LIETUVOS KULTŪROS TARYBA

 

NUTARIMAS

DĖL EKSPERTŲ ATRANKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2021 m. balandžio 14 d. Nr. 4LKT-7(1.3E)

Vilnius

 

 

Lietuvos kultūros taryba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Lietuvos kultūros tarybos įstatymo 10 straipsnio 1, 4 ir 8 dalimis, nutaria:

 

1.  Patvirtinti Ekspertų atrankos aprašą (pridedama).

 

2.  Pripažinti netekusiu galios Lietuvos kultūros tarybos 2020 m. lapkričio 5 d. nutarimą Nr. 4LKT-15(1.3 E) „Dėl Ekspertų atrankos aprašo patvirtinimo“.

 

 

 

Administracijos direktorius,

laikinai atliekantis Tarybos pirmininko funkcijas                                                 Mindaugas Bundza

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos kultūros tarybos

2021 m. balandžio 14 d.

nutarimu Nr. 4LKT-7(1.3 E)

 

 

EKSPERTŲ ATRANKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.  Ekspertų atrankos aprašas (toliau – aprašas) nustato reikalavimus asmenims, pretenduojantiems teikti ekspertinio vertinimo paslaugas Lietuvos kultūros tarybai (toliau – Taryba), (toliau – pretendentai) ir jų atrankos tvarką.

2.  Ekspertinio vertinimo paslaugas sudaro Kultūros rėmimo fondo (toliau – Fondas) ir kitomis Tarybos administruojamomis lėšomis finansuojamų sričių, programų ir jų veiklų projektų paraiškų ir kitų dokumentų vertinimas bei išvadų dėl jų teikimas Tarybos nustatyta tvarka.

3.  Asmuo, teikdamas ekspertinio vertinimo paslaugas Tarybai, privalo vadovautis šiais pagrindiniais principais:

3.1. profesionalumo – ekspertinis vertinimas turi būti atliekamas atsakingai, grindžiamas turima kompetencija;

3.2. nešališkumo – ekspertinis vertinimas turi būti atliekamas objektyviai, vengiant išankstinės nuomonės ar asmeninių nuostatų;

3.3. skaidrumo – ekspertinis vertinimas turi būti atliekamas laikantis nustatytos tvarkos, pateikiant aiškias ir pagrįstas išvadas;

3.4. sąžiningumo – ekspertinis vertinimas turi būti atliekamas sąžiningai, atidžiai, rūpestingai ir teisingai, jaučiant atsakomybę už teikiamų vertinimo paslaugų kokybę;

3.5. konfidencialumo – ekspertinis vertinimas turi būti atliekamas laikantis konfidencialumo vertinamų dokumentų, jų pateikėjų, taip pat kitų ekspertų darbo grupės narių nuomonių, ekspertinio vertinimo ir vertinimo rezultatų požiūriu;

3.6. lygiateisiškumo – ekspertinis vertinimas turi būti atliekamas nediskriminuojant vertinamų dokumentų teikėjų lyties, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, lytinės orientacijos, negalios, religijos, politinių įsitikinimų, pažiūrų, amžiaus ar kitais pagrindais;

3.7. kolegiškumo – santykiai su kitais ekspertinio vertinimo paslaugas teikiančiais ekspertais turi būti grindžiami pagarba, tolerancija kito nuomonei, kolegiškumu, geranoriškumu.

4.  Ekspertų teikiamų paslaugų apmokėjimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos kultūros ministras.

 

II. REIKALAVIMAI PRETENDENTAMS

 

5.  Tarybai reikalingų specialiųjų žinių ir įgūdžių kultūros, meno ar kitose veiklos srityse (toliau – kompetencija) sąrašą nustato Tarybos narių susirinkimas, vadovaudamasis kultūros ir meno sričių atstovavimo įvairovės principu ir atsižvelgdamas į Fondo lėšomis finansuojamų sričių, programų ar jų veiklų, taip pat kitų dokumentų, dėl kurių teikiamos ekspertinės vertinimo paslaugos, turinį.

