NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS

PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS KITOS PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPŲ PERDAVIMO

VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JAIS PATIKĖJIMO TEISE

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBEI

 

2022 m. birželio 1 d. Nr. 1P-165-(1.3 E.)

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 7 straipsnio 2 dalies 1 punkto b papunkčiu, Valstybinės žemės sklypų perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise savivaldybėms taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugsėjo 10 d. nutarimu Nr. 1418 „Dėl Valstybinės žemės sklypų perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise savivaldybėms taisyklių patvirtinimo“, ir atsižvelgdamas į Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugpjūčio 19 d. sprendimą Nr. TS-221 „Dėl prašymo perduoti patikėjimo teise valstybinės žemės sklypą, esantį Aukštupėnų k., Marių g. 9A (kadastro Nr. 5707/0016:149)“, Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugpjūčio 19 d. sprendimą Nr. TS-222 „Dėl prašymo perduoti patikėjimo teise valstybinės žemės sklypą, esantį Aukštupėnų k., Marių g. 9C (kadastro Nr. 5707/0016:163)“ ir Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugsėjo 30 d. sprendimą Nr. TS-247 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugpjūčio 19 d. sprendimo Nr. TS-222 „Dėl prašymo perduoti patikėjimo teise valstybinės žemės sklypą, esantį Aukštupėnų k., Marių g. 9C (kadastro Nr. 5707/0016:163)“ pakeitimo“:

1. P e r d u o d u Kupiškio rajono savivaldybei Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos patikėjimo teise valdomus šiuos valstybinės žemės sklypus valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise:

1.1. 2,0597 ha ploto kitos paskirties žemės sklypą (unikalus Nr. 4400-2209-5583, kadastro Nr. 5707/0016:149; naudojimo būdas – rekreacinės teritorijos), esantį Kupiškio r. sav., Aukštupėnų k., Marių g. 9A, viešojo naudojimo poilsio objektams (poilsio namams, kempingų pastatams, vasarnamiams ir kitiems poilsio pastatams statyti);

1.2. 1,1985 ha ploto kitos paskirties žemės sklypą (unikalus Nr. 4400-5601-6147, kadastro Nr. 5707/0016:163; naudojimo būdas – rekreacinės teritorijos), esantį Kupiškio r. sav., Aukštupėnų k., Marių g. 9C, viešojo naudojimo poilsio objektams (poilsio namams, kempingų pastatams, vasarnamiams ir kitiems poilsio pastatams statyti).

2. N u t r a u k i u prieš terminą 2012 m. gegužės 31 d. valstybinės žemės panaudos sutartis Nr. 22SUN-(14.22.59.)-13 ir Nr. 22SUN-(14.22.59.)-14.

3. Į g a l i o j u Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kupiškio skyriaus vedėją pasirašyti Kupiškio rajono savivaldybės parengtus valstybinės žemės sklypų, nurodytų šio įsakymo 1 punkte, perdavimo ir priėmimo aktus.

4. P a v e d u Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kupiškio skyriui prižiūrėti, kad Kupiškio rajono savivaldybė tinkamai vykdytų šio įsakymo nuostatas.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir terminais.

 

 

Direktoriaus pavaduotojas,

atliekantis direktoriaus funkcijas                                                                            Saulius Mocevičius