LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2000 M. SAUSIO 6 D. ĮSAKYMO NR. 5 „DĖL Narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašų patvirtinimo“ PAKEITIMO

 

2019 m. gruodžio 11 d. Nr. V-1431

Vilnius

 

 

Pakeičiu Narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašus, patvirtintus Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. 5 „Dėl Narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašų patvirtinimo“:

1. Pakeičiu I sąrašo „Narkotinės ir psichotropinės medžiagos, draudžiamos vartoti medicinos tikslais, išskyrus atvejus, kai į I sąrašą įrašytos medžiagos yra registruoto vaistinio preparato sudėtyje“ 1961 m. Bendrosios narkotinių medžiagų konvencijos IV sąrašą:

1.1. Papildau 21 punktu:

21. AP-237 (1-[4-(3-phenylprop-2-en-1-yl)piperazin-1-yl]butan-1-one)*.“

1.2. Papildau 531 punktu:

531. Furanyl UF-17 (N-[2-(dimethylamino)cyclohexyl]-N-phenyl-furan-2-carboxamide)*.“

1.3. Papildau 532 punktu:

532. 2F-viminol (2-[di(butan-2-yl)amino]-1-[1-(2-fluorobenzyl)-1H-pyrrol-2-yl]ethan-1-ol)*.“

1.4. Papildau 611 punktu:

611. Izotonitazenas (Isotonitazene, N,N-diethyl-2-[[4-(1-methylethoxy)phenyl]methyl]-5-nitro-1H-benzimidazole-1-ethanamine)*.“

2. Pakeičiu I sąrašo „Narkotinės ir psichotropinės medžiagos, draudžiamos vartoti medicinos tikslais, išskyrus atvejus, kai į I sąrašą įrašytos medžiagos yra registruoto vaistinio preparato sudėtyje“ 1971 m. Psichotropinių medžiagų konvencijos I sąrašą:

2.1. Pakeičiu 29 punktą ir jį išdėstau taip:

29. Fenetilamino darinių ir fenetilamino bioizosterinių darinių grupė* – bet kokie
2-feniletanamino arba 2-(tiofen-2-il)etanamino dariniai, turintys arba neturintys metilendioksi-, etilendioksi-, propan-1,3-diil-, butan-1,4-diil- arba ciklopentan-1,3-diil- radikalų 3,4-fenilo žiedo padėtyse; turintys (arba neturintys) kondensuotus benzo-, 2-metil- arba
2,2-dimetil-2,3-dihidrofurano, 2,3-dihidrofurano, furano, pirolo žiedus 3,4-fenilo žiedo padėtyse; turintys (arba neturintys) kondensuotus du furano arba du 2,3-dihidrofurano žiedus 2,3- ir 5,6- fenilo žiedo padėtyse; turintys (arba neturintys) aliloksi-, alkil-, 4-alkiltio-, alkoksi-, halogen-, 4-haloalkil-, 2-metilaliloksi-, 4-nitro- radikalų fenilo žiede; turintys (arba neturintys) alkoksikarbonil-, fenil-, hidroksi-, metil- arba metoksi- radikalų 2-oje etanamino fragmento padėtyje; benzil-, fenil-,
2-metoksifenil- radikalą 1-oje etanamino padėtyje; anglies atomai iš etanamino fragmento gali būti ciklopropano, biciklo[2.2.1]heptano arba kondensuota prie fenilo žiedo ciklopentano žiedo dalis;
2-asis anglies atomas iš etanamino fragmento gali būti cikloalkano žiedo dalis; etanamino fragmentas gali būti sudėtinė alkil- arba dialkilmorfolino, 2-iminooksazolidin- arba 2-aminooksazolin- žiedo dalis; amino grupė gali turėti arba neturėti alil-, alkil-, benzil-, cikloalkil-, 2-halogenbenzil-,
hidroksi-, hidroksibenzil-, 2-hidroksietil-, metoksi-, mono-, di-, arba trialkoksibenzil-,
alkilidendioksibenzil-, 2-metoksietil-, 2-propinil- radikalų. Amino grupė bei amino grupė ir pirmasis etanamino fragmento anglies atomas gali būti pirolidino, piperidino, morfolino arba
4-hidroksipiperidino žiedo dalis. Taip pat šių darinių druskos, eteriai, esteriai arba amidai, jei tokie galimi.“

2.2. Papildau 301 punktu:

301. 4-fluorofenibut (4-fluorophenibut, 4-amino-3-(4-fluorophenyl)butanoic acid)*.“

