LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2014 M. LAPKRIČIO 7 D. ĮSAKYMO NR. 3D-841 „DĖL EUROPOS ŽEMĖS ŪKIO FONDO KAIMO PLĖTRAI IR VIEŠOSIOS PARAMOS MAKSIMALIŲ METINIŲ LĖŠŲ, SKIRTŲ ĮSIPAREIGOJIMAMS PAGAL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014–2020 METŲ PROGRAMOS PRIEMONES, VEIKLOS SRITIS IR VEIKLAS, PASKIRSTYMO SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. vasario 28 d. Nr. 3D-135    

Vilnius

 

 

P a k e i č i u  Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir viešosios paramos maksimalių metinių lėšų, skirtų įsipareigojimams pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, veiklos sritis ir veiklas, paskirstymo sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 3D-841 „Dėl Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir viešosios paramos maksimalių metinių lėšų, skirtų įsipareigojimams pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, veiklos sritis ir veiklas, paskirstymo sąrašo patvirtinimo“, ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                                          Andrius Palionis

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2014 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 3D-841

(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2020 m.  vasario  28  d. įsakymo Nr. 3D-135 

redakcija)

 

EUROPOS ŽEMĖS ŪKIO FONDO KAIMO PLĖTRAI IR VIEŠOSIOS PARAMOS MAKSIMALIŲ METINIŲ LĖŠŲ, SKIRTŲ ĮSIPAREIGOJIMAMS PAGAL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014–2020 METŲ PROGRAMOS PRIEMONES, VEIKLOS SRITIS IR VEIKLAS, PASKIRSTYMO SĄRAŠAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eur

Eil. Nr.

Priemonės, veiklos srities, veiklos kodas

Priemonė, veiklos sritis, veikla (sektorius)

Maksimali lėšų suma* nuo programinio laikotarpio pradžios iki

Leisti viršyti maksimalius įsipareigojimus šia suma:

2014 m.

2015 m.

2016 m.

2017 m.

2018 m.

2019 m.

2020 m.

Iš viso

Iš jų EŽŪFKP

Iš viso

Iš jų EŽŪFKP

Iš viso

Iš jų EŽŪFKP

Iš viso

Iš jų EŽŪFKP

Iš viso

Iš jų EŽŪFKP

Iš viso

Iš jų EŽŪFKP

Iš viso

Iš jų EŽŪFKP

Iš viso

Iš jų EŽŪFKP

1.

 

IŠ VISO

100 030 282

79 740 428

694 238 528

570 473 057

1 077 591 552

882 795 383

1 261 652 210

1 034 282 477

1 475 114 402

1 199 750 386

1 788 664 433

1 399 911 314

1 972 798 055

1 562 485 754

1 892 917

1 608 979

2.

1.

Žinių perdavimas ir informavimo veikla:

 

 

680 000

578 000

2 689 200

2 285 820

5 185 555

4 407 721

7 672 275

6 521 433

10 696 381

9 091 924

15 413 113

13 101 146

 

 

2.1.

1.1.

Parama profesiniam mokymui ir įgūdžiams įgyti

 

 

680 000

578 000

1 197 200

1 017 620

1 940 338

1 649 287

2 497 058

2 122 499

3 576 120

3 039 702

6 076 120

5 164 702

 

 

2.2.

1.2.

Parama parodomiesiems projektams ir informavimo veiklai

 

 

 

 

1 492 000

1 268 200

3 245 217

2 758 434

5 175 217

4 398 934

7 120 261

6 052 222

9 336 993

7 936 444

 

 

3.

2.

Konsultavimo paslaugos, ūkio valdymo ir ūkininkų pavadavimo paslaugos

 

 

 

 

1 100 000

935 000

2 100 000

1 785 000

2 681 200

2 279 020

4 588 235

3 900 000

4 588 235

3 900 000

 

 

4.

3.

Žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemos:

 

 

105 000

89 250

731 500

621 775

1 309 000

1 112 650

1 530 640

1 301 044

3 364 800

2 860 080

3 616 860

3 074 331

 

 

4.1.

3.1.

Parama pirmą kartą dalyvaujantiems kokybės sistemose:

 

 

105 000

89 250

441 500

375 275

729 000

619 650

902 840

767 414

2 614 800

2 222 580

2 836 860

2 411 331

 

 

4.1.1.

