Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

Dėl LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2011 M. VASARIO 17 D. NUTARIMO NR. 197 „DĖL VALSTYBĖS ARCHYVŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2016 m. kovo 9 d. Nr. 236
Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. vasario 17 d. nutarimą Nr. 197 „Dėl valstybės archyvų nuostatų patvirtinimo“:

1.1. Pakeisti preambulę ir ją išdėstyti taip:

„Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 9 punktu ir 7 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:“.

1.2. Pakeisti nurodytu nutarimu patvirtintus Lietuvos valstybės istorijos archyvo nuostatus:

1.2.1. Pakeisti I skyriaus pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS“.

1.2.2. Pakeisti 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

„2. Archyvas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu, kitais įstatymais ir Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Vyriausybė) nutarimais, taip pat šiais nuostatais.“

1.2.3. Pakeisti 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

„3. Archyvo savininkė yra valstybė. Archyvo savininko teises ir pareigas (išskyrus sprendimų dėl Archyvo pertvarkymo, reorganizavimo, likvidavimo ir buveinės pakeitimo priėmimą) įgyvendina Kultūros ministerija.“

1.2.4. Pakeisti 5 punktą ir jį išdėstyti taip:

„5. Archyvas yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitų bankuose ir antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu.

Archyvo buveinės adresas – Vilnius, Gerosios Vilties g. 10. Sprendimą dėl Archyvo buveinės pakeitimo priima Vyriausybė.“

1.2.5. Pakeisti 7 punktą ir jį išdėstyti taip:

„7. Vieši pranešimai skelbiami Archyvo interneto svetainėje (www.archyvai.lt/lt/lvia) ir (ar) kitose visuomenės informavimo priemonėse.“

1.2.6. Pakeisti II skyriaus pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

 

II SKYRIUS

ARCHYVO VEIKLOS TIKSLAS IR FUNKCIJOS“.

1.2.7. Pakeisti 9 punktą ir jį išdėstyti taip:

„9. Archyvo veiklos tikslas – atlikti viešąjį administravimą, susijusį su archyvų ir dokumentų valstybinio valdymo sritimi.“

1.2.8. Papildyti nauju 10.12 papunkčiu:

„10.12. pagal kompetenciją traukia asmenis administracinėn atsakomybėn;“.

1.2.9. Buvusius 10.12 ir 10.13 papunkčius laikyti atitinkamai 10.13 ir 10.14 papunkčiais.

1.2.10. Pakeisti III skyriaus pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

 

III SKYRIUS

ARCHYVO TEISĖS“.

1.2.11. Pripažinti netekusiu galios 11.8 papunktį.

1.2.12. Pakeisti IV skyriaus pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

 

IV SKYRIUS

ARCHYVO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS“.

1.2.13. Pakeisti 13 punktą ir jį išdėstyti taip:

„13. Archyvo veikla organizuojama vadovaujantis Lietuvos vyriausiojo archyvaro patvirtintu metiniu veiklos planu, rengiamu Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos strateginio veiklos plano programų tikslams pasiekti ir uždaviniams įgyvendinti. Tvirtinti Archyvo metinius veiklos planus Lietuvos vyriausiasis archyvaras gali pavesti Archyvo direktoriui. Archyvo metiniai veiklos planai rengiami vadovaujantis Strateginio planavimo metodika, patvirtinta Vyriausybės 2002 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 827 „Dėl Strateginio planavimo metodikos patvirtinimo“. Metinio veiklos plano vykdymo vertinimą atlieka Kultūros ministerijos Vidaus audito skyrius.“

1.2.14. Pakeisti 15 punktą ir jį išdėstyti taip:

„15. Archyvui vadovauja direktorius, kurį priima į pareigas ir atleidžia iš pareigų Lietuvos vyriausiasis archyvaras Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Archyvo direktorius pavaldus ir atskaitingas Lietuvos vyriausiajam archyvarui. Archyvo direktorius skatinamas ir tarnybinės nuobaudos jam skiriamos Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka.“

1.2.15. Pripažinti netekusiu galios 16.12 papunktį.

1.2.16. Pripažinti netekusiu galios 18 punktą.

1.2.17. Pakeisti V skyriaus pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

 

V SKYRIUS

ARCHYVO VIDAUS ADMINISTRAVIMO KONTROLĖ“.

