VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL KELIONIŲ ORGANIZATORIŲ RIZIKINGUMO LYGIO NUSTATYMO

IR RIZIKŲ VALDYMO PRIEMONIŲ TAIKYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2019 m. sausio 10 d. Nr. 1-16

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 1333 „Dėl Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nuostatų patvirtinimo”, 9.1.2. punktu:

1. T v i r t i n u Kelionių organizatorių rizikingumo lygio nustatymo ir rizikų valdymo priemonių taikymo tvarkos aprašą (pridedama).

2. P a v e d u Vidaus administravimo skyriui paskelbti šį įsakymą Teisės aktų registre.

 

 

 

Direktorė                                                                                                                     Neringa Ulbaitė

 

PATVIRTINTA

Valstybinės vartotojų teisių

apsaugos tarnybos direktoriaus

2019 m. sausio 10 d. įsakymu Nr. 1-16

 

KELIONIŲ ORGANIZATORIŲ RIZIKINGUMO LYGIO NUSTATYMO

IR RIZIKŲ VALDYMO PRIEMONIŲ TAIKYMO

TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Kelionių organizatorių rizikingumo lygio nustatymo ir rizikų valdymo priemonių taikymo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato kelionių organizatorių rizikų veiksnius, rizikingumo lygio nustatymo tvarką, rizikų valdymo priemonių taikymo tvarką.

2. Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (toliau – tarnyba), vadovaudamasis Aprašu ir atsižvelgdamas į Tarnybos naudojamoje kelionių organizatorių rizikų vertinimo skaičiuoklėje (toliau – Rizikų vertinimo skaičiuoklė) sukauptus duomenis, vykdo kelionių organizatorių priežiūrą identifikuodamas rizikas, susijusias su žalos arba pavojaus Tarnybos saugomiems turistų turtiniams interesams ir turistų teisėms atsiradimu, priskirdamas kelionių organizatorius tam tikram rizikingumo lygiui, parinkdamas rizikų valdymo priemones, siekiant rizikas pašalinti ar sumažinti, o kelionių organizatoriai, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos turizmo įstatymo (toliau – Turizmo įstatymas), Aprašo ir Tarnybos direktoriaus įsakymu patvirtintų Kelionių organizatoriaus, turizmo paslaugų rinkinio pardavėjo, kelionių pardavimo agento ataskaitų AT01 ir AT02 formų pildymo ir teikimo taisyklių (toliau – Taisyklės) nuostatomis, teikia informaciją ir dokumentus, reikalingus kelionių organizatorių priežiūrai vykdyti.

3. Apraše vartojamos sąvokos:

3.1. EBITDA – pelnas, kurį apskaičiuojant neatimamos palūkanų, pelno mokesčio, nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos.

3.2. Finansinės būklės pablogėjimas – kelionių organizatoriaus finansinės būklės neigiami pokyčiai, kurie gali lemti, kad kelionių organizatorius nesugebės įvykdyti prisiimtų įsipareigojimų.

3.3. Kelionių organizatoriaus finansinė rizika (toliau – finansinė rizika) – grėsmė, kad įvykis, veiksmas arba aplinkybė neigiamai paveiks kelionių organizatoriaus tikslų, susijusių su jo finansine veikla, pasiekimą, o tai gali lemti kelionių organizatoriaus nesugebėjimą vykdyti finansinių įsipareigojimų.

3.4. Kelionių organizatoriaus priežiūra – besitęsiantis duomenų rinkimo ir jų analizės procesas, kurio metu prižiūrima kelionių organizatoriaus vykdoma veikla, atsižvelgiant į jo prisiimtus įsipareigojimus turistams ir siekiamus rezultatus, ir kurio rezultatų pagrindu nustatomas tam tikras kelionių organizatoriaus rizikingumo lygis.

