VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS
VIRŠININKAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2003 M. BALANDŽIO 10 D. ĮSAKYMO

NR. V-103 „DĖL PARAMOS TEIKIMO METINĖS ATASKAITOS FR0477 FORMOS, PARAMOS GAVIMO IR PANAUDOJIMO METINĖS ATASKAITOS FR0478 FORMOS IR JŲ UŽPILDYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. sausio 17 d. Nr. VA-4

Vilnius

 

 

Pakeičiu Paramos teikimo metinės ataskaitos FR0477 formos bei Paramos gavimo ir panaudojimo metinės ataskaitos FR0478 formos užpildymo taisykles, patvirtintas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. V-103 „Dėl Paramos teikimo metinės ataskaitos FR0477 formos, Paramos gavimo ir panaudojimo metinės ataskaitos FR0478 formos ir jų užpildymo taisyklių patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 5 punktą ir jį išdėstau taip:

5. Ataskaitos FR0478 formą privalo teikti paramos gavėjai:

- nurodyti LP įstatymo 7 straipsnio 1 dalyje, t. y. juridiniai asmenys, per kalendorinius metus gavę ir (arba) suteikę paramą ir (arba) labdarą LP įstatymo nustatyta tvarka, neatsižvelgdami į tai, ar jie turi teikti Metinę pelno mokesčio deklaracijos PLN204N formą, išskyrus tuos juridinius asmenis, kurie per kalendorinius metus LP įstatymo nustatyta tvarka yra gavę tik piniginių lėšų, sudarančių iki 2 procentų gyventojo pajamų mokesčio sumos, mažesnių kaip dvylikos minimaliųjų mėnesinių algų (toliau – 12 MMA), galiojusių tų kalendorinių metų, kuriais gautos šios lėšos, sausio 1 d., dydis;

- nurodyti LP įstatymo 7 straipsnio 2 dalyje, t. y. fiziniai asmenys, kuriems Lietuvos Respublikos meno kūrėjo ir meno kūrėjų organizacijų statuso įstatymo nustatyta tvarka yra suteiktas meno kūrėjo statusas ir kurie yra įregistruoti paramos gavėjais Meno kūrėjo ir meno kūrėjų organizacijų informacinėje sistemoje, kurios tvarkytojas yra Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, per kalendorinius metus LP įstatymo nustatyta tvarka gavę paramą, didesnę kaip 12 MMA), galiojusių tų kalendorinių metų, kuriais gauta parama, sausio 1 d., dydis (toliau – Meno kūrėjai).

Meno kūrėjų gaunamos paramos dalykas yra piniginės lėšos, sudarančios iki 2 procentų gyventojo pajamų mokesčio, mokėtino pagal metinę pajamų mokesčio deklaraciją, sumos arba iki 2 procentų mokestį išskaičiuojančio asmens išskaičiuoto pajamų mokesčio sumos, kai nuolatinis Lietuvos gyventojas metinės pajamų mokesčio deklaracijos neteikia. Meno kūrėjas negali sau pačiam skirti iki 2 procentų pajamų mokesčio sumos dalies.

Meno kūrėjai ataskaitos FR0478 formoje, užpildydami 1, 2, 4, 5, 21, 21A, 23, 25, 26, 27, 28 ir 33 laukelius, turi pateikti informaciją apie save bei apie per kalendorinius metus gautą paramą, didesnę kaip 12 MMA, galiojusių tų kalendorinių metų, kuriais gauta parama, sausio 1 d., dydis (nurodydami jos bendrą vertę nuo pirmojo euro), ir per kalendorinius metus faktiškai panaudotą šią paramą LP įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatytiems tikslams, t. y. meno kūrybai, kaip apibrėžta Meno kūrėjo ir meno kūrėjų organizacijų statuso įstatymo 2 straipsnio 3 dalyje.

Juridinių asmenų gaunamos paramos dalykas nuo 2017 m. sausio 1 d. yra piniginės lėšos, sudarančios iki 2 procentų gyventojo pajamų mokesčio, mokėtino pagal metinę pajamų mokesčio deklaraciją, sumos arba iki 2 procentų mokestį išskaičiuojančio asmens išskaičiuoto pajamų mokesčio sumos, kai nuolatinis Lietuvos gyventojas metinės pajamų mokesčio deklaracijos neteikia.

