LIETUVOS RESPUBLIKOS

VYRIAUSIASIS VALSTYBINIS DARBO INSPEKTORIUS

 

Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIojo VALSTYBINIo DARBO INSPEKTORIaUS 2017 m. liepos 4 d. ĮSAKYMO nr. ev-96 „DĖL

ŪKIO SUBJEKTŲ PATIKRINIMŲ KONTROLINIŲ KLAUSIMYNŲ

IR TEMINIŲ ATASKAITŲ PATVIRTINIMO“ PAkeitimo

 

2017 m. rugpjūčio 18 d. Nr. EV-148

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos įstatymo 8 straipsnio 2 dalies 1 ir 6 punktais bei įgyvendindamas Draudėjų priskyrimo nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įmokos tarifų grupėms metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. liepos 7 d. įsakymu Nr. A1-387 “Dėl draudėjų priskyrimo nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įmokos tarifų grupėms metodikos patvirtinimo“, 7 punktą:

1.  P a k e i č i u Ūkio subjekto patikrinimo bendrinį kontrolinį klausimyną, patvirtintą Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2017 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. EV-96 „Dėl ūkio subjektų patikrinimų kontrolinių klausimynų ir teminių ataskaitų patvirtinimo“ ir papildau skyriumi „DSS teisės aktų pažeidimai, pagal kuriuos įmonės priskiriamos konkrečiai nelaimingų atsitikimų darbe socialinio draudimo įmokos tarifų grupei“, kurį išdėstau taip:

 

DSS TEISĖS AKTŲ PAŽEIDIMAI, PAGAL KURIUOS ĮMONĖS PRISKIRIAMOS KONKREČIAI NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ DARBE SOCIALINIO DRAUDIMO ĮMOKOS TARIFŲ GRUPEI

2.29.

Ar darbo vietose įvertinta darbuotojų kritimo iš aukščio rizika?

[2.1.] 19 str. 2 d. 1 p., 25 str. 1 d. 2 p., 39 str. 3 d.; [2.3.] 9 p.; [2.5.] 25.4 p., 30.3 p.; [2.9.] 1 priedas 3.2.2 p., 3.2.4 p., 2 priedas 3.1.2 p., 4.1 p.

2.30.

Ar numatytos prevencinės priemonės darbuotojų kritimui iš aukščio rizikai šalinti (mažinti)?

[2.1.] 19 str. 2 d. 5 p., 25 str. 1 d. 3 p.; [2.5.] 15.1 p., 25.4 p., 30.3 p.; [2.9.] 2 priedas 3.1.2 p., 4.1.2 p., 4.1.5 p., 4.2 - 4.4 p.; [2.20.] 7.1 p., 7.16 p.

2.31.

Ar darbo vietose įvertinta galimo daiktų ir (ar) krovinių kritimo rizika?

[2.1.] 19 str. 2 d. 1 p., 25 str. 1 d. 2 p., 39 str. 3 d.; [2.3.] 9 p.; [2.5.] 15.1 p.; [2.9.] 1 priedas 2.5 p., 3.2.1 p., 3.2.3 p., 2 priedas 3.1.1 p., 3.1.3 p., 3.1.4 p., 3.2 p.

2.32.

Ar numatytos prevencinės priemonės galimo daiktų ir ( ar) krovinių kritimo rizikai šalinti (mažinti)?

[2.1.] 19 str. 2 d. 5 p., 25 str. 1 d. 3 p.; [2.9.] 1 priedas 3.2.2 p., 2 priedas 2.1 p., 3.1.1 p., 3.1.3-3.1.4 p., 3.2 p.; [2.5.] 15.1 p.

2.33.

Ar darbo vietose įvertinta galimo įrenginių virtimo rizika?

[2.1.] 19 str. 2 d. 1 p., 25 str. 1 d. 2 p. 39 str. 3 d.; [2.3.] 9 p.; [2.9.] 6 p., 7 p., 1 priedas 3.1.4 p., 3.1.5 p., 2 priedas 2.1 p., 3.2.2 p.; 3.2.7 p.

2.34.

Ar numatytos prevencinės priemonės galimo įrenginių virtimo rizikai šalinti (mažinti)?

[2.1.] 19 str. 2 d. 5 p., 25 str. 1 d. 3 p.; [2.9.] 23.1 p., 2 priedas 2.1 p., 3.2.2 p.

