LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 19 D. ĮSAKYMO NR. D1-1050 „DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIORITETO ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PLANO IR NACIONALINIŲ STEBĖSENOS RODIKLIŲ SKAIČIAVIMO APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. vasario 8 d. Nr. D1-90

Vilnius

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. gruodžio 19 d. įsakymą Nr. D1-1050 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“:

1.  Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano I skyrių „2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ įgyvendinimo priemonės“:

1.1.    pakeičiu pirmojo skirsnio pavadinimą ir jį išdėstau taip:

PIRMASIS SKIRSNIS

VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIORITETO ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖ

NR. 04.3.1-FM-F-001 „DAUGIABUČIŲ NAMŲ ATNAUJINIMAS“

1.2.    pakeičiu pirmojo skirsnio „Veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonė Nr. 04.3.1-FM-F-001 „Daugiabučių namų atnaujinimas“ 7 punktą ir jį išdėstau taip:

7. Priemonės finansavimo šaltiniai

                                                                                                                                              (eurais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

 

ES struktūrinių fondų

lėšos – iki

Nacionalinės lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki

Projektų vykdytojų lėšos

Iš viso – ne mažiau kaip

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Savivaldy-bės biudžeto

lėšos

Kitos viešo-sios lėšos

Privačios lėšos

1. Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų

314.000.000

0

68.463.051

0

0

0

68.463.051

2. Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos

0

0

0

0

0

0

0

3. Iš viso

314.000.000

0

68.463.051

0

0

0

68.463.051“

 

 

1.3.    pakeičiu antrąjį skirsnį ir jį išdėstau nauja redakcija:

ANTRASIS SKIRSNIS

VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIORITETO ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖ

NR. 04.3.1-APVA-V-003 „DAUGIABUČIŲ NAMŲ IR SAVIVALDYBIŲ VIEŠŲJŲ PASTATŲ MODERNIZAVIMO SKATINIMAS“

 

1. Priemonės Nr. 04.3.1-APVA-V-003 „Daugiabučių namų ir savivaldybių viešųjų pastatų modernizavimo skatinimas“ (toliau – priemonė) aprašymas:

1.1. priemonės įgyvendinimas finansuojamas ES Europos regioninės plėtros fondo lėšomis;

1.2. įgyvendinant priemonę prisidedama prie uždavinio „Sumažinti energijos suvartojimą viešojoje infrastruktūroje ir daugiabučiuose namuose“ įgyvendinimo;

1.3. remiamos veiklos:

1.3.1. viešinimo priemonių įgyvendinimas, skatinant daugiabučių namų ir savivaldybių viešųjų pastatų modernizavimą, siekiant pastatų energinio naudingumo didinimo;

1.3.2. investicijų projektų rengimas savivaldybių viešųjų pastatų modernizavimui ir jų įgyvendinimo stebėsena;

1.3.3. atnaujinamų (modernizuojamų) pastatų statybos kokybės priežiūra ir kontrolė.

1.4. galimi pareiškėjai:

1.4.1. VšĮ Būsto energijos taupymo agentūra;

1.4.2. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos.

1.5. galimi partneriai – savivaldybių administracijos.

 

2. Priemonės finansavimo forma

Negrąžinamoji subsidija

 

3. Projektų atrankos būdas

Valstybės projektų planavimas

 

4. Už priemonės įgyvendinimą atsakinga įgyvendinančioji institucija

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra

 

5. Reikalavimai, taikomi priemonei atskirti nuo kitų iš ES bei kitos tarptautinės finansinės paramos finansuojamų programų priemonių

Papildomi reikalavimai netaikomi

 

6. Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Eil. Nr.

Stebėsenos rodiklio kodas

Stebėsenos rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Tarpinė reikšmė 2018 m. gruodžio 31 d.

Galutinė reikšmė 2023 m. gruodžio 31 d.

1.

R.N.004

„Daugiabučių namų gyventojų dalis, pritarianti daugiabučių namų modernizavimui“

Procentai

51

60

2.

P.N.005

„Įgyvendintos daugiabučių namų modernizavimo viešinimo priemonės“

Skaičius

7

14

3.

P.N.006

„Įgyvendintos viešųjų pastatų modernizavimo viešinimo priemonės“

Skaičius

1

2

4.

P.N.007

„Atlikti atnaujinamų (modernizuojamų) pastatų patikrinimai“

Skaičius

1200

2500

5.

