LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

Dėl lietuvos respublikos kultūros ministro 2012 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. įv-314 „DĖL nacionalinio muziejaus lietuvos didžiosios kunigaikštystės valdovų rūmų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

2023 m. kovo 30 d. Nr. ĮV-246

Vilnius

 

1. P a k e i č i u Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2012 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. ĮV-314 „Dėl Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų nuostatų patvirtinimo“ ir juos išdėstau nauja redakcija:

 

„LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL NACIONALINIO MUZIEJAUS LIETUVOS DIDŽIOSIOS KUNIGAIKŠTYSTĖS VALDOVŲ RŪMŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 6 straipsniu bei Lietuvos Respublikos muziejų įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir 13 straipsniu:

1. T v i r t i n u  Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų nuostatus (pridedama).

2. Įgalioju Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų direktorių teisės aktų nustatyta tvarka pateikti Juridinių asmenų registro tvarkytojui šiuo įsakymu patvirtintus muziejaus nuostatus ir atlikti kitus veiksmus (įskaitant, bet neapsiribojant prašymų, raštų ir kitų dokumentų pasirašymu bei tvirtinimu), susijusius su Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų nuostatų įregistravimu Juridinių asmenų registre.“

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2023 m. balandžio 1 d.

 

 

 

Kultūros ministras                                                                                                Simonas Kairys


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos kultūros ministro

2012 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. ĮV-314

(Lietuvos Respublikos kultūros ministro

2023 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. ĮV-246 redakcija)  

 

NACIONALINIO MUZIEJAUS LIETUVOS DIDŽIOSIOS KUNIGAIKŠTYSTĖS VALDOVŲ RŪMŲ NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai (toliau – Valdovų rūmų muziejus) yra nacionalinis muziejus, valstybės biudžetinė įstaiga, kaupianti, sauganti, tirianti, konservuojanti, restauruojanti ir populiarinanti kultūros, meno, istorijos ir archeologijos vertybes, pristatančias Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmų Vilniaus Žemutinėje pilyje istoriją ir kultūrinį paveldą. Muziejaus pavadinimo trumpinys – LDKVR arba Valdovų rūmų muziejus. Valdovų rūmų muziejaus buveinė – Katedros a. 4, LT-01143 Vilnius. Juridinio asmens kodas 302297628.

2. Valdovų rūmų muziejaus savininkas yra valstybė. Savininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, kuri atlieka Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatyme ir Lietuvos Respublikos muziejų įstatyme nurodytas funkcijas.

3. Valdovų rūmų muziejus finansuojamas iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto pagal asignavimų valdytojo patvirtintas sąmatas, laikantis Lietuvos Respublikos finansų ministro nustatytų finansavimo taisyklių ir iždo procedūrų, Kultūros ministerijai skiriamų valstybės biudžeto asignavimų, skirtų Lietuvos Respublikos kultūros ministro tvirtinamam muziejų veiklos skatinimo veiksmų planui įgyvendinti ir kitų teisėtai gautų lėšų. Valdovų rūmų muziejui finansuoti gali būti naudojamos ir kitos teisės aktų nustatyta tvarka gautos lėšos.

4. Valstybės Valdovų rūmų muziejui perduotas ir Valdovų rūmų muziejaus įgytas turtas nuosavybės teise priklauso valstybei, o Valdovų rūmų muziejus šį turtą valdo, naudoja ir disponuoja juo patikėjimo teise teisės aktų nustatyta tvarka.

5. Valdovų rūmų muziejaus nuostatus (toliau – Nuostatai) tvirtina ir juos keičia kultūros ministras. Pakeisti Nuostatai įsigalioja nuo jų įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos.

6. Valdovų rūmų muziejus yra įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka įregistruotas ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą su savo pavadinimu, sąskaitas banke, logotipą ir kitą atributiką.

7. Valdovų rūmų muziejaus vieši pranešimai skelbiami interneto svetainėje www.valdovurumai.lt. Teisės aktų nustatytais atvejais, jie skelbiami ir kitose visuomenės informavimo priemonėse.