 

Naujoms paraiškoms

 

 

105 000

89 250

261 500

222 275

387 000

328 950

422 820

359 397

1 422 820

1 209 397

1 422 820

1 209 397

 

 

4.1.1.1.

 

Pirmam paraiškų priėmimo etapui

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

293 375

249 369

251 510

213 784

 

 

4.1.1.2.

 

Antram paraiškų priėmimo etapui

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

235 542

200 211

251 510

213 784

 

 

4.1.1.3.

 

Trečiam paraiškų priėmimo etapui

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

235 542

200 211

251 510

213 784

 

 

4.1.1.4

 

Ketvirtam paraiškų priėmimo etapui

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

235 542

200 211

251 510

213 784

 

 

4.1.2.

 

Paraiškoms, pateiktoms iki einamųjų metų

 

 

 

 

180 000

153 000

342 000

290 700

480 020

408 017

1 191 980

1 013 183

1 414 040

1 201 934

 

 

4.2.

 

Tęstiniai KPP 2007–2013 įsipareigojimai

 

 

 

 

290 000

246 500

580 000

493 000

627 800

533 630

750 000

637 500

780 000

663 000

 

 

5.

4.

Investicijos į materialųjį turtą:

45 783 521

38 915 993

291 144 394

247 403 226

413 323 547

351 242 899

434 927 715

369 606 442

478 004 423

406 221 644

569 754 929

484 209 574

629 785 507

535 120 137

 

 

5.1.

4.1.

Parama investicijoms į žemės ūkio valdas:

28 962 000

24 617 700

178 962 000

152 117 700

278 962 000

237 117 700

300 078 035

255 066 330

343 154 743

291 681 532

396 411 257

336 949 568

439 297 415

373 402 803

 

 

 

 

Pirmam paraiškų priėmimo etapui**

 

 

 

 

30 000 000

25 500 000

30 005 557

25 504 723

30 482 880

25 910 448

28 448 389

24 181 131

 

 

 

 

 

 

Antram paraiškų priėmimo etapui

 

 

 

 

70 000 000

59 500 000

 

 

30 148 208

25 625 977

25 569 395

21 733 986

 

 

 

 

5.2.

4.2.

Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą****

 

 

65 764 327

55 899 678

65 764 327

55 899 678

65 764 327

55 899 678

65 764 327

55 899 678

80 195 994

68 166 595

80 195 994

68 166 595

 

 

5.2.1.

 

Pirmam paraiškų priėmimo etapui

 

 

45 000 000

38 250 000

 

 

 

 

10 000 000

8 500 000

 

 

 

 

 

 

5.2.2.

 

Antram paraiškų priėmimo etapui

 

 

20 764 327

17 649 678

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.

4.3.

Parama investicijoms į su žemės ūkio ir miškininkystės plėtra, modernizavimu ar pritaikymu susijusią infrastruktūrą:

16 821 521

14 298 293

45 722 977

38 864 530

67 776 060

57 609 651

68 264 193

58 024 564

68 264 193

58 024 564

92 326 518

78 477 540

108 316 658

92 069 159

 

 

5.3.1.

4.3.1.

Parama žemės konsolidacijai

 

 

3 197 456

2 717 838

3 197 456

2 717 838

3 197 456

2 717 838

3 197 456

2 717 838

3 197 456

2 717 838

3 197 456

2 717 838

 

 

5.3.2.

4.3.2.

Parama žemės ūkio vandentvarkai***

16 821 521

14 298 293

41 821 521

35 548 293

63 412 514

53 900 637

63 412 514

53 900 637

63 412 514

53 900 637

87 305 495

74 209 671

102 894 815

87 460 593

 

 

5.3.3.

4.3.3.

Parama miškų infrastruktūrai gerinti

 

 

704 000

598 400

1 166 090

991 177

1 654 223

1 406 090

1 654 223

1 406 090

1 823 567

1 550 032

2 224 387

1 890 729

 

 

5.4.

4.4.

Parama pelno nesiekiančioms investicijoms:

 

 

695 090

521 318

821 160

615 870

821 160

615 870

821 160

615 870

821 160

615 870

1 975 440

1 481 580

 

 

5.4.1.

4.4.1.

