LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO 13 D. ĮSAKYMO NR. A1-499 „DĖL AKTYVIOS DARBO RINKOS POLITIKOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO SĄLYGŲ IR TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2015 m. gruodžio 23 d. Nr. A1-796

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. rugpjūčio 13 d. įsakymu Nr. A1-499 „Dėl Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu 15.5 papunktį ir jį išdėstau taip:

15.5. neturi galiojančios administracinės nuobaudos pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 95 straipsnį arba turi ne daugiau nei vieną galiojančią administracinę nuobaudą pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 96, 97, 99, 100, 106, 150 straipsnius. Šis reikalavimas taikomas ir darbdavio vadovui ar kitam atsakingam asmeniui.“

1.2. Pakeičiu 22 punktą ir jį išdėstau taip:

22. Formalųjį profesinį mokymą gali vykdyti profesinio mokymo teikėjai, turintys formaliojo profesinio mokymo licenciją, neformalųjį profesinį mokymą – profesinio mokymo teikėjai, atitinkantys Lietuvos Respublikos neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi įstatymo 2 straipsnio 4 dalyje apibrėžtą neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi teikėjo sąvoką ir įregistruoti Švietimo ir mokslo institucijų registre.

1.3. Pakeičiu 23 punktą ir jį išdėstau taip:

23. Lietuvos darbo birža tvirtina profesinio mokymo teikėjų sąrašą, kuris skelbiamas Lietuvos darbo biržos interneto svetainėje. Profesinio mokymo teikėjų sąrašas sudaromas pagal profesinio mokymo teikėjų pateiktas Lietuvos darbo biržos direktoriaus nustatytos formos pažymas apie galimybę teikti profesinio mokymo paslaugas bedarbiams ir įspėtiems apie atleidimą iš darbo darbuotojams, vadovaujantis Lietuvos darbo biržos direktoriaus nustatytais reikalavimais neformaliojo profesinio mokymo programoms ir šiuose reikalavimuose nurodytais neformaliojo profesinio mokymo programų vertinimo kriterijais.

1.4. Pakeičiu 33 punktą ir jį išdėstau taip:

33. Profesinio mokymo teikėjas gali pasirinkti, ar už suteiktas profesinio mokymo paslaugas bus atsiskaitoma kiekvieną mėnesį, ar užbaigus profesinį mokymą. Profesinio mokymo teikėjas darbo biržai pateikia:

33.1. per 3 darbo dienas mėnesiui pasibaigus – informaciją apie bedarbio (-ių) ar įspėto (-ų) apie atleidimą iš darbo darbuotojo (-ų) užsiėmimų lankomumą, nurodant lankytas valandas;

33.2. ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Mokymo sutarties tarp bedarbio ar įspėto apie atleidimą iš darbo darbuotojo ir profesinio mokymo teikėjo nutraukimo dienos – informaciją apie sutarties nutraukimą;

33.3. pasirinkus atsiskaitymą už paslaugas kiekvieną mėnesį, per 3 darbo dienas pasibaigus mėnesiui:

33.3.1. Lietuvos darbo biržos direktoriaus nustatytos formos paslaugų perdavimo–priėmimo aktą;

33.3.2. PVM sąskaitas faktūras už suteiktas profesinio mokymo paslaugas ir bedarbio (-ių) ar įspėto (-ų) apie atleidimą iš darbo darbuotojo (-ų) apgyvendinimą;

33.4. pasirinkus atsiskaitymą už paslaugas užbaigus profesinį mokymą, per 5 darbo dienas nuo profesinio mokymo užbaigimo:

33.4.1. Lietuvos darbo biržos direktoriaus nustatytos formos paslaugų perdavimo–priėmimo aktą už suteiktas ir dar neapmokėtas paslaugas;

33.4.2. PVM sąskaitas faktūras už suteiktas ir dar neapmokėtas profesinio mokymo paslaugas ir suteiktą ir dar neapmokėtą bedarbio (-ių) ar įspėto (-ų) apie atleidimą iš darbo darbuotojo (-ų) apgyvendinimą;