 

II SKYRIUS

VALDOVŲ RŪMŲ MUZIEJAUS VEIKLOS TIKSLAI IR FUNKCIJOS

 

8. Valdovų rūmų muziejaus veiklos tikslai:

8.1. kaupti, saugoti, tyrinėti ir populiarinti nacionalines ir europines kultūros, meno, istorijos ir archeologijos muziejines vertybes, pristatančias Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmų Vilniaus Žemutinėje pilyje istoriją ir kultūros paveldą;

8.2. susieti kultūros paveldo saugojimą su visuomenės informavimo, kultūros ir edukacijos poreikių tenkinimu ir kultūros paslaugų teikimu, istorinės atminties puoselėjimu;

8.3. saugoti ir puoselėti nacionalinės kultūros tapatumą bei jį aktualinti, atkuriant ir pristatant Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmų Vilniaus Žemutinėje pilyje interjerus ir kultūrinį gyvenimą bei integruojant materialųjį ir nematerialųjį kultūros paveldą į nacionalinę kultūrą;

8.4. skatinti nacionalinės kultūros atvirumą bei pristatyti nacionalinės kultūros savitumą užsienyje.

9. Įgyvendindamas šiuos tikslus, Valdovų rūmų muziejus vykdo:

9.1. Muziejų įstatymo 8 straipsnio 2 dalyje nacionaliniams muziejams nustatytas funkcijas;

9.2. istorinės rezidencijos muziejaus funkcijas;

9.3. valstybės protokolo ir kitų reprezentacinių renginių kartu su kitomis valstybės institucijomis organizavimą ir įgyvendinimą;

9.4. Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmų Vilniaus Žemutinėje pilyje, kaip unikalios kultūros paveldo vertybės, priežiūrą;

9.5. kultūros ir švietimo įstaigų darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo organizavimą.

 

III SKYRIUS

VALDOVŲ RŪMŲ MUZIEJAUS RINKINIAI IR EKSPOZICIJOS

 

10. Valdovų rūmų muziejaus pagrindinio fondo rinkiniai žymimi šifru GEK, pagalbinio fondo rinkiniai – pGEK.

11. Muziejinės vertybės, esančios pagrindiniame ir pagalbiniame fonduose, kaupiamos, tyrinėjamos, sisteminamos bei inventorinamos pagal vertybių pobūdį kultūros, meno ir istorijos, numizmatikos bei archeologijos rinkiniuose:

11.1. kultūros, meno ir istorijos rinkinį sudaro taikomosios ir vaizduojamosios dailės kūriniai, istorijos vertybės, spaudiniai (šifras VR);

11.2. numizmatikos rinkinį sudaro numizmatikos kategorijai priskiriami kultūros paveldo objektai – monetos, medaliai, žetonai, plombos ir kt. (šifras VR N);

11.3. archeologijos rinkinį sudaro archeologiniai radiniai (šifras VRA), kurie sisteminami pagal rūšis bei medžiagas: akmens dirbiniai (šifras AD); architektūrinė keramika (šifras KA); kokliai (šifras KK); buitinė keramika (šifras KB); geležies dirbiniai (šifras MG), spalvoto metalo dirbiniai (šifras MS); stiklo dirbiniai (šifras SD); archeologiniai radiniai, priskiriami numizmatikos kategorijai – monetos, medaliai, žetonai, plombos ir kt. (šifras VRA N); organika: augalinės kilmės medžiagų dirbiniai (šifras OA), gyvūninės kilmės medžiagų dirbiniai (šifras OG).

12. Pagrindiniame fonde gali būti išskirti specialios apskaitos ir apsaugos bei fotografijos rinkiniai:

12.1. specialios apskaitos ir apsaugos rinkinys sudaromas iš pagrindinio fondo eksponatų, ištisai arba iš dalies pagamintų iš tauriųjų metalų (platinos, aukso, sidabro), brangakmenių (briliantų, rubinų, safyrų, perlų ir t. t.) (šifras VRS);

12.2. fotografijos rinkinį (šifras VR VM) sudaro archeologinių tyrimų fotofiksacijų rinkinys ir kita dokumentinė fotografija, kuri pagal sukūrimo pobūdį skirstoma į grupes: analoginė fotografija (šifras F A); skaitmeninė fotografija (šifras F SK).

