LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

dėl LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2017 M. SAUSIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1V-77 „DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 8 PRIORITETO „SOCIALINĖS ĮTRAUKTIES DIDINIMAS IR KOVA SU SKURDU“ NR. 08.6.1-ESFA-V-911 PRIEMONĖS „VIETOS PLĖTROS STRATEGIJŲ ĮGYVENDINIMAS“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO patvirtinimo“ PAKEITIMO

 

2018 m. sausio 2 d. Nr. 1V-4

Vilnius

 

 

P a k e i č i u 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. 1V-77 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo:

1. Pakeičiu 3.7 papunktį ir jį išdėstau taip:

3.7. Projekto veiklų dalyvisprojekto veiklose dalyvaujantis tikslinės grupės atstovas.

2. Pakeičiu 3.8 papunktį ir jį išdėstau taip:

3.8. Projekto veiklų dalyvius priimanti organizacija – projekto vykdytojas ir (ar) partneris, kuriame (-iuose) projekto veiklų dalyvis įgyja praktinių įgūdžių savanoriaudamas pagal savanoriškos veiklos sutartį ar atlikdamas savanorišką praktiką pagal savanoriškos praktikos sutartį, įgyja praktinių įgūdžių ir teorinių žinių dirbdamas ir mokydamasis pagal pameistrystės darbo sutartį, sudarytą kartu su mokymo sutartimi dėl neformaliojo mokymo, įgyja praktinių įgūdžių dirbdamas ir mokydamasis pagal pameistrystės darbo sutartį nesudarius mokymo sutarties ar įgyja teorinių žinių ir praktinių įgūdžių mokydamasis pagal neformaliojo profesinio mokymo, organizuojamo mokykline forma, programą, arba projekto vykdytoju ir partneriu nesantis juridinis asmuo (ar juridinio asmens filialas, atstovybė), su kuriuo projekto vykdytojas ar partneris yra sudaręs išankstinį susitarimą dėl projekto veiklų dalyvio (-ių) praktinių įgūdžių įgijimo ir kuris yra:

3.8.1. savanoriškos veiklos organizatorius, kuriame projekto veiklų dalyvis įgyja praktinių įgūdžių savanoriaudamas pagal savanoriškos veiklos sutartį;

3.8.2. arba darbdavys, kuriame projekto veiklų dalyvis įgyja praktinių įgūdžių atlikdamas savanorišką praktiką pagal savanoriškos praktikos sutartį ar dirbdamas ir mokydamasis pagal pameistrystės darbo sutartį nesudarius mokymo sutarties.“

3. Pakeičiu 3.15 papunktį ir jį išdėstau taip:

3.15. Verslas – juridinių asmenų, kurių savininkais ar dalininkais (akcininkais) nėra valstybė, savivaldybė (-ės) ir (ar) jų institucijos, ar savarankišką darbą dirbančių fizinių asmenų vykdoma prekių ir (ar) paslaugų gamyba ir (ar) jų realizacija, siekiant pelno ar kitos ekonominės naudos.“

4. Pakeičiu 4 punktą ir jį išdėstau taip:

4. Kitos Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Aprašo 2 punkte nurodytuose teisės aktuose, taip pat Lietuvos Respublikos neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi įstatyme, Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatyme, Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme, Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatyme, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatyme, Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme, Lietuvos Respublikos užimtumo įstatyme, Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme, Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų veiksmų programą, taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą“, Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. 35 „Dėl Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatai), ir Socialinių paslaugų kataloge, patvirtintame Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-93 „Dėl Socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“.

5. Pakeičiu 10.2.1.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

10.2.1.2. ekonomiškai neaktyvių asmenų neformalusis švietimas (taip pat neformalusis profesinis mokymas, organizuojamas mokykline forma ar pameistrystės forma pagal pameistrystės darbo sutartį, sudarytą kartu su mokymo sutartimi dėl neformaliojo mokymo);“.

6. Pakeičiu 10.2.1.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

10.2.1.4. ekonomiškai neaktyvių asmenų praktinių darbo įgūdžių įgijimas, ugdymas darbo vietoje pagal pameistrystės darbo sutartį nesudarius mokymo sutarties;“.

7. Papildau 10.2.1.5 papunkčiu:

10.2.1.5. bedarbiais esančių ir ekonomiškai neaktyvių asmenų praktinių įgūdžių įgijimas, ugdymas darbo vietoje pagal savanoriškos praktikos sutartį.“

8. Pakeičiu 11.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

11.1. teritorinėse darbo biržose bedarbiais registruotų asmenų profesinis mokymas ir darbo įgūdžių įgijimas, ugdymas darbo vietoje pagal pameistrystės darbo sutartį nesudarius mokymo sutarties;“.

9. Pakeičiu 11.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

11.4. pagal Sveikatos apsaugos ministerijos administruojamą veiksmų programos įgyvendinimo priemonę Nr. 08.4.2-ESFA-R-630 Sveikos gyvensenos skatinimas regioniniu lygiu“ finansuojamo (-ų) projekto (-ų) vykdytojo (-ų) ir partnerio (-ių) (savivaldybių administracijų, savivaldybių visuomenės sveikatos biurų, sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis finansuojamas pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas ir turinčių sutartis su teritorinėmis ligonių kasomis dėl šių paslaugų apmokėjimo, vykdomos veiklos, kurios atitinka šias sąlygas:

11.4.1. yra skirtos informuoti, šviesti asmenis sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo, ligų prevencijos bei kontrolės temomis, ugdyti sveiką gyvenseną, formuoti sveikatos raštingumo įgūdžius (mokymai, renginiai, praktiniai užsiėmimai ir pan.) vaikų sveikatos stiprinimo ir (arba) neįgaliųjų sveikatos stiprinimo, ir (arba) sveiko senėjimo, ir (arba)  kraujotakos sistemos ligų, ir (arba) galvos smegenų kraujotakos ligų, ir (arba) onkologinių ligų, ir (arba) traumų, nelaimingų atsitikimų ir išorinių mirties priežasčių prevencijos srityse;

11.4.2. yra orientuotos į tą (tas) pačią (-ias) tikslinę (-es) asmenų grupę (-es), kuri (-ios) yra nurodyta (-os) to paties projekto vykdytojo ir (arba) partnerio projekte, finansuojamame pagal Sveikatos apsaugos ministerijos administruojamą veiksmų programos įgyvendinimo priemonę Nr. 08.4.2-ESFA-R-630 Sveikos gyvensenos skatinimas regioniniu lygiu;“.

10. Papildau 141 punktu:

141. Kai vykdomas projektas, apimantis Aprašo 10.1 papunktyje nurodytas veiklas, projekto pareiškėju arba bent vienu iš partnerių turi būti nevyriausybinė organizacija (toliau – NVO) arba socialinis partneris (t. y. darbuotojų ar darbdavių organizacija).“

11. Pakeičiu 15 punktą ir jį išdėstau taip:

15. Pareiškėju (projekto vykdytoju) gali būti juridinio asmens filialas ar atstovybė, jeigu tas filialas ar atstovybė veiklą vykdo vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje. Partneriu gali būti juridinio asmens filialas ar atstovybė, jeigu tas filialas ar atstovybė veiklą vykdo vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje ar besiribojančioje teritorijoje.“

12. Pakeičiu 21 punktą ir jį išdėstau taip:

21.  Projekto veiklos gali būti vykdomos tik Lietuvos Respublikos teritorijoje; o jas vykdant sukurti produktai, rezultatai ir nauda gali atitekti tik gyventojams ir (ar) šioje teritorijoje veiklą vykdančiam jauno verslo subjektui.“

13. Pakeičiu 22.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

22.2. Vykdant Aprašo 10.2 papunktyje nurodytas veiklas – darbingi gyventojai (Aprašo 10.2.1.5 papunktyje nurodytos praktinių įgūdžių įgijimo, ugdymo darbo vietoje pagal savanoriškos praktikos sutartį, veiklos vykdymo atveju – ne vyresni nei 29 metų darbingi gyventojai), kurie yra:

22.2.1. ekonomiškai neaktyvūs asmenys;

22.2.2. bedarbiai (netaikoma neformalaus profesinio mokymo ir praktinių darbo įgūdžių įgijimo, ugdymo darbo vietoje veiklų vykdymo atveju).

14. Pakeičiu 22.5 papunktį ir jį išdėstau taip:

22.5. Vykdant Aprašo 10.4 ir 10.5 papunkčiuose nurodytas veiklas:

22.5.1. Aprašo 22.1–22.4 papunkčiuose nurodytos tikslinės grupės;

22.5.2. gyventojai;

22.5.3. asmenys, kurių savarankiško darbo vykdymo vieta yra vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje, ir šių asmenų darbuotojai;

22.5.4. juridinių asmenų, kurių veiklos vykdymo vieta yra vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje, darbuotojai, vienasmeniai valdymo organai ir kolegialių valdymo organų nariai;

22.5.5. savanoriai (taikoma, kai vykdomi Aprašo 10.5 papunktyje nurodytą veiklą atitinkantys savanorių mokymo, reikalingo savanorius parengti savanoriškai veiklai, veiksmai).“

15. Pakeičiu 24.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

24.2. Priemonės įgyvendinimo stebėsenos produkto rodiklio „Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, skaičius“ (rodiklio kodas – P.B.020) (taikoma projektams, apimantiems Aprašo 10.1 papunktyje nurodytas veiklas; taip pat taikoma projektams, kurie neapima Aprašo 10.1 papunktyje nurodytų veiklų, tačiau kurių pareiškėju ar bent vienu iš partnerių yra NVO arba socialinis partneris (t. y. darbuotojų ar darbdavių organizacija).“

16. Papildau 241 papunkčiu:

241. Projekto vykdytojas taip pat turi siekti vietos plėtros strategijos, kuriai įgyvendinti skirtas projektas, įgyvendinimo stebėsenos rodiklių reikšmių, kurios projektui yra nustatytos vietos veiklos grupės Strategijų atrankos ir įgyvendinimo taisyklėse nustatyta tvarka patvirtintame Iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti bendruomenės inicijuotų vietos plėtros projektų sąraše. Projekto vykdytojas vietos veiklos grupės prašymu turi teikti jai informaciją, susijusią su šių stebėsenos rodiklių reikšmių siekimu įgyvendinant ir (ar) baigus įgyvendinti projektą.“

17. Pakeičiu 32.2.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

32.2.1. vykdant Aprašo 10.2.1.310.2.1.5  papunkčiuose nurodytas veiklas dalyvauja kaip projekto veiklų dalyvius priimanti organizacija;“.