Meldinių nendrinukių buveinių išsaugojimas

 

 

695 090

521 318

821 160

615 870

821 160

615 870

821 160

615 870

821 160

615 870

975 440

731 580

 

 

5.4.2.

4.4.2.

Apsauga nuo vilkų

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 000 000

750 000

 

 

6.

5.

Gaivalinių nelaimių ir katastrofinių įvykių paveikto žemės ūkio gamybos potencialo atkūrimas ir atitinkamos prevencinės veiklos vykdymas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 400 000

5 440 000

 

 

7.

6.

Ūkio ir verslo plėtra:

 

 

45 024 583

38 270 896

90 467 000

76 896 950

102 831 884

87 407 101

141 495 003

120 270 753

201 820 575

171 547 489

225 340 464

191 539 394

 

 

7.1.

6.1.

Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui

 

 

30 000 000

25 500 000

50 000 000

42 500 000

50 000 000

42 500 000

50 000 000

42 500 000

58 500 000

49 725 000

64 705 882

55 000 000

 

 

7.1.1.

 

Pirmam paraiškų priėmimo etapui

 

 

20 000 000

17 000 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1.2.

 

Antram paraiškų priėmimo etapui

 

 

10 000 000

8 500 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2.

6.2.

Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse

 

 

0

0

3 000 000

2 550 000

5 285 000

4 492 250

15 480 368

13 158 313

24 041 248

20 435 061

24 041 248

20 435 061

 

 

7.2.1.

 

Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse (tinkamų finansuoti išlaidų kompensavimas)

 

 

 

 

 

 

 

 

7 232 194

6 147 365

 

 

 

 

 

 

7.2.2.

 

Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse (kai verslo planui įgyvendinti yra mokama išmoka)

 

 

 

 

 

 

 

 

2 963 174

2 518 698

10 766 683

9 151 681

 

 

 

 

7.3.

6.3.

Parama smulkiesiems ūkiams:

 

 

3 744 583

3 182 896

16 100 000

13 685 000

16 620 000

14 127 000

21 758 990

18 495 142

41 876 047

35 594 640

49 876 047

42 394 640

 

 

7.3.1.

 

Parama smulkiesiems ūkiams

 

 

3 744 583

3 182 896

14 000 000

11 900 000

14 000 000

11 900 000

18 169 464

15 444 044

38 286 521

32 543 543

46 286 521

39 343 543

 

 

7.3.1.1.

 

Pirmam paraiškų priėmimo etapui

 

 

 

 

4 255 417

3 617 104

 

-

 

 

10 265 569

8 725 734

0

 

 

7.3.1.2.

 

Antram paraiškų priėmimo etapui

 

 

 

 

6 000 000

5 100 000

 

-

 

 

9 851 488

8 373 765

0

 

 

7.3.2.

 

Tęstiniai KPP 2007–2013 įsipareigojimai

 

 

 

 

2 100 000

1 785 000

2 620 000

2 227 000

3 589 526

 

3 051 097

 

3 589 526

3 051 097

3 589 526

3 051 097

 

 

7.4.

6.4.

Parama investicijoms, skirtoms ne žemės ūkio veiklai kurti ir plėtoti:

 

 

11 280 000

9 588 000

21 367 000

18 161 950

30 926 884

26 287 851

54 255 645

46 117 298

77 403 280

65 792 788

86 717 286

73 709 694

 

 

7.4.1.

6.4.1.

Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai

 

 

3 280 000

2 788 000

7 230 000

6 145 500

15 189 884

12 911 401

38 518 645

32 740 848

60 604 070

51 513 460

69 918 076

59 430 365

 

 

7.4.2.

6.4.2.

Parama biodujų gamybai iš žemės ūkio ir kitų atliekų

 

 

8 000 000

6 800 000

14 137 000

12 016 450

15 737 000

13 376 450

15 737 000

13 376 450

16 799 210

14 279 329

16 799 210

14 279 329

 

 

8.

7.

Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse:

 

 

19 743 054

16 781 596

64 583 045

54 895 588

66 530 463

56 550 893

69 461 397

59 042 187

81 459 825

69 240 851

82 721 941

70 313 650

1 681 746

1 429 484

8.1.

7.2.

Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą:

 

 

14 056 854

11 948 326

55 553 423

44 237 547

57 500 841

48 875 715

60 431 775

51 367 009

72 430 203

61 565 672

73 692 319

62 638 471

1 681 746

1 429 484

8.1.1.

 

Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą (regioninis projektų planavimas)

 

 

 

 

39 565 569

30 647 871

39 565 569

33 630 734

39 565 569

33 630 734

39 565 569

33 630 734

39 565 569

33 630 734

 

 

8.1.2.

 

Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą (parama vietiniams keliams, pareiškėjai – savivaldybių administracijos)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 069 490

7 709 067

9 069 490

7 709 067

 

 

8.1.3.

 

Parama asbestinių stogų dangos keitimui

 

 

1 931 000

1 641 350

3 862 000

3 282 700

5 809 418

4 938 005

8 740 352

7 429 299

11 669 290

9 918 897

12 931 406

10 991 695

1 681 746

1 429 484

8.1.4.

 

Parama vietiniams keliams (pareiškėja – Lietuvos automobilių kelių direkcija)

 

 

12 125 854

10 306 976

12 125 854

10 306 976

12 125 854

10 306 976

12 125 854

10 306 976

12 125 854

10 306 976

12 125 854

10 306 976

 

 

8.2.

7.3.

Parama plačiajuosčio ryšio infrastruktūrai

 

 

4 431 200

3 766 520

4 431 200

3 766 520

4 431 200

3 766 520

4 431 200

3 766 520

4 431 200

3 766 520

4 431 200

3 766 520

 

 

8.3.

7.6.

Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį:

 

 

1 255 000

1 066 750

4 598 422

6 891 521

4 598 422

3 908 659

4 598 422

3 908 659

4 598 422

3 908 659

4 598 423

3 908 659

 

 

8.3.1.

 

Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį (regioninis projektų planavimas)

 

 

 

 

2 283 150

4 923 540

2 283 150

1 940 678

2 283 150

1 940 678

2 283 150

1 940 678

2 283 151

1 940 678

 

 

8.3.2.

 

Tradicinių amatų centrų plėtra

 

 

1 255 000

1 066 750

2 315 272

1 967 981

2 315 272

1 967 981

2 315 272

1 967 981

2 315 272

1 967 981

2 315 272

1 967 981

 

 

9.

8.

Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą:

 

 

21 227 000

16 201 250

37 470 000

28 699 400

46 171 550

35 510 563

54 373 172

42 040 941

69 410 191

54 040 423

75 714 611

58 989 944

 

 

9.1.

8.1.

Miško veisimas:

 

 

18 417 000

13 812 750

31 501 000

23 625 750

37 352 550

28 014 413

41 762 550

31 321 913

49 582 390

37 186 793

53 674 760

40 256 070

 

 

9.1.1.

 

Miško veisimas

 

 

8 991 000

6 743 250

19 991 000

14 993 250

19 991 000

14 993 250

19 991 000

14 993 250

25 415 590

19 061 693

28 337 960

21 253 470

 

 

9.1.2.

 

Tęstiniai KPP 2004–2006 ir KPP 2007–2013 įsipareigojimai

 

 

9 426 000

7 069 500

11 510 000

8 632 500

17 361 550

13 021 163

21 771 550

16 328 663

24 166 800

18 125 100

25 336 800

19 002 600

 

 

9.2.

8.3–4.

Miškams padarytos žalos prevencija ir atlyginimas

 

 

556 000

472 600

1 500 000

1 275 000

2 590 000

2 201 500

2 590 000

2 201 500

2 590 000

2 201 500

2 802 050

2 381 743

 

 

9.3.

8.5.

Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė

 

 

1 137 000

966 450

2 552 000

2 169 200

3 482 000

2 959 700

4 042 000

3 435 700

5 653 000

4 805 050

5 653 000

4 805 050

 

 

9.4.

8.6.

Investicijos į miškininkystės technologijas

 

 

1 117 000

949 450

1 917 000

1 629 450

2 747 000

2 334 950

5 978 622

5 081 829

11 584 801

9 847 081

13 584 801

11 547 081

 

 

10.

9.

Gamintojų grupių ir organizacijų įsisteigimas

 

 

 

 

 

 

788 829

670 505

788 829

670 505

788 829

670 505

788 829

670 505

211 171

179 495

11.

10.

