herbas_jb_sm.jpg

Joniškio rajono savivaldybės

Administracijos direktorius

 

Įsakymas

Dėl bešeimininkių ir bepriežiūrių gyvūnų laikinosios globos joniškio rajono savivaldybėje tvarkos aprašo

patvirtinimo

 

2015 m. balandžio 1 d. Nr. A-312

Joniškis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo 3 straipsnio 10 dalies 3 punktu, 13 straipsnio 1 dalimi, Gyvūnų laikymo savivaldybių teritorijų gyvenamosiose vietovėse tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2013 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. B1-336, 46 punktu ir Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.61 straipsniu,

tvirtinu Bešeimininkių ir bepriežiūrių gyvūnų laikinosios globos Joniškio rajono savivaldybėje tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

Administracijos direktorė                                                                         Edita Rudienė

 

PATVIRTINTA

Joniškio rajono savivaldybės

administracijos direktoriaus

2015 m. balandžio 1 d.įsakymu Nr. A-312

 

BEŠEIMININKIŲ IR BEPRIEŽIŪRIŲ GYVŪNŲ LAIKINOSIOS GLOBOS Joniškio rajono savivaldybėje TVARKOS APRAŠAS

 

IBENDROSIOS NUOSTATOS

 

 

1Bešeimininkių ir bepriežiūrių gyvūnų laikinosios globos Joniškio rajono savivaldybėje tvarkos aprašas (toliau – aprašas) nustato reikalavimus, keliamus bešeimininkiams ir bepriežiūriams (toliau – beglobis) gyvūnams surinkti ir globoti, gyvūnų savininkų, gyvūnų globėjų teises, pareigas ir atsakomybę. Aprašo reikalavimų privalo laikytis visi fiziniai ir juridiniai asmenys.

2Aprašas parengtas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymu, Veterinarijos reikalavimais gyvūnų globėjams ir globos namams, patvirtintais Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr. B1-486 (toliau – Veterinarijos reikalavimai), Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – Civilinis kodeksas) 4.61 straipsniu, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais gyvūnų priežiūrą ir beglobių gyvūnų laikinąją globą.

3Apraše vartojamos sąvokos yra suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos galiojančiuose teisės aktuose.

 

II.   LAIKINOJI GYVŪNŲ GLOBA

 

4Beglobių gyvūnų laikinosios globos paslaugas teikia bendrovė (toliau – laikinasis gyvūnų globėjas) su kuria Joniškio rajono savivaldybės (toliau – savivaldybė) administracija sudaro laikinosios globos savivaldybės teritorijoje paslaugų teikimo sutartį.

5Beglobiai gyvūnai, apie kuriuos savivaldybės administracijai praneša juos pastebėję ir (ar) sulaikę asmenys, perduodami:

5.1. laikinajam gyvūnų globėjui;

5.2. gyvūną sulaikiusiam ir sutinkančiam jį išlaikyti asmeniui;

5.3. artimiausiam žemės ūkio veikla užsiimančiam ir tinkamai gyvūną (darbinis gyvulys ar galvijas ir (ar) jo prieauglis) išlaikyti galinčiam asmeniui;

5.4. gyvūnų globa besirūpinančioms visuomeninėms organizacijoms, įstatymų nustatyta tvarka globojančioms bepriežiūrius ir bešeimininkius gyvūnus;

5.5. sugavus išoriniu žymeniu (pašalintas 1 cm kairės ausies kaušelio) paženklintą gyvūnų globos organizacijų rengiamų bešeimininkių kačių populiacijos mažinimo programų metu kastruotą sergančią katę, ji turi būti perduodama šio aprašo 5.1 ir 5.4 punktuose nurodytiems globėjams. Sugautos išoriniu žymeniu paženklintos sveikos katės nedelsiant paleidžiamos.

6.  Pasibaigus Civilinio kodekso 4.61 straipsnio 3 dalyje nurodytam terminui ir nepaaiškėjus gyvūno savininkui, gyvūnas neatlygintinai tampa jį išlaikiusio asmens nuosavybe.