1.2.18. Pakeisti VI skyriaus pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS“.

1.2.19. Pakeisti 24 punktą ir jį išdėstyti taip:

„24. Archyvas reorganizuojamas, pertvarkomas arba likviduojamas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo nustatyta tvarka.“

1.3. Pakeisti nurodytu nutarimu patvirtintus Lietuvos centrinio valstybės archyvo nuostatus:

1.3.1. Pakeisti I skyriaus pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS“.

1.3.2. Pakeisti 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

„2. Archyvas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu, kitais įstatymais ir Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Vyriausybė) nutarimais, taip pat šiais nuostatais.“

1.3.3. Pakeisti 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

„3. Archyvo savininkė yra valstybė. Archyvo savininko teises ir pareigas (išskyrus sprendimų dėl Archyvo pertvarkymo, reorganizavimo, likvidavimo ir buveinės pakeitimo priėmimą) įgyvendina Kultūros ministerija.“

1.3.4. Pakeisti 5 punktą ir jį išdėstyti taip:

„5. Archyvas yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitų bankuose ir antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu.

Archyvo buveinės adresas – Vilnius, O. Milašiaus g. 21. Sprendimą dėl Archyvo buveinės pakeitimo priima Vyriausybė.“

1.3.5. Pakeisti 7 punktą ir jį išdėstyti taip:

„7. Vieši pranešimai skelbiami Archyvo interneto svetainėje (www.archyvai.lt/lt/lcva) ir (ar) kitose visuomenės informavimo priemonėse.“

1.3.6. Pakeisti II skyriaus pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

 

II SKYRIUS

ARCHYVO VEIKLOS TIKSLAS IR FUNKCIJOS“.

1.3.7. Pakeisti 9 punktą ir jį išdėstyti taip:

„9. Archyvo veiklos tikslas – atlikti viešąjį administravimą, susijusį su archyvų ir dokumentų valstybinio valdymo sritimi.“

1.3.8. Papildyti nauju 10.1.2 papunkčiu:

„10.1.2. Lietuvos SSR veikusių valstybės įstaigų, įmonių ir organizacijų buvusių slaptųjų (pirmųjų) skyrių dokumentus, sudarančius Nacionalinio dokumentų fondo ypatingąją dalį;“.

1.3.9. Buvusius 10.1.2–10.1.6 papunkčius laikyti atitinkamai 10.1.3–10.1.7 papunkčiais.

1.3.10. Papildyti nauju 10.17 papunkčiu:

„10.17. pagal kompetenciją traukia asmenis administracinėn atsakomybėn;“.

1.3.11. Buvusius 10.17 ir 10.18 papunkčius laikyti atitinkamai 10.18 ir 10.19 papunkčiais.

1.3.12. Pakeisti III skyriaus pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

 

III SKYRIUS

ARCHYVO TEISĖS“.

1.3.13. Pripažinti netekusiu galios 11.9 papunktį.

1.3.14. Pakeisti IV skyriaus pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

 

IV SKYRIUS

ARCHYVO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS“.

1.3.15. Pakeisti 13 punktą ir jį išdėstyti taip:

„13. Archyvo veikla organizuojama vadovaujantis Lietuvos vyriausiojo archyvaro patvirtintu metiniu veiklos planu, rengiamu Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos strateginio veiklos plano programų tikslams pasiekti ir uždaviniams įgyvendinti. Tvirtinti Archyvo metinius veiklos planus Lietuvos vyriausiasis archyvaras gali pavesti Archyvo direktoriui. Archyvo metiniai veiklos planai rengiami vadovaujantis Strateginio planavimo metodika, patvirtinta Vyriausybės 2002 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 827 „Dėl Strateginio planavimo metodikos patvirtinimo“. Metinio veiklos plano vykdymo vertinimą atlieka Kultūros ministerijos Vidaus audito skyrius.“

1.3.16. Pakeisti 15 punktą ir jį išdėstyti taip:

„15. Archyvui vadovauja direktorius, kurį priima į pareigas ir atleidžia iš pareigų Lietuvos vyriausiasis archyvaras Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Archyvo direktorius pavaldus ir atskaitingas Lietuvos vyriausiajam archyvarui. Archyvo direktorius skatinamas ir tarnybinės nuobaudos jam skiriamos Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka.“

1.3.17. Pripažinti netekusiu galios 16.12 papunktį.

1.3.18. Pripažinti netekusiu galios 18 punktą.

1.3.19. Pakeisti V skyriaus pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

 

V SKYRIUS

ARCHYVO VIDAUS ADMINISTRAVIMO KONTROLĖ“.