33.4.3. švietimo ir mokslo ministro nustatytos formos įgytą kvalifikaciją liudijančių dokumentų arba mokymosi pasiekimų dokumentų, išduotų profesinį mokymą užbaigusiems bedarbiams ar įspėtiems apie atleidimą iš darbo darbuotojams, kopijas.“

1.5. Pakeičiu 35.1.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

35.1.2. kiekvieną mėnesį už praėjusį mėnesį iki einamojo mėnesio 25 d. arba pasibaigus profesiniam mokymui per 10 darbo dienų nuo perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos, pateikus šio Aprašo 33.4.2–33.4.3 papunkčiuose nurodytus dokumentus:

35.1.2.1. už suteiktas mokymo paslaugas pagal profesinio mokymo teikėjo pateiktus paslaugų perdavimo–priėmimo aktus, PVM sąskaitas faktūras;

35.1.2.2. už bedarbio (-ių) ar įspėto (-ų) apie atleidimą iš darbo darbuotojo (-ų) apgyvendinimą pagal pateiktą PVM sąskaitą faktūrą, bet ne daugiau kaip 15 procentų Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytos bazinės socialinės išmokos (toliau vadinama – BSI) dydžio už vieną parą ir ne daugiau kaip 35 procentų BSI dydžio, kai mokymosi metu apgyvendinamas (-i) neįgalusis (-ieji), turintis (-ys) sunkią judėjimo negalią;“.

1.6. Pakeičiu 36.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

36.3. atsisakymas įsidarbinti pas Trišalėje mokymo sutartyje numatytą darbdavį, darbo sutarties nutraukimas šio Aprašo 36.2 papunktyje nenurodytais pagrindais arba individualios veiklos nutraukimas, kai bedarbis ar įspėtas apie atleidimą iš darbo darbuotojas per 15 darbo dienų nuo atsisakymo įsidarbinti, darbo sutarties arba individualios veiklos nutraukimo dienos pradeda dirbti pagal darbo sutartį arba vykdyti individualią veiklą pagal įgytą ar patobulintą kvalifikaciją. Bendra darbo pagal darbo sutartį ir (arba) individualios veiklos trukmė turi būti ne trumpesnė kaip 6 mėnesiai;“.

1.7. Pakeičiu 94 punktą ir jį išdėstau taip:

94. Subsidijos gavėjas valstybės ir nuosavoms lėšoms privalo atidaryti specialiąją sąskaitą kredito, mokėjimo ir (ar) elektroninių pinigų įstaigoje, iš kurios atsiskaitymai vykdomi atliekant mokėjimo pavedimus.

1.8. Pakeičiu 138 punktą ir jį išdėstau taip:

138. Subsidijos gavėjas valstybės ir nuosavoms lėšoms privalo atidaryti specialiąją sąskaitą kredito, mokėjimo ir (ar) elektroninių pinigų įstaigoje, iš kurios atsiskaitymai vykdomi, atliekant mokėjimo pavedimus.

1.9. Pakeičiu 175 punktą ir jį išdėstau taip:

175. Subsidijos gavėjas valstybės ir nuosavoms lėšoms privalo atidaryti specialiąją sąskaitą kredito, mokėjimo ir (ar) elektroninių pinigų įstaigoje, iš kurios atsiskaitymai vykdomi, atliekant mokėjimo pavedimus.

1.10. Pakeičiu 1957 punktą ir jį išdėstau taip:

1957. Priėmus teigiamą sprendimą, subsidija individualiai veiklai pagal verslo liudijimą mokama kas mėnesį už praėjusį mėnesį, pervedant ją į asmens nurodytą asmeninę sąskaitą kredito, mokėjimo ir (ar) elektroninių pinigų įstaigoje iki einamojo mėnesio 5 darbo dienos.