7.  Fiziniai ir juridiniai asmenys, pastebėję nugaišusių gyvūnų lavonus, nedelsdami informuoja laikinąjį gyvūnų globėją.

 

IIIASMENŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 

8.  Naminio gyvūno savininkas privalo:

8.1. dingus naminiam gyvūnui, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas informuoti laikinąjį gyvūnų globėją;

8.2. gyvūnui atsiradus, atlyginti išlaikiusiam gyvūną asmeniui arba laikinajam gyvūnų globėjui visas išlaikymo išlaidas, įskaitant naudą, gautą iš naudojimosi juo;

8.3. nebegalintis suteikti savo augintiniui reikiamos priežiūros:

8.3.1.   ieškoti gyvūnui kito šeimininko;

8.3.2.   perduoti gyvūną gyvūnų globa besirūpinančioms visuomeninėms organizacijoms, laikinajam gyvūnų globėjui, nurodydamas raštu gyvūno atsisakymo priežastis.

9.    Naminio gyvūno savininkas, išnaudojęs visas galimybes perduoti gyvūną augintinį kitam savininkui ir išsaugoti jo gyvybę, gali:

9.1.    kreiptis į veterinarijos gydytoją dėl gyvūno nugaišinimo;

9.2.    gyvūno augintinio gaišenas pristatyti į laikinojo gyvūnų globėjo gyvūnų globos namus;

9.3.    sveikiems sterilizuotiems ir pažymėtiems gyvūnams (šunims ir katėms) draudžiama atlikti eutanaziją. Gyvūnai turi būti atiduoti naujai surastiems šeimininkams be papildomo užmokesčio.

10.  Laikinasis gyvūnų globėjas privalo:

10.1.    turėti patalpas (toliau – Gyvūnų globos namai), atitinkančias teisės aktuose nustatytus reikalavimus, galiojančius dokumentus, leidžiančius vykdyti šią veiklą;

10.2.    vykdyti šias paslaugas:

10.2.1. gaudyti beglobius gyvūnus, surinkti iš juos sulaikiusių asmenų pagal savivaldybės administracijos, Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato, kitų tarnybų pranešimus, transportuoti gyvūnus į Gyvūnų globos namus laikinai globoti;

10.2.2. užtikrinti, kad visi gyvūnai, patekę į beglobių naminių ir laukinių gyvūnų gaudymo, karantinavimo tarnybą, per 24 val. būtų apžiūrėti veterinarijos gydytojo;

10.2.3. užtikrinti, kad apie sugautus gyvūnus, kurie yra su registravimo ar atpažinimo ženklais (žetonu, antkakliu, mikroschema), būtų pranešta savininkui;

10.2.4. surinkti gyvūnų gaišenas ir jas utilizuoti (perduoti gaišenas tvarkančiai įmonei);

10.2.5. informuoti per 5 dienas visuomenę laikinojo gyvūnų globėjo interneto svetainėje,  apie gyvūnus, patekusius į Gyvūnų globos namus;

10.2.6. tvarkyti beglobių gyvūnų apskaitą (pildyti nustatytos formos Beglobių gyvūnų registracijos žurnalą (priedas), kitus žurnalus, nustatytus Veterinarijos reikalavimuose;

10.2.7. užtikrinti, kad gyvūnai, apkandžioję kitus gyvūnus ar žmones bei įtariami sergantys pasiutlige, būtų 14 parų karantinuojami atskiroje patalpoje izoliuotuose narvuose. Veterinarijos specialistas privalo stebėti, ar pasireiškia pasiutligės požymiai. Po nustatyto termino gyvūnui, kuriam pasiutligės diagnozė nenustatyta, gali būti atlikta eutanazija, gyvūnas gali būti grąžintas savininkui arba jam surandamas naujas šeimininkas. Įtariami sergantys pasiutlige gyvūnai, kritę karantinuojat, pristatomi tyrimui į laboratoriją pagal Veterinarijos reikalavimus;

10.2.8. užtikrinti, kad nugaišę gyvūnai, surinktos gyvūnų gaišenos ir gyvūnai po eutanazijos būtų nedelsiant utilizuojami arba patalpinami į šaldymo įrenginius ir po to utilizuojami;

10.2.9. užtikrinti, kad apie sugautus gyvūnus, kurių savininkų neįmanoma nustatyti, bus paskelbta laikinojo gyvūnų globėjo interneto svetainėje, įdėtos jų nuotraukos;

10.3. laikytis Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo 15 straipsnyje ir kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose gyvūnų gerovę ir apsaugą, nurodytų reikalavimų.