6.  Pretendentas turi atitikti šiuos reikalavimus:

6.1.  turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą arba meno kūrėjo statusą, suteiktą vadovaujantis Lietuvos Respublikos meno kūrėjo ir meno kūrėjų organizacijų statuso įstatymu;

6.2.  turėti ne mažesnę kaip 3 metų praktinę profesinės veiklos patirtį srityje, susijusioje su iš šio aprašo 5 punkte nurodyto sąrašo pasirinkta kompetencija;

6.3. būti nepriekaištingos reputacijos. Asmuo nelaikomas nepriekaištingos reputacijos, jeigu jis per praėjusius 5 metus buvo pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos padarymo, jeigu jo teistumas neišnykęs arba nepanaikintas.

7.  Tarybai ekspertinio vertinimo paslaugų negali teikti:

7.1. kultūros ir meno organizacijų vadovai (kultūros ir meno organizacija – Lietuvos Respublikoje teisės aktų nustatyta tvarka įsteigtas bet kokios teisinės formos juridinis asmuo, jo filialas ar padalinys, kuris vykdo veiklą architektūros, cirko, dailės, dizaino, etninės kultūros, fotografijos, kino, kultūros paveldo, literatūros, mėgėjų meno, muzikos, šokio, tarpdisciplininio meno ir teatro srityse, taip pat meno kūrėjų organizacijos bei atminties institucijos (archyvai, muziejai ir bibliotekos), taip pat autorių teisių ir gretutinių teisių kolektyvinio administravimo organizacijos (LATGA, AGATA, AVAKA ir kt.);

7.2. dvi kadencijas iš eilės Tarybos ekspertais buvę ekspertai, jei nuo paskutinės jų kadencijos pabaigos nepraėjo 2 metai, išskyrus ekspertus, kurie paskutinės kadencijos metu Tarybai neteikė ekspertinio vertinimo paslaugų;

7.3. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis.

7.4. už Tarybos nustatytos formos nešališkumo deklaracijos ir (ar) konfidencialumo pasižadėjimo nuostatų pažeidimą iš Tarybos ekspertų duomenų bazės (toliau – TEDB) pašalinti ekspertai, jei nuo sprendimo dėl jų pašalinimo priėmimo nėra praėję 2 metai.

8. Į Tarybos ekspertus gali pretenduoti buvę Tarybos ekspertai, kuriems iki privalomo praleisti 2 metų termino po paskutinės kadencijos pabaigos lieka mažiau nei 60 kalendorinių dienų, tačiau tokiu atveju ekspertinio vertinimo paslaugas Tarybai jie gali pradėti teikti tik praėjus 2 metams po paskutinės jų kadencijos pabaigos.

 

 

III. PRETENDENTŲ ATRANKA

 

9.  Atranka atliekama viešojo konkurso būdu. Informacija apie atranką skelbiama Tarybos interneto svetainėje www.ltkt.lt, Tarybos naujienlaiškyje, kultūrinėje žiniasklaidoje ir kitose informacinėse priemonėse.

10.       Pretendentas Tarybai jos nurodytu būdu ir terminais privalo pateikti užpildytą Pretendento anketą (1 priedas).

11.  Pretendentas privalo iš šio aprašo 5 punkte nurodyto kompetencijų sąrašo pasirinkti ir Pretendento anketoje nurodyti ne mažiau kaip vieną ir ne daugiau kaip tris kompetencijas, atitinkančias jo turimas žinias, įgūdžius ir patirtį. Pasirinkus daugiau nei vieną kompetenciją, kompetencijos nurodomos prioritetine tvarka: nuo labiausiai iki mažiausiai atitinkančios pretendento turimas žinias, įgūdžius ir patirtį.

12.  Į TEDB įtrauktas asmuo Tarybai teikia tik su viena jo nurodyta ir šio aprašo nustatyta tvarka jam priskirta kompetencija susijusias ekspertinio vertinimo paslaugas.

13.  Tarybai pateiktos Pretendento anketos vertinimą sudaro du etapai:

13.1.  administracinės atitikties vertinimas;

13.2.  Tarybos narių susirinkimo atliekamas vertinimas.

14.  Administracinės atitikties vertinimą atlieka Tarybos valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis (toliau – Tarybos darbuotojai). Šio vertinimo metu nustatoma, ar dokumentai pateikti laikantis šiame apraše nustatytų administracinių reikalavimų. Administracinės atitikties vertinimo metu Taryba turi teisę paprašyti pretendentų pateikti papildomus dokumentus ir (arba) paaiškinimus dėl Pretendento anketoje nurodytos informacijos.

15.  Administracinės atitikties vertinimas turi būti atliktas ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo šio aprašo 10 punkte nurodyto dokumento teikimo termino pabaigos.