3.5. Kelionių organizatoriaus veiklos rizika – grėsmė, kad įvykis, veiksmas arba aplinkybė neigiamai paveiks kelionių organizatoriaus tikslų, susijusių su vidaus kontrolės ir veiklos procedūromis, pasiekimą, o tai gali lemti kelionių organizatoriaus nesugebėjimą užtikrinti turistų teisių.

3.6. Rizika – grėsmė, kad tam tikras įvykis, veiksmas arba aplinkybė, darantys įtaką kelionių organizatoriaus veiklai, gali sukelti žalą arba pavojų turistų turtinių interesų ir teisių užtikrinimui.

3.7. Rizikingumo lygisrizikos veiksnių dydžių reikšmių visuma, pagal kurią kelionių organizatoriui nustatomi šie rizikingumo lygiai:

3.7.1. žemas rizikingumo lygis, kai bendras rizikingumo balų skaičius yra mažesnis arba lygus 20 balų – kelionių organizatorius nerizikingas (arba jo rizikingumo tikimybė labai maža), tačiau vykdoma tolesnė jo priežiūra ir, jei reikalinga, taikomos rizikų valdymo priemonės;

3.7.2. vidutinis rizikingumo lygis, kai bendras rizikingumo balų skaičius yra didesnis nei nuo 20, bet mažesnis nei 100 balų – kelionių organizatorius gali tapti rizikingas, vykdoma tolesnė jo priežiūra ir, jei reikalinga, taikomos rizikų valdymo priemonės;

3.7.3. aukštas rizikingumo lygis, kai bendras rizikingumo balų skaičius yra lygus 100 balų – kelionių organizatorius rizikingas, vykdoma tolesnė jo priežiūra ir jam taikomos rizikų valdymo priemonės.

3.8. Rizikos veiksnio reikšmė – Tarnybos Rizikų vertinimo skaičiuoklėje naudojamas santykinis ar absoliutus dydis, skirtas kelionių organizatorių rizikingumo lygiui nustatyti.

3.9. Rizikos veiksnys – rodiklis, kuris lemia rizikos atsiradimą ir (arba) daro įtaką jos atsiradimui.

3.10. Rizikos vertinimas – kiekybinių ir kokybinių rizikos veiksnių reikšmių, susijusių su konkrečia situacija ir atpažinta grėsme, nustatymas, rizikos veiksnių identifikavimas, kelionių organizatorių ir jų veiklos sričių rizikingumo vertinimas, kelionių organizatorių priskyrimas rizikingumo lygiui.

3.11. Rizikų valdymas – procesas, per kurį pagal rizikų vertinimo rezultatus parenkamos ir įgyvendinamos kelionių organizatorių rizikų valdymo priemonės, skirtos prevencijai užtikrinti, tai yra rizikos pasireiškimo tikimybei ir (arba) poveikiui sumažinti.

3.12. Rizikų valdymo priemonės – poveikio priemonės, kuriomis siekiama valdyti kelionių organizatorių rizikas, susijusias su žalos arba pavojaus Tarnybos saugomiems turistų turtiniams interesams ir turistų teisėms atsiradimu.

3.13. Rizikų vertinimo skaičiuoklė – Tarnybos naudojama taikomoji skaičiavimo programa, padedanti identifikuoti rizikas, susijusias su žalos arba pavojaus Tarnybos saugomiems turistų turtiniams interesams ir turistų teisėms atsiradimu, ir nustatyti kelionių organizatorių rizikingumo lygį.

3.14. Veiklos efektyvumas – kelionių organizatoriaus vykdomos veiklos veiksmingumas, susijęs su jo valdymo, administraciniais ir kitais gebėjimais, kvalifikacija, priemonėmis ir žiniomis, būtinomis tikslams ir numatytiems rezultatams pasiekti.

3.15. Kitos Apraše vartojamos sąvokos atitinka Turizmo įstatyme ir Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme vartojamas sąvokas.

