LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

 

DĖL ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRO 2019 M. BALANDŽIO 15 D. ĮSAKYMO NR. V-413 „DĖL 2019–2020 IR 2020–2021 MOKSLO METŲ PRADINIO UGDYMO PROGRAMOS BENDROJO UGDYMO PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

 

2020 m. rugsėjo 21 d. Nr. V-1405

Vilnius

 

 

 

 

P a k e i č i u  2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų pradinio ugdymo programos bendrąjį ugdymo planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. V-413 „Dėl 2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų pradinio ugdymo programos bendrojo ugdymo plano patvirtinimo“:

 

1. Pripažįstu netekusiu galios 37.4 papunktį.

 

2. Pakeičiu 37.5 papunktį ir jį išdėstau taip:

 

37.5. namie savarankišku ar (ir) nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu pavienio ar grupinio mokymosi forma 1–3 klasėse skiriama 315 metinių pamokų (9 savaitinės) Bendrosios programos ugdymo dalykams įgyvendinti; 4 klasėje – 385 metinės pamokos (11 savaitinių). Mokyklos, kurios nuostatuose (įstatuose) įteisintas mokymas tautinės mažumos kaba, mokiniui kiekvienoje klasėje skiriama 70 papildomų pamokų per metus (2 per savaitę).“

 

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministras                                       Algirdas Monkevičius