INFORMACINĖS VISUOMENĖS PLĖTROS KOMITETO

PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL INFORMACINĖS VISUOMENĖS PLĖTROS KOMITETO PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2011 M. GRUODŽIO 14 D. ĮSAKYMO NR. T-226 „DĖL INFORMACINĖS VISUOMENĖS PLĖTROS VERTINIMO KRITERIJŲ REIKŠMIŲ SURINKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. balandžio 10 d. Nr. T-30

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Informacinės visuomenės plėtros vertinimo kriterijų reikšmių surinkimo tvarkos aprašą, patvirtintą Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2011 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. T-226 „Dėl Informacinės visuomenės plėtros vertinimo kriterijų reikšmių surinkimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.   Pakeičiu 5 punktą ir jį išdėstau taip:

5. Informacinės visuomenės plėtros vertinimo kriterijų reikšmės apskaičiuojamos pagal Tvarkos aprašo priede pateiktą Informacinės visuomenės plėtros vertinimo kriterijų reikšmių skaičiavimo aprašymą, kuriame išvardinti Informacinės visuomenės plėtros 2014 - 2020 metų programos „Lietuvos Respublikos skaitmeninė darbotvarkė“ vertinimo kriterijai, nurodant vertinimo kriterijaus pavadinimą, tipą, vertinimo kriterijų skaičiavimo būdą, pagal kurį (-iuos) atliekamas vertinimo kriterijaus skaičiavimas, pagrindines sąvokas ir už vertinimo kriterijų statistinių rodiklių surinkimą atsakingas valstybės institucijas ir įstaigas.“

2.   Pakeičiu 7 punktą ir jį išdėstau taip:

7. Valstybės institucijos ir įstaigos, atsakingos už Informacinės visuomenės plėtros vertinimo kriterijų reikšmių skaičiavimo aprašyme nurodytų vertinimo kriterijų statistinių rodiklių surinkimą, iki kiekvienų metų gruodžio 31 d. surenka statistinius duomenis, atlieka tyrimus, siekdamos nustatyti atitinkamus statistinius rodiklius, ir pateikia juos (jeigu šie vertinimo kriterijų duomenys nėra skelbiami viešai) Informacinės visuomenės plėtros komitetui prie Susisiekimo ministerijos (toliau - Informacinės visuomenės plėtros komitetas), kuris atlieka statistinių rodiklių pokyčių įvertinimą.“

3.  Pakeičiu nurodytuoju įsakymu patvirtinto Informacinės visuomenės plėtros vertinimo kriterijų reikšmių surinkimo tvarkos aprašo priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama). 

 

 

 

L. e. direktoriaus pareigas                                                                                Kęstutis Andrijauskas

 

 

Informacinės visuomenės plėtros

vertinimo kriterijų reikšmių

surinkimo tvarkos aprašo

priedas

 

 

INFORMACINĖS VISUOMENĖS PLĖTROS VERTINIMO KRITERIJŲ REIKŠMIŲ SKAIČIAVIMO APRAŠYMAS

 

Eilės numeris

Vertinimo kriterijaus tipas ir pavadinimas

Skaičiavimo būdas

Sąvokos

Atsakingos valstybės institucijos

1.

Vertinimo kriterijaus tipas:

Strateginio tikslo vertinimo kriterijus

 

Gyventojų, kurie nuolat naudojasi internetu, dalis, procentais.

Skaičiuojama gyventojų, kurie per paskutinius 3 mėnesius naudojosi internetu ne rečiau kaip kartą per savaitę, dalis nuo visų gyventojų, procentais.

Gyventojai – visi 16–74 metų amžiaus Lietuvos gyventojai.

 

Lietuvos statistikos departamentas

 

2.

Vertinimo kriterijaus tipas:

Strateginio tikslo vertinimo kriterijus

 

Įmonių, kurios naudojasi sparčiuoju internetu, dalis, procentais.

Skaičiuojama įmonių, kurios naudojasi sparčiuoju internetu, dalis nuo visų įmonių, procentais.

Įmonės – gamybos ir paslaugų įmonės, kuriose dirba 10 ir daugiau darbuotojų.

 

Spartusis internetas – internetas, kurio duomenų perdavimo sparta siekia 30 Mbps ir daugiau.

Lietuvos statistikos departamentas

 

3.

Vertinimo kriterijaus tipas:

Tikslo vertinimo kriterijus

 

Gyventojų, nesinaudojančių internetu, dalis, procentais.