18. Pakeičiu 34.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

34.2. paraiškos vertinimo ir (ar) projekto sutarties įgyvendinimo metu iš projekto vykdytojo gavusi Aprašo 74.5.1.1, 74.6.1.1 ir (ar) 74.7.1.1, ir (ar) 75.8.1.1 papunkčiuose nurodytą informaciją, nustato, ar kiekviena projekto veiklų dalyvius priimanti organizacija, kuri nėra projekto vykdytoju ar partneriu, kiekvienas jauno verslo subjektas, kuriam bus teikiama pagalba verslo pradžiai, bus nereikšmingos (de minimis) pagalbos gavėju;“.

19. Pakeičiu 44 punktą ir jį išdėstau taip:

44. Rekomendacijose dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams nurodytų išlaidų kategorijų (toliau – išlaidų kategorijos) pagal Aprašą tinkamų ir netinkamų finansuoti išlaidų kategorijos yra šios:

 

Išlaidų katego-rijos Nr.

Išlaidų kategorijos pavadinimas

Reikalavimai ir paaiškinimai

1.

Žemė

Netinkama finansuoti

2.

Nekilnoja-masis turtas

Prie tinkamų finansuoti išlaidų gali būti įtraukiamas projekto veikloms vykdyti reikalingas projekto vykdytojo ir (ar) partnerio (-ių) valdomas nekilnojamasis turtas, kuris gali būti numatomas kaip projekto vykdytojo nuosavas nepiniginis įnašas, jeigu tenkinamos visos šios sąlygos:

– nekilnojamojo turto vertė nėra didesnė už rinkos vertę (kai rinkos vertę patvirtina turto vertintojas arba nepriklausoma turto vertinimo įmonė, atlikę nepriklausomą vertinimą);

– nekilnojamasis turtas yra įtrauktas į projekto vykdytojo ar partnerio apskaitą;

– nekilnojamam turtui pirkti, statyti ar rekonstruoti per pastaruosius 10 metų nebuvo skirta ES struktūrinių fondų ar kitų ES finansinių priemonių.

 

Tinkamomis finansuoti išlaidomis taip pat laikomos šioje išlaidų kategorijoje nurodyto nekilnojamojo turto nepriklausomo turto vertintojo nekilnojamojo turto rinkos vertės ataskaitos parengimo išlaidos.

 

Jeigu tik dalis nekilnojamojo turto yra susijusi su projektu, ši dalis turi būti aiškiai ir argumentuotai nustatyta kaip faktinis dydis arba taikant pro rata (proporcingo išlaidų priskyrimo) principą.

3.

Statyba, rekonstravi-mas, remontas ir kiti darbai

Tinkamomis finansuoti išlaidomis yra laikomos projekto veikloms (išskyrus Aprašo 10.1.2, 10.2, 10.3.1, 10.3.2.1, 10.4 ir 10.5 papunkčiuose nurodytas veiklas atitinkančias projekto veiklas) vykdyti reikalingo nekilnojamojo turto (patalpų), kurį projekto vykdytojas ar partneris valdo nuosavybės ar patikėjimo teise, paprastojo remonto (t. y. nekilnojamojo turto (patalpų) atnaujinimo, jo (jų) nerekonstruojant ar kapitališkai neremontuojant) darbų išlaidos; šios išlaidos yra tinkamos, kai projekto veiklas (ar jų dalį) įgyvendina pats projekto vykdytojas ir (ar) partneris.

4.

Įranga, įrenginiai ir kitas turtas

Tinkamomis finansuoti išlaidomis yra laikomos projekto veikloms vykdyti reikalingų baldų, kompiuterinės technikos, programinės įrangos ir kitos įrangos, įrenginių ir kito ilgalaikio turto įsigijimo išlaidos (įskaitant jų transportavimo, projektavimo, sumontavimo, vietos (aikštelės) paruošimo, instaliavimo, paruošimo naudoti, išbandymo, apmokymo naudotis, saugos instruktažo, techninės priežiūros ir susijusias išlaidas), su šių veiklų vykdymu susijęs darbo užmokestis bei komandiruočių išlaidos. Šios išlaidos yra tinkamos, kai projekto veiklas (ar jų dalį), kurioms vykdyti įsigyjama nurodyta įranga, įgyvendina pats projekto vykdytojas ir (ar) partneris, o tuo atveju, kai vykdomos Aprašo 10.2.1.3–10.2.1.5 papunkčiuose nurodytos veiklos, – taip pat projekto vykdytoju ar partneriu nesanti projektų veiklų dalyvius priimanti organizacija.

 

Šioje išlaidų kategorijoje nurodytos išlaidos gali sudaryti ne daugiau kaip 30 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

 

5.

Projekto vykdymas

Tinkamomis finansuoti išlaidomis yra laikomos:

5.1. projekto veiklas vykdančių projekto vykdytojo ir partnerio organizacijų darbuotojų darbo užmokesčio ir susijusių kasmetinių atostogų bei darbdavio įsipareigojimų, apskaičiuotų ir išmokėtų už darbo laiką, kurio metu darbuotojai vykdė projekto veiklas, išlaidos. Projekto veiklas vykdančių fizinių asmenų, dirbančių pagal autorines ar paslaugų sutartis, įskaitant mažųjų bendrijų vadovus ir asmenis, mažosiose bendrijose dirbančius pagal paslaugų (civilines) sutartis, išlaidos. Tuo atveju, kai vykdomos socialinei atskirčiai mažinti skirtų paslaugų teikimo veiklos, atitinkančios Aprašo 10.1.1 papunktyje nurodytas veiklas, šiame papunktyje nurodytos išlaidos yra tinkamos finansuoti tik iš projekto vykdytojo ir (ar) partnerio (-ių) nuosavo įnašo.

Vykdant Aprašo 10.2.1.2 papunktyje nurodytą neformaliojo profesinio mokymo veiklą ar Aprašo 10.2.1.3–10.2.1.5 papunkčiuose nurodytas veiklas, tinkamos finansuoti yra projekto vykdytoju ar partneriu esančios projekto veiklų dalyvius priimančios organizacijos darbuotojų darbo užmokesčio ir su darbo užmokesčiu susijusių mokėjimų išlaidos, kurios apskaičiuotos ir išmokėtos už darbo laiką, kurio metu projekto vykdytojo ir (ar) partnerio (-ių) darbuotojas (-ai):

organizuoja ir vykdo projekto veiklų dalyvio (-ių) teorinį ir praktinį mokymą, vadovauja projekto dalyvio (-ių) praktiniam mokymui (taikoma Aprašo 10.2.1.2 papunktyje nurodytos veiklos vykdymo atveju, kai projekto veiklų dalyvis mokosi pagal neformaliojo profesinio mokymo, organizuojamo mokykline forma, programą); organizuoja ir (ar) koordinuoja projekto veiklų dalyvio (-ių) darbinę veiklą, praktinį mokymą ir (ar) vadovauja projekto veiklų dalyvio (-ių) praktiniam mokymui, vykdomam darbo vietoje (taikoma Aprašo 10.2.1.2 papunktyje nurodytos veiklos vykdymo atveju, kai projekto veiklų dalyvis praktinius įgūdžius įgyja pagal pameistrystės darbo sutartį, sudarytą kartu su mokymo sutartimi dėl neformaliojo mokymo); organizuoja ir (ar) koordinuoja projekto veiklų dalyvio (-ių) savanoriškos veiklos atlikimą, informuoja, konsultuoja projekto veiklų dalyvį (-iams) (taikoma Aprašo 10.2.1.3 papunktyje nurodytos savanoriškos veiklos vykdymo atveju, kai projekto veiklų dalyvis praktinius įgūdžius įgyja atlikdamas savanorišką veiklą pagal savanoriškos veiklos sutartį); vadovauja projekto veiklų dalyvio (-ių) mokymo procesui, prižiūri, kaip atliekama darbo funkcija, pataria projekto veiklų dalyviui (-iams) ir jį (juos) konsultuoja (taikoma Aprašo 10.2.1.4 papunktyje nurodytos praktinių darbo įgūdžių įgijimo, ugdymo darbo vietoje veiklos vykdymo atveju, kai projekto veiklų dalyvis praktinius įgūdžius įgyja pagal pameistrystės darbo sutartį nesudarius mokymo sutarties); vadovauja projekto veiklų dalyvio (-ių) savanoriškos praktikos atlikimo procesui, prižiūri savanoriškos praktikos atlikimą ir teikia konsultacijas projekto veiklų dalyviui savanoriškos praktikos metu (taikoma Aprašo 10.2.1.5 papunktyje nurodytos veiklos vykdymo atveju, kai projekto veiklų dalyvis praktinius darbo įgūdžius įgyja pagal savanoriškos praktikos sutartį).

