pakeičiu 65 punktą ir jį išdėstau taip:

65. Tarnybos darbuotojas, atlikęs Ekonominės veiklos vykdytojo veiklos patikrinimą, į Tarnybos Ne maisto produktų rinkos priežiūros informacinę sistemą Ripris suveda patikrinimo duomenis bei surašo patikrinimo aktą, kuris registruojamas Tarnybos dokumentų ir procesų valdymo sistemoje DocLogix. Patikrinimo aktai surašomi atlikus planinį ar neplaninį patikrinimą (4 priedas), dalyvavus tabako gaminių naikinimo procedūroje (5 priedas). Atliekant ne maisto gaminio atitikties įvertinimą pagal užsakymą ar gavus teismo nurodymą, surašomas Ne maisto produkto atitikimo kokybės rodikliams įvertinimo aktas (17 priedas).“

8.       Pakeičiu 68 punktą ir jį išdėstau taip:

68. Keliems Tarnybos regiono rinkos priežiūros skyriams atlikus to paties Ekonominės veiklos vykdytojo patikrinimą (-us) ir nustačius pavojingą (-us) ne maisto produktą (-us), surašomi kiekvieno Tarnybos regiono rinkos priežiūros skyriaus patikrinimo aktai, sprendimai dėl rinkos ribojimo priemonių taikymo (3 priedas) ir vienas Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo pažeidimo protokolas (1 priedas). Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo pažeidimo protokolą surašo Tarnybos regiono rinkos priežiūros skyrius, kurio teritorijoje yra Ekonominės veiklos vykdytojo buveinė. Jeigu Ekonominės veiklos vykdytojo buveinė nėra patikrinimą atlikusių Tarnybos regiono rinkos priežiūros skyrių teritorijose, Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo pažeidimo protokolą surašo Tarnybos regiono rinkos priežiūros skyrius, kurio teritorija yra arčiausiai Ekonominės veiklos vykdytojo buveinės.“

9.       Pakeičiu 96 punktą ir jį išdėstau taip:

96. Tarnybos regiono rinkos priežiūros skyriaus darbuotojas apie atliekamą apžiūrą (laikas, vieta) informuoja abi ginčo puses raštu. Kvietimas Tarnybos dokumentų ir procesų valdymo sistemoje „DocLogix“ pridedamas prie nagrinėjamo vartotojo prašymo, dėl kurio teikiama Išvada, dokumentų. Pavedimas Išvadų teikimui neišrašomas.“

10.     Pakeičiu 102 punktą ir jį išdėstau taip:

102. Ginčo šaliai (turinčiai savo žinioje gaminį) nepristačius gaminio apžiūrai ir (ar) nesudarius galimybės gaminio apžiūrėti ir apie tai raštu neinformavus Tarnybos regiono rinkos priežiūros skyriaus darbuotojo – surašomas laisvos formos pranešimas, kuriame nurodoma, kad gaminys nebuvo įvertintas dėl gaminio nepateikimo įvertinimui. Pranešimas siunčiamas ginčą nagrinėjančiam specialistui Tarnybos dokumentų ir procesų valdymo sistemoje „DocLogix“ kartu su nagrinėjamo vartotojo prašymo dokumentais, dėl kurių turėjo būti teikiama Išvada.“

11.     Pakeičiu 4 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

12.     Pakeičiu 7 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

13.     Pakeičiu 10 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

14.     Pakeičiu 14 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

15.     Pakeičiu 16 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

16.     Pakeičiu 18 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

 

 

Direktorė                                                                                                                  Neringa Ulbaitė

 

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos

tarnybos patikrinimų taisyklių

4 priedas

 

 

VALSTYBINĖ VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBA

 

 

PATIKRINIMO AKTAS

 

____________ Nr. __________

(data)_____________

(surašymo vieta)

 

Patikrinimą atliko___________________________________________________________________________

(valstybės tarnautojo, darbuotojo pareigos, vardas ir pavardė)

Padalinys ________________________________________________________________________

 

Pavedimo data __________________, registracijos Nr.____________________________________

 

Patikrinimo vieta _________________________________________________________________

(adresas)

Tikrinamas Ekonominės veiklos vykdytojas:____________________________________________

(Pavadinimas, kodas, buveinės adresas, el. paštas. Jeigu tikrinamas fizinis asmuo - vardas ir pavardė, verslo liudijimo data,

________________________________________________________________________________

registracijos Nr., pažymos apie vykdomą individualią veiklą data, registracijos Nr.)