1.11. Pakeičiu 204 punktą ir jį išdėstau taip:

204. Kompensacijos pervedamos buvusiam bedarbiui į jo prašyme nurodytą asmeninę sąskaitą kredito, mokėjimo ir (ar) elektroninių pinigų įstaigoje per 3 darbo dienas nuo sprendimo ją skirti dienos.“

1.12. Papildau 2 priedą 2.2.4 papunkčiu:

2.2.4. teritorinė darbo birža už suteiktas profesinio mokymo paslaugas profesinio mokymo teikėjui apmoka kartą per mėnesį / užbaigus profesinį mokymą.“

(palikti reikiamą)

1.13. Pakeičiu 5 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

1.14. Pakeičiu 20 priedą:

1.14.1. Pakeičiu 1.7 papunktį ir jį išdėstau taip:

1.7. darbo vietoms steigti subsidijos ir subsidijos gavėjo lėšoms atidaryti specialiąją sąskaitą kredito, mokėjimo ir (ar) elektroninių pinigų įstaigoje, iš kurios atsiskaitymai vykdomi atliekant mokėjimo pavedimus, ir vesti atskirą tam skirtų lėšų panaudojimo finansinę apskaitą;.

1.14.2. Pakeičiu 2.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

2.2. lėšas, nurodytas 2.1 papunktyje, pervesti į subsidijos gavėjo specialiąją sąskaitą, atidarytą kredito, mokėjimo ir (ar) elektroninių pinigų įstaigoje, taip:.

1.15. Pakeičiu 21 priedą:

1.15.1. Pakeičiu 1.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

1.3. subsidijos lėšoms atidaryti specialiąją sąskaitą kredito, mokėjimo ir (ar) elektroninių pinigų įstaigoje, iš kurios atsiskaitymai vykdomi, atliekant mokėjimo pavedimus, ir vesti atskirą tam skirtų lėšų panaudojimo finansinę apskaitą;.

1.15.2. Pakeičiu 2.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

2.2. lėšas, nurodytas Sutarties 2.1 papunktyje, pervesti į subsidijos gavėjo specialiąją sąskaitą, atidarytą kredito, mokėjimo ir (ar) elektroninių pinigų įstaigoje, taip:.

1.16. Pakeičiu 22 priedą:

1.16.1. Pakeičiu 1.9 papunktį ir jį išdėstau taip:

1.9. projektui įgyvendinti valstybės ir subsidijos gavėjo lėšoms atidaryti specialiąją sąskaitą kredito, mokėjimo ir (ar) elektroninių pinigų įstaigoje, iš kurios atsiskaitymai vykdomi, atliekant mokėjimo pavedimus, ir vesti atskirą tam skirtų lėšų panaudojimo finansinę apskaitą;.

1.16.2. Pakeičiu 2.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

2.2. lėšas, nurodytas 2.1 papunktyje, pervesti į subsidijos gavėjo specialiąją sąskaitą, atidarytą kredito, mokėjimo ir (ar) elektroninių pinigų įstaigoje;.

1.17. Pakeičiu 23 priedo išnašą ir ją išdėstau taip:

* Rangovo (paslaugų teikėjo ar prekių tiekėjo) pateiktos sąskaitos, perdavimo–priėmimo aktai, dokumentai, pateisinantys patirtas išlaidas, ir išlaidų apmokėjimą įrodančių dokumentų (kredito, mokėjimo ir (ar) elektroninių pinigų įstaigos darbuotojo parašu ir kredito, mokėjimo ir (ar) elektroninių pinigų įstaigos spaudu patvirtinti išrašai iš sąskaitos ar kiti dokumentai, įrodantys, kad pagal išlaidas pateisinančius dokumentus buvo atliktas mokėjimas) kopijos.

1.18. Pakeičiu 24 priedo 3.5 papunktį ir jį išdėstau taip:

„„3.5.

neturi galiojančios administracinės nuobaudos pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 95 straipsnį arba turi ne daugiau nei vieną galiojančią administracinę nuobaudą pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 96, 97, 99, 100, 106, 150 straipsnius. Šis reikalavimas taikomas ir darbdavio vadovui ar kitam atsakingam asmeniui“.