Valstybės ar savivaldybių biudžetinių įstaigų darbuotojui mokamo darbo užmokesčio dydis nustatomas vadovaujantis jų darbo užmokesčio dydį reglamentuojančių atitinkamų teisės aktų nuostatomis. Kitų įstaigų darbuotojų darbo užmokesčio išlaidos neturi viršyti atitinkamos specializacijos ir kvalifikacijos darbuotojų vidutinio darbo užmokesčio, išskyrus tinkamai pagrįstus atvejus. Su darbuotojais, vykdančiais tiesiogines projekto veiklas, turi būti sudaromos darbo sutartys, kai tas darbas yra pagrindinis arba esamų darbo sutarčių papildymai, kai šalia pagrindinių pareigų sulygstama dėl papildomų funkcijų projekte (tokiu atveju sutartyje turi būti aiškiai įvardyta, kiek laiko dirbama prie projekto, ir nurodomas atlygis).

Projekto vykdytojo ir partnerio organizacijų darbuotojų darbo užmokesčio už kasmetines atostogas ir (ar) kompensacijų už nepanaudotas kasmetines atostogas išlaidos finansuojamos pagal kasmetinių atostogų išmokų fiksuotąsias normas, nustatytas Kasmetinių atostogų ir papildomų poilsio dienų išmokų fiksuotųjų normų nustatymo tyrimo ataskaitoje, kuri skelbiama interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt;

 

5.2. projekto veiklas vykdančių savanorių savanoriška veikla, tiesiogiai susijusi su projekto veiklų vykdymu (t. y. veikla, kurią atlieka savanoriai vykdydami projekto veiklas, atitinkančias Aprašo 10 punkte nurodytas veiklas); projekto veiklų, atitinkančių Aprašo 10.2.1.3 papunktyje nurodytą veiklą, dalyvių – savanorių savanoriška veikla, ir projekto veiklų, atitinkančių Aprašo 10.2.1.5 papunktyje nurodytą veiklą, dalyvių – savanorišką praktiką atliekančių asmenų darbas. Šios išlaidos yra tinkamos tik kaip projekto vykdytojo nepiniginis nuosavas įnašas, kuris apskaičiuojamas:

5.2.1. taikant fiksuotąjį įkainį, kurio dydis nustatytas Projektą vykdančio personalo savanoriško darbo įnašo Priemonėje Nr. 08.61-ESFA-V-911 „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“, fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimo ataskaitoje, kuri skelbiama interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt (taikoma apskaičiuojant projekto veiklas vykdančių savanorių savanoriškos veiklos nepiniginio įnašo dydį);

5.2.1. taikant Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytą minimalųjį darbo užmokestį (taikoma apskaičiuojant projekto veiklų dalyvių – savanorių savanoriškos veiklos nepiniginio įnašo dydį ir projekto veiklų dalyvių – savanorišką praktiką atliekančių asmenų darbo nepiniginio įnašo dydį);

 

5.3. projekto veiklų dalyvių – juridinių asmenų, kurių savininkais ar dalininkais nėra valstybė ar savivaldybė arba kuriuose valstybei ar savivaldybei priklauso ne daugiau kaip 50 procentų balsų visuotiniame akcininkų susirinkime, darbuotojų darbo užmokesčio, apskaičiuoto ir išmokėto už darbo laiką, kurio metu darbuotojai dalyvavo projekto veiklose, ir susijusių darbdavio įsipareigojimų išlaidos (išskyrus tų projekto veiklose dalyvaujančių asmenų darbo užmokesčio išlaidas, kurie gauna darbo užmokestį ar jo dalį iš ES struktūrinės, kitos ES finansinės paramos ir tarptautinės finansinės paramos). Šios išlaidos yra tinkamos tik kaip projekto vykdytojo ir (ar) partnerio (-ių) nuosavas įnašas ir apskaičiuojamos:

5.3.1. pagal fiksuotąjį įkainį, kurio dydis nustatytas Privačių juridinių asmenų projektų dalyvių darbo užmokesčio fiksuotųjų įkainių nustatymo tyrimo ataskaitoje, kuri skelbiama interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt (taikoma apskaičiuojant projekto veiklų, atitinkančių Aprašo 10.3.2 ir 10.4–10.5 papunkčiuose nurodytas veiklas, nuosavo įnašo dydžiui apskaičiuoti);

5.3.2. taikant Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytą minimalųjį darbo užmokestį (taikoma apskaičiuojant projekto veiklų, atitinkančių Aprašo 10.2.1.2, 10.2.1.4 ir 10.3.1 papunkčiuose nurodytas veiklas, nuosavo įnašo dydžiui apskaičiuoti);

 

5.4. projekto veiklų dalyvių – viešojo valdymo institucijų (t. y. biudžetinių įstaigų, kurios savininkė yra valstybė ar savivaldybė, valstybės ar savivaldybės įmonė, viešoji įstaiga, kurios savininkė ar dalininkė yra valstybė ar savivaldybė, asociacija, akcinė bendrovė ir uždaroji akcinė bendrovė, kurioje valstybei ar savivaldybei priklauso daugiau kaip 50 procentų balsų visuotiniame akcininkų susirinkime, teisės aktų įgaliota dalyvauti viešojo valdymo procesuose) darbuotojų darbo užmokesčio, apskaičiuoto ir išmokėto už darbo laiką, kurio metu darbuotojai dalyvavo projekto veiklose, ir susijusių darbdavio įsipareigojimų išlaidos (išskyrus tų projekto veiklose dalyvaujančių asmenų darbo užmokesčio išlaidas, kurie gauna darbo užmokestį ar jo dalį iš ES struktūrinės, kitos ES finansinės paramos ir tarptautinės finansinės paramos). Šios išlaidos yra tinkamos tik kaip projekto vykdytojo ir (ar) partnerio (-ių) nuosavas įnašas ir apskaičiuojamos:

5.4.1. pagal fiksuotąjį įkainį, kurio dydis nustatytas Viešojo valdymo institucijų projektų dalyvių darbo užmokesčio fiksuotųjų įkainių nustatymo tyrimo ataskaitoje, kuri skelbiama interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt (taikoma apskaičiuojant projekto veiklų, atitinkančių Aprašo 10.4–10.5 papunkčiuose nurodytas veiklas, nuosavo įnašo dydžiui apskaičiuoti);

5.4.2. taikant Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytą minimalųjį darbo užmokestį (taikoma apskaičiuojant projekto veiklų, atitinkančių Aprašo 10.2.1.2 ir 10.2.1.4 papunkčiuose nurodytas veiklas, nuosavo įnašo dydžiui apskaičiuoti);

 

5.5. projekto veikloms vykdyti reikalingo nekilnojamojo turto nuomos išlaidos; šios išlaidos tinkamos finansuoti, jeigu tenkinamos visos šios sąlygos:

5.5.1. projekto veiklas (arba jų dalį), kurioms vykdyti nuomojamas nekilnojamasis turtas, įgyvendina pats projekto vykdytojas ir (ar) partneris;

5.5.2. projekto vykdytojas ir (ar) partneris pagrindžia, kad:

5.5.2.1. projekto vykdytojo ar partnerio nuosavybės, patikėjimo ar panaudos teise valdomų patalpų ploto nepakanka projekto veikloms vykdyti arba projekto vykdytojo ar partnerio nuosavybės, patikėjimo ar panaudos teise valdomos patalpos dėl numatomų vykdyti projekto veiklų pobūdžio ir šioms veikloms taikomų teisės aktuose nustatytų reikalavimų yra netinkamos;

5.5.2.2. projekto vykdytojas ir partneris, siekdami įgyti teisę projekto veikloms vykdyti reikalingas patalpas valdyti panaudos ir (ar) patikėjimo teise, ėmėsi visų teisėtų priemonių, reikalingų tą teisę įgyti;

 

5.6. projekto veikloms vykdyti reikalingo ir projekto vykdytojo ar partnerio nuosavybės, nuomos, panaudos ar patikėjimo teise valdomo nekilnojamojo turto (patalpų) eksploatavimo išlaidos (komunalinių paslaugų, šildymo, patalpų tvarkymo ir pan. išlaidos); šios išlaidos tinkamos finansuoti tuo atveju, kai projekto veiklas (arba jų dalį) įgyvendina pats projekto vykdytojas ar partneris.

