LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBĖS ĮMONĖS „ORO NAVIGACIJA“ PASKYRIMO ORO EISMO PASLAUGŲ TEIKĖJA

 

2015 m. liepos 1 d. Nr. 3-281(1.5 E)

Vilnius

 

 

Atsižvelgdamas į 2004 m. kovo 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 550/2004 dėl oro navigacijos paslaugų teikimo bendrame Europos danguje (OL 2004 m. specialusis leidimas, 7 skyrius, 8 tomas, p. 31) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1070/2009 (OL 2009 L 300, p. 34), 8 straipsnio 1 dalį ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymo 15 straipsnio 1 dalimi,

s k i r i u  valstybės įmonę „Oro navigacija“ oro eismo paslaugų teikėja Vilniaus skrydžių informacijos regione, jeigu oro navigacijos paslaugų teikimą reguliuojančiose Lietuvos Respublikos sudarytose tarptautinėse sutartyse nenustatyta kitaip.

 

 

 

Susisiekimo ministras                                                                                  Rimantas Sinkevičius