P.N.008

„Parengti investicijų projektai savivaldybių viešųjų pastatų modernizavimui“

Skaičius

48

48

 

7. Priemonės finansavimo šaltiniai

(eurais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

ES struktūrinių fondų

lėšos – iki

Nacionalinės lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki

Projektų vykdytojų lėšos

Iš viso – ne mažiau kaip

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto

lėšos

Kitos viešosios lėšos

Priva-

čios lėšos

1. Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų

5.044.300

0

0

0

0

0

0

2. Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos

2.844.300

0

0

0

0

0

0

3. Iš viso

7.888.600

0

0

0

0

0

0“

 

1.4.    papildau ketvirtuoju skirsniu:

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS

VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIORITETO ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖ

NR. 04.3.1-APVA-V-023 „DAUGIABUČIŲ NAMŲ MODERNIZAVIMO TECHNINĖ PARAMA“

 

1. Priemonės Nr. 04.3.1-APVA-V-023 „Daugiabučių namų modernizavimo techninė parama“ (toliau – priemonė) aprašymas:

1.1.   priemonės įgyvendinimas finansuojamas ES Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

1.2.   įgyvendinant priemonę prisidedama prie uždavinio „Sumažinti energijos suvartojimą viešojoje infrastruktūroje ir daugiabučiuose namuose“ įgyvendinimo.

1.3.   remiama veikla – techninė parama daugiabučių namų atnaujinimui (modernizavimui):

1.3.1. daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planų rengimui;

1.3.2. daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) techninių darbo projektų rengimui (įskaitant atnaujinimo (modernizavimo) projekto vykdymo priežiūrai ir atnaujinimo (modernizavimo) projekto ekspertizei);

1.3.3. daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo administravimui;

1.3.4. daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) statybos techninei priežiūrai.

1.4. galimas pareiškėjas – viešoji įstaiga Būsto energijos taupymo agentūra.

 

2. Priemonės finansavimo forma

Negrąžinamoji subsidija

 

3. Projektų atrankos būdas

Valstybės projektų planavimas

 

4. Už priemonės įgyvendinimą atsakinga įgyvendinančioji institucija

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra

 

5. Reikalavimai, taikomi priemonei atskirti nuo kitų iš ES bei kitos tarptautinės finansinės paramos finansuojamų programų priemonių

Šios priemonės lėšomis parama teikiama atnaujinimo projekto daliai parengti, įskaitant atnaujinimo projekto vykdymo priežiūrą ir atnaujinimo projekto ekspertizę, jeigu šioms išlaidoms apmokėti nebuvo suteikta paskola ar garantija pagal priemonę Nr. 04.3.1-FM-F-001 „Daugiabučių namų atnaujinimas“

 

6. Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Eil. Nr.

Stebėsenos rodiklio kodas

Stebėsenos rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Tarpinė reikšmė 2018 m. gruodžio 31 d.

Galutinė reikšmė 2023 m. gruodžio 31 d.

1.

R.S.317

„Sunaudotas galutinės energijos kiekis paslaugų ir namų ūkių sektoriuose“

tūkst. tne

1.948

1.680

2.

P.N.002

„Techninę paramą gavę daugiabučiai namai“

Skaičius

0

1400

 

7. Priemonės finansavimo šaltiniai                                                                             

(eurais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

ES struktūri-nių fondų

lėšos – iki

Nacionalinės lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki

Projektų vykdytojų lėšos

Iš viso – ne mažiau kaip

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto

lėšos

Kitos viešosios lėšos

Priva-

čios lėšos

1. Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų

45.120.000

0

0

0

0

0

0

2. Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos

3.680.000

0

0

0

0

0

0

3. Iš viso

48.800.000

0

0

0

0

0

0“

 

2. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašą:

2.1. pakeičiu 10.5 papunktį ir jį išdėstau taip:

 

 

 

Eil. Nr.

Rodiklio kodas

Rodiklio pavadinimas

Matavi-mo vienetai

Sąvokų apibrėžtys

Apskaičia-vimo tipas

Skaičiavimo būdas

Duomenų šaltinis

Pasiekimo

momentas

Institucija

 

 

10.5.

P.N.008

„Parengti investicijų projektai savivaldybių viešųjų pastatų modernizavimui“

Skaičius

Investicijų projektas – išsamiojo energijos vartojimo audito pagrindu, vadovaujantis Investicijų projektų, kuriems siekiama gauti finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir (ar) valstybės biudžeto lėšų, rengimo metodika, kurią tvirtina viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros direktorius, parengtas pastato energinio efektyvumo didinimo projektą pagrindžiantis dokumentas, finansiškai (ekonomiškai), techniškai ir socialiai pagrindžiantis investavimo tikslus, įvertinantis investicijų grąžą ir kitus rodiklius, nurodantis projektui įgyvendinti reikalingas lėšas bei finansavimo šaltinius ir terminus (šaltinis: Savivaldybių viešųjų pastatų energinio efektyvumo didinimo projektų rengimo ir atrankos tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. gegužės 18 d. įsakymu Nr. D1-410 „Dėl savivaldybių viešųjų pastatų energinio efektyvumo didinimo projektų rengimo ir atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“).

