HERB21

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2001 M. LIEPOS 5 D. ĮSAKYMO NR. 358 „DĖL APVALIOSIOS MEDIENOS KLASIFIKAVIMO IR ŽENKLINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2015 m. vasario 3 d. Nr. D1-91
Vilnius

 

 

P a k e i č i u Apvaliosios medienos klasifikavimo ir ženklinimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. 358 „Dėl apvaliosios medienos klasifikavimo ir ženklinimo taisyklių patvirtinimo“:

1. Pripažįstu netekusiu galios 3.2 papunktį.

2. Pakeičiu 14.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

„14.2 didžiausias leistinas nenukirstų arba nenupjautų šakų ilgis yra 3 cm nuo sortimento žievės paviršiaus;“

3. Pakeičiu 17 punktą ir jį išdėstau taip :

„17. Apvaliosios medienos sortimentai, kurie neatitinka standartų reikalavimų, gali būti perklasifikuojami, vadovaujantis Apvaliosios medienos apskaitos tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1-672 „Dėl apvaliosios medienos apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatytąja tvarka.“

4. Pakeičiu Apvaliosios medienos klasifikavimo ir ženklinimo taisyklių 1 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                                   Kęstutis Trečiokas


 

Apvaliosios medienos klasifikavimo

ir ženklinimo taisyklių

1 priedas

 

 

APVALIOSIOS MEDIENOS SORTIMENTŲ KLASIFIKAVIMO DETALUMAS IR MATAVIMO BŪDAI

 

Sortimentas

Klasė

Matavimo metodas

pavadinimas

santrumpa

kokybės

stambumo*

Pjautinieji rąstai

PJ

 

A, B, C, D

 

(Sm stambumo klasės sortimentai kokybės klasėmis neskirstomi)

St, Vd, Sm.

Vd ir St – vienetinis

 

Sm – vienetinis arba grupinis

 

Kai rietuvėje sukrauti skirtingo stambumo klasių rąstai – grupinis arba vienetinis**

Tarrąsčiai

TR

C, D

arba neskirstomi

Neskirstomi

Grupinis

 

 

Fanerrąsčiai

FN

A, B, C

(Sm stambumo klasės sortimentai kokybės klasėmis neskirstomi)

St, Vd, Sm

Vienetinis

Stulprąsčiai

ST

Neskirstoma

Neskirstoma

Pabėgrąsčiai

PB

Popierrąsčiai

PP

Grupinis

Plokščių mediena

PM

Kartys

KR

Vienetinis arba grupinis

Stiebai

SB

Vienetinis

Kietųjų lapuočių trumpuoliai

KL

Neskirstomi

arba Sm, Vd, St

Vienetinis arba grupinis

Malkos***

ML

Neskirstomos

Grupinis

* smulkioji, vidutinioji ir stambioji mediena gamintojo sprendimu gali būti skirstoma į poklasius nurodant sortimento plongalio skersmenį;

** grupinis matavimo metodas taikomas, kai rietuvėje nėra stambių rąstų, o vidutinio stambumo yra ne daugiau kaip 50 % rietuvės tūrio; kitais atvejais naudojamas vienetinis matavimo metodas;

*** malkos skirstomos kaitrumo grupėmis ir papildomai gali būti klasifikuojamos pagal medžių rūšis.