 

5.7. projekto veikloms vykdyti reikalingų transporto priemonių nuomos ir eksploatavimo išlaidos; šios išlaidos tinkamos finansuoti tuo atveju, kai projekto vykdytojas ar partneris pats vykdo projekto veiklas (arba jų dalį), kurioms vykdyti nuomojama (-os) transporto priemonė (-ės); kuro išlaidos apmokamos taikant kuro ir viešojo transporto išlaidų fiksuotuosius įkainius, kurių dydžiai nustatyti Kuro ir viešojo transporto išlaidų fiksuotųjų įkainių nustatymo tyrimo ataskaitoje, kuri skelbiama interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt;

 

5.8. projekto veikloms vykdyti reikalingų baldų, įrangos, įrenginių, įrankių, kompiuterinės technikos, programinės įrangos nuomos išlaidos (šios išlaidos tinkamos, kai projekto veiklas (ar jų dalį), kurių vykdymui nuomojamas šiame papunktyje nurodytas turtas, vykdo pats projekto vykdytojas ar partneris arba tuo atveju, kai vykdomos Aprašo 10.2.1.3–10.2.1.5 papunkčiuose nurodytos veiklos – taip pat projekto vykdytoju ar partneriu nesanti projekto veiklų dalyvius priimanti organizacija);

 

5.9. projekto vykdytojui ar partneriui nuosavybės teise priklausančio ilgalaikio turto (baldų, įrangos, įrenginių, įrankių, kompiuterinės technikos), kuris naudojamas projekto veikloms vykdyti, nusidėvėjimo išlaidos (kiek tai susiję su projekto veiklų vykdymu); šios išlaidos tinkamos tuo atveju, jei turtas yra įsigytas nuosavomis lėšomis;

 

5.10. projekto veiklas vykdančių savanorių ir projekto veiklų, atitinkančių Aprašo 10.2.1.3 papunktyje nurodytas remiamas veiklas, dalyvių (savanorių) mokymų, reikalingų savanorius parengti savanoriškai veiklai atlikti, išlaidos;

 

5.11. projektą vykdančiam personalui (t. y. projekto tiesiogines veiklas vykdantiems fiziniams asmenims, su projekto vykdytoju ar partneriu susijusiems darbo santykiais, jų esmę atitinkančiais santykiais arba dirbančiais pagal paslaugų (civilines), įskaitant autorines, sutartis ar savanoriškos veiklos sutartis) projekto veikloms, atitinkančioms Aprašo 10.1 papunktyje nurodytas veiklas, vykdyti, taip pat Aprašo 10.1 ar 10.2.1 papunktyje nurodytose veiklose dalyvaujantiems projekto veiklų dalyviams reikalingų specialių drabužių ir individualios saugos priemonių įsigijimo, skiepijimo, sveikatos pažymos gavimo išlaidos (kai to reikia pagal vykdomos projekto veiklos pobūdį);

 

5.12. projekto veiklas vykdančių savanorių ir projekto veiklų, atitinkančių  Aprašo 10.2.1.3 papunktyje nurodytą remiamą veiklą, dalyvių (savanorių) pašto, telefono išlaidos;

 

5.13. projekto veiklas vykdančių savanorių ir projekto veiklų, atitinkančių Aprašo 10.2.1.3 papunktyje nurodytą veiklą, dalyvių (savanorių) savanoriškos veiklos vykdymo laikotarpiui tenkančios privalomo sveikatos draudimo išlaidos, kurios apmokamos taikant privalomojo sveikatos draudimo fiksuotąjį įkainį. Jei dalyvis projekto veiklose dalyvauja ne visą mėnesį, privalomojo sveikatos draudimo fiksuotasis įkainis skaičiuojamas proporcingai dalyvautam laikui. Privalomojo sveikatos draudimo fiksuotojo įkainio  dydis nustatytas Privalomojo sveikatos draudimo fiksuotojo įkainio nustatymo pagrindime, skelbiamame interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt;

 

5.14. projekto veiklas vykdančių savanorių ir projekto veiklų, atitinkančių Aprašo 10.1.1 ar 10.2.1.1–10.2.1.5 papunkčiuose nurodytą remiamą veiklą, dalyvių maitinimo išlaidos; maitinimo išlaidos kompensuojamos tik tuo atveju, kai projekto veiklas vykdančio savanorio ar projekto veiklų dalyvio tiesioginis dalyvavimas vykdant projekto veiklas trunka ne trumpiau kaip 4 valandas per parą. Šio papunkčio nuostatos netaikomos finansuojant projekto dalyvių maitinimą, kuris vykdomas projekto dalyviams teikiant maitinimo organizavimo socialinę paslaugą, atitinkančią Aprašo 10.1.1 papunktyje nurodytą remiamą veiklą;

 

5.15. projekto veikloms vykdyti reikalingų mokymo priemonių, darbo priemonių ir medžiagų, taip pat kito trumpalaikio turto (išskyrus trumpalaikiam turtui priskiriamus baldus, įrangą ir įrenginius) įsigijimo ir nuomos išlaidos; Aprašo 10.1.1 papunktyje nurodytai veiklai vykdyti reikalingų maisto produktų, higienos prekių įsigijimo išlaidos tinkamos tuo atveju, kai šios prekės nėra skirtos perduoti (išdalinti) tikslinėms grupėms sunaudoti;

 

5.16. projekto veikloms vykdyti reikalingos kelionių išlaidos; kelionių išlaidos apmokamos taikant kuro ir viešojo transporto išlaidų fiksuotuosius įkainius, kurių dydžiai nustatyti Kuro ir viešojo transporto išlaidų fiksuotųjų įkainių nustatymo tyrimo ataskaitoje, kuri skelbiama interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt;

 

5.17. dokumentų, reikalingų nustatyti asmens priklausymo tikslinei grupei faktą, išdavimo apmokėjimo išlaidos;

 

5.18. projekto veikloms vykdyti reikalingų renginių organizavimo išlaidos, kurios apmokamos taikant renginio organizavimo fiksuotąjį įkainį, kurio dydis nustatytas Renginio organizavimo fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimo ataskaitoje, skelbiamoje interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt; Aprašo 10.1.1 papunktyje nurodytos veiklos vykdymo atveju renginio moderatoriui mokamo darbo užmokesčio išlaidos yra tinkamos finansuoti tik iš projekto vykdytojo ir (ar) partnerio (-ių) nuosavo įnašo;

 

5.19. projekto veikloms vykdyti reikalingų projekto personalo ir projekto veiklų dalyvių dalyvavimo renginiuose, užsiėmimuose išlaidos (t. y. bilietų į renginius, užsiėmimus; renginių, užsiėmimų dalyvio mokesčio išlaidas);

 

5.20. projekto veikloms vykdyti reikalingo svečio iš užsienio kelionių ir apgyvendinimo išlaidos;

 

5.21. projekto veikloms vykdyti reikalingų interneto svetainių kūrimo ir palaikymo išlaidos, leidinių ir informacinių pranešimų rengimo, televizijos bei radijo laidų rengimo ir transliavimo išlaidos;

 

5.22. projekto veiklų dalyvių, kurie dalyvauja Aprašo 10.2.1.2, 10.2.1.4 ir (ar) 10.2.1.5 papunkčiuose nurodytose neformaliojo profesinio mokymo, organizuojamo pameistrystės forma, ar praktinių darbo įgūdžių įgijimo, ugdymo darbo vietoje veiklose, civilinės atsakomybės už projekto veiklų dalyvio darbdaviui padarytą turtinę žalą projekto veiklų dalyviui (-iams) mokantis ir dirbant pagal pameistrystės darbo sutartį arba atliekant praktiką pagal savanoriškos praktikos sutartį draudimo išlaidos (per sutarties galiojimo laikotarpį, bet ne ilgiau nei nustatyta Aprašo 49 punkte);

 

5.23. kitos projekto veikloms įvykdyti ir projekto tikslui, taip pat Aprašo 9 punkte nurodytam priemonės tikslui pasiekti būtinos ir pagrįstos išlaidos.

6.

Informavi-mas apie projektą

Tinkamomis finansuoti išlaidomis yra laikomos privalomų viešinimo priemonių, nurodytų Projektų taisyklių 450.2 ir 450.4 papunkčiuose, rengimo išlaidos, taip pat su projekto pristatymu susijusios reprezentacinės išlaidos (išskyrus išlaidas alkoholiui ir tabakui). Informavimui apie projektą skirtų renginių organizavimo išlaidos apmokamos taikant renginio organizavimo fiksuotąjį įkainį, kurio dydis nustatytas Renginio organizavimo fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimo ataskaitoje, skelbiamoje interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt. Informavimo apie projektą išlaidos negali viršyti 3 proc. projekto tinkamų finansuoti išlaidų.

7.

Netiesiogi-nės išlaidos ir kitos išlaidos pagal fiksuotąją projekto išlaidų normą

Tinkamos finansuoti su projekto administravimu susijusios išlaidos. Šios išlaidos apmokamos taikant fiksuotąją projekto išlaidų normą, kuri projektui apskaičiuojama vadovaujantis Projektų taisyklių 10 priedu. Konkrečiam projektui taikomą fiksuotąją projekto išlaidų normą nustato įgyvendinančioji institucija projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu, remdamasi projekto biudžetu ir neviršydama Projektų taisyklių 10 priedo 3 punkte nustatytų didžiausių ribų.“

 

20. Pakeičiu 46 punktą ir jį išdėstau taip:

46. Pagal Priemonę yra apmokamos tik tos Aprašo 44 punkte nurodytos išlaidos, kurios yra patirtos projekto vykdytojo, partnerio (-ių) ar projekto veiklų dalyvio (-ių) (kai projekto veiklų dalyvis patiria kelionės, maitinimo, skiepijimo, sveikatos pažymos gavimo ir (ar) pan. išlaidas, susijusias su jo dalyvavimu Aprašo 10 punkte nurodytas veiklas atitinkančiose projekto veiklose).“

