CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2008 M. GRUODŽIO 2 D. ĮSAKYMO NR. 4R-242 „DĖL SKRYDŽIO ĮGULOS NARIO LICENCIJOS FORMOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2015 m. kovo 2 d. Nr. 4R-37

Vilnius

 

 

Įgyvendindamas 2011 m. lapkričio 3 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 1178/2011, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008 nustatomi su civilinės aviacijos orlaivio įgula susiję techniniai reikalavimai ir administracinės procedūros (OL 2011 L 311 p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2012 m. kovo 30 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 290/2012 (OL 2012 L 100 p. 1), nuostatas,

p a k e i č i u Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2008 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. 4R-242 „Dėl Skrydžio įgulos nario licencijos formos patvirtinimo“ patvirtintą Skrydžio įgulos nario licencijos formą (pridedama).

 

 

 

Laikinai einantis direktoriaus pareigas                                                                           Joris Gintilas