1.3.20. Pakeisti VI skyriaus pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS“.

1.3.21. Pakeisti 24 punktą ir jį išdėstyti taip:

„24. Archyvas reorganizuojamas, pertvarkomas arba likviduojamas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo nustatyta tvarka.“

1.4. Pakeisti nurodytu nutarimu patvirtintus Lietuvos valstybės naujojo archyvo nuostatus:

1.4.1. Pakeisti I skyriaus pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS“.

1.4.2. Pakeisti 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

„2. Archyvas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu, kitais įstatymais ir Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Vyriausybė) nutarimais, taip pat šiais nuostatais.“

1.4.3. Pakeisti 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

„3. Archyvo savininkė yra valstybė. Archyvo savininko teises ir pareigas (išskyrus sprendimų dėl Archyvo pertvarkymo, reorganizavimo, likvidavimo ir buveinės pakeitimo priėmimą) įgyvendina Kultūros ministerija.“

1.4.4. Pakeisti 5 punktą ir jį išdėstyti taip:

„5. Archyvas yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitų bankuose ir antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu.

Archyvo buveinės adresas – Vilnius, Mindaugo g. 8. Sprendimą dėl Archyvo buveinės pakeitimo priima Vyriausybė.“

1.4.5. Pakeisti 7 punktą ir jį išdėstyti taip:

„7. Vieši pranešimai skelbiami Archyvo interneto svetainėje (www.archyvai.lt/lt/lvna) ir (ar) kitose visuomenės informavimo priemonėse.“

1.4.6. Pakeisti II skyriaus pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

 

II SKYRIUS

ARCHYVO VEIKLOS TIKSLAS IR FUNKCIJOS“.

1.4.7. Pakeisti 9 punktą ir jį išdėstyti taip:

„9. Archyvo veiklos tikslas – atlikti viešąjį administravimą, susijusį su archyvų ir dokumentų valstybinio valdymo sritimi.“

1.4.8. Papildyti nauju 10.15 papunkčiu:

„10.15. pagal kompetenciją traukia asmenis administracinėn atsakomybėn;“.

1.4.9. Buvusius 10.15 ir 10.16 papunkčius laikyti atitinkamai 10.16 ir 10.17 papunkčiais.

1.4.10. Pakeisti III skyriaus pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

 

III SKYRIUS

ARCHYVO TEISĖS“.

1.4.11. Pripažinti netekusiu galios 11.9 papunktį.

1.4.12. Pakeisti IV skyriaus pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

 

IV SKYRIUS

ARCHYVO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS“.

1.4.13. Pakeisti 13 punktą ir jį išdėstyti taip:

„13. Archyvo veikla organizuojama vadovaujantis Lietuvos vyriausiojo archyvaro patvirtintu metiniu veiklos planu, rengiamu Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos strateginio veiklos plano programų tikslams pasiekti ir uždaviniams įgyvendinti. Tvirtinti Archyvo metinius veiklos planus Lietuvos vyriausiasis archyvaras gali pavesti Archyvo direktoriui. Archyvo metiniai veiklos planai rengiami vadovaujantis Strateginio planavimo metodika, patvirtinta Vyriausybės 2002 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 827 „Dėl Strateginio planavimo metodikos patvirtinimo“. Metinio veiklos plano vykdymo vertinimą atlieka Kultūros ministerijos Vidaus audito skyrius.“

1.4.14. Pakeisti 15 punktą ir jį išdėstyti taip:

„15. Archyvui vadovauja direktorius, kurį priima į pareigas ir atleidžia iš pareigų Lietuvos vyriausiasis archyvaras Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Archyvo direktorius pavaldus ir atskaitingas Lietuvos vyriausiajam archyvarui. Archyvo direktorius skatinamas ir tarnybinės nuobaudos jam skiriamos Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka.“

1.4.15. Pripažinti netekusiu galios 16.12 papunktį.

1.4.16. Pripažinti netekusiu galios 18 punktą.

1.4.17. Pakeisti V skyriaus pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

 

V SKYRIUS

ARCHYVO VIDAUS ADMINISTRAVIMO KONTROLĖ“.

