LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS KOMISIJA

 

SPRENDIMAS

DĖL ATLEIDIMO NUO ĮPAREIGOJIMO RETRANSLIUOTI IR (AR) PLATINTI INTERNETE NEKODUOTAS NACIONALINES LRT TELEVIZIJOS PROGRAMAS

 

2018 m. rugsėjo 19 d. Nr. KS-53

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo (toliau – Įstatymas) 33 straipsnio 6 dalimi, Transliavimo veiklos ir retransliuojamo turinio licencijavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2011 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. ĮV-281 „Dėl Transliavimo veiklos ir retransliuojamo turinio licencijavimo taisyklių patvirtinimo“, (toliau – Transliavimo veiklos ir retransliuojamo turinio licencijavimo taisyklės) 5.6 ir 80 punktais, Lietuvos radijo ir televizijos komisija (toliau – Komisija) nusprendžia:

1.  Nustatyti, kad VšĮ „LIETUVOS NACIONALINIS RADIJAS IR TELEVIZIJA“ (toliau – LRT) transliuoja dvi nekoduotas nacionalines televizijos programas „LRT TELEVIZIJA“ ir „LRT KULTŪRA“ (nuo 2018 m. spalio 1 d. televizijos programos pavadinimas – „LRT PLIUS“) per skaitmeninės antžeminės televizijos tinklą Komisijos išduotuose transliavimo leidimuose televizijos programai transliuoti Nr. LD-23 ir Nr. LD-24 nustatytomis sąlygomis.

Vartotojai, naudodami technines priemones, skirtas priimti televizijos programų retransliuotojų per skaitmeninės antžeminės televizijos stotis ir (ar) tinklus retransliuojamas televizijos programas, turi galimybę matyti LRT transliuojamas televizijos programas „LRT TELEVIZIJA“ ir „LRT KULTŪRA“.

LRT 2017 m. kovo 9 d. pateikė Komisijai Pranešimą apie nelicencijuojamos radijo ir (ar) televizijos programų transliavimo ir (ar) retransliavimo veiklos, televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete ar užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikimo Lietuvos Respublikos vartotojams veiklos pradžią, registravimo Nr. PR-33, kuriuo pranešė, kad per informacinės visuomenės informavimo priemones (internete) transliuoja televizijos programas „LRT TELEVIZIJA“ ir „LRT KULTŪRA“ ir vartotojai jas gali matyti interneto naršyklėse adresu www.lrt.lt ir (arba) įdiegę specialią programėlę „LRT grotuvas“, skirtą matyti LRT transliuojamas televizijos programas internete.

Vartotojai, naudodami technines priemones, skirtas priimti televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete paslaugų teikėjų platinamas televizijos programas, gali matyti LRT transliuojamas televizijos programas „LRT TELEVIZIJA“ ir „LRT KULTŪRA“, jei šiose techninėse priemonėse yra galimybė įdiegti interneto naršyklę arba specialią programėlę „LRT grotuvas“.

Vadovaudamasi Įstatymo 33 straipsnio 6 dalimi ir Transliavimo veiklos ir retransliuojamo turinio licencijavimo taisyklių 80 punktu Komisija gali priimti sprendimą atleisti nuo įpareigojimo retransliuoti ir (ar) platinti internete nekoduotas nacionalines LRT televizijos programas, jeigu toks sprendimas neapriboja vartotojo galimybių matyti šias programas turimomis techninėmis priemonėmis.

2. Konstatuoti, kad vartotojai, turintys technines priemones priimti televizijos programų retransliuotojų per skaitmeninės antžeminės televizijos stotis ir (ar) tinklus retransliuojamas televizijos programas, ir vartotojai, turintys technines priemones naudotis televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete paslaugų teikėjų teikiamomis paslaugomis, į kurias yra programinė galimybė įdiegti interneto naršyklę arba programėlę „LRT grotuvas“, tomis pačiomis techninėmis priemonėmis turi galimybę matyti LRT transliuojamas televizijos programas „LRT TELEVIZIJA“ ir „LRT KULTŪRA“.

3. Atleisti nuo įpareigojimo:

3.1. retransliuoti per  skaitmeninės antžeminės televizijos stotis ir (ar) tinklus nekoduotas nacionalines LRT televizijos programas „LRT TELEVIZIJA“ ir „LRT KULTŪRA“  (nuo 2018 m. spalio 1 d. televizijos programos pavadinimas  – „LRT PLIUS“) retransliuotojus, retransliuojančius televizijos programas per  skaitmeninės antžeminės televizijos stotis ir (ar) tinklus;

3.2. platinti internete nekoduotas nacionalines LRT televizijos programas „LRT TELEVIZIJA“ ir „LRT KULTŪRA“ (nuo 2018 m. spalio 1 d. televizijos programos pavadinimas  – „LRT PLIUS“) televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete paslaugų teikėjus, kurių paslaugų vartotojų techninėse priemonėse yra galimybė įdiegti interneto naršyklę arba specialią programėlę „LRT grotuvas“, skirtą matyti LRT transliuojamas internete televizijos programas.

4. Pripažinti netekusiu galios Lietuvos radijo ir televizijos komisijos 2010 m. liepos 14 d. sprendimą Nr. KS-64 „Dėl privalomai retransliuojamų televizijos programų“.

 

 

 

Pirmininko pavaduotojas,

atliekantis pirmininko funkcijas                                                                               Mantas Martišius