13. Muziejaus pagalbinio fondo rinkiniai ir jų šifrai:

13.1. archeologijos pagalbinis rinkinys (šifras pVRA);

13.2. kultūros, meno ir istorijos pagalbinis rinkinys (šifras pVR).

14. Pagrindinės Valdovų rūmų muziejaus fondo rinkinių komplektavimo kryptys:

14.1. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kultūros, meno ir istorijos vertybės;

14.2. Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmų Vilniaus Žemutinėje pilyje teritorijos archeologijos radiniai;

14.3. XIII–XVII a. Europos taikomosios ir vaizduojamosios dailės kūriniai;

14.4. kitos lituanistinės bei europinio kultūros ir meno paveldo vertybės.

15. Valdovų rūmų muziejus sukauptus rinkinius eksponuoja:

15.1. Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmų istorinės ir architektūrinės raidos archeologinėje ekspozicijoje;

15.2. Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmų atkurtų istorinių reprezentacinių interjerų ekspozicijoje;

15.3. Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmų lobyno ir iždinės ekspozicijoje;

15.4. Lietuvos didžiųjų kunigaikščių pilies ir rūmų įtvirtinimų bei ginkluotės ekspozicijoje;

15.5. Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmų kasdienio gyvenimo ekspozicijoje;

15.6. Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmų muzikinės kultūros ekspozicijoje;

15.7. atvirose (lauko) ekspozicijose: Renesansinis sodas, Kiemai ir prieigos;

15.8. kitose nuolatinėse ir laikinose ekspozicijose, nacionalinėse ir tarptautinėse parodose kituose muziejuose ir įstaigose, viešosiose erdvėse Lietuvoje ir užsienyje.

 

IV SKYRIUS

VALDOVŲ RŪMŲ MUZIEJAUS TEISĖS

 

16. Valdovų rūmų muziejus turi teisę:

16.1. Kultūros ministerijos leidimu steigti filialus, atitinkančius Valdovų rūmų muziejaus profilį bei veiklą;

16.2. būti Lietuvos ar tarptautinių organizacijų, kurių veikla susijusi su Valdovų rūmų muziejaus misija ir funkcijomis, nariu;

16.3. teikti mokamas paslaugas, kurių sąrašą tvirtina kultūros ministras, bei nustatyti jų įkainius vadovaujantis Muziejų, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina Kultūros ministerija, teikiamų mokamų paslaugų įkainių apskaičiavimo tvarkos aprašu, patvirtintu kultūros ministro įsakymu;

16.4. tvarkyti ūkinės-finansinės veiklos apskaitą ir teikti apie ją reikiamą informaciją Kultūros ministerijai bei kitoms teisės aktuose nustatytoms institucijoms;

16.5. sudaryti ir pasirašyti sutartis bei susitarimus, susijusius su Valdovų rūmų muziejaus turto naudojimu;

16.6. atsiskaityti už pateiktas prekes, suteiktas paslaugas ir atliktus darbus bet kuria sutarta forma, neprieštaraujančia Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams;

16.7. gauti paramą;

16.8. inicijuoti Nuostatų pakeitimus ir papildymus;

16.9. teikti pasiūlymus Kultūros ministerijai dėl muziejų veiklos tobulinimo.

17. Valdovų rūmų muziejus gali turėti ir kituose teisės aktuose numatytas teises.

 

V SKYRIUS

VALDOVŲ RŪMŲ MUZIEJAUS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

 

18. Valdovų rūmų muziejaus veikla organizuojama vadovaujantis Valdovų rūmų muziejaus strateginiu bei metiniu veiklos planais, kurie rengiami vadovaujantis strateginį veiklos valdymą reglamentuojančiais teisės aktais.

19. Valdovų rūmų muziejui vadovauja generalinis direktorius, kurį Darbo kodekso, Muziejų įstatymo ir Vyriausybės nustatyta tvarka konkurso būdu skiria į pareigas penkerių metų kadencijai ir iš jų atleidžia kultūros ministras. Generalinis direktorius yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas kultūros ministrui.