11.  Veterinarijos gydytojo nugaišinti ar patys nugaišę gyvūnai iš gyvūnų savininkų Gyvūnų globos namuose priimami nemokamai.

12.  Neįgaliesiems, pensinio amžiaus asmenims, perduodant savo augintinius ir nugaišintus gyvūnus laikinajam gyvūnų globėjui, mokėti nereikia.

13.  Laikinasis gyvūnų globėjas gali:

13.1.  sutartyje numatytas paslaugas atlikti savo medžiagomis, priemonėmis ir rizika;

13.2.  nugaišinti beglobius gyvūnus, jei šie:

13.2.1. nepagydomai serga, kenčia skausmą, nusenę, agresyvūs;

13.2.2. pasibaigus Civilinio kodekso 4.61 straipsnio 3 dalyje nurodytam terminui ir nesuradus gyvūno savininko ar naujo gyvūno globėjo;

13.3.  priimti gyvūnus, kurių globos atsisako gyvūnų savininkai (neįgalūs, pensinio amžiaus asmenys), negalintys toliau pasirūpinti savo augintinio priežiūra;

13.4.  surasti beglobiui darbiniam gyvuliui ar galvijui ir (ar) jo prieaugliui laikinąjį globėją, nurodytą aprašo 5.3 punkte.

 

IVATSAKOMYBĖ

 

14.  Draudžiama šerti beglobius gyvūnus bendrojo naudojimo patalpose, daugiabučių namų balkonuose, mėtyti maistą iš balkono, per langus. Beglobiai gyvūnai šeriami atokiau nuo gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų. Asmuo, pašėręs gyvūnus, privalo surinkti pašaro likučius, indus, gyvūnų ekskrementus, kitas šiukšles.

15.  Sąmoningas gyvūnų padarymas bešeimininkiais ar bepriežiūriais gyvūnais, veiksmai, sukeliantys gyvūnų žūtį, skausmą, kančią, pavojų gyvūnų sveikatai ar gyvybei, išskyrus teisės aktuose nustatytus atvejus, laikomi žiauriu elgesiu su gyvūnais.

16.  Asmenys, pažeidę Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

V.   BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

17.  Asmuo, priglaudęs bepriežiūrį ar bešeimininkį gyvūną, ne vėliau kaip per 3 dienas turi pranešti apie tokį gyvūną policijai ir (ar) gyvūnų laikinajam gyvūnų globėjui.

18.  Eutanazija gyvūnams atliekama vadovaujantis Veterinarijos reikalavimais.

19.  Draudžiama benamius gyvūnus naudoti tyrimo ir mokymo tikslams, naikinti jų nesugavus, išskyrus tuos atvejus, kai kyla epizootijos pavojus.

 

_______________________

 

Bešeimininkių ir bepriežiūrių gyvūnų laikinosios globos Joniškio rajono savivaldybėje tvarkos aprašo

priedas 

 

 

Beglobių gyvūnų registracijos Joniškio rajono savivaldybėje apskaitos žurnalas

 

Eil. Nr.

Data

Asmuo, pateikęs informaciją apie beglobį gyvūną

Šuo, katė ar kitas gyvūnas

Prašyta beglobius gyvūnus vnt.

Beglobiai gyvūnai perduoti vnt.

Pastabos

(nurodyti kito globėjo (12 st.), vardą, pavardę, visuomeninės Gyvūnų globos organizacijos (13 st.). pavadinimą

Vardas ir pavardė

Adresas

Telefonas

sugauti pastebėtus

teritorijoje

paimti  iš gyvūną sulaikiusio asmens

surinkti gaišenas

paimti iš gyvūno savininko, savininkui raštu atsisakius

atsisakymo priežastys

kitam globėjui

visuomeninei gyvūnų

globos organizacijai

laikinajam globėjui

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Iš viso

x

x

x

x

x

x

x

Pastabos:

1. Lentelė pildoma ir ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus iki kito mėnesio 4 d. elektroniniu paštu ar raštu pateikiama Joniškio rajono savivaldybės administracijos Infrastruktūros skyriaus Viešosios tvarkos poskyriui.

2. Sumuojami stulpeliai, pažymėti „x“.

 

_______________________________________                _______________________                 ______________________________________

(Įgalioto asmens pareigos)                                                                              (parašas, data)                                                         (vardas ir pavardė)