Skaičiuojama 16–74 m. amžiaus gyventojų, kurie niekada nesinaudojo internetu, dalis nuo visų šio amžiaus gyventojų, procentais.

-

Lietuvos statistikos departamentas

 

4.

Vertinimo kriterijaus tipas:

Uždavinio vertinimo kriterijus

 

Skurdo riziką ar socialinę atskirtį patiriančių asmenų, turinčių interneto prieigą namuose, dalis, procentais.

Skaičiuojama 16 m. amžiaus ir vyresnių gyventojų, kurie gyvena skurdo rizikoje ar socialinėje atskirtyje, turinčių interneto prieigą asmeniniam naudojimui namuose, dalis nuo visų šios grupės gyventojų, procentais.

Gyventojai, kurie tenkina bent vieną iš šių sąlygų: gyvena skurdo rizikoje, susiduria su dideliu materialiniu nepritekliumi arba gyvena labai mažo darbo intensyvumo namų ūkiuose.

 

Gyvenančiais skurdo rizikoje laikomi asmenys, kurių ekvivalentinės piniginės disponuojamosios pajamos mažesnės už skurdo rizikos ribą.

 

Laikoma, kad asmuo susiduria su dideliu materialiniu nepritekliumi, jei jis susiduria su bent keturiais iš šešių tam tikrų materialinio nepritekliaus elementų.

Lietuvos statistikos departamentas

 

5.

Vertinimo kriterijaus tipas:

Uždavinio vertinimo kriterijus

 

Per metus viešosiose bibliotekose skaitmeninio raštingumo mokymo renginiuose mokyti ir konsultuoti gyventojai (tūkst. gyventojų).

Skaičiuojamas gyventojų, kurie viešosiose bibliotekose buvo mokyti ir konsultuoti skaitmeninio raštingumo mokymo renginiuose, skaičius.

-

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija (toliau – Kultūros ministerija), Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

6.

Vertinimo kriterijaus tipas:

Uždavinio vertinimo kriterijus

 

Gyventojų, turinčių pagrindinius skaitmeninius įgūdžius, dalis, procentais.

Skaičiuojama  16–74 m. amžiaus gyventojų, kurie turi pagrindinius arba aukštesnius  skaitmeninius įgūdžius, dalis nuo visų šio amžiaus gyventojų, procentais.

Pagrindiniai arba aukštesni bendrieji skaitmeniniai gebėjimai nustatomi pagal asmenų gebėjimą atlikti tam tikrus veiksmus keturiose srityse: informacija, komunikacija, problemų sprendimas, turinio kūrimas.

Lietuvos statistikos departamentas

 

7.

 

Vertinimo kriterijaus tipas:

Uždavinio vertinimo kriterijus

 

Studijuojančiųjų fizinius ir inžinerinius mokslus dalis, procentais.

Skaičiuojama studijuojančių gyventojų, kurie studijuoja fizinius ir inžinerinius mokslus, dalis nuo visų studijuojančių, procentais.

-

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija

8.

Vertinimo kriterijaus tipas:

Uždavinio vertinimo kriterijus

 

Gyventojų, kurie naudojasi internetu mokymosi tikslais, dalis, procentais.

 

 

Skaičiuojama 16–74 m. amžiaus gyventojų, kurie per paskutinius 12 mėnesių naudojosi internetu mokymosi tikslais, dalis nuo visų šio mažiaus  gyventojų, procentais.

Naudojimasis internetu mokymosi tikslais – dalyvavimas nuotolinio mokymo bei švietimo kursuose, programose ir (arba) savarankiškas mokymasis, naudojantis tam skirtais interneto ištekliais ir priemonėmis.

Lietuvos statistikos departamentas

 

9.

Vertinimo kriterijaus tipas:

Tikslo vertinimo kriterijus

 

Gyventojų, kurie naudojasi elektroniniu būdu teikiamomis viešosiomis ir administracinėmis paslaugomis, dalis, procentais.

 

 

Skaičiuojama 16–74 m. amžiaus gyventojų, kurie per paskutinius 12 mėnesių naudojosi elektroninėmis viešosiomis ir administracinėmis paslaugomis, dalis nuo visų šio amžiaus gyventojų, procentais.