 

II SKYRIUS

RIZIKINGUMO LYGIO NUSTATYMAS

 

4. Nustatant kelionių organizatorių rizikingumo lygį, vertinami:

4.1. kelionių organizatoriaus finansinės rizikos veiksniai;

 

1 lentelė. Kelionių organizatoriaus finansinės rizikos veiksniai

Eil. Nr.

Rizikos veiksnys

Rizikos veiksnio aprašymas

1.

Likvidumas

rizikos veiksnys, rodantis kelionių organizatoriaus gebėjimą apmokėti trumpalaikes (iki vienerių metų) skolas

2.

Kritinis likvidumas

rizikos veiksnys, rodantis kelionių organizatoriaus gebėjimą apmokėti trumpalaikes skolas naudojant likvidų turtą

3.

Debitorinio įsiskolinimo apyvartumas

rizikos veiksnys, rodantis, kelių dienų kelionių organizatoriaus pardavimai atitinka gautinų iš pirkėjų sumų dydį

4.

Kreditorinio įsiskolinimo apyvartumas

rizikos veiksnys, rodantis, kelių dienų kelionių organizatoriaus teikiamų paslaugų savikainos išlaidos atitinka mokėtinų tiekėjams sumų dydį

5.

Tiekėjams sumokėtų avansų apyvartumas

rizikos veiksnys, rodantis, kelių dienų kelionių organizatoriaus organizuotų turistinių kelionių savikainos išlaidos atitinka tiekėjams sumokėtų avansų dydį

6.

Iš pirkėjų gautų avansų apyvartumas

rizikos veiksnys, rodantis, kelių dienų kelionių organizatoriaus pardavimai atitinka iš pirkėjų gautų avansų dydį

7.

Mokumas

rizikos veiksnys, leidžiantis įvertinti, ar kelionių organizatorius veikia pakankamai pelningai, kad įvykdytų įsipareigojimus

8.

Skolos santykis su EBITDA

rizikos veiksnys, leidžiantis įvertinti kelionių organizatoriaus gebėjimą padengti finansines skolas

9.

Įsiskolinimas

rizikos veiksnys, leidžiantis įvertinti kelionių organizatoriaus veiklos finansavimo struktūrą

10.

Kapitalo struktūra

rizikos veiksnys, rodantis, kokią viso kelionių organizatoriaus turto dalį sudaro kelionių organizatoriaus dalyvių lėšos

11.

Nuosavo kapitalo pakankamumas

rizikos veiksnys, rodantis, ar kelionių organizatorius laikosi Turizmo įstatymo nustatyto reikalavimo, kad kelionių organizatoriaus nuosavas kapitalas turi būti didesnis negu 1/2 įstatuose nurodyto įstatinio kapitalo dydžio

12.

Per paskutinį pasibaigusį ketvirtį sudarytų organizuotų turistinių kelionių sutarčių marža

rizikos veiksnys, rodantis per paskutinį pasibaigusį ketvirtį  sudarytų organizuotų turistinių kelionių sutarčių pelningumo dydį

13.

Bendrojo pelno marža

rizikos veiksnys, rodantis, kokia dalis pajamų lieka po tiesioginių savikainos kaštų

14.

EBITDA marža

rizikos veiksnys, rodantis kelionių organizatoriaus veiklos pelningumą, kurį apskaičiuojant neatimamos palūkanų, pelno mokesčio, nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos

15.

Grynojo pelno marža

rizikos veiksnys, rodantis kelionių organizatoriaus grynąjį pelningumą po visų sąnaudų

16.

Gautų metinių įplaukų ir pajamų santykis

rizikos veiksnys, rodantis, ar kelionių organizatoriaus pajamos didėja ar mažėja; greitas pajamų mažėjimas gali rodyti padidėjusią riziką dėl įsipareigojimų nevykdymo

17.

Prisiimtų įsipareigojimų ir iš pirkėjų gautų avansų santykis

rizikos veiksnys, rodantis, ar kelionių organizatorius teisingai apskaito iš pirkėjų gautus avansus

18.

