vALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

 

NUTARIMAS

DĖL UAB „Jonavos vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo

 

2019 m. birželio 12 d. Nr. O3E-191

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 3 ir 4 punktais, 34 straipsnio 9 dalimi, Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) 2006 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. O3-92 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos“, Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų lyginamosios analizės aprašu, patvirtintu Komisijos 2011 m. liepos 29 d. nutarimu Nr. O3-218 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos lyginamosios analizės aprašo patvirtinimo“, Nuotekų valymo kainos už padidėjusią ir savitąją taršą skaičiavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Komisijos 2011 m. liepos 29 d. nutarimu Nr. O3-217 „Dėl Nuotekų valymo kainos už padidėjusią ir specifinę taršą skaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir įvertinusi UAB „Jonavos vandenys“ 2018 m. gegužės 9 d. raštu Nr. S-200 „Prašymas dėl šalto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainų derinimo“ pateiktą prašymą ir 2018 m. lapkričio 12 d. raštu Nr. S-513 „Dėl papildomos medžiagos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų skaičiavimui pateikimo“ pateiktą patikslintą prašymą Nr. S-515 „Prašymas suderinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazines kainas“, 2018 m. lapkričio 28 d. raštą Nr. S-559, 2018 m. gruodžio 12 d. elektroniniu paštu (reg. Nr. R1-11111), 2018 m. gruodžio 19 d. raštu Nr. S-591 „Dėl 2017 metų RAS metinių ataskaitų atliktų taisymų įvertinimo“, 2019 m. balandžio 2 d. raštu Nr. 158 „Dėl duomenų patikslinimo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų skaičiavimui derinimo“ ir raštu Nr. 161 „Dėl padidintos taršos skaičiuoklės duomenų patikslinimo“, 2019 m. balandžio 4 d. raštu Nr. S-163 „Dėl duomenų patikslinimo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų skaičiavimui derinimo“, 2019 m. balandžio 29 d. raštu Nr. S-194 „Dėl duomenų patikslinimo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų skaičiavimui derinimo“ ir 2019 m. gegužės 28 d. raštu Nr. S-241 „Dėl duomenų patikslinimo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų skaičiavimui derinimo pateiktą patikslintą papildomą informaciją ir duomenis bei Komisijos Šilumos ir vandens departamento Vandens skyriaus 2019 m. birželio 11 d. pažymą Nr. O5E-168 „Dėl UAB „Jonavos vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo“, Komisija n u t a r i a:

1. Derinti UAB „Jonavos vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bei atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazines kainas (be pridėtinės vertės mokesčio):

1.1. geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinę kainą vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas bute – 1,57 Eur/m3, iš šio skaičiaus:

1.1.1. geriamojo vandens tiekimo – 1,00 Eur/m3;

1.1.2. nuotekų tvarkymo – 0,57 Eur/m3, iš šio skaičiaus:

1.1.2.1. nuotekų surinkimo – 0,22 Eur/m3;

1.1.2.2. nuotekų valymo – 0,29 Eur/m3;

1.1.2.3. nuotekų dumblo tvarkymo – 0,06 Eur/m3;

1.2. geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinę kainą vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas individualių gyvenamųjų namų ar kitų patalpų, skirtų asmeninėms, šeimos ar namų reikmėms, įvaduose – 1,54 Eur/m3, iš šio skaičiaus:

1.2.1. geriamojo vandens tiekimo – 0,98 Eur/m3;

1.2.2. nuotekų tvarkymo – 0,56 Eur/m3, iš šio skaičiaus:

1.2.2.1. nuotekų surinkimo – 0,22 Eur/m3;

1.2.2.2. nuotekų valymo – 0,28 Eur/m3;

1.2.2.3. nuotekų dumblo tvarkymo – 0,06 Eur/m3;

1.3. geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinę kainą abonentams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas buities ir komerciniams poreikiams bei perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą abonentams – 1,58 Eur/m3, iš šio skaičiaus:

1.3.1. geriamojo vandens tiekimo – 1,04 Eur/m3;

1.3.2. nuotekų tvarkymo – 0,54 Eur/m3, iš šio skaičiaus:

1.3.2.1. nuotekų surinkimo – 0,21 Eur/m3;

1.3.2.2. nuotekų valymo – 0,27 Eur/m3;

1.3.2.3. nuotekų dumblo tvarkymo – 0,06 Eur/m3;

1.4. geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinę kainą abonentams, perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą patalpoms šildyti ir tiekiamą vartotojams ir abonentams bei geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą vartotojams, ir vartotojų kategorijai, perkančiai paslaugas daugiabučių gyvenamųjų namų įvade – 1,49 Eur/m3, iš šio skaičiaus:

1.4.1. geriamojo vandens tiekimo – 0,95 Eur/m3;

1.4.2. nuotekų tvarkymo – 0,54 Eur/m3, iš šio skaičiaus:

1.4.2.1. nuotekų surinkimo – 0,21 Eur/m3;

1.4.2.2. nuotekų valymo – 0,27 Eur/m3;

1.4.2.3. nuotekų dumblo tvarkymo – 0,06 Eur/m3;

1.5. atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinę kainą vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas bute:

1.5.1. kai įrengtas atsiskaitomasis apskaitos prietaisas – 0,82 Eur butui per mėn.;

1.5.2. kai dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomojo apskaitos prietaiso – 0,48 Eur butui per mėn.;

1.6. atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinę kainą vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas daugiabučio gyvenamojo namo įvade – 4,46 Eur namui per mėn.;

1.7. atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinę kainą vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas individualių gyvenamųjų namų ar kitų patalpų, skirtų asmeninėms, šeimos ar namų reikmėms, įvaduose:

1.7.1. kai įrengtas atsiskaitomasis apskaitos prietaisas – 0,68 Eur apskaitos prietaisui per mėn.;

1.7.2. kai dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomojo apskaitos prietaiso – 0,39 Eur namui per mėn.;

1.8. vidutinę atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinę kainą abonentams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas – 2,06 Eur apskaitos prietaisui per mėn.;

1.9. paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinę kainą abonentams, perkantiems paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugas – 0,20 Eur/m3;

1.10. nuotekų transportavimo asenizacijos transporto priemonėmis paslaugos bazinę kainą – 5,36 Eur/m3;

1.11. nuotekų valymo kainą abonentams už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės taršos BDS7 koncentracijos padidėjimą – 0,034 Eur/m3;

1.12. nuotekų valymo kainą abonentams už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės taršos skendinčių medžiagų koncentracijos padidėjimą – 0,021 Eur/m3;

1.13. nuotekų valymo kainą abonentams už kiekvieną 10 mg/l virš bazinės taršos azoto koncentracijos padidėjimą – 0,015 Eur/m3;

1.14. nuotekų valymo kainą abonentams už kiekvieną 1 mg/l virš bazinės taršos fosforo koncentracijos padidėjimą – 0,014 Eur/m3.

2. Nustatyti, kad:

2.1. šio nutarimo 1 punkte nurodytos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bei atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinės kainos suderintos trejų metų laikotarpiui nuo šių kainų įsigaliojimo dienos;

2.2. pirmaisiais bazinių kainų galiojimo metais taikomos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bei atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos kainos lygios geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bei atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinėms kainoms.

Šis nutarimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis.

 

 

 

Komisijos pirmininkė                                                                                                           Inga Žilienė