 

 

 

1.19. Pakeičiu 28 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

1.20. Pakeičiu 30 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

1.21. Pakeičiu 31 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

1.22. Pakeičiu 32 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

2. Šio įsakymo 1.1 ir 1.18 papunkčiai įsigalioja 2016 m. balandžio 1 d.

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė                                                  Algimanta Pabedinskienė


 

Aktyvios darbo rinkos politikos

priemonių įgyvendinimo sąlygų ir

tvarkos aprašo

5 priedas

 

 

(Prašymo dėl mokymo stipendijos dydžio pasirinkimo forma)

 

__________________________________________________________________________

(vardas ir pavardė, asmens kodas)

 

__________________________________________________________________________

(adresas, telefono numeris)

 

_________________________ darbo biržos direktoriui

(darbo biržos pavadinimas)

 

PRAŠYMAS

DĖL MOKYMO STIPENDIJOS DYDŽIO PASIRINKIMO

 

20__ m. _________________ __ d.

 

 

Nuo 20______ m. ______________ __ d. esu siunčiamas (-a) mokytis pagal

 

_________________________________________________________________________

(mokymo programos pavadinimas, kodas, trukmė)

 

Prašau man mokėti (pažymėti stipendijos rūšį):

 

1) mokymo stipendiją, kurios dydis priklauso nuo Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos dydžio ir yra nurodytas Lietuvos Respublikos užimtumo rėmimo įstatymo 23 straipsnio 10 dalyje;

2) mokymo stipendiją, prilygintą nedarbo socialinio draudimo išmokos dydžiui (jei turima teisė gauti nedarbo socialinio draudimo išmoką).

 

Su mokymo stipendijos mokėjimo sąlygomis ir tvarka susipažinau.

Prašau mokymo stipendiją pervesti į mano nurodytą sąskaitą kredito, mokėjimo ir (ar) elektroninių pinigų įstaigoje.

Sąskaitos numeris _____________________________________________________

Kredito, mokėjimo ir (ar) elektroninių pinigų įstaigos pavadinimas _______________

Kredito, mokėjimo ir (ar) elektroninių pinigų įstaigos kodas ____________________

 

 

 

_____________

(parašas)

 

 

________________

(vardas ir pavardė)

 


 

Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių

įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo

28 priedas

 

 

(Prašymo dėl kelionės ir apgyvendinimo išlaidų kompensavimo pagal bedarbių teritorinį judumą forma)

 

__________________________________________________________________________

(vardas, pavardė, asmens kodas)

 

__________________________________________________________________________

(asmens nurodyta gyvenamoji vieta)

 

_______________________ darbo biržai

(darbo biržos pavadinimas)

 

PRAŠYMAS

DĖL KELIONĖS IR APGYVENDINIMO IŠLAIDŲ kompensaVIMO PAGAL BEDARBIŲ TERITORINĮ JUDUMą

 

20__ m. _________________ __ d.

 

____________

(vieta)

 

Nuo 20______ m. ______________ __ d. dirbu pagal darbo sutartį ______________

 

_________________________________________________________________________

(įmonės, įstaigos ar kitos organizacinės struktūros pavadinimas, adresas)

 

_________________________________________________________________________

(darbovietės adresas (nurodoma tuo atveju, jei įmonės buveinės adresas nesutampa su asmens darbo vietos adresu)

 

Į darbovietę ir atgal vykstu šiuo maršrutu _______________________________________

(nurodyti kelionės maršrutą)

 

_________________________________________________________________________

(nurodyti: kiekvieną darbo dieną, kartą per darbo savaitę, kita)

 

Prašau kompensuoti ________________________________________________________

(nurodyti kompensacijos rūšį: kelionės išlaidos, kelionės ir apgyvendinimo išlaidos)

 

20 ____ m. ________________________________ mėn.