Elektroninė paslauga – nuotoliniu būdu, pasinaudojant įvairiais informacinių ir ryšių technologijų (toliau – IRT) kanalais ir priemonėmis (pavyzdžiui, kompiuteriu, mobiliuoju telefonu, interaktyvia skaitmenine televizija ar kt.), fiziniams ir (ar) juridiniams asmenims teikiama viešoji ar administracinė paslauga, kuri apima visų veiksmų seką nuo paslaugos inicijavimo momento iki siekiamo paslaugos rezultato suteikimo.

 

Naudojimasis elektroninėmis viešosiomis ir administracinėmis paslaugomis – informacijos iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų (toliau – institucijos) interneto svetainių gavimas, oficialių formų parsisiuntimas, oficialių formų užpildymas ir (arba) siuntimas institucijoms internetu.

Lietuvos statistikos departamentas

 

10.

Vertinimo kriterijaus tipas:

Tikslo vertinimo kriterijus

 

Gyventojų, kurie naudojosi elektroniniu būdu teikiamomis viešosiomis ir administracinėmis paslaugomis, teikiamomis per Elektroninius valdžios vartus, dalis, procentais.

 

 

Skaičiuojama gyventojų, kurie per paskutinius 12 mėnesių naudojosi elektroniniu būdu teikiamomis administracinėmis arba viešosiomis paslaugomis, teikiamomis per Elektroninių valdžios vartų portalą, dalis nuo visų gyventojų, procentais.

Elektroninių valdžios vartų portalas – centrinis elektroninių administracinių ir viešųjų paslaugų portalas, kurio esmė – sudaryti galimybes gyventojams ir verslui vieno langelio principu rasti, užsakyti ir gauti įvairias viešojo sektoriaus institucijų teikiamas elektronines paslaugas.

Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Informacinės visuomenės plėtros komitetas)

 

11.

Vertinimo kriterijaus tipas:

Uždavinio vertinimo kriterijus

 

Viešųjų ir administracinių paslaugų, teikiamų elektroniniu būdu, dalis, procentais.

Skaičiuojama Lietuvos paslaugų kataloge registruotų viešųjų ir administracinių paslaugų, teikiamų elektroniniu būdu, dalis nuo visų viešųjų ir administracinių paslaugų, registruotų Lietuvos paslaugų kataloge, procentais.

-

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija

12.

Vertinimo kriterijaus tipas:

Uždavinio vertinimo kriterijus

 

Gyventojų, besinaudojančių su sveikata susijusiomis elektroninėmis paslaugomis, dalis, procentais.

 

 

Skaičiuojama gyventojų, kurie per paskutinius 12 mėnesių naudojosi su sveikata susijusiomis elektroninėmis paslaugomis, dalis nuo visų gyventojų, procentais.

Su sveikata susijusios elektroninės paslaugos – įvairios elektroninės paslaugos, susijusios su sveikatinimo veikla, kurias teikia sveikatos priežiūros įstaigos arba kitos sveikatos apsaugos sektoriaus institucijos (pvz. registracija internetu pas gydytoją, informacijos apie gydymo įstaigų suteiktas paslaugas paieška, informacijos apie įstaigų teikiamas paslaugas paieška, sveikatos draudimo kortelės užsakymas, elektroninės sveikatos istorijos duomenų peržiūra, elektroninis receptas ir pan.).

Informacinės visuomenės plėtros komitetas

13.

Vertinimo kriterijaus tipas:

Uždavinio vertinimo kriterijus

 

Teisės aktų projektų, dėl kurių gyventojai elektroninėmis priemonėmis pateikė rengėjams pasiūlymų, dalis, procentais.

Skaičiuojama per paskutinius 12 mėnesių registruotų teisės aktų projektų, kuriems fiziniai asmenys ir kiti subjektai, išskyrus iš valstybės ar savivaldybės biudžeto arba valstybės pinigų fondo išlaikomas įstaigas ir Lietuvos banką, elektroninėmis priemonėmis pateikė pasiūlymus, dalis nuo visų per paskutinius 12 mėnesių registruotų teisės aktų projektų, procentais.

Registruoti teisės aktų projektai – Teisės aktų informacinėje sistemoje registruoti teisės aktų projektai.

Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija

14.

Vertinimo kriterijaus tipas:

Uždavinio vertinimo kriterijus

 

Gyventojų, kurie dalyvauja elektroninės demokratijos procesuose, dalis, procentais.

 

 

Skaičiuojama gyventojų, kurie per paskutinius 12 mėnesių dalyvavo elektroninės demokratijos procesuose, dalis nuo visų gyventojų, procentais.