Faktinio ir minimalaus reikalaujamo prievolių užtikrinimo dydžio santykis

rizikos veiksnys, rodantis kelionių organizatoriaus prievolių įvykdymo užtikrinimo sumos santykį su Turizmo įstatyme nustatytu minimaliu prievolių įvykdymo užtikrinimo dydžiu

19.

Prievolių įvykdymo užtikrinimo galiojimo terminas

rizikos veiksnys, rodantis, kiek dienų galioja prievolių įvykdymo užtikrinimas

20.

Pardavimų susijusioms šalims (kaip tai suprantama Tarptautiniuose apskaitos standartuose, priimtuose 2002 m. liepos 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1606/2002 dėl tarptautinių apskaitos standartų taikymo (OL 2002 L 243, p.1) (toliau – Tarptautiniai apskaitos standartai) santykis su visomis kelionių organizatoriaus pajamomis

rizikos veiksnys, rodantis, kokią dalį pardavimų sudaro pardavimai susijusioms šalims; tai yra papildoma rizika, nes kelionių organizatorius su susijusiomis šalimis paslaugas gali teikti ne rinkos sąlygomis

21.

Gautinų sumų, susijusių šalių avansų ir suteiktų susijusioms šalims paskolų santykis (kaip tai suprantama Tarptautiniuose apskaitos standartuose) su visu kelionių organizatoriaus turtu

rizikos veiksnys, rodantis, kokią dalį kelionių organizatoriaus turto sudaro susijusių šalių įsipareigojimai

22.

Mokėtinų sumų, susijusių šalių avansų ir gautų iš susijusių šalių paskolų (kaip tai suprantama Tarptautiniuose apskaitos standartuose) santykis su visais kelionių organizatoriaus įsipareigojimais

rizikos veiksnys, rodantis, kokią dalį kelionių organizatoriaus įsipareigojimų sudaro įsipareigojimai susijusioms šalims

 

4.2. kelionių organizatoriaus veiklos rizikos veiksniai.

 

2 lentelė. Kelionių organizatoriaus veiklos rizikos veiksniai

Eil.

Nr.

Rizikos veiksnys

Rizikos veiksnio aprašymas

1.

Kelionių organizatoriaus dalyvių ir (arba) savininkų kaita

rizikos veiksnys, rodantis, kiek kartų per pastaruosius 12 mėnesių keitėsi kelionių organizatoriaus dalyviai ir (arba) savininkai

2.

Kelionių organizatoriui nustatytų informacijos Tarnybai teikimo terminų laikymasis

rizikos veiksnys, rodantis, kiek kartų per pastaruosius 12 mėnesių pažeistas informacijos pateikimo Tarnybai terminas

3.

Kelionių organizatoriaus – fizinio asmens ar juridinio asmens atstovų, nurodytų Turizmo įstatymo 8 straipsnio 2 dalyje, reputacija

rizikos veiksnys, rodantis, ar kelionių organizatorius – fizinis asmuo ar juridinio asmens atstovai yra nepriekaištingos reputacijos

4.

Kelionių organizatoriaus kapitalo kilmė

rizikos veiksnys, rodantis, kokia yra juridinių arba fizinių asmenų kapitalo registracijos vieta (Europos Sąjunga, trečiųjų valstybių arba tikslinės teritorijos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatyme)

 

III SKYRIUS

KELIONIŲ ORGANIZATORIŲ PRIEŽIŪROS VYKDYMAS

 

5. Kelionių organizatorių priežiūrą vykdo Tarnybos Turizmo rinkos priežiūros skyriaus valstybės tarnautojai (toliau – Tarnybos valstybės tarnautojai), kuriems pavesta atlikti tokias funkcijas ir kurie yra pasirašę konfidencialumo pasižadėjimą (priedas).