 

Kompensaciją (-as) prašau pervesti į asmeninę sąskaitą Nr. __________________, esančią kredito,

 

mokėjimo ir (ar) elektroninių pinigų įstaigoje ________________________

 

 

PRIDEDAMA:

1. Darbo sutarties kopija (pridedama teikiant prašymą pirmą kartą), _____ lapų.

2. Apgyvendinimo išlaidas pateisinantys dokumentai (nurodyti):

2.1. ________________________________, _________ lapų;

2.2. ________________________________, _________ lapų.

3. Pažyma apie priskaičiuotą darbo užmokestį ir dirbtas darbo dienas už 20___ m. _________ _________ mėn., _________ lapų.

 

Patvirtinu, kad mano pateikti duomenys yra teisingi.

Su bedarbių teritorinio judumo priemonėje numatytų kompensacijų skyrimo ir mokėjimo tvarka esu susipažinęs (-usi).

 

 

 

_____________

(parašas)

________________

(vardas ir pavardė)

 


 

Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių

įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo

30 priedas

 

 

(Prašymo dėl subsidijos individualiai veiklai pagal verslo liudijimą skyrimo formos pavyzdys)

 

__________________________________________________________________________

(vardas ir pavardė, asmens kodas)

 

_______________________ darbo biržos direktoriui

(darbo biržos pavadinimas)

 

PRAŠYMAS

DĖL SUBSIDIJOS INDIVIDUALIAI VEIKLAI PAGAL VERSLO LIUDIJIMĄ SKYRIMO

 

20__ m. _________________ __ d.

 

______________________

(vieta)

 

Nuo 20______ m. ______________ __ d. pradedu / tęsiu individualią veiklą pagal verslo liudijimą (kas reikalinga, pabraukti).

Prašau skirti man subsidiją individualiai veiklai pagal verslo liudijimą šioms išlaidoms iš dalies padengti (pažymėti):

[] sumokėto pajamų mokesčio už verslo liudijimo įsigijimą;

[] valstybinio socialinio draudimo įmokų, privalomų asmenims, besiverčiantiems individualia veikla pagal verslo liudijimą, išlaidoms padengti, bet ne ilgiau kaip 12 mėn.

 

Skirtą subsidiją individualiai veiklai pagal verslo liudijimą prašau pervesti į mano asmeninę sąskaitą

Nr. _______________________, esančią ___________________________________

(kredito, mokėjimo ir (ar) elektroninių pinigų įstaigos pavadinimas)

kredito, mokėjimo ir (ar) elektroninių pinigų įstaigos kodas ___________________

 

PRIDEDAMA (pažymėti):

[] verslo liudijimo su žymomis apie pratęsimą kopija, ________ lapų;

[] dokumentų, patvirtinančių pajamų mokesčio už verslo liudijimo įsigijimą sumokėjimą, kopijos, ________ lapų;

[] dokumentų, patvirtinančių valstybinio socialinio draudimo įmokų sumokėjimą, kopijos, __________ lapų.

 

PASTABA. Kartu su prašymu pateikti išvardytų dokumentų originalus.

 

Mano pateikti duomenys yra teisingi.

Su subsidijos individuliai veiklai pagal verslo liudijimą skyrimo ir mokėjimo tvarka esu susipažinęs (-usi).

 

 

 

_____________

(parašas)

________________

(vardas ir pavardė)

 


 

Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių

įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo

31 priedas

 

 

(Prašymo dėl pakartotinio subsidijos individualiai veiklai pagal verslo liudijimą skyrimo formos pavyzdys)

 

__________________________________________________________________________

(vardas ir pavardė, asmens kodas)

 

_______________________ darbo biržos direktoriui

(darbo biržos pavadinimas)

 

PRAŠYMAS

DĖL SUBSIDIJOS INDIVIDUALIAI VEIKLAI PAGAL VERSLO LIUDIJIMĄ PAKARTOTINIO SKYRIMO

 

20__ m. _________________ __ d.

 

______________________

(vieta)

 

20______ m. ______________ __ d. man paskutinį kartą buvo skirta subsidija už individualią veiklą pagal verslo liudijimą.