21. Papildau 471 punktu:

471. Kai, vykdant projekto veiklas, kurios atitinka Aprašo 10.1.1 papunktyje nurodytas veiklas, socialinei atskirčiai mažinti skirtas paslaugas tikslinėms grupėms teikia išorės paslaugų teikėjas (-ai) pagal su pareiškėju ar partneriu sudarytą (-as) paslaugų teikimo sutartį (-is), tokių paslaugų teikimo pagal paslaugų teikimo sutartį (-is) išlaidos yra tinkamos finansuoti tik iš projekto vykdytojo ir (ar) partnerio (-ių) nuosavo įnašo. Šiame Aprašo punkte nustatytas reikalavimas netaikomas išlaidoms, kurios pagal pareiškėjo ar partnerio su išorės paslaugų teikėjais sudarytas paslaugų teikimo sutartis patiriamos socialinių ar kitų socialinei atskirčiai mažinti skirtų paslaugų teikimo metu tam, kad būtų užtikrintas šių paslaugų tinkamas suteikimas (pvz., užtikrinta tinkama socialinei atskirčiai mažinti skirtų paslaugų teikimo vieta ir aplinka, projekto dalyvių atvykimas į socialinei atskirčiai mažinti skirtų paslaugų teikimo vietą, projekto dalyvių maitinimas socialiniai atskirčiai mažinti skirtų paslaugų teikimo metu).“

22. Pakeičiu 48 punktą ir jį išdėstau taip:

48. Kai projekte vykdomos Aprašo 10.2 ir (ar) 10.3.1 papunktyje nurodytas veiklas atitinkančios projekto veiklos:

48.1. vienam projekto veiklų dalyviui vidutiniškai tenkanti Aprašo 10.2 ir (ar) 10.3.1 papunktyje nurodytoms veikloms vykdyti skiriamo finansavimo lėšų suma gali sudaryti ne daugiau kaip 3000 (tris tūkstančius) eurų;

48.2. vykdant Aprašo 10.2.1.4 papunktyje nurodytą praktinių darbo įgūdžių įgijimo, ugdymo darbo vietoje pagal pameistrystės darbo sutartį nesudarius mokymo sutarties veiklą, projekto veiklų dalyvius priimančios organizacijos – darbdavio išlaidos finansuojamos tik tuo atveju, jei jos su projekto veiklų dalyviu sudarytoje pameistrystės darbo sutartyje, kurios pagrindu projekto veiklų dalyvis dirbdamas įgyja, ugdo praktinius darbo įgūdžius darbo vietoje, nėra numatytas darbdavio patiriamų mokymo išlaidų atlyginimas iš projekto veiklų dalyviui pagal pameistrystės darbo sutartį mokamo darbo užmokesčio.“

23. Pakeičiu 49 punktą ir jį išdėstau taip:

49. Kiekvieno projekto veiklų dalyvio naujų profesinių ir kitų įgūdžių įgijimo išlaidos finansuojamos:

49.1. vykdant Aprašo 10.2.1.1 ir 10.2.1.2 papunkčiuose nurodytas neformaliojo švietimo (išskyrus neformaliojo profesinio mokymo, organizuojamo pameistrystės forma) veiklas, ne ilgesnį kaip 3 mėnesių laikotarpį;

49.2. vykdant Aprašo 10.2.1.2 papunktyje nurodytą neformaliojo profesinio mokymo, organizuojamo pameistrystės forma pagal pameistrystės darbo sutartį, sudarytą kartu su mokymo sutartimi dėl neformaliojo mokymo, veiklą ne ilgesnį kaip 9 mėnesių laikotarpį;

49.3. vykdant Aprašo 10.2.1.3 papunktyje nurodytą savanorišką veiklą, ne ilgesnį kaip 12 mėnesių laikotarpį;

49.4. vykdant Aprašo 10.2.1.4 papunktyje nurodytą praktinių darbo įgūdžių įgijimo, ugdymo darbo vietoje pagal pameistrystės darbo sutartį nesudarius mokymo sutarties veiklą, ne ilgesnį kaip 6 mėnesių laikotarpį;

49.5. vykdant Aprašo 10.2.1.5 papunktyje nurodytą praktinių darbo įgūdžių įgijimo, ugdymo darbo vietoje pagal savanoriškos praktikos sutartį, ne ilgesnį kaip 2 mėnesių laikotarpį.“

24. Pakeičiu 53 punktą ir jį išdėstau taip:

53. Pagal Aprašą netinkamomis finansuoti išlaidomis laikomos:

53.1. išlaidos, nustatytos Projektų taisyklių 34 skirsnyje;

53.2. tikslinėms grupėms skirto perduoti naudoti (išdalinti) trumpalaikio turto (maisto produktų, higienos prekių, drabužių ir pan.) įsigijimo išlaidos;

53.3. medicinos įrangos, vaistinių preparatų įsigijimo išlaidos; medicinine įranga nėra laikoma tokia įranga, kuri, siekiant grąžinti ar palaikyti asmens sveikatos ir fizinę būklę, yra naudojama fiziniams pratimams atlikti;

53.4. tikslinių grupių apgyvendinimo sveikatos priežiūros įstaigose ir su tuo susijusios išlaidos; taip pat tikslinių grupių apgyvendinimo išlaidos, kai vykdomos Aprašo 10.4 papunktyje nurodytas veiklas atitinkančios projektų veiklos;

53.5. projekto veiklų dalyvių sveikatos ir nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo išlaidos (taikoma tik vykdant projekto veiklas, atitinkančias Aprašo 10.2.1.5 papunktyje nurodytą veiklą);

53.6. jauno verslo subjektų mokamų mokesčių, rinkliavų apmokėjimo išlaidos;

53.7. transporto priemonių įsigijimo išlaidos;

53.8. išperkamosios ar finansinės nuomos (lizingo) apmokėjimo išlaidos;

53.9. projektinių pasiūlymų ir paraiškų rengimo išlaidos.“

25. Pakeičiu 75.4.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

75.4.4. iki projekto veiklų dalyvio (-ių) įtraukimo į Aprašo 10.2.1.2 papunktyje nurodytą neformaliojo profesinio mokymo veiklą:

75.4.4.1. kai vykdoma Aprašo 10.2.1.2 papunktyje nurodyta neformaliojo profesinio mokymo, organizuojamo mokykline forma, veikla, neformaliojo profesinio mokymo teikėjas – mokymo įstaiga ar kita mokykla ir projekto veiklų dalyvis sudarytų rašytinę neformaliojo profesinio mokymo sutartį, kurioje būtų nustatyta: sutarties šalys – profesinio mokymo teikėjas ir projekto veiklų dalyvis; neformaliojo profesinio mokymo programos ar jos modulio pavadinimas; profesinio mokymo teikėjo įsipareigojimas sudaryti sąlygas projekto veiklų dalyviui mokytis pagal neformaliojo profesinio mokymo programos ar jos modulio (-ių) reikalavimus ir mokymo planą, suteikti projekto veiklų dalyviui žinių, išugdyti jo kompetencijas, įgūdžius, išvardytus neformaliojo profesinio mokymo programoje ar jo modulyje (-iuose), užtikrinti projekto veiklų dalyvio mokymosi vietos atitiktį saugos, sveikatos, priešgaisriniams ir higienos reikalavimams, projekto veiklų dalyvio mokymosi pasiekimų nešališką įvertinimą ir išduoti reikiamus mokymosi pasiekimų dokumentus; projekto veiklų dalyvio įsipareigojimas mokytis pagal mokymo planą ir neformaliojo profesinio mokymo programos ar jos modulio (-ių) reikalavimus; kitos, sutarties šalių nuomone, svarbios sąlygos;

75.4.4.2. kai vykdoma Aprašo 10.2.1.2 papunktyje nurodyta neformaliojo profesinio mokymo, organizuojamo pameistrystės forma pagal pameistrystės darbo sutartį, sudarytą kartu su mokymo sutartimi dėl neformaliojo mokymo, veikla:

75.4.4.2.1. projekto vykdytoju ar partneriu esantis darbdavys ir projekto veiklų dalyvis sudarytų pameistrystės darbo sutartį; pameistrystės darbo sutartis turi būti sudaroma ir vykdoma nepažeidžiant Lietuvos Respublikos darbo kodekse (toliau – Darbo kodeksas) nustatytų reikalavimų dėl pameistrystės darbo sutarties, sudarytos kartu su mokymo sutartimi dėl neformaliojo mokymo;

75.4.4.2.2. ir neformalųjį profesinį mokymą turintis teisę vykdyti darbdavys, esantis projekto vykdytoju ar partneriu, arba mokymo paslaugos teikėjas, esantis projekto vykdytoju, partneriu arba teikiantis mokymo paslaugas pagal viešųjų pirkimų būdu sudarytą išorės paslaugų teikimo sutartį, ir projekto veiklų dalyvis sudarytų rašytinę neformaliojo profesinio mokymo sutartį, kurioje būtų nustatytos Aprašo 75.4.4.1 papunktyje nustatytus reikalavimus atitinkančios neformaliojo profesinio mokymo sutarties sąlygos;“.