Dalyvavimas elektroninės demokratijos procesuose – gyventojų dalyvavimas viešojo sektoriaus institucijų sprendimų formavimo, priėmimo, viešinimo procesuose pasinaudojant tam skirtomis elektroninėmis priemonėmis (pvz. informacijos apie viešojo sektoriaus institucijų priimtus ar planuojamus priimti sprendimus paieška, nuomonės ar pasiūlymų dėl viešojo sektoriaus institucijų priimtų ar planuojamus priimti sprendimų teikimas, naujų sprendimų inicijavimas ir pan.).

Informacinės visuomenės plėtros komitetas

15.

Vertinimo kriterijaus tipas:

Uždavinio vertinimo kriterijus

 

Sukurtos transporto ir erdviniams duomenims tvarkyti skirtos elektroninės paslaugos ir IRT produktai (skaičius).

 

Skaičiuojamas viešojo sektoriaus lėšomis sukurtų transporto arba erdvinių duomenų srities elektroninių paslaugų ir transportui arba erdviniams duomenims valdyti ir tvarkyti skirtų IRT produktų skaičius.

Transporto arba erdvinių duomenų srities elektroninė paslauga – nuotoliniu būdu, pasinaudojant įvairiais IRT kanalais ir priemonėmis (pavyzdžiui, kompiuteriu, mobiliuoju telefonu, interaktyvia skaitmenine televizija ar kt.), fiziniams ir (ar) juridiniams asmenims teikiama administracinė arba viešoji paslauga, susijusi su transporto arba erdvinių duomenų valdymo sritimis.

 

Transportui arba erdviniams duomenims valdyti ir tvarkyti skirtas IRT produktas – kompleksinis informacinių technologijų pritaikymo sprendimas, realizuojantis tam tikrus funkcionalumus transporto arba erdvinių duomenų valdymo ir tvarkymo srityje.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija (toliau – Susisiekimo ministerija)

16.

Vertinimo kriterijaus tipas:

Tikslo vertinimo kriterijus

 

Gyventojų, kurie naudojasi su Lietuvos kultūros paveldu susijusiomis elektroninėmis paslaugomis, dalis, procentais.

 

 

Skaičiuojama gyventojų, kurie per paskutinius 12 mėnesių naudojosi Lietuvos kultūros paveldo elektroninėmis paslaugomis, dalis nuo visų gyventojų, procentais.

 

Lietuvos kultūros paveldo elektroninės paslaugos – įvairios elektroninės paslaugos, susijusios su Lietuvos kultūros paveldo sklaida internete (pvz. suskaitmeninto Lietuvos kultūros paveldo interneto svetainėse, virtualių Lietuvos muziejų interneto svetainėse, Lietuvos televizijos, radijo, kino ir kt. archyvų interneto svetainėse teikiamos informacijos paieškos, peržiūros, užsakymo elektroninės paslaugos ir pan.).

Informacinės visuomenės plėtros komitetas

17.

Vertinimo kriterijaus tipas:

Tikslo vertinimo kriterijus

 

Gyventojų, kurie naudojasi su lietuvių kalba susijusiomis elektroninėmis paslaugomis, dalis, procentais.

 

 

Skaičiuojama gyventojų, kurie per paskutinius 12 mėnesių naudojosi su lietuvių kalba susijusiomis elektroninėmis paslaugomis, dalis nuo visų gyventojų, procentais.

Su lietuvių kalba susijusios elektroninės paslaugos – įvairios elektroninės paslaugos, susijusios su lietuvių rašytinės ir (arba) šnekamosios kalbos naudojimu skaitmeninėje erdvėje (pvz. elektroniniu būdu teikiamos mašininio teksto vertimo, kalbos atpažinimo, teksto skaitymo, kalbų ar aiškinamųjų žodynų ir pan. paslaugos).

Informacinės visuomenės plėtros komitetas

18.

Vertinimo kriterijaus tipas:

Uždavinio vertinimo kriterijus

 

Europos skaitmeninėje bibliotekoje „Europeana“ prieinamų suskaitmenintų Lietuvos kultūros paveldo objektų  skaičius (tūkst. vnt.).

 

 

Skaičiuojamas Europos skaitmeninėje bibliotekoje „Europeana“ prieinamų suskaitmenintų kultūros paveldo objektų iš Lietuvos skaičius.