6. Tarnyba, vykdydama priežiūrą:

6.1. nustato kelionių organizatoriaus rizikingumo lygį pagrindžiančius algoritmus, vertes, reikšmes, svorius, rėžius, formules, prielaidas ir duomenis;

6.2. suveda į Rizikų vertinimo skaičiuoklę kelionių organizatorių pateiktus duomenis, apskaičiuoja rizikos veiksnių reikšmes, analizuodamas į Rizikų vertinimo skaičiuoklę suvestus duomenis, priskiria kelionių organizatorių prie žemo, vidutinio arba aukšto rizikingumo lygio ir parenka kelionių organizatoriui rizikų valdymo priemones.

7. Rizikų vertinimo skaičiuoklėje Tarnyba kaupia kelionių organizatorių pateiktų kelionių organizatorių ataskaitų (toliau – ataskaitos), nurodytų Turizmo įstatymo 7 straipsnio 2 dalies 5 ir 7 punktuose, duomenis.

8. Ataskaitos Tarnybai teikiamos ir jų duomenys tikslinami Taisyklių nustatyta tvarka.

9. Ataskaitų duomenys į Rizikų vertinimo skaičiuoklę, suvedami, peržiūrimi ir visi šiems duomenims įvertinti reikalingi Aprašo 6.2 punkte nurodyti veiksmai atliekami ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo ataskaitų pateikimo termino pabaigos.

Šio punkto pirmoje dalyje nurodytas terminas gali būti pratęstas iki 5 darbo dienų, jeigu Tarnyba Taisyklėse nurodytais atvejais kreipiasi į kelionių organizatorių dėl ataskaitoje nurodytų duomenų patikslinimo.

10. Kelionių organizatorių priežiūrai vykdyti gauti duomenys tvarkomi teisės aktų nustatyta tvarka ir viešai neskelbiami.

 

IV SKYRIUS

RIZIKŲ VALDYMO PRIEMONĖS

 

11. Tarnyba, kelionių organizatoriui nustačiusi žemą, vidutinį arba aukštą rizikingumo lygį parenka Aprašo 12–14 punktuose nurodytas rizikų valdymo priemones.

12. Kelionių organizatoriams, kuriems nustatytas žemas rizikingumo lygis, taikomos Aprašo 3 lentelėje nurodytos rizikų valdymo priemonės.

 

3 lentelė. Rizikų valdymo priemonės, taikomos esant žemam kelionių organizatorių rizikingumo lygiui

Eil.

Nr.

Priemonė

Priemonės paaiškinimas

1.

Konsultavimas

Kelionių organizatorių, kuriam nustatomas žemas rizikingumo lygis, tačiau pastebimi rizikos veiksnių pokyčiai, didinantys kelionių organizatoriaus rizikos galimybę, Tarnyba konsultuoja elektroninėmis ryšio priemonėmis, žodžiu ir (arba) raštu.

2.

Papildomos informacijos prašymas ir įvertinimas

Kreipimasis į kelionių organizatorių elektroninėmis ryšio priemonėmis, žodžiu ir (arba) raštu, siekiant nustatyti tikslias rizikingumo priežastis, kai jos nėra visiškai aiškios atlikus kelionių organizatoriaus rizikos vertinimo procedūras.

 

13. Kelionių organizatoriams, kuriems nustatytas vidutinis rizikingumo lygis, taikomos Aprašo 4 lentelėje nurodytos rizikų valdymo priemonės.

 

4 lentelė. Rizikų valdymo priemonės, taikomos esant vidutiniam kelionių organizatoriaus rizikingumo lygiui

Eil.

Nr.

Priemonė

Priemonės paaiškinimas

1.

Konsultavimas

Kelionių organizatorių, kuriam nustatomas vidutinis rizikingumo lygis, Tarnyba konsultuoja elektroninėmis ryšio priemonėmis, žodžiu ir (arba) raštu.

2.

Papildomos informacijos prašymas ir įvertinimas

Kreipimasis į kelionių organizatorių elektroninėmis ryšio priemonėmis, žodžiu ir (arba) raštu, siekiant nustatyti tikslias rizikingumo priežastis, kai jos nėra visiškai aiškios atlikus kelionių organizatoriaus rizikos vertinimo procedūras.

