MUITINĖS DEPARTAMENTO

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

GENERALINIS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL MUITINĖS DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS GENERALINIO DIREKTORIAUS 2017 M. GRUODŽIO 22 D. ĮSAKYMO NR. 1B-1099 „DĖL PREKIŲ DEKLARAVIMO ŽODŽIU TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2022 m. kovo 23 d. Nr. 1B-207

Vilnius

 

P a k e i č i u Prekių deklaravimo žodžiu taisykles, patvirtintas Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2017 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 1B-1099 „Dėl Prekių deklaravimo žodžiu taisyklių patvirtinimo“:

1. Pripažįstu netekusiu galios 2.1 papunktį.

2. Pakeičiu 2.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

2.3. Keleivių portalas – vieša Lietuvos Respublikos muitinės elektroninių paslaugų sritis, skirta užpildyti ir pateikti keleivius aptarnaujantiems muitinės postams, kuriuose dirba muitinės pareigūnai, keleivio ir grynųjų pinigų deklaracijų duomenis, kuri prieinama internetiniu adresu https://iMDAS.lrmuitine.lt.“

3. Pripažįstu netekusiu galios 8.3 papunktį.

4. Pakeičiu 10 punktą ir jį išdėstau taip:

10. Muitinei pateikta žodinė deklaracija priimama, kai muitinei pateiktos deklaruojamos prekės ir visa asmens pasirinktai muitinės procedūrai arba reeksportui įforminti reikalinga informacija ir dokumentai.“

5. Papildau 101 punktu:

101. Jeigu prekės teisės aktų nustatyta tvarka negali būti deklaruojamos žodžiu, muitinei pateikta žodinė deklaracija (ar žodinę deklaraciją papildantis dokumentas) neatitinka Taisyklių 20, 41 ar 45 punktų reikalavimų, nepateikiami reikiami duomenys ir (arba) dokumentai arba šie duomenys neišsamūs ar netikslūs, žodinėje deklaracijoje nurodytos prekės nepateiktos muitinei, ji nepriimama.

Jeigu muitinei pateikta žodinė deklaracija nepriimama, apie tai žodžiu informuojamas asmuo, deklaruojantis prekes žodžiu, o Keleivio deklaracijos 9 langelio „Kitos deklaruojamos prekės“ lentelės skiltyje „Muitinės žymos“ arba žodinę laikinojo įvežimo muitinės deklaraciją papildančio dokumento langelyje „Kitos pastabos“ įrašoma „Nepriimta, nes... (nurodant deklaracijos nepriėmimo priežastis). Įrašas tvirtinamas deklaracijos nepriėmusio pareigūno C grupės asmeninio naudojimo spaudu, skirtu muitinės dokumentų, kitų teisės aktų nustatyta tvarka pateiktų įforminti dokumentų muitiniam įforminimui.“

6. Pakeičiu 11 punktą ir jį išdėstau taip:

11. Priėmus žodinę deklaraciją, asmens žodžiu pateiktą informaciją (išskyrus Taisyklių 8.4 papunktyje nurodyto dokumento, kuris tvarkomas vadovaujantis Reglamento (ES) 2015/2447 258 straipsniu, duomenis) ir asmens tapatybės dokumento duomenis muitinės pareigūnas įveda ir įformina MDAS priemonėmis.“

7. Pakeičiu 12 punktą ir jį išdėstau taip:

12. Atsiradus mokestinei prievolei muitinės pareigūnas užpildo pranešimą vadovaudamasis Pranešimo pildymo taisyklėmis, patvirtintomis Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2004 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. 1B-391 „Dėl Pranešimo pildymo taisyklių patvirtinimo“. Pranešimas skirtas asmeniui informuoti apie apskaičiuotus mokėtinus muitus ir mokesčius.“

8. Pakeičiu 17 punkto antrąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

„Keleivio deklaracijos duomenys taip pat gali būti pateikiami elektroninėmis priemonėmis naudojantis Keleivių portalu. Juos galima pateikti iš anksto prieš pateikiant keleivio gabenamas prekes muitinei. Tokiu būdu pateikti keleivio deklaracijos duomenys, neįforminant keleivio deklaracijos, saugomi MDAS 30 dienų.“

9. Pakeičiu 22.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

22.2. 11 langelis „Mokesčiai“ nepildomas.“

10. Pripažįstu netekusiu galios IV skyrių.

 

 

Generalinis direktorius                                                                                                 Darius Žvironas