PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO TEIKIAMOS SOCIALINIO TRANSPORTO PASLAUGOS KAINŲ PATVIRTINIMO

 

2023 m. kovo 9 d. Nr. T3-55

Prienai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo 26 straipsnio 3 dalimi, Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. birželio 14 d. nutarimu Nr. 583 „Dėl Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“, 4 punktu, Socialinių paslaugų katalogo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-93 „Dėl Socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“, 8.6 papunkčiu, Prienų rajono savivaldybės taryba  nusprendžia:

1. Patvirtinti Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro teikiamos socialinio transporto paslaugos kainas (pridedama).

2. Pripažinti netekusiais galios:

2.1. Prienų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 31 d. sprendimą Nr. T3-212 „Dėl Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro transporto paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

2.2. Prienų rajono savivaldybės tarybos 2022 m. rugsėjo 29 d. sprendimą Nr. T3-286 „Dėl Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro teikiamos socialinio transporto paslaugos kainų patvirtinimo“.

3. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja nuo 2023 m. balandžio 1 d.

Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo ar įteikimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (Laisvės al. 36, Kaunas) arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose teismo rūmuose (Šiaulių rūmai, Dvaro g. 80, Šiauliai; Panevėžio rūmai, Respublikos g. 62, Panevėžys; Klaipėdos rūmai, Galinio Pylimo g. 9, Klaipėda; Kauno rūmai, A. Mickevičiaus g. 8A, Kaunas).

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                         Alvydas Vaicekauskas