Prašau pakartotinai skirti subsidiją individualiai veiklai pagal verslo liudijimą šioms išlaidoms iš dalies padengti (pažymėti):

[] sumokėto pajamų mokesčio už verslo liudijimo įsigijimą;

[] valstybinio socialinio draudimo įmokų, privalomų asmenims, besiverčiantiems individualia veikla pagal verslo liudijimą, išlaidoms padengti, bet ne ilgiau kaip 12 mėn.

 

Subsidiją individualiai veiklai pagal verslo liudijimą prašau pervesti į mano asmeninę sąskaitą

Nr. __________________, esančią ________________________________________

(kredito, mokėjimo ir (ar) elektroninių pinigų įstaigos pavadinimas)

kredito, mokėjimo ir (ar) elektroninių pinigų įstaigos kodas ___________________

 

PRIDEDAMA (pažymėti):

[] verslo liudijimo kopija, ________ lapų;

[] dokumentų, patvirtinančių pajamų mokesčio už verslo liudijimo įsigijimą sumokėjimą, kopijos, _________ lapų;

[] dokumentų, patvirtinančių valstybinio socialinio draudimo įmokų sumokėjimą, kopijos, __________ lapų.

 

PASTABA. Kartu su prašymu pateikti išvardytų dokumentų originalus.

 

Mano pateikti duomenys yra teisingi.

Su subsidijos individuliai veiklai pagal verslo liudijimą skyrimo ir mokėjimo tvarka esu susipažinęs (-usi).

 

 

_____________

(parašas)

________________

(vardas ir pavardė)

 


 

Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių

įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo

32 priedas

 

 

(Prašymo dėl subsidijos individualiai veiklai pagal verslo liudijimą mokėjimo pratęsimo formos pavyzdys)

 

__________________________________________________________________________

(vardas ir pavardė, asmens kodas)

 

______________________ darbo biržos direktoriui

(darbo biržos pavadinimas)

 

PRAŠYMAS

DĖL SUBSIDIJOS INDIVIDUALIAI VEIKLAI PAGAL VERSLO LIUDIJIMĄ MOKĖJIMO PRATĘSIMO

 

20__ m. _________________ __ d.

 

______________________

(vieta)

 

20______ m. ______________ __ d. pradėjus individualią veiklą pagal verslo liudijimą

man buvo skirta subsidija individualiai veiklai pagal verslo liudijimą ___________________

(nurodyti skaičiais ir žodžiu)

mėnesių laikotarpiui.

Prašau pratęsti subsidijos individualiai veiklai pagal verslo liudijimą mokėjimą šioms išlaidoms iš dalies padengti:

[] sumokėto pajamų mokesčio už verslo liudijimo įsigijimą;

[] valstybinio socialinio draudimo įmokų, privalomų asmenims, besiverčiantiems individualia veikla pagal verslo liudijimą, išlaidoms padengti, bet ne ilgiau kaip 12 mėn.

iki _________________________________ mėnesių.

Subsidiją individualiai veiklai pagal verslo liudijimą prašau pervesti į mano asmeninę sąskaitą

Nr. ____________________, esančią ______________________________________

(kredito, mokėjimo ir (ar) elektroninių pinigų įstaigos pavadinimas)

kredito, mokėjimo ir (ar) elektroninių pinigų įstaigos kodas ___________________

PRIDEDAMA (pažymėti):

[] verslo liudijimo su žymomis apie pratęsimą kopija, ________ lapų;

[] dokumentų, patvirtinančių pajamų mokesčio už verslo liudijimo įsigijimą sumokėjimą, kopijos, ________ lapų;

[] dokumentų, patvirtinančių valstybinio socialinio draudimo įmokų sumokėjimą, kopijos, ________ lapų.

PASTABA. Kartu su prašymu pateikti išvardytų dokumentų originalus.

Mano pateikti duomenys yra teisingi.

Su subsidijos individuliai veiklai pagal verslo liudijimą skyrimo ir mokėjimo tvarka esu susipažinęs (-usi).

 

 

_____________

(parašas)

________________

(vardas ir pavardė)