Europos skaitmeninė biblioteka „Europeana“ - Europos skaitmeninė biblioteka, Europos Sąjungos mastu vienijanti visų Europos Sąjungos valstybių narių atminties institucijų skaitmenintą turinį.

 

Atminties institucija - archyvas, biblioteka, muziejus ar kita institucija, dalyvaujanti formuojant, integruojant ir skleidžiant žmonijos kultūrą, užfiksuotą kultūros paveldo objektuose.

Kultūros ministerija

19.

Vertinimo kriterijaus tipas:

Uždavinio vertinimo kriterijus

 

Sukurtų ir viešai prieinamų lietuvių kalbos ir raštijos išteklių, priemonių, elektroninių paslaugų dalis, procentais.

 

 

1. Skaičiuojama suskaitmenintų lietuvių kalbos ir raštijos išteklių, prieinamų internetu, dalis nuo visų suskaitmenintų lietuvių kalbos ir raštijos išteklių skaičiaus, procentais;

 

2. Skaičiuojamas sukurtų lietuvių kalbos ir raštijos priemonių, prieinamų internetu, dalis nuo visų kalbos ir raštijos priemonių, procentais.

Lietuvių kalbos ir raštijos ištekliai – įvairios kalbos ir raštijos duomenų bazės: tekstynai, garsynai, tarmių kartotekos, vienakalbiai ir daugiakalbiai žodynai, kompiuteriniai šriftai ir kt.

 

Lietuvių kalbos ir raštijos priemonės – įranga, skirta pritaikyti sukurtus lietuvių kalbos ir raštijos išteklius: sintaksinei-semantinei analizei, interneto svetainių analizei atlikti, kurti komandų ir frazių, šnekos atpažintuvus.

Valstybinė lietuvių kalbos komisija

20.

Vertinimo kriterijaus tipas:

Uždavinio vertinimo kriterijus

 

Lietuvių kalbos sprendinių integravimas į kitas viešąsias ir administracines elektronines paslaugas (integruotų sprendinių skaičius, vnt.).

Skaičiuojamas lietuvių kalbos sprendinių, integruotų į viešąsias ir administracines paslaugas skaičius, vienetais.

Lietuvių kalbos sprendinys – techninių ir programinių priemonių visuma, skirta pritaikyti sukurtus lietuvių kalbos ir raštijos išteklius konkretiems gyventojų, verslo ir institucijų poreikiams.

Valstybinė lietuvių kalbos komisija

21.

Vertinimo kriterijaus tipas:

Tikslo vertinimo kriterijus

 

Įmonių, kurios naudoja valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų (toliau – įstaigos)  informaciją savo komercinei veiklai, dalis, procentais.

Skaičiuojama įmonių, kurios naudoja valstybės institucijų informaciją komercinei veiklai, dalis nuo visų įmonių, procentais.

Iš valdžios institucijų internetu (iš svetainių, portalų ar mobiliosiomis programėlėmis) gautos informacijos panaudojimas pridėtinės vertės produktams kurti ir (arba) paslaugoms teikti.

Lietuvos statistikos departamentas

22.

Vertinimo kriterijaus tipas:

Uždavinio vertinimo kriterijus

 

Įstaigų atvirų duomenų rinkinių kiekio padidėjimas nuo paskelbtųjų centralizuotame portale, procentais.

Skaičiuojamas centralizuotame portale paskelbtų atvirų duomenų rinkinių kiekio kasmetinis didėjimas, procentais.

Atviri duomenys – tai pirminiai viešojo sektoriaus institucijų kaupiami duomenys, pateikiami tolimesniam jų panaudojimui tinkamu formatu. Atvirais duomenimis gali būti laikomi įvairių viešųjų paslaugų (pvz. viešojo transporto) duomenys, publikuojami atviru formatu (CSV, XML ir kt.), leidžiančiu tuos duomenis panaudoti naujoms paslaugoms.

 

Lietuvos atvirų duomenų portalas - portalas, skirtas centralizuotam Lietuvos viešojo sektoriaus institucijų tvarkomų duomenų atvėrimui pakartotiniam panaudojimui verslui ir visuomenei, sudarantis galimybę juos gauti be išankstinių sąlygų ir patogiai, vienoje vietoje „vieno langelio“ principu.

Informacinės visuomenės plėtros komitetas

23.

Vertinimo kriterijaus tipas:

Uždavinio vertinimo kriterijus

 

Įstaigų turimų duomenų rinkinių, atvertų 3 ir aukštesniu brandos lygiu, kiekis, palyginti su bendru atvertų duomenų kiekiu (atvirų duomenų branda vertinama pagal Tim Berners-Lee brandos lygius), proc.