26. Pakeičiu 75.6 papunktį ir jį išdėstau taip:

75.6. Vykdant Aprašo 10.2.1.4 papunktyje nurodytą praktinių darbo įgūdžių įgijimo, ugdymo darbo vietoje pagal pameistrystės darbo sutartį nesudarius mokymo sutarties veiklą:

75.6.1. iki projekto veiklų dalyvio (-ių) įtraukimo į Aprašo 10.2.1.4 papunktyje nurodytas veiklas:

75.6.1.1. būtų pasirašytas (-i) ir įgyvendinančiajai institucijai projekto sutartyje nustatyta tvarka pateiktas (-i) projekto vykdytojo ir (arba) partnerio sudarytas (-i) susitarimas (-ai) su projekto veiklų dalyvį (-ius) priimančia organizacija – darbdaviu, t. y. juridiniu asmeniu (ar jo filialu, atstovybe), kuriame (-iuose) projekto veiklų dalyvis (-iai) bus įdarbintas (-i) ir įgis, ugdys praktinius darbo įgūdžius darbo vietoje pagal pameistrystės darbo sutartį nesudarant mokymo sutarties (šis reikalavimas netaikomas tuo atveju, kai projekto veiklų dalyvius priimančia organizacija yra pats pareiškėjas ir (ar) partneris). Susitarime turi būti nurodyta projekto veiklų dalyvį (-ius) priimančios organizacijos veiklos sritis pagal įstatus ir numatytas preliminarus priimamų projekto veiklų dalyvių skaičius, projekto veiklų dalyvių dalyvavimo praktinių darbo įgūdžių įgijimo, ugdymo darbo vietoje veiklose trukmė (valandomis); projekto veiklų dalyviui (-iams) praktiniams darbo įgūdžiams darbo vietoje įgyti reikalingos darbo priemonės, specialieji drabužiai, individualios saugos priemonės ir (ar) medžiagos, kurias projekto vykdytojas ar partneris įsipareigoja perduoti neatlygintinai naudoti projekto veiklų dalyvį (-ius) priimančiai organizacijai, jei ji su projekto veiklų dalyviu (-iais) sudaromoje (-ose) pameistrystės darbo sutartyje (-yse) nenumatys darbdavio patiriamų mokymo išlaidų atlyginimo iš projekto veiklų dalyviui pagal pameistrystės darbo sutartį mokamo darbo užmokesčio; preliminari šio turto vertė (atsižvelgiant į rinkoje esančias atitinkamų prekių įsigijimo ir (ar) nuomos kainas) per visą projekto įgyvendinimo laikotarpį; projekto veiklų dalyvį (-ius) priimančios organizacijos įsipareigojimas iš projekto vykdytojo ir (ar) partnerio gautą turtą naudoti tik projekto veikloms vykdyti, t. y. projekto veiklų dalyvio (-ių) praktiniams darbo įgūdžių įgyti, ugdyti darbo vietoje; projekto veiklų dalyvį (-ius) priimančios organizacijos atsiskaitymo projekto vykdytojui ar partneriui apie projekto veiklų dalyvio praktinių darbo įgūdžių įgijimą, ugdymą darbo vietoje; kitos, susitarimo šalių nuomone, svarbios sąlygos;

75.6.1.2. konkretų projekto veiklų dalyvį priimanti organizacija – darbdavys ir projekto veiklų dalyvis sudarytų pameistrystės darbo sutartį nesudarius mokymo sutarties;

75.6.2. pameistrystės darbo sutartis turi būti sudaroma ir vykdoma nepažeidžiant Darbo kodekse nustatytų reikalavimų dėl pameistrystės darbo sutarties nesudarius mokymo sutarties.

27. Papildau 75.8 papunkčiu:

75.8. Vykdant Aprašo 10.2.1.5 papunktyje nurodytą praktinių darbo įgūdžių įgijimo, ugdymo darbo vietoje pagal savanoriškos praktikos sutartį veiklą:

75.8.1. iki projekto veiklų dalyvio (-ių) įtraukimo į Aprašo 10.2.1.5 papunktyje nurodytas veiklas:

75.8.1.1. būtų pasirašytas (-i) ir įgyvendinančiajai institucijai projekto sutartyje nustatyta tvarka pateiktas (-i) projekto vykdytojo ir (arba) partnerio sudarytas (-i) susitarimas (-ai) su projekto veiklų dalyvį (-ius) priimančia organizacija – darbdaviu, kuriame (-iuose) projekto veiklų dalyvis (-iai) atliks praktiką pagal savanoriškos praktikos sutartį (šis reikalavimas netaikomas tuo atveju, kai projekto veiklų dalyvius priimančia organizacija yra pats pareiškėjas ir (ar) partneris). Susitarime turi būti nurodyta projekto veiklų dalyvį (-ius) priimančios organizacijos veiklos sritis pagal įstatus ir numatytas preliminarus priimamų projekto veiklų dalyvių skaičius, projekto veiklų dalyvių savanoriškos praktikos trukmė (valandomis); projekto veiklų dalyviui (-iams) savanoriškai praktikai atlikti reikalingos darbo priemonės, specialieji drabužiai, individualios saugos priemonės ir (ar) medžiagos, kurias projekto vykdytojas ar partneris įsipareigoja perduoti neatlygintinai naudoti projekto veiklų dalyvį (-ius) priimančiai organizacijai; preliminari šio turto vertė (atsižvelgiant į rinkoje esančias atitinkamų prekių įsigijimo ir (ar) nuomos kainas) per visą projekto įgyvendinimo laikotarpį; projekto veiklų dalyvį (-ius) priimančios organizacijos įsipareigojimas iš projekto vykdytojo ir (ar) partnerio gautą turtą naudoti tik projekto veikloms vykdyti, t. y. projekto veiklų dalyvio (-ių) savanoriškai praktikai atlikti; projekto veiklų dalyvį (-ius) priimančios organizacijos atsiskaitymo projekto vykdytojui ar partneriui apie projekto veiklų dalyvio (-ių) savanoriškos praktikos atlikimą; kitos, susitarimo šalių nuomone, svarbios sąlygos;

75.8.1.2. konkretų projekto veiklų dalyvį priimanti organizacija – darbdavys ir projekto veiklų dalyvis sudarytų  savanoriškos praktikos sutartį;

75.8.2. savanoriškos praktikos sutartį projekto veiklų dalyvius priimanti organizacija sudarytų ir vykdytų nepažeisdama Lietuvos Respublikos užimtumo įstatyme ir Savanoriškos praktikos atlikimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. A1-573 „Dėl Savanoriškos praktikos atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, tokioms sutartims sudaryti ir vykdyti nustatytų reikalavimų.“

28. Pakeičiu 76 punktą ir jį išdėstau taip:

76. Projekto vykdytojas taip pat turi vykdyti Aprašo 75.4.4, 75.5.1.2, 75.6.1.2 ir 75.8.1.2 papunkčiuose nurodytų sutarčių sudarymo ir vykdymo tinkamumo priežiūrą ir užtikrinti, kad būtų laikomasi Aprašo 75.5.1.1, 75.6.1.1, 75.7.1.1 ir 75.8.1.1 papunkčiuose nurodytų projekto vykdytojo ir (ar) partnerio susitarimų su projekto veiklų dalyvius priimančia organizacija arba jauno verslo subjektu ir nebūtų viršijama nurodytuose susitarimuose nustatyta projekto veiklų dalyvius priimančiai organizacijai skirtinos pagalbos prekėmis vertė ar jauno verslo subjektui skirtina pagalbos verslo pradžiai vertė.“

29. Pakeičiu 77.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

77.1. informuoti įgyvendinančiąją instituciją apie Aprašo 75.5.1.1, 75.6.1.1, 75.7.1.1 ir 75.8.1.1 papunkčiuose nurodytų susitarimų nuostatų pasikeitimą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo susitarimo pakeitimo sudarymo dienos;“

30. Pakeičiu 1 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Vidaus reikalų ministras                                                                                            Eimutis Misiūnas

 

 

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų

veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties

didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-911

priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“

projektų finansavimo sąlygų aprašo

1 priedas

 

 

PROJEKTO TINKAMUMO FINANSUOTI VERTINIMO LENTELĖ

 

Paraiškos kodas

 

Pareiškėjo pavadinimas

 

Projekto pavadinimas

 

Projektą planuojama įgyvendinti:

 

 su partneriu (-iais)               be partnerio (-ių)

 

 PIRMINĖ               PATIKSLINTA

 

 

Bendrasis reikalavimas /

specialusis projektų atrankos kriterijus (toliau – specialusis kriterijus), jo vertinimo aspektai ir paaiškinimai

Bendrojo reikalavimo / specialiojo kriterijaus detalizavimas

 

Bendrojo reikalavimo / specialiojo kriterijaus vertinimas

Taip / ne / netaikoma / taip su išlyga

Komentarai

 

 

 

 

1. Planuojamu finansuoti projektu prisidedama prie bent vieno veiksmų programos prioriteto konkretaus uždavinio įgyvendinimo, rezultato pasiekimo ir įgyvendinama bent viena pagal projektų finansavimo sąlygų aprašą numatoma finansuoti veikla.

1.1. Projekto tikslai ir uždaviniai atitinka bent vieną 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos, patvirtintos Europos Komisijos 2014 m. rugsėjo 8 d. sprendimu Nr. C(2014)6397, (toliau – veiksmų programa) prioriteto konkretų uždavinį ir siekiamą rezultatą.

Projekto tikslas ir uždaviniai turi atitikti veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtrauktiems didinimas ir kova su skurdu“ 8.6.1 konkretų uždavinį „Pagerinti vietines įsidarbinimo galimybes ir didinti bendruomenių socialinę integraciją, išnaudojant vietos bendruomenių, verslo ir vietos valdžios ryšius“ ir siekiamą rezultatą.

 

 

 

1.2. Projekto tikslai, uždaviniai ir veiklos atitinka bent vieną iš projektų finansavimo sąlygų apraše nurodytų veiklų.

Projekto tikslas, uždaviniai ir veiklos turi atitikti bent vieną iš veiklų, nurodytų 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo (toliau – Aprašas) 10 punkte.

 

 

1.3. Projektas atitinka kitus su projekto veiklomis susijusius projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus.

Projektas negali apimti veiksmų, kurie nurodyti Aprašo 11 punkte.