________________________________________________________________________________

 

________________________________________________________________________________

 

Patikrinime dalyvavo ekonominės veiklos vykdytojo atstovas: ______________________________

(pareigos, vardas ir pavardė)

________________________________________________________________________________

 

Patikrinimas planinis/pakartotinis ar pagal gautą informaciją_______________________________

(patikrinimo akto data, registracijos Nr. ar gauto dokumento reg. Nr.)

Patikrinimas pradėtas _____________________

(data)

Patikrinimo trukmė pas Ekonominės veiklos vykdytoją _____________

(val.)

 

Patikrino pateiktų į rinką ne maisto gaminių/paslaugų atitikimą šių teisės aktų reikalavimams:

1.  _____________________________________________________________________________

2.  _____________________________________________________________________________

 

Patikrinta:

 

 

Paslaugos _______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

Nustatyta  _______________________________________________________________________

(faktinės aplinkybės, teisės aktų reikalavimų pažeidimai)

________________________________________________________________________________

Patikrinimo išvada _______________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

N u r o d a u _____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

PRIDEDAMA:

1.   _______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

2.   _______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

Patikrinimą atliko:

__________________           __________________           _________________________________

(pareigos)                                                                     (parašas)                                                               (vardas ir pavardė)                                

 

Patikrinime dalyvavo:

 

__________________           __________________           _________________________________

(pareigos)                                                               (parašas)                                                         (vardas ir pavardė)                                

__________________           __________________           _________________________________

(pareigos)                                                                   (parašas)                                                      (vardas ir pavardė)                                              

 

Patikrinime dalyvavo _____________________________________________________________

(Valstybės institucijos pavadinimas)                                         

 

Atstovas __________________          __________________                        __________________

(pareigos)                                                             (parašas)                                              (vardas ir pavardė)

 

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos

tarnybos patikrinimų taisyklių

7 priedas

 

VALSTYBINĖ VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBA
PAVEDIMAS

 

THE MANDATE OF THE STATE CONSUMER RIGHTS PROTECTION AUTHORITY

 

_______________ Nr. / No. ________________

(data / date)

________________________

(išdavimo vieta / place of issue)

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 33 straipsniu bei Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 1333 „Dėl Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nuostatų patvirtinimo“, 10.9 punktu / In accordance with the Article 364 of the Law on Public Administration of the Republic of Lithuania and item 10.9 of the State Consumer Rights Protection Authority Regulations approved by the Resolution No. 1333 of 23 December 1992 of the Government of the Republic of Lithuania „On approval of the State Consumer Rights Protection Authority Regulations“:

1.         P a v e d u Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos / I instruct the State Consumer Rights Protection Authority‘s ________________________________________________________________________________:

(valstybės tarnautojo, darbuotojo pareigos, vardas ir pavardė / function, name and surname of public official, employee)

1.1. Patikrinti / To check ________________________________________________________________________________

(tikrinamojo Ekonominės veiklos vykdytojo pavadinimas, adresas / name and address of the inspected entity)

1.2. Užduotis / Task ___________________________________________________________________________________________________________

(patikrinimo tikslas, rūšis / the purpose and type of the check)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

1.3. Patikrinimą pradėti / To start inspection 20____m. ____________________d.

 

 

___________________________         _______________________             ___________________

(pavedusiojo valstybės tarnautojo     (vardas ir pavardė / name and surname)     (parašas / signature)

pareigos / function of public official

who commissioned the task)

 

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos

tarnybos patikrinimų taisyklių

10 priedas

 

VALSTYBINĖ VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBA
GAMINIO/PASLAUGOS VERTINIMO IŠVADA

(Dėl vartotojo skundo (prašymo)

 

____________ Nr. __________

(data)

_____________

(surašymo vieta)

Vertinimą atliko___________________________________________________________________

(pareigos, vardas ir pavardė)

Padalinys ________________________________________________________________________

 

Vartotojas (ai) kurių teisės bei įstatymų saugomi interesai buvo pažeisti, vardai, pavardės, adresai, telefonų numeriai:________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Ekonominės veiklos vykdytojas (ai) dėl kurio veiksmų kilo ginčas (vardas, pavardė), buveinės (gyvenamosios vietos) adresas:__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

Nurodymo pateikti išvadas vartojimo ginčus Valstybinėje vartotojų teisių apsaugos tarnyboje nagrinėjantiems subjektams gavimo data, registracijos Nr._________________________________

Gaminys/paslauga ________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Kas pateikė gaminį/paslaugą vertinimui (apžiūrai): _______________________________________________________________________________

Vertinimo vieta _______________________________________________________________________________

(vartotojo, pardavėjo, paslaugos teikėjo ir kt. adresas)