3.

Kelionių organizatoriaus veiklos neplaninis patikrinimas

Kelionių organizatoriui nustačius vidutinį rizikingumo lygį, gali būti atliekamas tokio kelionių organizatoriaus veiklos neplaninis patikrinimas.

 

14. Kelionių organizatoriams, kuriems nustatytas aukštas rizikingumo lygis, taikomos Aprašo 5 lentelėje nurodytos rizikų valdymo priemonės.

 

5 lentelė. Rizikų valdymo priemonės, taikomos esant aukštam kelionių organizatoriaus rizikingumo lygiui

Eil.

Nr.

Priemonė

Priemonės paaiškinimas

1.

Papildomos informacijos prašymas ir įvertinimas

Kreipimasis į kelionių organizatorių elektroninėmis ryšio priemonėmis, žodžiu ir (arba) raštu, siekiant nustatyti tikslias rizikingumo priežastis, kai jos nėra visiškai aiškios atlikus kelionių organizatoriaus rizikos vertinimo procedūras.

2.

Kelionių organizatoriaus veiklos neplaninis patikrinimas

Kelionių organizatoriui nustačius aukštą rizikingumo lygį, gali būti atliekamas tokio kelionių organizatoriaus veiklos neplaninis patikrinimas.

3.

Įspėjimas

Kelionių organizatorius raštu įspėjamas (Turizmo įstatymo 11 straipsnio 1 dalis) dėl galimo kelionių organizatoriaus pažymėjimo galiojimo panaikinimo, neįvykdžius Turizmo įstatymo 7 straipsnio 2 dalies 11 punkte nustatytų reikalavimų.

4.

Kelionių organizatoriaus pažymėjimo galiojimo sustabdymas

Kelionių organizatoriaus pažymėjimo galiojimas sustabdomas iki 10 darbo dienų Turizmo įstatymo 10 straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais.

 

5.

Kelionių organizatoriaus pažymėjimo galiojimo panaikinimas

Kelionių organizatoriaus pažymėjimo galiojimas panaikinamas Turizmo įstatymo 11 straipsnio 2 dalyje nurodytais atvejais.

6.

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse numatytų administracinių nuobaudų skyrimas

Atliekamas administracinio nusižengimo tyrimas ir kelionių organizatoriui skiriama Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 128 straipsnyje numatyta administracinė nuobauda.

 

V SKYRIUS

RIZIKŲ VALDYMO PRIEMONIŲ TAIKYMAS

 

15. Kelionių organizatorių rizikų vertinimą atlikę Tarnybos valstybės tarnautojai Tarnybos Turizmo rinkos priežiūros skyriaus vedėjui pateikia Kelionių organizatorių rizikų vertinimo aktą, kuriame nurodo: ataskaitas pateikusius ir nepateikusius kelionių organizatorius, nustatytas rizikas didinančias aplinkybes ir neatitikimus teisės aktų reikalavimams, siūlymus dėl Aprašo IV skyriuje nurodytų rizikų valdymo priemonių taikymo.

16. Turizmo rinkos priežiūros skyriaus vedėjas per 3 darbo dienas nuo Kelionių organizatorių rizikų vertinimo akto gavimo dienos priima sprendimą dėl siūlomų rizikų valdymo priemonių taikymo ir, jei reikalinga, inicijuoja kelionių organizatoriaus (-ių) veiklos neplaninį (-ius) patikrinimą (-us) Tarnybos direktoriaus įsakymu patvirtintų Turizmo paslaugų teikėjų veiklos neplaninių patikrinimų, vykdant turizmo rinkos priežiūrą, taisyklių nustatyta tvarka.