Skaičiuojama įstaigų turimų 3 ir aukštesnio duomenų brandos lygio duomenų rinkinių dalis, procentais nuo visų duomenų rinkinių.

Duomenų branda – duomenų klasifikacija, nusakanti jų pakartotinio panaudojimo galimybes. 

1 brandos lygis - turinys publikuojamas žiniatinklyje (bet kokiu formatu) pagal atvirą licenciją.

2 brandos lygis - turinys teikiamas struktūrizuotų duomenų forma, tačiau uždarais formatais (pvz., Excel formatu).

3 brandos lygis - naudojami atviri formatai (pvz., CSV formatu).

4 brandos lygis – naudojami universalaus ištekliaus identifikatoriaus (URI) (angl. Uniform Resource Identifier) elementai žymėjimui, kad žmonės galėtų sukurti nuorodas į šiuos duomenis.

5 brandos lygis - susiejami turimi duomenys su kitais duomenimis, taip pateikiama daugiau informacijos.

Informacinės visuomenės plėtros komitetas

24.

Vertinimo kriterijaus tipas:

Uždavinio vertinimo kriterijus

 

Įstaigų, atlikusių savo valdomų duomenų inventorizaciją ir nustačiusių duomenų atvėrimo tvarką, dalis, procentais.

Skaičiuojama įstaigų, kurios atliko savo valdomų duomenų inventorizaciją ir nustatė duomenų atvėrimo tvarką, dalis nuo visų įstaigų, procentais.

-

Informacinės visuomenės plėtros komitetas

25.

Vertinimo kriterijaus tipas:

Uždavinio vertinimo kriterijus

 

Investicijas gavusių įmonių darbo našumo padidėjimas, proc.

Skaičiuojamas įmonių, kurios gavo paramą pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos investicijų programos priemonę „Pramonės skaitmeninimas LT“, darbo našumo padidėjimas, procentais.

Darbo našumas (produktyvumas) - konkretaus darbo produktyvumas. Darbo našumas matuojamas ekonominių gėrybių, sukurtų per laiko vienetą, kiekiu arba darbo laiku produkto vienetui pagaminti.

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija

26.

Vertinimo kriterijaus tipas:

Uždavinio vertinimo kriterijus

 

Gyventojų, pirkusių (užsisakiusių) prekes ar paslaugas internetu, dalis, procentais.

Skaičiuojama 16–74 m. amžiaus gyventojų, per paskutinius 12 mėnesių pirkusių (užsisakiusių) prekes ar paslaugas internetu asmeniniais tikslais, dalis nuo visų šio amžiaus gyventojų, procentais.

-

Lietuvos statistikos departamentas

27.

Vertinimo kriterijaus tipas:

Tikslo vertinimo kriterijus

 

Namų ūkių, kurie naudojasi 100 Mbps ir spartesniu plačiajuosčio interneto ryšiu, dalis, procentais.

Skaičiuojama namų ūkių, naudojančių 100 Mbps ir didesnės spartos interneto ryšį, dalis nuo visų namų ūkių, procentais.

Plačiajuostis ryšys – skaitmeninių ryšių technologijų paslauga, gebanti dideliu greičiu perduoti didelį duomenų kiekį ir galinti teikti įvairias skaitmenines paslaugas vienu metu.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba (toliau – Ryšių reguliavimo tarnyba)

28.

Vertinimo kriterijaus tipas:

Uždavinio vertinimo kriterijus

 

Namų ūkiai, esantys šalies teritorijoje, kurioje veikia sparčiojo interneto (30 Mbps ir daugiau) ryšys (visų Lietuvos namų ūkių procentais).

 

 

Skaičiuojama namų ūkių, esančių teritorijoje, kurioje veikia spartusis interneto  ryšys (30 Mbps ir didesnės spartos), dalis nuo visų Lietuvos namų ūkių, procentais.

Namų ūkiai, esantys sparčiojo interneto ryšio (30 Mbps ir didesnės spartos) veikimo teritorijoje - namų ūkiai, esantys naujos kartos interneto ryšio aprėpties zonoje, kuri apima: (1) teritoriją, esančią 4 km spinduliu nuo bokšto, iki kurio nutiesta šviesolaidinė kabelinė linija; (2) teritoriją, esančią 0,5 km spinduliu nuo šviesolaidžio (arba savo galimybėmis jai ekvivalenčios infrastruktūros) paskirstymo taško; (3) miestų ir gyvenviečių, kur įdiegtas FTTH tinklas, teritorijas.