1.4.18. Pakeisti VI skyriaus pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS“.

1.4.19. Pakeisti 24 punktą ir jį išdėstyti taip:

„24. Archyvas reorganizuojamas, pertvarkomas arba likviduojamas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo nustatyta tvarka.“

1.5. Pakeisti nurodytu nutarimu patvirtintus Lietuvos ypatingojo archyvo nuostatus:

1.5.1. Pakeisti I skyriaus pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS“.

1.5.2. Pakeisti 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

„2. Archyvas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu, kitais įstatymais ir Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Vyriausybė) nutarimais, taip pat šiais nuostatais.“

1.5.3. Pakeisti 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

„3. Archyvo savininkė yra valstybė. Archyvo savininko teises ir pareigas (išskyrus sprendimų dėl Archyvo pertvarkymo, reorganizavimo, likvidavimo ir buveinės pakeitimo priėmimą) įgyvendina Kultūros ministerija.“

1.5.4. Pakeisti 5 punktą ir jį išdėstyti taip:

„5. Archyvas yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitų bankuose ir antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu.

Archyvo buveinės adresas – Vilnius, Gedimino pr. 40/1. Sprendimą dėl Archyvo buveinės pakeitimo priima Vyriausybė.“

1.5.5. Pakeisti 7 punktą ir jį išdėstyti taip:

„7. Vieši pranešimai skelbiami Archyvo interneto svetainėje (www.archyvai.lt/lt/lya) ir (ar) kitose visuomenės informavimo priemonėse.“

1.5.6. Pakeisti II skyriaus pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

 

II SKYRIUS

ARCHYVO VEIKLOS TIKSLAS IR FUNKCIJOS“.

1.5.7. Pakeisti 9 punktą ir jį išdėstyti taip:

„9. Archyvo veiklos tikslas – atlikti viešąjį administravimą, susijusį su archyvų ir dokumentų valstybinio valdymo sritimi.“

1.5.8. Pakeisti 10.1.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„10.1.1. Nacionalinio dokumentų fondo ypatingajai daliai priskirtus:

10.1.1.1. Lietuvoje veikusių SSRS specialiųjų tarnybų, Lietuvos SSR vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos komunistų partijos, SSRS gynybos ministerijos padalinių, kitų susijusių įstaigų ir organizacijų veiklos dokumentus;

10.1.1.2. pasipriešinimo (rezistencijos) SSRS ir Vokietijos okupaciniams režimams struktūrų dokumentus;“.

1.5.9. Pripažinti netekusiu galios 10.1.2 papunktį.

1.5.10. Papildyti nauju 10.13 papunkčiu:

„10.13. pagal kompetenciją traukia asmenis administracinėn atsakomybėn;“.

1.5.11. Buvusius 10.13 ir 10.14 papunkčius laikyti atitinkamai 10.14 ir 10.15 papunkčiais.

1.5.12. Pakeisti III skyriaus pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

 

III SKYRIUS

ARCHYVO TEISĖS“.

1.5.13. Pripažinti netekusiu galios 11.8 papunktį.

1.5.14. Pakeisti IV skyriaus pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

 

IV SKYRIUS

ARCHYVO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS“.

1.5.15. Pakeisti 13 punktą ir jį išdėstyti taip:

„13. Archyvo veikla organizuojama vadovaujantis Lietuvos vyriausiojo archyvaro patvirtintu metiniu veiklos planu, rengiamu Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos strateginio veiklos plano programų tikslams ir uždaviniams įgyvendinti. Tvirtinti Archyvo metinius veiklos planus Lietuvos vyriausiasis archyvaras gali pavesti Archyvo direktoriui. Archyvo metiniai veiklos planai rengiami vadovaujantis Strateginio planavimo metodika, patvirtinta Vyriausybės 2002 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 827 „Dėl Strateginio planavimo metodikos patvirtinimo“. Metinio veiklos plano vykdymo vertinimą atlieka Kultūros ministerijos Vidaus audito skyrius.“

