VALSTYBĖS TARNYBOS DEPARTAMENTO

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBĖS TARNYBOS DEPARTAMENTO DIREKTORIAUS KAI KURIŲ įsakymŲ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS

 

2018 m. gruodžio 28 d. Nr. 27V-175

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 pakeitimo įstatymu:

1. P r i p a ž į s t u netekusiais galios:

1.1. Valstybės tarnybos departamento direktoriaus 2013 m. sausio 2 d. įsakymą
Nr. 27V-1 „Dėl Fizinių asmenų, teikiančių mokymo paslaugas valstybės tarnautojams, sąrašo tvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymas;

1.2. Valstybės tarnybos departamento direktoriaus 2013 m. sausio 2 d. įsakymą
Nr. 27V-2 „Dėl Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašo tvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymas.

2. P r i p a ž į s t u netekusiomis galios šio įsakymo 1 punkte nurodytais įsakymais patvirtintų fizinių asmenų, teikiančių mokymo paslaugas valstybės tarnautojams, ir valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų valstybės tarnautojų mokymo programas, patvirtintas Valstybės tarnybos departamento direktoriaus įsakymais.

3. Šis įsakymas įsigalioja 2019 m. sausio 1 d.

 

 

 

Direktorius                                                                                                         Gediminas Miškinis