2.35.

Ar darbo vietose įvertinta galimos birių medžiagų ar grunto griūties rizika?

[2.1.] 19 str. 2 d. 1 p., 25 str. 1 d. 2 p., 39 str. 3 d.; [2.3.] 9 p.; [2.9.] 6 -7 p.

2.36.

Ar numatytos prevencinės priemonės galimos birių medžiagų ar grunto griūties rizikai šalinti (mažinti)?

[2.1.] 11 str. 1 d., 19 str. 2 d. 5 p., 25 str. 1 d. 3 p., 40 str. 1 d.

2.37.

Ar darbo vietose įvertinta apsinuodijimo pavojingomis cheminėmis medžiagomis rizika?

[2.1.] 18 str. 2 d., 4 d., 19 str. 2 d. 1 p., 25 str. 1 d. 2 p., 39 str. 3 d.; [2.3.] 9 p.; [2.7.] 11 p., 14 -16 p., 23 p.; [2.7.] KM* 10 - 12 p., 19 p., 24 p.

KM* - Darbuotojų apsaugos nuo kancerogenų ir mutagenų poveikio darbe nuostatai

2.38.

Ar numatytos prevencinės priemonės apsinuodijimo pavojingomis cheminėmis medžiagomis rizikai šalinti (mažinti)?

[2.1.] 18 str. 2-6 d.; [2.7.] 17-27 p.,  30 p., 41-42 p., 47 p.; [2.7.] KM 16 p., 19-20 p., 24-28 p., 30 p., 33.2-33.3 p., 36 p.; [2.20.] 7.1 p., 7.16 p.

 

2. P a k e i č i u Ūkio subjekto patikrinimo kontrolinį klausimyną „Darbuotojų sauga ir sveikata“, patvirtintą Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2017 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. EV-96 „Dėl ūkio subjektų patikrinimų kontrolinių klausimynų ir teminių ataskaitų patvirtinimo“ ir papildau skyriumi „DSS teisės aktų pažeidimai, pagal kuriuos įmonės priskiriamos konkrečiai nelaimingų atsitikimų darbe socialinio draudimo įmokos tarifų grupei“, kurį išdėstau taip:

 

DSS TEISĖS AKTŲ PAŽEIDIMAI, PAGAL KURIUOS ĮMONĖS PRISKIRIAMOS KONKREČIAI NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ DARBE SOCIALINIO DRAUDIMO ĮMOKOS TARIFŲ GRUPEI

29.

Ar darbo vietose įvertinta darbuotojų kritimo iš aukščio rizika?

[2.1.] 19 str. 2 d. 1 p., 25 str. 1 d. 2 p., 39 str. 3 d.; [2.3.] 9 p.; [2.5.] 25.4 p., 30.3 p.; [2.9.] 1 priedas 3.2.2 p., 3.2.4 p., 2 priedas 3.1.2 p., 4.1 p.

30.

Ar numatytos prevencinės priemonės darbuotojų kritimui iš aukščio rizikai šalinti (mažinti)?

[2.1.] 19 str. 2 d. 5 p., 25 str. 1 d. 3 p.; [2.5.] 15.1 p., 25.4 p., 30.3 p.; [2.9.] 2 priedas 3.1.2 p., 4.1.2 p., 4.1.5 p., 4.2-4.4 p.; [2.20.] 7.1 p., 7.16 p.

31.

Ar darbo vietose įvertinta galimo daiktų ir (ar) krovinių kritimo rizika?

[2.1.] 19 str. 2 d. 1 p., 25 str. 1 d. 2 p., 39 str. 3 d.; [2.3.] 9 p.; [2.5.] 15.1 p.; [2.9.] 1 priedas 2.5 p., 3.2.1-3.2.3 p., 2 priedas 3.1.1 p., 3.1.3-3.1.4 p., 3.2 p.

32.

Ar numatytos prevencinės priemonės galimo daiktų ir ( ar) krovinių kritimo rizikai šalinti (mažinti)?

[2.1.] 19 str. 2 d. 5 p., 25 str. 1 d. 3 p.; [2.5.] 15.1 p.; [2.9.] 1 priedas 3.2.2 p., 2 priedas 2.1 p., 3.1.1 p., 3.1.3-3.1.4 p., 3.2 p.

33.

Ar darbo vietose įvertinta galimo įrenginių virtimo rizika?