1.5.16. Pakeisti 15 punktą ir jį išdėstyti taip:

„15. Archyvui vadovauja direktorius, kurį priima į pareigas ir atleidžia iš pareigų Lietuvos vyriausiasis archyvaras Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Archyvo direktorius pavaldus ir atskaitingas Lietuvos vyriausiajam archyvarui. Archyvo direktorius skatinamas ir tarnybinės nuobaudos jam skiriamos Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka.“

1.5.17. Pripažinti netekusiu galios 16.12 papunktį.

1.5.18. Pripažinti netekusiu galios 18 punktą.

1.5.19. Pakeisti V skyriaus pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

 

V SKYRIUS

ARCHYVO VIDAUS ADMINISTRAVIMO KONTROLĖ“.

1.5.20. Pakeisti VI skyriaus pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS“.

1.5.21. Pakeisti 24 punktą ir jį išdėstyti taip:

„24. Archyvas reorganizuojamas, pertvarkomas arba likviduojamas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo nustatyta tvarka.“

1.6. Pakeisti nurodytu nutarimu patvirtintus Lietuvos literatūros ir meno archyvo nuostatus:

1.6.1. Pakeisti I skyriaus pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS“.

1.6.2. Pakeisti 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

„2. Archyvas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu, kitais įstatymais ir Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Vyriausybė) nutarimais, taip pat šiais nuostatais.“

1.6.3. Pakeisti 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

„3. Archyvo savininkė yra valstybė. Archyvo savininko teises ir pareigas (išskyrus sprendimų dėl Archyvo pertvarkymo, reorganizavimo, likvidavimo ir buveinės pakeitimo priėmimą) įgyvendina Kultūros ministerija.“

1.6.4. Pakeisti 5 punktą ir jį išdėstyti taip:

„5. Archyvas yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitų bankuose ir antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu.

Archyvo buveinės adresas – Vilnius, O. Milašiaus g. 19. Sprendimą dėl Archyvo buveinės pakeitimo priima Vyriausybė“.

1.6.5. Pakeisti 7 punktą ir jį išdėstyti taip:

„7. Vieši pranešimai skelbiami Archyvo interneto svetainėje (www.archyvai.lt/lt/llma) ir (ar) kitose visuomenės informavimo priemonėse.“

1.6.6. Pakeisti II skyriaus pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

 

II SKYRIUS

ARCHYVO VEIKLOS TIKSLAS IR FUNKCIJOS“.

1.6.7. Pakeisti 9 punktą ir jį išdėstyti taip:

„9. Archyvo veiklos tikslas – atlikti viešąjį administravimą, susijusį su archyvų ir dokumentų valstybinio valdymo sritimi.“

1.6.8. Papildyti nauju 10.15 papunkčiu:

„10.15. pagal kompetenciją traukia asmenis administracinėn atsakomybėn;“.

1.6.9. Buvusius 10.15 ir 10.16 papunkčius laikyti atitinkamai 10.16 ir 10.17 papunkčiais.

1.6.10. Pakeisti III skyriaus pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

 

III SKYRIUS

ARCHYVO TEISĖS“.

1.6.11. Pripažinti netekusiu galios 11.8 papunktį.

1.6.12. Pakeisti IV skyriaus pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

 

IV SKYRIUS

ARCHYVO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS“.

1.6.13. Pakeisti 13 punktą ir jį išdėstyti taip:

„13. Archyvo veikla organizuojama vadovaujantis Lietuvos vyriausiojo archyvaro patvirtintu metiniu veiklos planu, rengiamu Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos strateginio veiklos plano programų tikslams pasiekti ir uždaviniams įgyvendinti. Tvirtinti Archyvo metinius veiklos planus Lietuvos vyriausiasis archyvaras gali pavesti Archyvo direktoriui. Archyvo metiniai veiklos planai rengiami vadovaujantis Strateginio planavimo metodika, patvirtinta Vyriausybės 2002 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 827 „Dėl Strateginio planavimo metodikos patvirtinimo“. Metinio veiklos plano vykdymo vertinimą atlieka Kultūros ministerijos Vidaus audito skyrius.“

1.6.14. Pakeisti 15 punktą ir jį išdėstyti taip:

„15. Archyvui vadovauja direktorius, kurį priima į pareigas ir atleidžia iš pareigų Lietuvos vyriausiasis archyvaras Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Archyvo direktorius pavaldus ir atskaitingas Lietuvos vyriausiajam archyvarui. Archyvo direktorius skatinamas ir tarnybinės nuobaudos jam skiriamos Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka.“

1.6.15. Pripažinti netekusiu galios 16.12 papunktį.

1.6.16. Pripažinti netekusiu galios 18 punktą.

1.6.17. Pakeisti V skyriaus pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

 

V SKYRIUS

ARCHYVO VIDAUS ADMINISTRAVIMO KONTROLĖ“.

