LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

 

DĖL IŠLAIDŲ, PATIRTŲ ŽMOGAUS LYTINIŲ LĄSTELIŲ DONORYSTĖS METU, KOMPENSACIJOS APSKAIČIAVIMO IR MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2016 m. gruodžio 30 d. Nr. V-1527

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos pagalbinio apvaisinimo įstatymo 3 straipsnio 6 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. gruodžio 28 d. nutarimu Nr. 1270 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos pagalbinio apvaisinimo įstatymą“:

1.  T v i r t i n u Išlaidų, patirtų žmogaus lytinių ląstelių donorystės metu, kompensacijos apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos aprašą (pridedama).

2.  N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2017 m. sausio 1 d.

3.  P a v e d u įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui pagal veiklos sritį.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                   Aurelijus Veryga

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

sveikatos apsaugos

ministro

2016 m. gruodžio 30 d.

įsakymu Nr. V-1527

 

 

IŠLAIDŲ, PATIRTŲ ŽMOGAUS LYTINIŲ LĄSTELIŲ DONORYSTĖS METU, KOMPENSACIJOS APSKAIČIAVIMO IR MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Išlaidų, patirtų žmogaus lytinių ląstelių donorystės metu, kompensacijos apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato žmogaus lytinių ląstelių donoro (toliau – donoras) išlaidų, patirtų žmogaus lytinių ląstelių donorystės metu, tačiau nesusijusių su sveikatos priežiūros paslaugų teikimu, kompensacijos (toliau – kompensacija) apskaičiavimo ir mokėjimo tvarką.

2. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos yra apibrėžtos Lietuvos Respublikos pagalbinio apvaisinimo įstatyme ir kituose teisės aktuose.

3. Kompensaciją donorams moka žmogaus lytinių ląstelių bankas iš savo lėšų.

4. Kompensacija mokama tik esant žmogaus lytinių ląstelių banko ir donoro raštiškam susitarimui.

 

II SKYRIUS

KOMPENSACIJOS APSKAIČIAVIMO TVARKA

 

5. Kompensacija apskaičiuojama susumuojant donoro žmogaus lytinių ląstelių donorystės metu patirtas faktines išlaidas, remiantis šias išlaidas patvirtinančiais dokumentais.

6. Donorui kompensuojamos šios dėl žmogaus lytinių ląstelių donorystės patirtos išlaidos:

6.1. kelionės į vietą, kur vykdoma žmogaus lytinių ląstelių donorystė, kuri yra kitoje gyvenamojoje vietovėje nei donoro nuolatinė gyvenamoji vieta, ir grįžimo iš jos į donoro nuolatinę gyvenamąją vietą išlaidos:

6.1.1. kelionės dokumentų (kelionės bilietų) įsigijimo važiuoti visų rūšių viešojo transporto priemonėmis, išskyrus lengvuosius automobilius ir taksi. Šios išlaidos apmokamos pagal donoro pateiktus kelionės dokumentus (kelionės bilietus) arba, jei jie nepateikti, pagal teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintus keleivių vežimo autobusu ir (ar) vietinio susisiekimo traukiniu žemiausia klase tarifus;

6.1.2. išlaidos, susijusios su išankstiniu viešojo transporto kelionės bilietų įsigijimu ir jų užsakymu, apmokamos pateikus atitinkamus dokumentus (kvitus);

6.1.3. kelionės nuosava, išsinuomota ar pagal panaudos sutartį perduota transporto priemone metu sunaudotų degalų įsigijimo išlaidos. Šios išlaidos apmokamos atsižvelgiant į kelionės metu nuvažiuotų kilometrų skaičių ir pagal atitinkamos transporto priemonės gamintojo nurodytus transporto priemonės techninius duomenis (degalų sunaudojimo normas 100 kilometrų). Donoro pateiktuose dokumentuose turi būti nurodyti transporto priemonės markė, modelis ir valstybinis numeris;

6.1.4. išlaidos už automobilių stovėjimą gyvenamojoje vietovėje, kur vykdoma žmogaus lytinių ląstelių donorystė;

6.2. išlaidos vietinėms rinkliavoms, taikomos gyvenamojoje vietovėje, kur vykdoma žmogaus lytinių ląstelių donorystė.

2

 

7. Žmogaus lytinių ląstelių bankas gali nustatyti maksimalias kompensuojamas Tvarkos aprašo 6 punkte nurodytų išlaidų sumas.

 

III SKYRIUS

KOMPENSACIJOS MOKĖJIMO TVARKA

 

8. Donoras, atvykęs į žmogaus lytinių ląstelių donorystės vietą, žmogaus lytinių ląstelių bankui turi pateikti Tvarkos aprašo 6 punkte nurodytus išlaidas patvirtinančius dokumentus arba, jei jų neturi, – prašymą kompensuoti šias išlaidas.

9. Kompensacija donorui turi būti išmokėta ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo žmogaus lytinių ląstelių donorystės dienos. Kompensacijos lėšos pervedamos į donoro banko sąskaitą, nurodytą žmogaus lytinių ląstelių banko ir donoro raštiškame susitarime.

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

10. Skundai dėl kompensacijos mokėjimo sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

____________