16.  Administracinės atitikties vertinimo metu nustačius, kad pretendentas neatitinka šio aprašo 6 punkte nustatytų sąlygų arba atitinka šio aprašo 7 punkte nustatytas sąlygas, Tarybos pirmininkas ar jo įgaliotas asmuo priima sprendimą tokių pretendentų dokumentų nesvarstyti. Tarybos darbuotojas per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos Pretendento anketoje nurodytu elektroninio pašto adresu informuoja pretendentą apie priimtą sprendimą, nurodydamas dokumentų atmetimo priežastis ir šio sprendimo apskundimo tvarką.

17.  Administracinės atitikties vertinimo metu nustačius administracinį (-ius) trūkumą (-us), išskyrus trūkumą (-us), nurodytą (-us) šio aprašo 16 punkte, Tarybos darbuotojas Pretendento anketoje nurodytu elektroninio pašto adresu apie tai vieną kartą informuoja pretendentą, nustatydamas ne trumpesnį nei 3 darbo dienų terminą nustatytam (-ems) trūkumui (-ams) pašalinti. Jeigu trūkumas nepašalinamas per Tarybos darbuotojo nustatytą terminą, Tarybos pirmininkas ar jo įgaliotas asmuo priima sprendimą tokių dokumentų nesvarstyti. Tarybos darbuotojas per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos Pretendento anketoje nurodytu elektroninio pašto adresu informuoja pretendentą apie priimtą sprendimą, nurodydamas tokio sprendimo priežastis ir jo apskundimo tvarką.

18.  Nustačius, kad pretendento pateiktas dokumentas atitinka visus administracinius reikalavimus, jis teikiamas vertinti Tarybos narių susirinkimui, priimančiam sprendimą dėl asmens įtraukimo į TEDB. Šis sprendimas priimamas ne vėliau kaip per 60 darbo dienų nuo šio aprašo 9 punkte nurodyto dokumento teikimo termino pabaigos.

19.  Tarybos narių susirinkimo nariai, vadovaudamiesi Vertinimo balų aprašu (2 priedas), individualiai įvertina kiekvienos Pretendento anketoje nurodytos kompetencijos susietumą su pretendento turimomis žiniomis, įgūdžiais bei patirtimi ir užpildo Pretendentų vertinimo lentelę (3 priedas).

20.  Tarybos narių susirinkimo narių balai yra susumuojami ir išvedamas jų vidurkis šimtųjų tikslumu kiekvienos pretendento nurodytos kompetencijos atžvilgiu.

21.  Į TEDB vienai kadencijai įtraukiami asmenys, kurių pasirinkta kompetencija šiame apraše nustatyta tvarka yra įvertinama 3,75 ir daugiau balų. Jeigu Pretendento anketoje yra nurodyta daugiau nei viena kompetencija, kuri šiame apraše nustatyta tvarka yra įvertinama 3,75 ir daugiau balų, siekiant užtikrinti, kad TEDB būtų sudaryta iš visas Tarybai reikalingas kompetencijas turinčių ekspertų, tokiu atveju sprendimas dėl asmens įtraukimo į TEDB teikti su viena kompetencija susijusias ekspertines vertinimo paslaugas priimamas Tarybos narių susirinkimo sprendimu.

22.  Siekiant užtikrinti, kad TEDB būtų sudaryta iš visas Tarybai reikalingas kompetencijas turinčių ekspertų, Tarybos narių susirinkimas gali priimti sprendimą dėl asmens įtraukimo į TEDB neatsižvelgiant į 21 punkte nustatyta tvarka Tarybos narių susirinkimo sprendimu aukščiausiai įvertintą kompetenciją.

23.  Asmens, Tarybos narių susirinkimo sprendimu neįtraukto į TEDB, pakartotinai pateikti dokumentai priimami ne anksčiau kaip po vienerių metų nuo tokio Tarybos sprendimo priėmimo dienos.

24.  Taryba turi teisę reikalauti, kad asmuo, įtrauktas į TEDB, per jos nustatytą terminą pateiktų Pretendento anketoje nurodytus duomenis pagrindžiančius dokumentus ar jų kopijas.

 

IV. EKSPERTŲ STATUSAS

 

25.  TEDB esantys asmenys yra laikomi ekspertais, galinčiais Tarybai teisės aktų nustatyta tvarka teikti ekspertinio vertinimo paslaugas.