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

 

Gaminio/paslaugos vertinime dalyvavę asmenys (pareigos, vardas ir pavardė):

1. ______________________________________________________________________________

2. ______________________________________________________________________________

 

Vertinimas pradėtas _______________________________________________________________

(data, laikas)

Vartotojo skundo (prašymo) turinys: __________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

Nustatytos aplinkybės (gaminio būklė, ženklinimas ir pan.)_________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(Papildomos aplinkybės reikalingos išvadoms pateikti)

 

Klausimai į kuriuos reikia atsakyti (pateikti išvadas):

1. ______________________________________________________________________________

2. ______________________________________________________________________________

3. ______________________________________________________________________________

4. ______________________________________________________________________________

5 ______________________________________________________________________________

(Nurodomi klausimai į kuriuos reikia atsakyti prekės ar paslaugos vertinimo metu)

 

Išvados: 1. _______________________________________________________________________

(pateikiami atsakymai į Nurodymo pateikti išvadas vartojimo ginčus tarnyboje nagrinėjantiems

2. ______________________________________________________________________________

subjektams užduotus klausimus eilės tvarka)

3.______________________________________________________________________________

4.______________________________________________________________________________

5.______________________________________________________________________________

 

Papildomos aplinkybės susijusios su vartojimo ginčo sprendimu, nustatytos gaminio/paslaugos vertinimo metu:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

PRIDEDAMA:

1.         _____________________________________________________________________

2.         _____________________________________________________________________

 

Gaminio/paslaugos vertinimą atliko

 

__________________                __________________      _________________________________

(pareigos)                                                   (parašas)                                                                (vardas ir pavardė)

 

Gaminio/paslaugos vertinimą

atlikusio padalinio vadovas

__________________                  __________________    _________________________________

(pareigos)                                                 (parašas)                                                                  (vardas ir pavardė)

 

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos

tarnybos patikrinimų taisyklių

14 priedas

 

 

 

VALSTYBINĖ VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL NE MAISTO GAMINIO DRAUDIMO IŠLEISTI/ IŠLEIDIMO

Į LAISVĄ APYVARTĄ

 

_____________ Nr. ____________

_____________________

(surašymo vieta)

 

Aš, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos, ______________________________________ _______________________________________________________________________________,

(sprendimą surašiusio valstybės tarnautojo, darbuotojo pareigos, vardas ir pavardė)

pagal _______________ teritorinės muitinės 20.... m. ................... .... d. pranešimą Nr. _____, įvertinęs sustabdytą(-us) ne maisto gaminį(-ius)/ ne maisto gaminių siuntą (toliau – gaminys):

gaminys _______________________________________________________________________

(pavadinimas, kodas pagal kombinuotąją nomenklatūrą)

______________________________________________________________________________________________________________________

identifikavimo duomenys (tipas, modelio numeris ir kt.)__________________________________

_______________________________________________________________________________

trumpas gaminio aprašymas: _______________________________________________________

_______________________________________________________________________________

gamintojas:______________________________________________________________________

(pavadinimas, adresas)

gaminio kilmės šalis: ______________________________________________________________

pagaminimo data: _________________________________________________________________

importuotojas:____________________________________________________________________

(pavadinimas, įmonės kodas, adresas)

_______________________________________________________________________________________________________________________

gaminio kiekis; vertė: _____________________________________________________________

partijos, siuntos Nr. ir kt.: __________________________________________________________

sąskaitos faktūros data, Nr., krovinio važtaraščio data, Nr., kiti atitiktį patvirtinantys dokumentai:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

Tikrinimo metu nustatyta: ___________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

Vadovaudamasis: _________________________________________________________________

(teisės aktai, kuriais vadovaujantis buvo įvertinta gaminio atitiktis saugos reikalavimams, atlikti tyrimai, valstybinė gaminio saugos ekspertizė ir kt.)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

nustačiau, kad sustabdytas gaminys (pasirinkti):

 

Kelia rimtą pavojų sveikatai ir saugai.

Vadovaudamasis Reglamento (EB) Nr. 765/2008, nustatančio su gaminių prekyba susijusius akreditavimo ir rinkos priežiūros reikalavimus ir panaikinančio Reglamentą (EEB) 339/93, 29 straipsnio 1 dalimi,

d r a u d ž i u pavojingą gaminį išleisti į laisvą apyvartą ir prašau ______________ teritorinę muitinę sąskaitoje faktūroje ir kituose gaminio lydimuose dokumentuose įrašyti:

„Dangerous product — release for free circulation not authorised — Regulation (EC) No 765/2008”.