1.6.18. Pakeisti VI skyriaus pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS“.

1.6.19. Pakeisti 24 punktą ir jį išdėstyti taip:

„24. Archyvas reorganizuojamas, pertvarkomas arba likviduojamas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo nustatyta tvarka.“

1.7. Pakeisti nurodytu nutarimu patvirtintus Alytaus apskrities archyvo nuostatus:

1.7.1. Pakeisti I skyriaus pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS“.

1.7.2. Pakeisti 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

„2. Archyvas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu, kitais įstatymais ir Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Vyriausybė) nutarimais, taip pat šiais nuostatais.“

1.7.3. Pakeisti 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

„3. Archyvo savininkė yra valstybė. Archyvo savininko teises ir pareigas (išskyrus sprendimų dėl Archyvo pertvarkymo, reorganizavimo, likvidavimo ir buveinės pakeitimo priėmimą) įgyvendina Kultūros ministerija.“

1.7.4. Pakeisti 5 punktą ir jį išdėstyti taip:

„5. Archyvas yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitų bankuose ir antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu.

Archyvo buveinės adresas – Alytus, Jotvingių g. 7. Sprendimą dėl Archyvo buveinės pakeitimo priima Vyriausybė.“

1.7.5. Pakeisti 7 punktą ir jį išdėstyti taip:

„7. Vieši pranešimai skelbiami Archyvo interneto svetainėje (www.archyvai.lt/lt/aaa) ir (ar) kitose visuomenės informavimo priemonėse.“

1.7.6. Pakeisti II skyriaus pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

 

II SKYRIUS

ARCHYVO VEIKLOS TIKSLAS IR FUNKCIJOS“.

1.7.7. Pakeisti 9 punktą ir jį išdėstyti taip:

„9. Archyvo veiklos tikslas – atlikti viešąjį administravimą, susijusį su archyvų ir dokumentų valstybinio valdymo sritimi.“

1.7.8. Pakeisti 10.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

10.1. teisės aktų nustatyta tvarka kaupia, saugo, tiria ir populiarina priskirtos Nacionalinio dokumentų fondo dalies dokumentus: dabartinėje Alytaus apskrities teritorijoje iki 1990 metų veikusių vietos valdžios, kitų valstybinių įstaigų ir įmonių veiklos dokumentus, Lietuvos SSR veikusių valstybės įstaigų, įmonių ir organizacijų buvusių slaptųjų (pirmųjų) skyrių dokumentus, sudarančius Nacionalinio dokumentų fondo ypatingąją dalį, nuo 1990 metų veikusių ir veikiančių valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių veiklos dokumentus, taip pat nevalstybinių organizacijų, privačių juridinių ir fizinių asmenų perduotus dokumentus, iš kitų valstybių gautus susijusius dokumentus ar jų kopijas;“.

1.7.9. Papildyti nauju 10.15 papunkčiu:

„10.15. pagal kompetenciją traukia asmenis administracinėn atsakomybėn;“.

1.7.10. Buvusius 10.15 ir 10.16 papunkčius laikyti atitinkamai 10.16 ir 10.17 papunkčiais.

1.7.11. Pakeisti III skyriaus pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

 

III SKYRIUS

ARCHYVO TEISĖS“.

1.7.12. Pripažinti netekusiu galios 11.8 papunktį.

1.7.13. Pakeisti IV skyriaus pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

 

IV SKYRIUS

ARCHYVO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS“.