Projekto veiklos turi būti skirtos Aprašo 22 punkte nurodytoms tikslinėms grupėms.

 

 

2. Projektas atitinka strateginio planavimo dokumentų nuostatas.

2.1. Projektas atitinka strateginio planavimo dokumentų nuostatas.

Projektas turi atitikti specialiuosius projektų atrankos kriterijus, nurodytus Aprašo 19 punkte.

 

 

2.2. Projektu prisidedama prie bent vieno Europos Sąjungos Baltijos jūros regiono strategijos (toliau – ES BJRS) tikslo įgyvendinimo pagal bent vieną ES BJRS veiksmų plane numatytą prioritetinę sritį ar horizontalųjį veiksmą arba bus įgyvendinama dalis ES BJRS veiksmų plane numatytų prioritetinių projektų.

Netaikoma.

 

 

3. Projektu siekiama aiškių ir realių kiekybinių uždavinių.

3.1. Projektu prisidedama prie bent vieno projektų finansavimo sąlygų apraše nustatyto veiksmų programos ir (arba) ministerijos priemonių įgyvendinimo plane nurodyto nacionalinio produkto ir (arba) rezultato rodiklio pasiekimo.

Projektas turi siekti priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodiklių ir minimalių jų siektinų reikšmių, nurodytų Aprašo 24 punkte.

 

 

3.2. Išlaikyta nuosekli vidinė projekto logika, t. y. projekto rezultatai yra projekto veiklų padarinys, projekto veiklos sudaro prielaidas įgyvendinti projekto uždavinius, o šie – pasiekti nustatytą projekto tikslą.

 

 

 

3.3. Projekto uždaviniai yra specifiniai (parodo projekto esmę ir charakteristikas), išmatuojami (kiekybiškai išreikšti ir matuojami) ir įvykdomi, aiški veiklų pradžios ir pabaigos data.

 

 

 

4. Projektas atitinka horizontaliuosius (darnaus vystymosi bei moterų ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo) principus, projekto įgyvendinimas yra suderinamas su Europos Sąjungos konkurencijos politikos nuostatomis.

4.1. Projekte nėra numatyti veiksmai, kurie turėtų neigiamą poveikį darnaus vystymosi principo įgyvendinimui:

 

 

 

4.1.1. aplinkosaugos srityje (aplinkos kokybė ir gamtos ištekliai, kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės apsauga, klimato kaita, aplinkos apsauga ir kt.);

Netaikoma.

 

 

4.1.2. socialinėje srityje (užimtumas, skurdas ir socialinė atskirtis, visuomenės sveikata, švietimas ir mokslas, kultūros savitumo išsaugojimas, tausojantis vartojimas);

 

 

 

4.1.3. ekonomikos srityje (darnus pagrindinių ūkio šakų ir regionų vystymas);

 

 

 

4.1.4. teritorijų vystymo srityje (aplinkosauginių, socialinių ir ekonominių skirtumų mažinimas);

 

 

 

4.1.5. informacinės ir žinių visuomenės srityje.

Netaikoma.

 

 

4.2. Pasiūlyti konkretūs veiksmai (pademonstruotas proaktyvus požiūris), kurie rodo, kad projektas skatina darnaus vystymosi principo įgyvendinimą.

Netaikoma.

 

 

4.3. Projekte nėra numatoma apribojimų, kurie turėtų neigiamą poveikį moterų ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principų įgyvendinimui.

 

 

 

4.4. Pasiūlyti konkretūs veiksmai, kurie rodo, kad projektu prisidedama prie moterų ir vyrų lygybės principo įgyvendinimo ir (arba) skatinamas nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principo įgyvendinimas.

Projekte numatyti veiksmai, kurie rodo, kad projekto veiklos ir rezultatai bus prieinami visiems projekto veiklų dalyviams, turintiems skirtingų poreikių (taikoma, jei tinka pagal Aprašo 28 punkto reikalavimus).

 

 

4.5. Projektas suderinamas su Europos Sąjungos konkurencijos politikos nuostatomis:

4.5.1. teikiamas finansavimas neviršija nustatytų de minimis pagalbos ribų ir atitinka reikalavimus, taikomus de minimis pagalbai; arba

4.5.2. projektas finansuojamas pagal suderintą valstybės pagalbos schemą ar Europos Komisijos (toliau – EK) sprendimą arba pagal bendrąjį bendrosios išimties reglamentą, laikantis ten nustatytų reikalavimų; arba

4.5.3. projekto finansavimas nereiškia neteisėtos valstybės pagalbos ar de minimis pagalbos suteikimo.

Projektui teikiamas finansavimas negali viršyti nustatytų de minimis pagalbos ribų ir atitikti reikalavimus, taikomus de minimis pagalbai, kurie yra nustatyti Aprašo 32 ir 33 punktuose.

 

 

5. Pareiškėjas ir partneris (-iai) organizaciniu požiūriu yra pajėgūs tinkamai ir laiku įgyvendinti teikiamą projektą ir atitinka jam (jiems) keliamus reikalavimus.

5.1. Pareiškėjas (partneris) yra juridiniai asmenys.

Projekto pareiškėju (partneriu) yra juridinis asmuo arba juridinio asmens filialas ar atstovybė, kaip nurodyta Aprašo 13, 14 ir 15 punktuose.

 

 

5.2. Pareiškėjas (partneris) atitinka tinkamų pareiškėjų sąrašą, nustatytą projektų finansavimo sąlygų apraše.

Tinkami pareiškėjai yra nurodyti Aprašo 13 punkte. Tinkami partneriai yra nurodyti Aprašo 14 punkte. Pareiškėjai ir partneriai turi atitikti Aprašo 141–16 punktuose nustatytus reikalavimus (jei taikoma).

 

 

5.3. Pareiškėjas (partneris) turi teisinį pagrindą užsiimti ta veikla (atlikti funkcijas), kuriai pradėti ir (arba) vykdyti, ir (arba) plėtoti skirtas projektas.

Pareiškėjas (partneris) pagal savo įstatus (nuostatus) gali užsiimti ta veikla, kuriai pradėti ir (arba) vykdyti, ir (arba) plėtoti skirtas projektas.

 

 

5.4. Pareiškėjui ir partneriui (-iams) nėra apribojimų gauti finansavimą:

5.4.1. pareiškėjui ir partneriui (-iams) nėra iškelta byla dėl bankroto arba restruktūrizavimo, nėra pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl ūkinės komercinės veiklos arba jis (jie) nėra likviduojamas (-i), nėra priimtas kreditorių susirinkimo nutarimas bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka;

5.4.2. paraiškos vertinimo metu pareiškėjas ir partneris (-iai) yra įvykdęs (-ę) su mokesčių ir socialinio draudimo įmokų mokėjimu susijusius įsipareigojimus pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus arba pagal kitos valstybės teisės aktus, jei pareiškėjas ir partneris (-iai) yra užsienyje registruotas juridinis asmuo (asmenys);

5.4.3. paraiškos vertinimo metu pareiškėjo ir partnerio (-ių) vadovas, ūkinės bendrijos tikrasis narys (-iai) ar mažosios bendrijos atstovas (-ai), turintis (-ys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ar buhalteris (-iai), ar kitas (-i) asmuo (asmenys), turintis (-ys) teisę surašyti ir pasirašyti pareiškėjo apskaitos dokumentus, neturi neišnykusio arba nepanaikinto teistumo arba dėl pareiškėjo ir partnerio (-ių) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis pagal veikas, nustatytas Finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gegužės 30 d. nutarimu Nr. 590 „Dėl Finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklių patvirtinimo“, 3 priedo „Apribojimų skirti Europos Sąjungos finansinę paramą, 2004–2009 metų Europos ekonominės erdvės ir (ar) Norvegijos finansinių mechanizmų, 2009–2014 metų Europos ekonominės erdvės ir (ar) Norvegijos finansinių mechanizmų, 2007–2012 metų Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos finansinę paramą aprašas“ 2 punkte;

5.4.4. paraiškos vertinimo metu pareiškėjui ir partneriui (-iams), jei jis (jie) yra įmonė (-ės), perkėlusi (-ios) gamybinę veiklą valstybėje narėje arba į kitą valstybę narę, nėra taikoma arba nebuvo taikoma išieškojimo procedūra; (Netaikoma)

5.4.5. paraiškos vertinimo metu pareiškėjui ir partneriui (-iams) nėra taikomas apribojimas (iki 5 metų) neskirti Europos Sąjungos finansinės paramos dėl trečiųjų šalių piliečių nelegalaus įdarbinimo;

(Netaikoma)

5.4.6. paraiškos vertinimo metu pareiškėjui ir partneriui (-iams) nėra taikomas apribojimas gauti finansavimą dėl to, kad per sprendime dėl lėšų grąžinimo nustatytą terminą lėšos nebuvo grąžintos arba grąžinta tik dalis lėšų;

5.4.7. paraiškos vertinimo metu pareiškėjas ir partneris (-iai) Juridinių asmenų registrui yra pateikę metinių finansinių ataskaitų rinkinius, taip pat metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinius, kaip nustatyta Juridinių asmenų registro nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1407 Dėl Juridinių asmenų registro įsteigimo ir Juridinių asmenų registro nuostatų patvirtinimo“.

(Netaikoma)

 

 

 

5.5. Pareiškėjas ir partneris (-iai) turi (gali užtikrinti) pakankamus administravimo gebėjimus vykdyti projektą.

Pareiškėjas atitinka Aprašo 16 punkte nustatytus reikalavimus.