Jeigu paramos gavėjai, t. y. juridiniai asmenys, per kalendorinius metus LP įstatymo nustatyta tvarka yra gavę tik piniginių lėšų, sudarančių iki 2 procentų gyventojo pajamų mokesčio sumos,  mažesnių kaip 12 MMA, galiojusių tų kalendorinių metų, kuriais gautos šios lėšos, sausio 1 d., dydis (arba lygias šiam dydžiui), o paramos piniginėmis lėšomis, paslaugomis ar materialinėmis vertybėmis nėra gavę / suteikę ir (arba) nėra panaudoję ankstesnių laikotarpių paramos likučio (deklaruoto kaip gauta, bet nepanaudota parama), tai duomenų apie šią gautą paramą bei jos panaudojimą ataskaitos FR0478 formoje neteikia.

Juridiniai asmenys, kurie per kalendorinius metus LP įstatymo nustatyta tvarka yra gavę tik piniginių lėšų, sudarančių iki 2 procentų gyventojo pajamų mokesčio sumos,  didesnių kaip 12 MMA, galiojusių tų kalendorinių metų, kuriais gautos šios lėšos, sausio 1 d., dydis, t. y. piniginių lėšų, viršijančių šį dydį, ataskaitos FR0478 formoje turi pateikti informaciją apie šią gautą paramą, nurodydami jos bendrą vertę nuo pirmojo euro ir jos panaudojimą.

Jeigu paramos gavėjai, juridiniai asmenys, per kalendorinius metus LP įstatymo nustatyta tvarka yra gavę ne tik piniginių lėšų, sudarančių iki 2 procentų gyventojo pajamų mokesčio sumos, bet ir gavę / suteikę paramą piniginėmis lėšomis, paslaugomis ar materialinėmis vertybėmis, ir (arba) panaudoję ankstesnių laikotarpių paramos likutį (deklaruotą kaip gautą, bet nepanaudotą paramą), tai FR0478 formoje turi pateikti informaciją apie visą per kalendorinius metus gautą paramą, įskaitant ir pinigines lėšas, sudarančias iki 2 procentų gyventojo pajamų mokesčio sumos (nelyginant jos dydžio su 12 MMA) ir jos panaudojimą.

Ataskaitos FR0478 forma turi būti teikiama ir tuo atveju, kai per mokestinį laikotarpį parama nėra gaunama ir nėra suteikiama, tačiau yra panaudojamas ankstesnių laikotarpių paramos likutis.

Tradicinės religinės bendruomenės, bendrijos ir jų centrai neteikia informacijos apie anonimiškai ir bet kokiu būdu iš fizinių asmenų gautą paramą bei jos panaudojimą, todėl, jeigu tradicinės religinės bendruomenės paramą per kalendorinius metus gavo tik anonimiškai ir iš fizinių asmenų, jos ataskaitos FR0478 formos teikti neprivalo.

Ataskaitos FR0478 formoje neteikiama informacija apie gautus valstybės asignavimus ar biudžetinių įstaigų suteiktas lėšas, nes biudžetinės įstaigos negali būti paramos teikėjos. Taip pat šioje formoje nerodoma nulinės vertės parama.

Ataskaitos FR0478 formos priedai, kurių nereikia užpildyti, prie mokesčių administratoriui teikiamos šios ataskaitos formos nepridedami. Meno kūrėjai šios formos priedų neužpildo.

5.1. Ataskaitos FR0478 formos priedas FR0478A „Gauta parama iš Lietuvos Respublikos“ (toliau – FR0478A priedas) turi būti užpildomas, kai yra gauta parama iš Lietuvos Respublikos juridinių asmenų bei Lietuvoje veikiančių užsienio nuolatinių buveinių. Šiame priede pateikiama informacija apie iš Lietuvos Respublikos juridinių asmenų bei iš Lietuvoje veikiančių užsienio nuolatinių buveinių gautą paramą pagal kiekvieną paramos davėją, tačiau neįrašomi duomenys apie iš paramos teikėjų gautą paramą, kurios vertė mažesnė kaip vienas minimalus gyvenimo lygis (toliau – MGL) per metus, ir anonimiškai bei iš fizinių asmenų gautą paramą, nes ši informacija pateikiama ataskaitos FR0478 formos 7, 8, 9 ir 10 bei 20, 21, 22 ir 23 laukeliuose;

5.2. Ataskaitos FR0478 formos priedas FR0478B „Gauta parama iš užsienio“ (toliau – FR0478B priedas) turi būti užpildomas, kai yra gauta parama iš užsienio juridinių asmenų. Šiame priede pateikiami duomenys apie iš užsienio juridinių asmenų gautą paramą pagal kiekvieną paramos teikėją, tačiau priede neįrašomi duomenys apie iš paramos teikėjų gautą paramą, kurios vertė mažesnė kaip vienas MGL per metus, ir anonimiškai bei iš užsienio fizinių asmenų gautą paramą, nes ši informacija pateikiama ataskaitos FR0478 formos 14, 15, 16 ir 17 bei 20, 21, 22 ir 23 laukeliuose.