26.  Su eksperto statusu susijusias teises ir pareigas ekspertas įgyja nuo ekspertinio vertinimo paslaugų teikimo sutarties su Taryba sudarymo dienos.

27.  TEDB esantys ekspertai yra vieši, t. y. jų vardai, pavardės ir priskirtos kompetencijos yra viešai skelbiami Tarybos interneto svetainėje www.ltkt.lt. Informacija apie ekspertų veiklą, t. y. kokioje (-iose) ekspertų darbo grupėje (-ėse), sudarytoje (-ose) Lietuvos kultūros tarybos nutarimu patvirtinto ekspertų darbo grupių sudarymo tvarkos aprašo nustatyta tvarka, ekspertas veikia ir kokius projektus ekspertas vertina, yra konfidenciali.

28.  Ekspertų kadencijos trukmė – 2 metai. Eksperto kadencijos pradžia skaičiuojama nuo Tarybos narių susirinkimo sprendimo dėl jo įtraukimo į TEDB. Tas pats asmuo ekspertu gali būti skiriamas ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės, išskyrus:

28.1.  ekspertus, kurie paskutinės kadencijos metu Tarybai neteikė ekspertinio vertinimo paslaugų;

28.2.  ekspertus, kurie jų prašymu iš TEDB buvo pašalinti praėjus mažiau nei 6 mėnesiams nuo Tarybos narių susirinkimo sprendimo dėl jų įtraukimo į TEDB.

29.  Ekspertas iš duomenų bazės šalinamas, jeigu:

29.1.  ekspertas pateikia rašytinį prašymą;

29.2.  ekspertas praranda nepriekaištingą reputaciją;

29.3.  ekspertas pradeda eiti kultūros ar meno organizacijos vadovo pareigas;

29.4.  ekspertas pažeidžia ekspertinio vertinimo paslaugų teikimo tvarką ar ekspertų veiklos principus, nurodytus šio aprašo 3 punkte ir kituose teisės aktuose;

29.5.  atsiranda arba paaiškėja aprašo 7.3 papunktyje nurodytos aplinkybės.

30.  Į TEDB įtrauktas asmuo, pasikeitus jo Pretendento anketoje nurodytai informacijai, privalo ne vėliau kaip per 3 darbo dienas apie tai raštu informuoti Tarybą.

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

31.  Pretendento anketoje nurodyti duomenys yra tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, Lietuvos kultūros tarybos pirmininko įsakymu tvirtinamame Asmens duomenų tvarkymo Lietuvos kultūros taryboje tvarkos apraše. Ši informacija viešai skelbiama Tarybos interneto svetainėje www.ltkt.lt.

_________________

 

 

Ekspertų atrankos aprašo

1 priedas

 

 

_____________________________________________________________

(vardas, pavardė)

 

PRETENDENTO ANKETA

 

 

 

1. Asmeninė informacija

 

1.1 Gyvenamosios vietovės pavadinimas (miestas, rajonas, kaimas)...................................................

 

1.2 Tel. Nr.: ........................................................................................................................................

 

1.3 El. paštas: ........................................................................................................................................

 

 

 

1.4. Esama darbovietė

 

Darbdavys

Užimamos pareigos

Darbo pradžios data

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5. Kiti teisiniai santykiai su juridiniais asmenimis (asociacijomis (sąjungomis), tarptautinėmis organizacijomis ir kt.):

 

Juridinis asmuo

Teisiniai santykiai

 

(narys, dalininkas, akcininkas, valdymo organo narys ir kt.)

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasirinkta (-os) kompetencija (-os) iš nurodyto kompetencijų sąrašo (prioritetine tvarka, nuo labiausiai iki mažiausiai atitinkančios turimas žinias, įgūdžius ir patirtį)

 

1.

 

2.

 

3.

 

 

 

2. Patirtis pasirinktos (-ų) kompetencijos (-ų) srityje

 

2.1. patirtis pasirinktos 1-osios kompetencijos srityje Lietuvoje ir užsienyje:

 

Darbdavys, paslaugos gavėjas, autorinio kūrinio užsakovas ir kt.

Veiklos apibūdinimas: pareigos, suteiktos paslaugos, sukurtas kūrinys ir kt.

Veiklos laikotarpis

Nuo

Iki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. patirtis pasirinktos 2-osios kompetencijos srityje Lietuvoje ir užsienyje:

 

Darbdavys, paslaugos gavėjas, autorinio kūrinio užsakovas ir kt.