Susisiekimo ministerija

29.

Vertinimo kriterijaus tipas:

Uždavinio vertinimo kriterijus

 

Plačiajuosčio interneto prieigos skvarba (abonentų skaičius 100 gyventojų, procentais). 

 

 

Skaičiuojama abonentų, naudojančių plačiajuosčio interneto prieigą, dalis, tenkanti 100 gyventojų, procentais.

Plačiajuostis ryšys – skaitmeninių ryšių technologijų paslauga, gebanti dideliu greičiu perduoti didelį duomenų kiekį ir galinti teikti įvairias skaitmenines paslaugas vienu metu.

 

Plačiajuosčio interneto prieigos skvarba – plačiajuosčio interneto abonentų skaičius 100 gyventojų.

Ryšių reguliavimo tarnyba

30.

Vertinimo kriterijaus tipas:

Uždavinio vertinimo kriterijus

 

Viešųjų bibliotekų viešosios interneto prieigos vietų, kuriose naudojama ne mažesnė kaip 30 Mbps interneto sparta, dalis, procentais.

Skaičiuojama viešųjų interneto prieigos vietų, naudojančių 30 Mbps ir didesnės spartos interneto ryšį, dalis nuo visų viešųjų interneto prieigos vietų, procentais.

Viešosios interneto prieigos vietos – vietos viešosiose bibliotekose, kuriose viešai ir neatlygintinai teikiamos interneto prieigos paslaugos.

Kultūros ministerija, Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

31.

Vertinimo kriterijaus tipas:

Tikslo vertinimo kriterijus

 

Gyventojų, kurie pasitiki elektroninio bendravimo su valstybės institucijomis saugumu, dalis, procentais.

Skaičiuojama gyventojų, kurie pasitiki bendravimo su viešosiomis institucijomis saugumu, dalis nuo gyventojų, kurie per paskutinius 12 mėnesių lankėsi viešojo sektoriaus institucijų interneto svetainėse, procentais.

-

Informacinės visuomenės plėtros komitetas

32.

Vertinimo kriterijaus tipas:

Uždavinio vertinimo kriterijus

 

Galiojančių kvalifikuotų elektroninio parašo sertifikatų skaičius, tūkst. vnt.

 

 

 

 

 

Skaičiuojamas Lietuvos kvalifikuotų patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjų sudarytų galiojančių kvalifikuotų elektroninio parašo sertifikatų skaičius, tūkstančiais vienetų.

Elektroninis parašas – elektroninės formos duomenys, kurie yra prijungti prie kitų elektroninės formos duomenų arba logiškai susieti su jais ir kuriuos pasirašantis asmuo naudoja pasirašydamas.

 

Elektroninio parašo sertifikatas – elektroninis liudijimas, kuriuo elektroninio parašo patvirtinimo duomenys susiejami su fiziniu asmeniu ir kuriuo patvirtinamas bent to asmens vardas ir pavardė arba slapyvardis.

 

Kvalifikuotas elektroninio parašo sertifikatas – elektroninio parašo sertifikatas, kurį išduoda kvalifikuotas patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjas ir kuris atitinka 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB, (OL 2014 L 257, p. 73) I priede nustatytus reikalavimus.

Ryšių reguliavimo tarnyba

33.

Vertinimo kriterijaus tipas:

Uždavinio vertinimo kriterijus

 

Viešojo administravimo institucijų sudaromų ir gaunamų el. dokumentų dalis, procentais (nuo visų dokumentų).

Skaičiuojama viešojo administravimo institucijų per pastaruosius 12 mėn. gautų ir sudarytų (įskaitant ir siunčiamus) elektroninių dokumentų skaičiaus dalis procentais nuo visų per pastaruosius 12 mėn. viešojo administravimo institucijų gautų ir sudarytų (įskaitant ir siunčiamus) dokumentų.

Elektroninis dokumentas − vykdant teisės norminių aktų nustatytus įgaliojimus informacinių technologijų priemonėmis įstaigos sudarytas ar gautas dokumentas, pasirašytas teisinę galią turinčiu elektroniniu parašu ir įtrauktas į elektroninių dokumentų valdymo sistemą.

Informacinės visuomenės plėtros komitetas

34.