(„Pavojingas gaminys – išleisti į laisvą apyvartą draudžiama – Reglamentas (EB) Nr. 765/2008“).

 

Neatitinka gaminio saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų.

Vadovaudamasis Reglamento (EB) Nr. 765/2008, nustatančio su gaminių prekyba susijusius akreditavimo ir rinkos priežiūros reikalavimus ir panaikinančio Reglamentą (EEB) 339/93, 29 straipsnio 2 dalimi,

d r a u d ž i u gaminį išleisti į laisvą apyvartą ir prašau ______________ teritorinę muitinę sąskaitoje faktūroje ir kituose gaminio lydimuose dokumentuose įrašyti:

„Product not in conformity — release for free circulation not authorised — Regulation (EC) No 765/2008 ”

(„Gaminys neatitinka reikalavimų – išleisti į laisvą apyvartą draudžiama – Reglamentas (EB) Nr. 765/2008“)

 

Nepateikti saugą patvirtinantys dokumentai ar/ir neatlikti gaminio įvertinimo veiksmai.

Atlikus šiuos veiksmus gaminys gali būti tiekiamas į rinką:_______________________________

________________________________________________________________________________

(Veiksmų, kuriuos turi atlikti importuotojas, kad produktas galėtų būti tiekiamas į rinką aprašymas)

L e i d ž i u gaminį išmuitinti; siuntai surašytas 20.... m. ...................... „Sprendimas laikinai uždrausti tiekti, siūlyti tiekti į rinką ir demonstruoti produktą“ Nr. ..........

 

 

Nekelia rimto pavojaus sveikatai ir saugai ir atitinka gaminio saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.

L e i d ž i u gaminį išleisti į laisvą apyvartą.

 

Sprendimas per vieną mėnesį nuo jo priėmimo dienos gali būti apskųstas Vilniaus apygardos administraciniam teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Kreipimasis į teismą nesustabdo sprendimo vykdymo, jeigu teismas nenustato kitaip.

___________________________ ______________ ___________________________

(pareigos)                                          (parašas)                                                         (vardas ir pavardė)

 

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos

tarnybos patikrinimų taisyklių

16 priedas

 

VALSTYBINĖ VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBA

 

NAFTOS PRODUKTŲ BANDINIŲ PAĖMIMO Tirti

AKTAS

 

__________________ Nr. ________________

(data)

________________

(surašymo vieta)

 

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos, Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, kodas 188770044, telefonas (8 5) 262 6751, faksas (8 5) 279 1466, ___________________________________________

___________________________________________________________________________

(valstybės tarnautojo, darbuotojo pareigos, vardas, pavardė)

vykdydama(-as)                                                                    

 

(valstybinės kontrolės institucijos dokumento, kuriuo vadovaujantis bandiniai paimami tirti,

pavadinimas, data, numeris).

Bandinių paėmimo laikas ………………………………………….. (data, val.)

Bandinių gabenimo temperatūra …………………………………...

Bandinių pristatymo į laboratoriją laikas ………………..………… (data, val.)

 

 

Eil. Nr.

Ne maisto gaminio pavadinimas, normatyvinio dokumento žymuo, važtaraščio numeris

Bandinio identifikacinis kodas

(žymimas ir ant taros etiketės)

Partijos dydis

(kg).,

vertė

(EUR)., likutis

Įpakavimo būdas

Bandinio paėmimo nor-matyvinio dokumento žymuo

Bandinio kiekis

Bandinio kaina (EUR)

Kolonėlės Nr. kokybės pažymėji-mo numeris

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontrolinis bandinys saugomas pardavimo vietoje ar laboratorijoje (nereikalingus išbraukti) užplombuotas dalyvaujant                      

_________________________________

(Ekonominės veiklos vykdytojo atstovo parašas, vardas ir pavardė)

Kontrolinį bandinį negrąžinti (grąžinti) ______________________ _________________                                   (atsakingo asmens parašas, vardas ir pavardė)

 

___________________________________________________________________________

(valstybės tarnautojo, darbuotojo pareigos)             (Parašas)                       (vardas ir pavardė)

 

___________________________________________________________________________

(Ekonominės veiklos vykdytojo vadovo                   (Parašas)                     (vardas ir pavardė)

ar jo įgalioto asmens pareigos)

 

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos

tarnybos patikrinimų taisyklių

18 priedas

 

 

VALSTYBINĖ VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL NE MAISTO GAMINIO DRAUDIMO IŠLEISTI/ IŠLEIDIMO

Į LAISVĄ APYVARTĄ

 