Veiklos apibūdinimas: pareigos, suteiktos paslaugos, sukurtas kūrinys ir kt.

Veiklos laikotarpis

Nuo

Iki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. patirtis pasirinktos 3-sios kompetencijos srityje Lietuvoje ir užsienyje:

 

Darbdavys, paslaugos gavėjas, autorinio kūrinio užsakovas ir kt.

Veiklos apibūdinimas: pareigos, suteiktos paslaugos, sukurtas kūrinys ir kt.

Veiklos laikotarpis

Nuo

Iki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Finansavimą pretenduojančių gauti projektų ekspertinio vertinimo patirtis

 

Juridinis asmuo, kuriam buvo teikiamos ar kuriame buvo atliekamos ekspertinio vertinimo paslaugos ar funkcijos

Ekspertinio vertinimo sritis ir trumpas jos apibūdinimas

Laikotarpis

Nuo

Iki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Kitos žinios ir gebėjimai, padėsiantys įgyvendinti eksperto funkcijas bei kita pretendento manymu svarbi aukščiau nepaminėta informacija

 

 

 

 

5. Išsilavinimas ir kvalifikacija

 

Baigtos studijos, kursai, mokymai ir pan.

Baigimo metai

Įgyta specialybė, žinios, kvalifikacinis laipsnis suteiktas sertifikatas ir pan.

Suteiktas Meno kūrėjo statusas
Taip/Ne
(jei taip nurodyti kada)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patvirtinu, kad:

 

1.   nesu kultūros ir meno organizacijos vadovas;

 

2.   esu nepriekaištingos reputacijos, kaip numatyta Lietuvos Respublikos Lietuvos kultūros tarybos įstatymo 8 str. 7 d.;

 

3.   esu susipažinęs su Lietuvos kultūros tarybos ekspertų atranką ir darbą reglamentuojančiais teisės aktais.

 

 

 

Pateikdamas šią anketą patvirtinu, kad visa joje pateikta informacija yra tiksli ir teisinga.

 

 

 

 

 

Anketą pateikė                                    _____________________________________

(vardas, pavardė)

 

 

Ekspertų atrankos aprašo

2 priedas

 

 

VERTINIMO BALŲ APRAŠAS

 

Vertinimo kriterijus: pretendento turimų žinių, įgūdžių ir patirties susietumas su pasirinkta kompetencija.

 

Vertinimo kriterijaus aprašas

Vertinant atitiktį kriterijui galimi skirti balai

Galimo skirti balo reikšmė

Pasirinkta kompetencija grindžiama turimomis žiniomis, įgūdžiais bei kultūros, meno ar kitos (-ų) srities (-čių) praktine profesinės veiklos patirtimi Lietuvoje ir užsienyje, pasirinktos kompetencijos srityje.

Turima profesinės veiklos ir (ar) ekspertinio vertinimo patirtis, išsilavinimas ir (ar) suteiktas meno kūrėjo statusas užtikrins kokybišką, profesionalų, visapusį, aktualaus kultūros lauko konteksto išmanymu grįstą bei kvalifikuotą ekspertinio vertinimo paslaugų, susijusių su pasirinkta kompetencija, teikimą.

5

Atitiktis kriterijui vertinama 5 balais, jei pretendentas visiškai atitinka kriterijaus aprašą.

4

Atitiktis kriterijui vertinama 4 balais, jei pretendentas kriterijaus aprašą atitinka daugiau nei vidutiniškai.

3

Atitiktis kriterijui vertinama 3 balais, jei pretendentas kriterijaus aprašą atitinka vidutiniškai.

2

Atitiktis kriterijui vertinama 2 balais, jei pretendentas kriterijaus aprašą atitinka mažiau nei vidutiniškai.

1

Atitiktis kriterijui vertinama 1 balu, jei pretendentas kriterijaus aprašą atitinka minimaliai.

 

 

Ekspertų atrankos aprašo

3 priedas

 

 

PRETENDENTŲ VERTINIMO LENTELĖ

 

 

Eil. Nr.

Pretendento vardas ir pavardė

Kompetencija

Nr. 1

Kompetencija

Nr. 2

Kompetencija

Nr. 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lentelę užpildė:          _______________      ______________________________

(parašas)                                        (vardas ir pavardė)