Agrarinė aplinkosauga ir klimatas (10.1.):

 

 

23 284 510

17 463 383

36 202 900

27 152 175

40 046 411

30 034 808

48 159 231

36 119 423

70 526 636

52 894 977

73 800 246

55 350 184

 

 

11.1.

10.1.1.

Ekstensyvus pievų tvarkymas ganant gyvulius

 

 

3 592 000

2 694 000

4 784 000

3 588 000

4 784 000

3 588 000

4 784 000

3 588 000

7 753 650

5 815 238

7 753 650

5 815 238

 

 

11.2.

10.1.2.

Specifinių pievų tvarkymas

 

 

1 649 350

1 237 013

1 649 350

1 237 013

1 649 350

1 237 013

1 649 350

1 237 013

1 649 350

1 237 013

1 649 350

1 237 013

 

 

11.3.

10.1.3.

Ekstensyvus šlapynių tvarkymas

 

 

2 122 000

1 591 500

3 244 000

2 433 000

3 244 000

2 433 000

3 279 620

2 459 715

5 471 940

4 103 955

5 471 940

4 103 955

 

 

11.4.

10.1.4.

Meldinės nendrinukės buveinių saugojimas natūraliose ir pusiau natūraliose pievose

 

 

716 000

537 000

1 432 000

1 074 000

1 868 750

1 401 563

2 868 790

2 151 593

4 804 180

3 603 135

4 804 180

3 603 135

 

 

11.5.

10.1.5.

Meldinės nendrinukės buveinių saugojimas šlapynėse

 

 

762 000

571 500

1 622 000

1 216 500

1 622 000

1 216 500

1 622 000

1 216 500

1 622 000

1 216 500

1 622 000

1 216 500

 

 

11.6.

10.1.6.

Medingųjų augalų juostos ar laukai ariamoje žemėje

 

 

919 000

689 250

1 037 390

778 043

1 037 390

778 043

1 037 390

778 043

1 037 390

778 043

1 037 390

778 043

 

 

11.7.

10.1.7.

Vandens telkinių apsauga nuo taršos ir dirvos erozijos ariamoje žemėje

 

 

803 340

602 505

803 340

602 505

803 340

602 505

803 340

602 505

803 340

602 505

803 340

602 505

 

 

11.8.

10.1.8.

Melioracijos griovių šlaitų priežiūra

 

 

838 000

628 500

1 676 000

1 257 000

1 676 000

1 257 000

1 676 000

1 257 000

3 091 010

2 318 258

3 091 010

2 318 258

 

 

11.9.

10.1.9.

„Rizikos“ vandens telkinių būklės gerinimas

 

 

1 124 000

843 000

2 174 000

1 630 500

2 174 000

1 630 500

2 174 000

1 630 500

3 760 930

2 820 698

3 760 930

2 820 698

 

 

11.10.

10.1.10.

Tausojanti aplinką vaisių ir daržovių auginimo sistema

 

 

1 055 000

791 250

2 110 000

1 582 500

3 227 370

2 420 528

4 548 720

3 411 540

7 386 960

5 540 220

7 386 960

5 540 220

 

 

11.11.

10.1.11.

Dirvožemio apsauga

 

 

1 175 820

881 865

1 175 820

881 865

1 175 820

881 865

1 175 820

881 865

1 175 820

881 865

1 175 820

881 865

 

 

11.12.

10.1.12.

Nykstančių Lietuvos senųjų veislių gyvulių ir naminių paukščių išsaugojimas

 

 

3 500 000

2 625 000

3 967 000

2 975 250

4 967 000

3 725 250

4 967 000

3 725 250

9 500 000

7 125 000

11 010 270

8 257 703

 

 

11.13

10.1.13.

Tarpinių pasėlių auginimas ariamojoje žemėje

 

 

 

 

 

 

 

 

2 204 510

1 653 383

3 552 675

2 664 506

3 552 675

2 664 506

 

 

11.14

10.1.14.

Ražienų laukai per žiemą

 

 

 

 

 

 

 

 

3 551 300

2 663 475

7 100 000

5 325 000

8 863 340

6 647 505

 

 

11.15.

 

Tęstiniai KPP 2007–2013 įsipareigojimai

 

 

5 028 000

3 771 000

10 528 000

7 896 000

11 817 391

8 863 043

11 817 391

8 863 043

11 817 391

8 863 043

11 817 391

8 863 043

 

 

12.