20. Valdovų rūmų muziejaus generalinis direktorius:

20.1. organizuoja visą Valdovų rūmų muziejaus veiklą ir už ją atsako, užtikrina, kad būtų įgyvendinami Valdovų rūmų muziejaus tikslai ir vykdomos nustatytos funkcijos;

20.2. tvirtina Valdovų rūmų muziejaus:

20.2.1. organizacinę struktūrą, prieš tai suderinęs su Kultūros ministerija;

20.2.2. darbuotojų pareigybių sąrašą, neviršijant nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus;

20.2.3. Valdovų rūmų muziejaus tarybos, Rinkinių komplektavimo komisijos ir Restauravimo tarybos sudėtį;

20.2.4. darbuotojų pareigybių aprašymus ir darbo tvarkos taisykles;

20.2.5. struktūrinių padalinių nuostatus;

20.2.6. teikiamų mokamų paslaugų įkainius;

20.2.7. kitus vidaus teisės aktus.

20.3. leidžia įsakymus;

20.4. sudaro sutartis, išduoda įgaliojimus;

20.5. teisės aktų nustatyta tvarka priima į darbą ir atleidžia Valdovų rūmų muziejaus darbuotojus, nustato darbuotojų pareiginės algos pastoviosios ir/ar kintamosios dalies koeficientus, skiria priemokas ir premijas, neviršijant darbo užmokesčiui skirtų asignavimų, suteikia jiems atostogas, siunčia į komandiruotes, sudaro sąlygas jiems tobulinti kvalifikaciją, skatina juos;

20.6. teisės aktų nustatyta tvarka atstovauja Valdovų rūmų muziejui teisme arba kitose valstybės ar savivaldybių institucijose, įstaigose;

20.7. sudaro komisijas ir darbo grupes Valdovų rūmų muziejaus klausimams spręsti, tvirtina jų darbo reglamentus ir nuostatus;

20.8. užtikrina, kad Valdovų rūmų muziejaus finansiniai įsipareigojimai neviršytų finansinių galimybių;

20.9. užtikrina racionalų ir taupų lėšų bei turto naudojimą, veiksmingą Valdovų rūmų muziejaus vidaus kontrolės sistemos sukūrimą ir jos veikimą;

20.10. teisės aktų nustatyta tvarka Valdovų rūmų muziejuje aktyviai dirbusiam ir kūrusiam muziejininkui, su kuriuo darbo sutartis buvo nutraukta, suteikia muziejaus emerito vardą;

20.11. nustato papildomas Valdovų rūmų muziejaus lankymo nuolaidas.

21. Valdovų rūmų muziejaus valdyme patariamojo balso teise dalyvauja 15 narių Valdovų rūmų muziejaus taryba, kurią sudaro Valdovų rūmų muziejaus specialistai, 2 Kultūros ministerijos atstovai, kurių vienas yra kultūros viceministras ir Valdovų rūmų muziejuje nedirbantys ekspertai. Į Valdovų rūmų muziejaus tarybos posėdžius kaip konsultantai bei ekspertai gali būti kviečiami tarybos garbės nariai, Valdovų rūmų muziejaus emeritai, specialistai iš kitų institucijų, įstaigų, įmonių ar organizacijų.

22. Valdovų rūmų muziejuje veikia Rinkinių komplektavimo komisija ir Restauravimo taryba, kurių pirmininkas yra Valdovų rūmų muziejaus generalinio direktoriaus pavaduotojas – vyriausiasis muziejaus rinkinių kuratorius. Rinkinių komplektavimo komisijos ir Restauravimo tarybos veiklą reglamentuoja kultūros ministro patvirtinti Muziejų rinkinių valdymo ir tvarkymo nuostatai.

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

23. Valdovų rūmų muziejus reorganizuojamas, pertvarkomas ar likviduojamas Civilinio kodekso ir Biudžetinių įstaigų įstatymo nustatyta tvarka.

______________

part_2710db2d3eb144039c7deaf2e590a603_end