[2.1.] 19 str. 2 d. 1 p., 25 str. 1 d. 2 p. 39 str. 3 d.; [2.3.] 9 p.; [2.9.] 6-7 p., 1 priedas 3.1.4-3.1.5 p., 2 priedas 2.1 p., 3.2.2 p.; 3.2.7 p.

34.

Ar numatytos prevencinės priemonės galimo įrenginių virtimo rizikai šalinti (mažinti)?

[2.1.] 19 str. 2 d. 5 p., 25 str. 1 d. 3 p.; [2.9.] 23.1 p., 2 priedas 2.1 p., 3.2.2 p.

35.

Ar darbo vietose įvertinta galimos birių medžiagų ar grunto griūties rizika?

[2.1.] 19 str. 2 d. 1 p., 25 str. 1 d. 2 p. 39 str. 3 d.; [2.3.] 9 p.; [2.9.] 6-7 p.

36.

Ar numatytos prevencinės priemonės galimos birių medžiagų ar grunto griūties rizikai šalinti (mažinti)?

[2.1.] 11 str. 1 d., 19 str. 2 d. 5 p., 25 str. 1 d. 3 p., 40 str. 1 d.

37.

Ar darbo vietose įvertinta apsinuodijimo pavojingomis cheminėmis medžiagomis rizika?

[2.1.] 18 str. 2 d., 4-6 d., 19 str. 2 d. 1 p., 25 str. 1 d. 2 p., 39 str. 3 d.; [2.3.] 9 p.; [2.7.] 11 p. 14-16 p., 23 p.; [2.7.] KM* 10-12 p., 19 p., 24 p.

KM* - Darbuotojų apsaugos nuo kancerogenų ir mutagenų poveikio darbe nuostatai

38.

Ar numatytos prevencinės priemonės apsinuodijimo pavojingomis cheminėmis medžiagomis rizikai šalinti (mažinti)?

[2.1.] 18 str. 2-6 d., 19 str. 2 d. 5 p., 25 str. 1 d. 3 p.; [2.7.] 17-27 p., 30 p., 41-42 p., 47 p.; [2.7.] KM* 16 p., 19-20 p., 24-28 p., 30 p., 33.2-33.3 p., 36 p.; [2.20.] 7.1 p., 7.16 p.

 

3. N u s t a t a u, kad šio įsakymo 1 ir 2 punktai pradedami taikyti nuo 2017 m. rugsėjo 1 d.

4. N u r o d a u:

4.1. Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – VDI) teritorinių skyrių vedėjams su šiuo įsakymu supažindinti vadovaujamo skyriaus darbuotojus;

4.2. VDI Komunikacijos skyriaus vedėjui organizuoti pagal šį įsakymą atitinkamai pakoreguotų Ūkio subjekto patikrinimo bendrinio kontrolinio klausimyno ir Ūkio subjekto patikrinimo kontrolinio klausimyno „Darbuotojų sauga ir sveikata“ paskelbimą VDI interneto išorės svetainės rubrikoje „Ūkio subjektų priežiūra“ ir VšĮ „Versli Lietuva“ interneto svetainėje www.verslilietuva.lt;

4.3.    VDI Planavimo ir veiklos stebėsenos skyriaus vedėjui iki 2017 m. rugsėjo 15 d. organizuoti teminių ataskaitų „Ūkio subjekto patikrinimo bendrinis kontrolinis klausimynas“ ir „Ūkio subjekto patikrinimo kontrolinis klausimynas „Darbuotojų sauga ir sveikata“ papildymą pagal šiuo įsakymu patvirtintą kontrolinių klausimynų pakeitimą;

4.4. VDI Dokumentų valdymo skyriaus vedėjui organizuoti šio įsakymo paskelbimą Teisės aktų registre;

4.5. VDI Personalo skyriaus vedėjui organizuoti teritorinių skyrių darbo inspektorių mokymus dėl pakeistų Ūkio subjekto patikrinimo bendrinio kontrolinio klausimyno ir Ūkio subjekto patikrinimo kontrolinio klausimyno „Darbuotojų sauga ir sveikata“ taikymo.

5. P a v e d u įsakymo vykdymo kontrolę Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus pavaduotojams pagal administravimo sritį.

 

 

 

Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio

darbo inspektoriaus pavaduotojas, vykdantis

Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio

darbo inspektoriaus funkcijas                                                                                  Arūnas Lupeika