 

Viešasis pastatas – 

valstybei ar savivaldybėms nuosavybės teise priklausantys šildomi ir (arba) vėsinami administracinės, kultūros, mokslo, sporto, gydymo, viešbučių, bendrabučių, specialiosios ir gyvenamosios (įskaitant įvairių socialinių grupių namus) paskirties pastatai (šaltinis: Viešųjų pastatų energinio efektyvumo didinimo programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 26 d. nutarimu Nr. 1328 „Dėl viešųjų pastatų energinio efektyvumo didinimo programos patvirtinimo“). Ši apibrėžtis taikoma tik savivaldybių viešųjų pastatų modernizavimui.

 

Pastato atnaujinimas (modernizavimas) –  statybos darbai, kuriais atkuriamos ar pagerinamos pastato ir (ar) jo inžinerinių sistemų fizinės ir energinės savybės ir (ar) kuriais užtikrinamas iš atsinaujinančių energijos šaltinių gaunamos energijos naudojimas (šaltinis: Lietuvos Respublikos statybos įstatymas).

Automa-tiškai apskaičiuo-jamas

Skaičiuojamas sumuojant investicijų projektus, parengtus projekto veiklų įgyvendinimo metu.

Pirminiai šaltiniai:

priėmimo – perdavimo aktai.

 

Antriniai šaltiniai:

mokėjimo prašymai.

Stebėsenos rodiklis laikomas pasiektu, kai projekto veiklų įgyvendinimo metu ar pabaigoje pasirašomas priėmimo–perdavimo aktas.

Už stebėsenos rodiklio pasiekimą ir duomenų apie pasiektą stebėsenos rodiklio reikšmę teikimą antriniuose šaltiniuose yra atsakingas projekto vykdytojas.

 

2.2.     papildau 17 punktu:

 

Eil. Nr.

Rodiklio kodas

Rodiklio pavadinimas

Matavi-mo vienetai

Sąvokų apibrėžtys

Apskaičia-vimo tipas

Skaičiavimo būdas

Duomenų šaltinis

Pasiekimo

momentas

Institucija

 

17.

Priemonė Nr. 04.3.1-APVA-V-023 „Daugiabučių namų modernizavimo techninė parama“

17.1.

P.N.002

„Techninę paramą gavę daugiabučiai namai“

Skaičius

Techninė parama – tai dalis valstybės paramos, teikiamos pasirašius Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo sutartį (toliau – Valstybės paramos sutartis) pagal Lietuvos Respublikos valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymo 3 straipsnio 1 dalį:

- pagal 2 punktą – daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano ir techninio darbo projekto rengimui, įskaitant projekto vykdymo priežiūrą ir ekspertizę;

- pagal 3 punktą – projekto įgyvendinimo administravimui ir (ar) statybos techninei priežiūrai.

 

Valstybės paramos sutartis pasirašoma atskirai kiekvienam daugiabučiui namui.

 

Valstybės paramos sutartį pasirašo viešoji įstaiga Būsto energijos taupymo agentūra ir daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo administratorius.

 

Daugiabutis namas – trijų ir daugiau butų gyvenamasis namas. Daugiabučiame name gali būti ir negyvenamųjų patalpų – prekybos, administracinių, viešojo maitinimo ir kitų (šaltinis: Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymas).

Įvedamasis

Skaičiuojama sumuojant įvykdytas Valstybės paramos sutartis, t. y. kai išmokėta techninė parama pagal visas Valstybės paramos sutartyje numatytas finansuoti veiklas.

Pirminiai šaltiniai:

techninės paramos mokėjimo prašymai, Valstybės paramos sutartys.

 

Antriniai šaltiniai:

mokėjimo prašymai.

Rodiklis laikomas pasiektu, kai projekto vykdytojas patvirtina Valstybės paramos sutarties įvykdymo pabaigą.

Už stebėsenos rodiklio pasiekimą ir duomenų apie pasiektą stebėsenos rodiklio reikšmę teikimą antriniuose šaltiniuose yra atsakingas projekto vykdytojas.

 

________________________

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                         Kęstutis Navickas

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

2018-01-22 raštu Nr. ((24.37-02)-5K-1722719)-6K-1800611.