11.

Ekologinis ūkininkavimas:

 

 

43 003 126

32 252 344

84 558 354

63 418 766

120 006 666

90 004 999

150 784 677

113 088 508

181 869 677

113 088 508

181 869 677

113 088 508

 

 

12.1.

11.1.

Parama perėjimui prie ekologinio ūkininkavimo

 

 

10 531 652

7 898 739

21 902 991

16 427 243

22 801 794

17 101 346

22 839 896

17 129 922

22 839 896

17 129 922

22 839 896

17 129 922

 

 

12.2.

11.2.

Parama ekologiniam ūkininkavimui

 

 

24 786 902

18 590 177

51 900 199

38 925 149

84 633 813

63 475 360

114 460 090

85 845 068

114 460 090

85 845 068

114 460 090

85 845 068

 

 

12.3

11.2.

Parama ekologiniam ūkininkavimui

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 085 000

31 085 000

0

 

 

12.4.

 

Tęstiniai KPP 2007–2013 įsipareigojimai

 

 

7 684 571

5 763 429

10 755 164

8 066 373

12 571 058

9 428 293

13 484 691

10 113 518

13 484 691

10 113 518

13 484 691

10 113 518

 

 

13.

12.

„Natura 2000“ išmokos ir su Vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos:

 

 

2 348 155

1 761 116

5 266 965

3 950 224

8 089 893

6 067 420

11 354 873

8 516 155

15 011 110

11 258 333

19 047 581

14 285 686

 

 

13.1.

12.1.

Parama „Natura 2000“ žemės ūkio paskirties žemėje

 

 

1 305 550

979 163

2 806 965

2 105 224

4 479 290

3 359 468

6 388 740

4 791 555

8 536 510

6 402 383

10 842 151

8 131 613

 

 

13.2.

12.2.

Parama „Natura 2000“ miškuose

 

 

1 042 605

781 954

2 460 000

1 845 000

3 610 603

2 707 952

4 966 133

3 724 600

6 474 600

4 855 950

8 205 430

6 154 073

 

 

14.

13.

Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių:

52 853 121

39 639 841

108 230 031

81 172 523

172 408 989

129 306 742

234 659 446

182 075 296

287 036 067

215 277 050

330 036 067

215 277 050

379 889 067

265 715 050

 

 

14.1.

13.2.

Išmoka ūkininkaujantiesiems vietovėse, kuriose esama didelių gamtinių kliūčių

52 853 121

39 639 841

98 230 031

73 672 523

154 408 989

115 806 742

210 336 599

157 752 449

262 713 220

197 034 915

262 713 220

197 034 915

262 713 220

197 034 915

 

 

14.2

13.2.

Išmoka ūkininkaujantiesiems vietovėse, kuriose esama didelių gamtinių kliūčių

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 746 600

30 746 600

50 438 000

50 438 000

 

 

14.3.

13.2.

Išmoka ūkininkaujantiesiems vietovėse, kuriose esama didelių gamtinių kliūčių

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 115 000

0

 

 

14.4.

13.3.

Išmoka ūkininkaujantiesiems vietovėse, kuriose esama specifinių kliūčių

 

 

10 000 000

7 500 000

18 000 000

13 500 000

24 322 847

24 322 847

24 322 847

18 242 135

24 322 847

18 242 135

24 322 847

18 242 135

 

 

14.5

13.3.

Išmoka ūkininkaujantiesiems vietovėse, kuriose esama specifinių kliūčių

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 253 400

0

25 300 000

0

 

 

15.

15.

Miškų aplinkosaugos ir klimato paslaugos ir miškų išsaugojimas (tęstiniai KPP 2007–2013 įsipareigojimai)

 

 

319 000

239 250

815 000

611 250

1 050 000

787 500

1 050 000

787 500

1 050 000

787 500

1 109 780

832 335

 

 

16.

16.

Bendradarbiavimas:

 

 

2 232 000

1 897 200

2 922 920

2 484 482

6 940 675

5 899 574

11 683 893

9 931 309

16 120 163

13 702 138

20 218 728

17 185 919

 

 

16.1.

16.1.