2.3. Papildau nauju 591 punktu:

591. Pagoklonas (Pagoclone, 2-(7-chloro-1,8-naphthyridin-2-yl)-2,3-dihydro-3-(5-methyl-2-oxohexyl)-1H-isoindol-1-one)*.“

2.4. Buvusį 591 punktą laikau 592 punktu.

2.5. Pakeičiu 61 punktą ir jį išdėstau taip:

61. Piperazino darinių grupė* – bet kokie 1-fenilpiperazino dariniai, turintys (arba neturintys) halogenų, mono-, di- arba trihalogenmetil- radikalų 3-ioje arba (ir) 4-oje fenilo žiedo padėtyje, 2,3-dichlor-, 4-metoksi-, 2,5-dimetoksi-, 3,4-metilendioksi- radikalų fenilo žiede; halogenalkil- radikalą 4-oje piperazino žiedo padėtyje. Taip pat tai 1-benzilpiperazinas ir jo dariniai, turintys (arba neturintys) 4-metil-, 4-benzil-, 4-cikloheksil- radikalų piperazino žiede, benzil- radikalą metilen- grupėje, halogen-, metil-, 2,5-dimetoksi-, 3,4-metilendioksi- arba
3,4-difluormetilendioksi- radikalų fenilo žiede. Taip pat tai 1-benzoilpiperazino dariniai, turintys (arba neturintys) 4-alkil-, 4-benzil- radikalų piperazino žiede ir 4-alkoksi-, alkilamino- radikalų fenilo žiede; benzoilas gali būti pakeistas piridoilu. Taip pat šių darinių druskos, eteriai, esteriai, jei tokie galimi.“

2.6. Pakeičiu 69.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

69.1. 1 pogrupis. Indol-, indazol- arba karbazol-3-ilmetanonai ir azaindol-, indol-,
indazol-, karbazol- arba 5-halogenfenilpirazol-3-karboksamidai bei 3-karboksilatai – bet kokie
indol-, indazol- arba karbazol-3-ilmetanono, azaindol-, indol-, indazol-, karbazol- arba
5-halogenfenilpirazol-3-karboksamido arba 3-karboksilato dariniai, taip pat 3-(4-halogenfenil)-1H-pirazol-5-karboksamido dariniai, turintys (arba neturintys) alkil-, halogenalkil-, alkenil-, halogenbenzil-, cikloalkilmetil-, cikloalkiletil-, cianoalkil-, (1-metilmorfolin-2-il)metil-,
(1-alkilpiperidin-2-il)metil-, 2-(morfolin-4-il)etil-, 1-metilazepan-3-il-, piridil-, (tetrahidro[2H]piran-4-il)metil- radikalų, prijungtų prie azaindolo, indolo, indazolo, karbazolo arba pirazolo žiedo azoto atomo; karboksamidinis fragmentas gali būti kondensuoto su indolu piridin-2-ono žiedo dalis; turintys (arba neturintys) adamant-1-il-, benzil-, fenil-, kumil-, metoksibenzil-, 2-metoksifenil,
naftil-, halogennaftil-, alkilfenil-, alkilnaft-1-il-, 1-pirolidinil-, 2,2,3,3-tetrametilciklopropil-,
2,3,3-trimetilbut-1-en-1-il-, 2-pakeistos etano rūgšties radikalų keto grupėje arba prijungtų prie amidinio azoto arba esterinio deguonies atomų; amidinis azoto atomas gali būti 4-alkilpiperizino žiedo dalimi; turintys alkil- arba chinolin-8-il- radikalų karboksilato grupėje ir turintys arba neturintys daugiau radikalų azaindolo, indolo, indazolo, pirazolo, karbazolo, fenilo arba naftilo žieduose. Indolo azoto atomas gali būti prie h,i-briaunų kondensuoto morfolino žiedo dalis. Taip pat šių darinių druskos, eteriai, esteriai arba amidai, jei tokie galimi.“

2.7. Papildau 691 punktu:

691. SL-164 (5-chloro-3-(4-chloro-2-methylphenyl)-2-methyl-4(3H)-quinazolinone)*.“

2.8. Pakeičiu 79 punktą ir jį išdėstau taip:

79. Triptamino ir triptamino bioizosterinių darinių grupė* – bet kokie 2-(1H-indol-3-il)etanamino arba 2-(benzo[b]furan-3-il)etanamino dariniai (išskyrus Serotoniną), turintys (arba neturintys) halogen-, hidroksi-, metilendioksi- arba metoksi- radikalų 4-oje arba (ir) 5-oje indolo arba benzo[b]furano žiedo padėtyje; metil- radikalą 2-oje indolo žiedo padėtyje; metilen- radikalą jungiantį 1-ąjį etanamino anglies atomą su 4-uoju indolo žiedo anglies atomu; alil-, alkil-, dialkilaminokarbonilalkil-, butan-1,4-diil-, ciklopropil- radikalų amino grupėje; 1-etil-, 1-metil- radikalų etanamino fragmente. Taip pat šių darinių druskos, eteriai arba esteriai, jei tokie galimi.“

3. Pakeičiu III sąrašo „Psichotropinės medžiagos, leidžiamos vartoti medicinos tikslams“ 1971 m. Psichotropinių medžiagų konvencijos IV sąrašą ir papildau 191 punktu:

191. Fenibutas (Phenibut, phenybut, 4-amino-3-phenyl-butanoic acid)*.“

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                       Aurelijus Veryga