17. Kelionių organizatoriaus priežiūros metu nustačius administracinio nusižengimo požymius, įgaliotas Tarnybos valstybės tarnautojas atlieka administracinio nusižengimo tyrimą, surašo administracinio nusižengimo protokolą ir atlieka kitus susijusius veiksmus, vadovaudamasis Administracinių nusižengimų kodekso ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 22 d. nutarimo Nr. 640 „Dėl Administracinio nusižengimo protokolo, nutarimo administracinio nusižengimo byloje, nutarimo dėl administracinio nusižengimo, kai protokolas nesurašomas, formų ir jų pildymo taisyklių patvirtinimo“ nuostatomis.

18. Kelionių organizatoriaus pažymėjimo galiojimas sustabdomas, panaikinamas vadovaujantis Ūkio ministro įsakymu patvirtinta Kelionių organizatoriaus pažymėjimo išdavimo, kelionių organizatoriaus pažymėjimo galiojimo sustabdymo, sustabdymo pratęsimo, sustabdymo panaikinimo, kelionių organizatoriaus pažymėjimo galiojimo panaikinimo tvarka.

______________

 

Kelionių organizatorių rizikingumo lygio

nustatymo ir rizikų valdymo priemonių

taikymo tvarkos aprašo

priedas

 

(Konfidencialumo pasižadėjimo forma)

______________________________________________

(įstaigos pavadinimas)

______________________________________________

(pareigos)

______________________________________________

(vardas ir pavardė)

 

KONFIDENCIALUMO PASIŽADĖJIMAS

 

20____ m. ______________ d.

Vilnius

 

Būdamas Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos (toliau – Tarnyba) Turizmo rinkos priežiūros skyriaus valstybės tarnautoju, kuriam pavesta vykdyti kelionių organizatorių veiklos priežiūrą, nustatyti kelionių organizatorių rizikingumą:

1. Pasižadu:

1.1. saugoti ir tik Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais tikslais, atvejais ir tvarka naudoti konfidencialią informaciją, kuri man taps žinoma, atliekant kelionių organizatorių priežiūrą;

1.2. man patikėtus dokumentus, kuriuose yra konfidenciali informacija, saugoti tokiu būdu, kad tretieji asmenys neturėtų galimybės su jais susipažinti ar pasinaudoti;

1.3. neatskleisti, neperduoti ir nesudaryti sąlygų susipažinti su konfidencialia informacija nei vienam asmeniui, kuris nėra įgaliotas naudotis šia informacija tiek Tarnybos viduje, tiek už jo ribų;

1.4. nenaudoti konfidencialios informacijos tikslais, nesuderinamais su šios informacijos teikimo paskirtimi.

2. Man išaiškinta, kad:

2.1. konfidencialią informaciją (pateiktą žodžiu, raštu, elektroninėmis ar kitomis komunikacijos priemonėmis, ar fiksuotą informacijos laikmenose) sudaro:

2.1.1. kelionių organizatorių:

2.1.1.1. finansiniai duomenys;

2.1.1.2. vidiniai veiklos dokumentai (išskyrus dokumentus, kurių turinys nulemia jų viešą naudojimą);

2.1.1.3. organizuotos turistinės kelionės sutartys ar su turizmo paslaugų teikimu susijusios sutartys;

2.1.1.4. darbuotojų darbo sutartys;

2.1.2. kelionių organizatorių pateikti į Rizikų vertinimo skaičiuoklę suvesti duomenys;

2.1.3. kita informacija, susijusi su kelionių organizatorių pateiktais duomenimis, jeigu jos atskleidimas prieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams, daro nuostolių teisėtiems komerciniams interesams arba trukdo užtikrinti sąžiningą konkurenciją;

2.2. konfidencialia nelaikoma informacija, kuri jos paskelbimo metu, buvo viešai prieinama visuomenei, taip pat informacija, kuriai Lietuvos Respublikos teisės aktai suteikia viešosios informacijos statusą.

3. Esu perspėtas/-a, kad, pažeidęs/-usi šį pasižadėjimą, turėsiu atsakyti Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

_____________________________

(parašas)

 

_____________________________

(pareigos, vardas ir pavardė)

____________