 

 

5.6. Projekto parengtumas atitinka projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus.

Projektas atitinka Aprašo 17 punkte nustatytus reikalavimus (taikoma, kai projekto vykdytojas projektą numato įgyvendinti kartu su partneriu (-iais)).

 

 

5.7. Partnerystė projekte yra pagrįsta ir teikia naudą.

Pareiškėjas paraiškoje pagrindžia partnerio įtraukimo į projektą būtinumą (taikoma, kai projekto vykdytojas projektą numato įgyvendinti kartu su partneriu (-iais).

 

 

 

6. Projektas turi apibrėžtus, aiškius ir užtikrintus projekto išlaidų finansavimo šaltinius.

6.1. Pareiškėjo ir (ar) partnerio (-ių) įnašas atitinka projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus ir yra užtikrintas jo finansavimas.

Pareiškėjas ir (ar) partneris turi prisidėti prie projekto įgyvendinimo Aprašo 40 punkte nurodyta lėšų dalimi.

 

 

6.2. Užtikrintas netinkamų finansuoti su projektu susijusių išlaidų padengimas.

 

 

 

6.3. Užtikrintas finansinis projekto (veiklų) rezultatų tęstinumas.

Projekte numatyti veiksmai, kurie rodo, kad pareiškėjas ir (ar) partneris užtikrins: 1)  Aprašo 75.2 papunktyje nustatytų reikalavimų įvykdymą, t. y. projekto lėšomis suremontuoto nekilnojamojo turto (patalpų) naudojimą projekto tikslą atitinkančių veiklų vykdymui ne trumpiau kaip 5 metus nuo projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos (taikoma, kai projekto vykdymo metu numatoma projekto lėšomis suremontuoti nekilnojamąjį turtą (patalpas); 2) Aprašo 75.7.3 papunktyje nustatytų reikalavimų įvykdymą, t. y. projekto lėšomis įsigytų verslo pradžiai skirtų priemonių (t. y. techninės, biuro ar kitos įrangos) naudojimą jauno verslo subjektams po projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos tol, kol pasibaigs 3 (trejų) metų laikotarpis po priemonės (-ių) įsigijimo (taikoma, kai, projekte vykdant Aprašo 10.3.2.2 papunktyje nurodytą veiklą atitinkančią projekto veiklą, verslo pradžiai skirtą priemonę (-es) projekto lėšomis numatoma įsigyti iki projekto veiklų pabaigos likus mažiau nei 3 (trejiems) metams).

 

 

7. Užtikrintas efektyvus projektui įgyvendinti reikalingų lėšų panaudojimas.

7.1. Projekto įgyvendinimo alternatyvos pasirinkimas pagrįstas sąnaudų ir naudos analizės rezultatais:

Netaikoma.

 

 

7.1.1. projekto įgyvendinimo alternatyvoms įvertinti naudojamos pajamų, sąnaudų, finansavimo šaltinių, sukuriamos naudos ir kitos prielaidos yra pagrįstos;

Netaikoma.

 

 

7.1.2. projekto įgyvendinimo alternatyvoms įvertinti naudojamas vienodas pagrįstos trukmės analizės laikotarpis;

Netaikoma.

 

 

7.1.3. projekto įgyvendinimo alternatyvoms įvertinti naudojama vienoda pagrįsto dydžio diskonto norma;

(Netaikoma)

Netaikoma.

 

 

7.1.4. optimali projekto įgyvendinimo alternatyva pasirinkta pagal projekto įgyvendinimo alternatyvų finansinių ir (arba) ekonominių rodiklių (grynosios dabartinės vertės, vidinės grąžos normos, naudos ir sąnaudų santykio) reikšmes;

(Netaikoma)

Netaikoma.

 

 

7.1.5. pasirinktai projekto įgyvendinimo alternatyvai realizuoti nėra žinomų teisinių, techninių ir socialinių apribojimų.

(Netaikoma)

Netaikoma.

 

 

7.2. Projekto įgyvendinimo alternatyvos pasirinkimas pagrįstas sąnaudų efektyvumo rodikliu.

(Netaikoma)

Netaikoma.

 

 

7.3. Įvertintos pagrindinės projekto rizikos ir suplanuotos rizikų valdymo priemonės bei joms įgyvendinti reikalingi ištekliai.

 

 

 

7.4. Numatytos projekto veiklos atitinka tinkamoms finansuoti veikloms ir jų apimtims nustatytus reikalavimus. Išlaidos atitinka nustatytus reikalavimus ir yra būtinos projektams įgyvendinti. Veiklos ir išlaidos suplanuotos efektyviai ir pagrįstai, įvertinus ir iki paraiškos pateikimo pradėtas ar įvykdytas viešųjų pirkimų procedūras. Vertinant pareiškėjo ir partnerio (-ių) įgyvendintus ir (arba) įgyvendinamus projektus toms pačioms veikloms ir išlaidoms finansavimas nėra skiriamas pakartotinai.

 

 

 

7.5. Pareiškėjas gali įgyvendinti projekto tikslus, veiklas, uždavinius ir pasiekti rezultatus per projekto įgyvendinimo laikotarpį; projekto įgyvendinimo trukmė, vieta atitinka projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus.

Projekto įgyvendinimo pabaigos terminas turi atitikti Aprašo 20 punkte nustatytą terminą.

 

 

7.6. Projektas atitinka kryžminio finansavimo reikalavimus.

Projekte numatytas kryžminis finansavimas negali viršyti Aprašo 45 punkte nurodyto procento.

 

 

7.7. Teisingai pritaikyti fiksuotoji projekto išlaidų norma, fiksuotieji projekto išlaidų vieneto įkainiai, fiksuotosios projekto išlaidų sumos ir (ar) apdovanojimai.

Projektui taikomi fiksuotieji projekto išlaidų vieneto įkainiai ir fiksuotoji norma turi atitikti reikalavimus, nustatytus Aprašo 43 ir 51 punktuose.

 

 

7.8. Paraiškoje teisingai nurodyta projekto kategorija, iš projekto planuojamos gauti pajamos (taip pat ir grynosios pajamos) teisingai apskaičiuotos ir teisingai nustatytas projektui reikiamo finansavimo dydis, atsižvelgiant į tai, ar įgyvendinant projektą:

– negaunama pajamų;

– gaunama pajamų ir jos yra įvertintos iš anksto;

– gaunama pajamų, bet jų iš anksto neįmanoma apskaičiuoti.

 

 

 

8. Projekto veiklos vykdomos tinkamoje 2014–2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų veiksmų programos įgyvendinimo teritorijoje.

8.1. Projekto veiklos vykdomos Lietuvos Respublikoje arba ne Lietuvos Respublikoje, bet jas vykdant sukurti produktai, gauti rezultatai ir nauda (ar jų dalis, proporcinga Lietuvos Respublikos finansiniam įnašui) atitenka Lietuvos Respublikai ir projektas atitinka bent vieną iš šių sąlygų:

a) iš ERPF ir SF bendrai finansuojamo projekto veiklų, vykdomų ne Lietuvos Respublikoje, bet Europos Sąjungos teritorijoje, išlaidos neviršija procento, nustatyto projektų finansavimo sąlygų apraše; arba pagal projektų finansavimo sąlygų aprašą vykdomos reprezentacijai skirtos veiklos;

b) iš ESF bendrai finansuojamo projekto veiklos vykdomos:

Europos Sąjungos teritorijoje;

ne Europos Sąjungos teritorijoje, bet tokių veiklų išlaidos neviršija procento, nustatyto projektų finansavimo sąlygų apraše;

c) vykdomos techninės paramos projektų veiklos.

Projekto veiklų vykdymo teritorija turi atitikti šio Aprašo 21 punkte nustatytą reikalavimą.

 

 

 

Galutinė projekto atitikties bendriesiems reikalavimams vertinimo išvada:

Ar paraiška atitinka projektinį pasiūlymą ir valstybės ar regionų projektų sąrašą?

 Taip                                                    Ne                                                               Taip su išlyga

Komentarai: ____________________________________________________________________

 

Paraiška įvertinta teigiamai pagal visus bendruosius reikalavimus ir specialiuosius kriterijus:

 Taip                                                    Ne                                                               Taip su išlyga

Komentarai: ____________________________________________________________________

 

Pareiškėjas nebandė gauti konfidencialios informacijos arba daryti poveikio vertinimą atliekančiai institucijai dabartinio paraiškų vertinimo arba atrankos proceso metu:

 Taip, nebandė

 Ne, bandė

Komentarai: ____________________________________________________________________

 

 

Bendra projekto vertė[1], Eur

Didžiausia galima projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu nustatyta projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma:

Pajamos, mažinančios tinkamų deklaruoti EK išlaidų sumą, Eur

Didžiausia EK tinkamų deklaruoti išlaidų suma, Eur

Iš viso, Eur

Iš jų:

 

Prašomos skirti lėšos – iki, Eur

 

Dalis nuo tinkamų finansuoti išlaidų, proc.

Pareiškėjo ir partnerio (-ių) nuosavos lėšos, Eur

Dalis nuo tinkamų finansuoti išlaidų, proc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastabos:

 

 

 

 

 

 

____________________________________ ______________________                                                         ___________________________

(paraiškos vertinimą atlikusios institucijos atsakingo

asmens pareigų pavadinimas)                                                                              (data)                                      (vardas ir pavardė, parašas*)

 

* Jei pildoma popierinė versija

 [1] Bendra projekto vertė apima ir tinkamas, ir netinkamas išlaidas.