_____________ Nr. ____________

_____________________

(surašymo vieta)

 

Aš, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos, _____________________________ _______________________________________________________________________________,

(sprendimą surašiusio valstybės tarnautojo, darbuotojo pareigos, vardas ir pavardė)

pagal _______________ teritorinės muitinės 20.... m. ................... .... d. pranešimą Nr. _____, įvertinęs sustabdytą(-us) ne maisto gaminį(-ius)/ ne maisto gaminių siuntą (toliau – gaminys):

gaminys ________________________________________________________________________

(pavadinimas, kodas pagal kombinuotąją nomenklatūrą)

________________________________________________________________________________________________________________________

identifikavimo duomenys (tipas, modelio numeris ir kt.)__________________________________

_______________________________________________________________________________

trumpas gaminio aprašymas: _______________________________________________________

_______________________________________________________________________________

gamintojas:______________________________________________________________________

(pavadinimas, adresas)

gaminio kilmės šalis: ______________________________________________________________

pagaminimo data: ________________________________________________________________

importuotojas:____________________________________________________________________

(pavadinimas, įmonės kodas, adresas)

_____________________________________________________________________________________________________________________

gaminio kiekis; vertė: _____________________________________________________________

partijos, siuntos Nr. ir kt.: __________________________________________________________

sąskaitos faktūros data, Nr., krovinio važtaraščio data, Nr., kiti atitiktį patvirtinantys dokumentai:

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

 

Tikrinimo metu nustatyta: ___________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

Vadovaudamasis: __________________________________________________________

(teisės aktai, kuriais vadovaujantis buvo įvertinta gaminio atitiktis saugos reikalavimams, atlikti tyrimai, valstybinė gaminio saugos ekspertizė ir kt.)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

nustačiau, kad sustabdytas gaminys (pasirinkti):

 

Kelia rimtą pavojų sveikatai ir saugai.

Vadovaudamasis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2019/1020 dėl rinkos priežiūros ir gaminių atitikties, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 2004/42/EB ir reglamentai (EB) Nr. 765/2008 ir (ES) Nr. 305/2011 (Tekstas svarbus EEE.), 28 straipsnio 1 dalimi,

d r a u d ž i u pavojingą gaminį išleisti į laisvą apyvartą ir prašau ______________ teritorinę muitinę sąskaitoje faktūroje ir kituose gaminio lydimuose dokumentuose įrašyti:

Dangerous product — release for free circulation not authorised — Regulation (EU) 2019/1020”.

(„Pavojingas gaminys: išleisti į laisvą apyvartą draudžiama: Reglamentas (ES) 2019/1020“).

 

Neatitinka gaminio saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų.

Vadovaudamasis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2019/1020 dėl rinkos priežiūros ir gaminių atitikties, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 2004/42/EB ir reglamentai (EB) Nr. 765/2008 ir (ES) Nr. 305/2011 (Tekstas svarbus EEE.), 28 straipsnio 2 dalimi,

d r a u d ž i u gaminį išleisti į laisvą apyvartą ir prašau ______________ teritorinę muitinę sąskaitoje faktūroje ir kituose gaminio lydimuose dokumentuose įrašyti:

Dangerous product — release for free circulation not authorised — Regulation (EU) 2019/1020”.

(„Pavojingas gaminys: išleisti į laisvą apyvartą draudžiama: Reglamentas (ES) 2019/1020“).

 

Nepateikti saugą patvirtinantys dokumentai ar/ir neatlikti gaminio įvertinimo veiksmai.

Atlikus šiuos veiksmus gaminys gali būti tiekiamas į rinką:________________________________

________________________________________________________________________________

(Veiksmų, kuriuos turi atlikti importuotojas, kad produktas galėtų būti tiekiamas į rinką aprašymas)

L e i d ž i u gaminį išmuitinti; siuntai surašytas 20....m. ...................... „Sprendimas laikinai uždrausti tiekti, siūlyti tiekti į rinką ir demonstruoti produktą“ Nr. ..........

 

 

Nekelia rimto pavojaus sveikatai ir saugai ir atitinka gaminio saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.

L e i d ž i u gaminį išleisti į laisvą apyvartą.

 

Sprendimas per vieną mėnesį nuo jo priėmimo dienos gali būti apskųstas Vilniaus apygardos administraciniam teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Kreipimasis į teismą nesustabdo sprendimo vykdymo, jeigu teismas nenustato kitaip.

 

___________________________ ______________ ___________________________

(sprendimą surašiusio pareigūno pareigos)                                     (parašas)                                              (vardas ir pavardė)