Parama EIP veiklos grupėms kurti ir jų veiklai vystyti

 

 

2 232 000

1 897 200

2 232 000

1 897 200

5 022 000

4 268 700

7 022 000

5 968 700

7 022 000

5 968 700

9 645 412

8 198 600

 

 

16.2.

16.3.

Parama smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui

 

 

 

 

79 920

67 932

696 675

592 174

2 828 893

2 404 559

6 043 192

5 136 713

7 518 346

6 390 594

 

 

16.3.

16.4.

Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu

 

 

 

 

611 000

519 350

1 222 000

1 038 700

1 833 000

1 558 050

3 054 971

2 596 725

3 054 971

2 596 725

 

 

17.

17.

Rizikos valdymas

 

 

 

 

3 500 000

2 975 000

7 000 000

5 950 000

9 043 610

7 687 069

12 543 610

10 662 069

16 311 560

13 864 826

 

 

17.1.

17.1.

Pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimo įmokos:

 

 

 

 

3 500 000

2 975 000

7 000 000

5 950 000

9 043 610

7 687 069

12 543 610

10 662 069

16 311 560

13 864 826

 

 

17.1.1.

17.1.1.

Pasėlių ir augalų draudimo įmokų kompensavimas

 

 

 

 

1 750 000

1 487 500

3 500 000

2 975 000

5 500 000

4 675 000

8 000 000

6 800 000

11 000 000

9 350 000

 

 

17.1.2.

17.1.2.

Gyvūnų draudimo įmokų kompensavimas

 

 

 

 

1 750 000

1 487 500

3 500 000

2 975 000

3 543 610

3 012 069

4 543 610

3 862 069

5 311 560

4 514 826

 

 

18.

19.

LEADER programa

500 000

425 000

110 968 850

94 323 523

110 968 850

94 323 523

111 435 318

94 720 020

111 980 011

95 183 009

113 824 011

96 750 409

113 865 050

96 785 293

 

 

18.1.

19.1.

Parengiamoji parama

500 000

425 000

500 000

425 000

500 000

425 000

500 000

425 000

500 000

425 000

500 000

425 000

500 000

425 000

 

 

18.2.

19.2.,19.4.

Parama vietos plėtros strategijoms

 

 

110 468 850

93 898 523

110 468 850

93 898 523

110 468 850

93 898 523

110 468 850

93 898 523

110 468 850

93 898 523

110 468 850

93 898 523

 

 

18.3.

19.3.

VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas

 

 

 

 

 

 

466 468

396 498

1 011 161

859 487

2 855 161

2 426 887

2 896 200

2 461 770

 

 

18.3.1.

19.3.1.

Parengiamoji parama (tarptautinių projektų inicijavimas)

 

 

 

 

 

 

9 731

8 271

9 731

8 271

153 731

130 671

153 731

130 671

 

 

18.3.1.1.

 

Pirmam paraiškų priėmimo etapui

 

 

 

 

 

 

0

0

-

-

36 000

30 600

50 000

42 500

 

 

18.3.1.2.

 

Antram paraiškų priėmimo etapui

 

 

 

 

 

 

9 731

8 271

-

-

36 000

30 600

50 000

42 500

 

 

18.3.1.3.

 

Trečiam paraiškų priėmimo etapui

 

 

 

 

 

 

 

 

-

-

36 000

30 600

45 360

38 556

 

 

18.3.1.4.

 

Ketvirtam paraiškų priėmimo etapui

 

 

 

 

 

 

 

 

-

-

36 000

30 600

 

 

18.3.2.

19.3.2.

Teritorinio bendradarbiavimo projektai

 

 

 

 

 

 

144 522

122 844

190 083

161 571

790 083

671 571

831 122

706 454

 

 

18.3.2.1.

 

Pirmam paraiškų priėmimo etapui

 

 

 

 

 

 

58 165

49 440

45 561

38 727

300 000

255 000

162 440

138 074

 

 

18.3.2.2.

 

Antram paraiškų priėmimo etapui

 

 

 

 

 

 

86 357

73 403

-

-

300 000

255 000

160 000

136 000

 

 

18.3.2.3.

 

Trečiam paraiškų priėmimo etapui

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160 000

136 000

 

 

18.3.3.

19.3.3.

Tarptautinio bendradarbiavimo projektai

 

 

 

 

 

 

312 215

265 383

811 347

689 645

1 911 347

1 624 645

1 911 347

1 624 645

 

 

18.3.3.1.