Vertinimo kriterijaus tipas:

Uždavinio vertinimo kriterijus

 

Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kurios naudojasi Valstybės informacinių išteklių  sąveikumo platformos paslaugomis, dalis, procentais.

 

Skaičiuojama valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kurios naudojasi Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformos paslaugomos, dalis nuo visų šių įstaigų, procentais.

Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platforma - tai sistema, skirta standartizuotiems duomenų, reikalingų elektroninėms paslaugoms teikti ir institucijų funkcijoms vykdyti, mainams bei centrinei prieigai prie teikiamų paslaugų su asmens tapatybės nustatymo, apmokėjimo už paslaugas realiu laiku ir kitais sprendimais.

Informacinės visuomenės plėtros komitetas

35.

Vertinimo kriterijaus tipas:

Uždavinio vertinimo kriterijus

 

Naudojamų valstybės registrų ir informacinių sistemų, kuriuose įdiegta automatinė sąveika, dalis, procentais.

 

Skaičiuojami valstybės registrai ir valstybės informacinės sistemos, įdiegusios automatinę sąveiką (teikiančios duomenis automatiniu būdu) nuo visų Registrų ir valstybės informacinių sistemų registre registruotų valstybės registrų ir informacinių sistemų.

Registrų ir valstybės informacinių sistemų registras – registras, registruojantis ir kaupiantis duomenis apie registrus ir valstybės informacines sistemas.

Informacinės visuomenės plėtros komitetas

36.

Vertinimo kriterijaus tipas:

Uždavinio vertinimo kriterijus

 

Kibernetinio saugumo reikalavimus atitinkančios ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros ir valstybės informacinių išteklių dalis,  procentais.

 

Skaičiuojami teisės aktų nustatytus organizacinius ir techninius kibernetinio saugumo reikalavimus atitinkantys ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros valdytojai ir valstybės informacinių išteklių valdytojai ir tvarkytojai,  procentais.

 

Kibernetinis saugumas – tai visuma teisinių, informacijos sklaidos, organizacinių ir techninių priemonių, skirtų kibernetiniams incidentams išvengti, aptikti, analizuoti ir reaguoti į juos, taip pat įprastinei elektroninių ryšių tinklų, informacinių sistemų ar pramoninių procesų valdymo sistemų veiklai, įvykus šiems incidentams, atkurti.

 

Ypatingos svarbos informacinė infrastruktūra – elektroninių ryšių tinklas ar jo dalis, informacinė sistema ar jos dalis, informacinių sistemų grupė ar pramoninių procesų valdymo sistema ar jos dalis, nepaisant to, ar jos valdytojas yra privatus ar viešojo administravimo subjektas, kuriuose įvykęs kibernetinis incidentas gali padaryti didelę žalą nacionaliniam saugumui, šalies ūkiui, valstybės ir visuomenės interesams.

 

Valstybės informaciniai ištekliai – informacijos, kurią valdo institucijos, atlikdamos teisės aktų nustatytas funkcijas, apdorojamos informacinių technologijų priemonėmis, ir ją apdorojančių informacinių technologijų priemonių visuma.

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija (toliau – Krašto apsaugos ministerija)

37.

Vertinimo kriterijaus tipas:

Uždavinio vertinimo kriterijus

 

Sukurtas valstybės valdomas elektroninių ryšių tinklas su kompleksinėmis kibernetinio saugumo priemonėmis, vienetais.

 

Skaičiuojamas iki 2020 metų planuojamas sukurti valstybės valdomas elektroninių ryšių tinklas su kompleksinėmis kibernetinio saugumo priemonėmis.

Elektroninių ryšių tinklas – perdavimo sistemos ir (arba) komutavimo bei maršruto parinkimo įranga, kitos priemonės, įskaitant pasyviuosius tinklo elementus, leidžiančios perduoti signalus laidinėmis, radijo, optinėmis ar kitomis elektromagnetinėmis priemonėmis, įskaitant palydovinius tinklus, fiksuotuosius (kanalų ir paketų komutavimo, įskaitant internetą) ir judriuosius antžeminius tinklus, elektros perdavimo kabelines sistemas (kiek jos naudojamos signalams perduoti), tinklus, naudojamus radijo ir (arba) televizijos programoms transliuoti (retransliuoti), ir kabelinės televizijos bei mikrobangų daugiakanalės televizijos tinklus neatsižvelgiant į perduodamos informacijos pobūdį.

Krašto apsaugos ministerija