FR0478B priede neįrašoma parama, kurią kaip techninę pagalbą teikia užsienio valstybės ir tarptautinės organizacijos, finansuodamos mokymo, pažangios patirties perdavimo, gyvenimo bei verslo sąlygų, infrastruktūros gerinimo ir kitus projektus bei programas, pavyzdžiui, pagal Europos Sąjungos programas iš valstybės ar savivaldybės gauta dotacija;

5.3. Ataskaitos FR0478 formos priedas FR0478C „Suteikta parama Lietuvos Respublikoje“ (toliau – FR0478C priedas) turi būti užpildomas, kai parama skiriama Lietuvos Respublikoje, panaudojant gautą paramą, t. y. iš gautos paramos lėšų, įskaitant juridinių asmenų gautą paramą, sudarančią pajamų mokesčio dalį iki 2 procentų gyventojo pajamų mokesčio sumos. Šiame priede pateikiamos suteiktos paramos Lietuvos Respublikoje sumos pagal paramos dalykus (materialinės vertybės, piniginės lėšos, suteiktos paslaugos) ir bendra suteiktos paramos suma. Šiame priede neįrašomos vienam paramos gavėjui suteiktos paramos sumos, mažesnės kaip vienas MGL per metus;

5.4. Ataskaitos FR0478 formos priedas FR0478U „Suteikta parama užsienio juridiniams asmenims“ (toliau – FR0478U priedas) turi būti užpildomas, kai parama yra skiriama užsienio juridiniams asmenims, panaudojant gautą paramą, t. y. iš gautos paramos lėšų, įskaitant juridinių asmenų gautą paramą, sudarančią pajamų mokesčio dalį iki 2 procentų gyventojo pajamų mokesčio sumos. Šiame priede neįrašomos vienam paramos gavėjui suteiktos paramos sumos, mažesnės kaip vienas MGL per metus.

FR0478U priede pateikiama informacija apie paramos skyrimą konkretiems užsienio paramos gavėjams, nurodytiems taisyklių 4.2 papunktyje, t. y. EEE užsienio vienetams bei Sąraše nurodytoms užsienyje esančioms lietuvių bendruomenėms, kitoms lietuviškoms įstaigoms ar organizacijoms;

5.5. FR0478D priedas turi būti užpildomas, kai parama skiriama iš nuosavų lėšų Lietuvos Respublikoje. Šiame priede pateikiama informacija apie paramos skyrimą iš nuosavų lėšų konkretiems Lietuvos paramos gavėjams, įskaitant paramą, kurios vertė ne didesnė kaip vienas MGL per metus vienam paramos gavėjui;

5.6. FR0478E priedas turi būti užpildomas, kai parama skiriama iš nuosavų lėšų užsienio juridiniams asmenims, t. y. EEE užsienio vienetams bei Sąraše nurodytoms užsienyje esančioms lietuvių bendruomenėms, kitoms lietuviškoms įstaigoms ar organizacijoms, įskaitant paramą, kurios vertė ne didesnė kaip vienas MGL per metus vienam paramos gavėjui.“

2. Pakeičiu 20.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

20.1. 26 laukelyje įrašomas paramos likutis kalendorinių metų pradžioje (praėjusių kalendorinių metų ataskaitos FR0478 formos IV dalies 33 laukelio „Paramos likutis laikotarpio pabaigoje“ suma).

Meno kūrėjai tik nuo 2017 m. sausio 1 d. įgyja teisę gauti paramą, todėl jie, teikdami ataskaitos FR0478 formą už 2017 metus, 26 laukelyje turi įrašyti 0.

Juridinių asmenų duomenys apie iki 2016 m. gruodžio 31 d. gautas ir nepanaudotas pinigines lėšas, sudarančias iki 2 procentų gyventojo pajamų mokesčio, mokėtino pagal metinę pajamų mokesčio deklaraciją, sumos, ataskaitos FR0478 formoje už 2017 kalendorinius metus neteikiami;“.

3. Pakeičiu 26 punktą ir jį išdėstau taip:

26. Taisyklės taikomos 2017 metų ir vėlesnių ataskaitinių laikotarpių ataskaitų FR0477 formai ir FR0478 formai užpildyti.“

 

 

 

Viršininkė                                                                                                          Edita Janušienė