 

Pirmam paraiškų priėmimo etapui

 

 

 

 

 

 

162 804

138 383

-

-

275 000

233 750

369 870

314 390

 

 

18.3.3.2.

 

Antram paraiškų priėmimo etapui

 

 

 

 

 

 

149 411

126 999

42 515

36 138

275 000

233 750

369 870

314 390

 

 

18.3.3.3.

 

Trečiam paraiškų priėmimo etapui

 

 

 

 

 

 

 

 

31 975

27 179

275 000

233 750

369 870

314 390

 

 

18.3.3.4.

 

Ketvirtam paraiškų priėmimo etapui

 

 

 

 

 

 

 

 

424 642

360 946

275 000

233 750

 

 

 

 

19.

20.

Techninė pagalba

893 640

759 594

9 426 825

8 012 801

19 581 282

16 644 090

28 776 806

24 460 285

39 953 102

33 960 137

50 037 395

42 531 786

59 391 985

49 742 750

 

 

19.1

20.1.

Programos įgyvendinimas, viešinimas ir informavimas

893 640

759 594

9 426 825

8 012 801

19 325 282

16 426 490

28 114 947

23 897 705

39 291 243

33 397 557

48 785 169

41 467 394

57 139 759

48 568 795

 

 

19.1.1.

20.1.1.

Programos įgyvendinimas

893 640

759 594

8 080 608

6 868 517

16 659 559

14 160 625

24 572 670

20 886 770

32 781 000

27 863 850

40 664 926

34 565 187

47 757 486

40 593 863

 

 

19.1.2.

20.1.2.

Programos informavimas ir viešinimas

 

 

1 346 217

1 144 284

2 665 723

2 265 865 

3 542 277

3 010 935

6 510 243

5 533 707

8 120 243

6 902 207

9 382 273

7 974 932

 

 

19.2.

20.2.

Lietuvos kaimo tinklas:

 

 

0

0

256 000

217 600

661 859

562 580

661 859

562 580

1 252 226

1 064 392

2 252 226

1 173 955

 

 

19.2.1.

 

Lietuvos kaimo tinklo sekretoriato veikla

 

 

 

 

256 000

217 600

661 859

562 580

661 859

562 580

681 123

578 955

681 123

578 955

 

 

19.2.2.

 

Parama Lietuvos kaimo tinklo narių projektams įgyvendinti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

571 103

485 438

1 571 103

595 000

 

 

 

 

Pirmam paraiškų priėmimo etapui

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

352 175

299 349

300 000

255 000

 

 

 

 

Antram paraiškų priėmimo etapui

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

218 928

186 089

400 000

340 000

 

 

 

 

Trečiam paraiškų priėmimo etapui

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300 000

255 000

 

 

20.

113.

Ankstyvas pasitraukimas (tęstiniai KPP 2004–2006 ir KPP 2007–2013 įsipareigojimai)

 

 

16 502 000

14 026 700

31 002 000

26 351 700

43 802 000

37 231 700

48 062 000

40 852 700

55 762 000

47 397 700

62 924 820

53 486 097

 

 

* - galima apvalinimo iki euro paklaida.

** - priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sričiai „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ 2017 m. nurodytos tikslios paraiškų priėmimo etapui skirtos lėšos, neįskaitant paraiškų priėmimo 2015 m. etapui skirtų lėšų likučio.

*** - priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities „Parama investicijoms į su žemės ūkio ir miškininkystės plėtra, modernizavimu ar pritaikymu susijusią infrastruktūrą“ veiklai „Parama žemės ūkio vandentvarkai“ 2014 m. nurodytos lėšos skirtos finansuoti 2013 m. pateiktoms paraiškoms pagal KPP 2007–2013 priemonės „Žemės ūkio ir miškininkystės plėtra ir pritaikymo infrastruktūra“ veiklos sritį „Žemės ūkio vandentvarka“.

**** - priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sričiai „Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą“ 2019 m. skirtos lėšos paskirstomos apskritims, kaip patvirtinta 2019-06-11 ministro įsakymu
Nr. 3D-356 „Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities „Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą“ įgyvendinimo taisyklės, taikomos nuo 2019 metų“.

______________