LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2017 M. BIRŽELIO 28 d. įsakymo nr. v-536  „DĖL MOKYMOSI VISĄ GYVENIMĄ PLĖTROS 2017–2020 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo    

 

2020 m. lapkričio 11 d. Nr. V-1726

 

 

P a k e i č i u Mokymosi visą gyvenimą plėtros 2017–2020 metų veiksmų planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. V-536 „Dėl Mokymosi visą gyvenimą plėtros 2017–2020 metų veiksmų plano patvirtinimo“:

1. Pakeičiu III skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

III SKYRIUS
MOKYMOSI VISĄ GYVENIMĄ PLĖTROS 2017–2020 METŲ VEIKSMŲ PLANO 2.2.1 PRIEMONĖS „PROFESINIŲ MOKYMO ĮSTAIGŲ TINKLO PERTVARKA IR MODERNIZAVIMAS, KAD BŪTŲ TENKINAMI DARBO RINKOS POREIKIAI IR UŽTIKRINTOS MOKYMOSI VISĄ GYVENIMĄ GALIMYBĖS“ 2.2.1.2 VEIKLOS „SEKTORINIŲ PRAKTINIO MOKYMO CENTRŲ INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA“, PROJEKTŲ SĄRAŠAS

 

2. Pakeičiu III skyriaus 2 punktą jį išdėstau taip:

„2.

Geležinkelio transporto specialistų rengimo sektorinio praktinio mokymo centro plėtra

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija 

Projekto tikslas – pagerinti Geležinkelio transporto specialistų rengimo sektorinio praktinio mokymo centro praktinio mokymo paslaugų kokybę

Projekto veiklos:

- papildomos įrangos įsigijimas;

- mokymo patalpų remontas

99 5106“

 

 

 

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministras                                                                  Algirdas Monkevičius