1.7.14. Pakeisti 13 punktą ir jį išdėstyti taip:

„13. Archyvo veikla organizuojama vadovaujantis Lietuvos vyriausiojo archyvaro patvirtintu metiniu veiklos planu, rengiamu Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos strateginio veiklos plano programų tikslams pasiekti ir uždaviniams įgyvendinti. Tvirtinti Archyvo metinius veiklos planus Lietuvos vyriausiasis archyvaras gali pavesti Archyvo direktoriui. Archyvo metiniai veiklos planai rengiami vadovaujantis Strateginio planavimo metodika, patvirtinta Vyriausybės 2002 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 827 „Dėl Strateginio planavimo metodikos patvirtinimo“. Metinio veiklos plano vykdymo vertinimą atlieka Kultūros ministerijos Vidaus audito skyrius.“

1.7.15. Pakeisti 15 punktą ir jį išdėstyti taip:

„15. Archyvui vadovauja direktorius, kurį priima į pareigas ir atleidžia iš pareigų Lietuvos vyriausiasis archyvaras Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Archyvo direktorius pavaldus ir atskaitingas Lietuvos vyriausiajam archyvarui. Archyvo direktorius skatinamas ir tarnybinės nuobaudos jam skiriamos Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka.“

1.7.16. Pripažinti netekusiu galios 16.12 papunktį.

1.7.17. Pripažinti netekusiu galios 18 punktą.

1.7.18. Pakeisti V skyriaus pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

 

V SKYRIUS

ARCHYVO VIDAUS ADMINISTRAVIMO KONTROLĖ“.

1.7.19. Pakeisti VI skyriaus pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS“.

1.7.20. Pakeisti 24 punktą ir jį išdėstyti taip:

„24. Archyvas reorganizuojamas, pertvarkomas arba likviduojamas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo nustatyta tvarka.“

1.8. Pakeisti nurodytu nutarimu patvirtintus Kauno apskrities archyvo nuostatus:

1.8.1. Pakeisti I skyriaus pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS“.

1.8.2. Pakeisti 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

„2. Archyvas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu, kitais įstatymais ir Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Vyriausybė) nutarimais, taip pat šiais nuostatais.“

1.8.3. Pakeisti 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

„3. Archyvo savininkė yra valstybė. Archyvo savininko teises ir pareigas (išskyrus sprendimų dėl Archyvo pertvarkymo, reorganizavimo, likvidavimo ir buveinės pakeitimo priėmimą) įgyvendina Kultūros ministerija.“

1.8.4. Pakeisti 5 punktą ir jį išdėstyti taip:

„5. Archyvas yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitų bankuose ir antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu.

Archyvo buveinės adresas – Kaunas, Maironio g. 28B. Sprendimą dėl Archyvo buveinės pakeitimo priima Vyriausybė.“

1.8.5. Pakeisti 7 punktą ir jį išdėstyti taip:

„7. Vieši pranešimai skelbiami Archyvo interneto svetainėje (www.archyvai.lt/lt/kaa) ir (ar) kitose visuomenės informavimo priemonėse.“

1.8.6. Pakeisti II skyriaus pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

 

II SKYRIUS

ARCHYVO VEIKLOS TIKSLAS IR FUNKCIJOS“.

1.8.7. Pakeisti 9 punktą ir jį išdėstyti taip:

„9. Archyvo veiklos tikslas – atlikti viešąjį administravimą, susijusį su archyvų ir dokumentų valstybinio valdymo sritimi.“

1.8.8. Pakeisti 10.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„10.1. teisės aktų nustatyta tvarka kaupia, saugo, tiria ir populiarina priskirtos Nacionalinio dokumentų fondo dalies dokumentus: buvusiems Kauno administraciniams teritorijos vienetams priklausiusių įstaigų ir organizacijų istoriškai susiklosčiusius dokumentų komplektus, dabartinėje Kauno apskrities teritorijoje iki 1990 metų veikusių vietos valdžios, kitų valstybinių įstaigų ir įmonių veiklos dokumentus, Lietuvos SSR veikusių valstybės įstaigų, įmonių ir organizacijų buvusių slaptųjų (pirmųjų) skyrių dokumentus, sudarančius Nacionalinio dokumentų fondo ypatingąją dalį, nuo 1990 metų veikusių ir veikiančių valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių veiklos dokumentus, taip pat nevalstybinių organizacijų, privačių juridinių ir fizinių asmenų perduotus dokumentus, iš kitų valstybių gautus susijusius dokumentus ar jų kopijas;“.

1.8.9. Papildyti nauju 10.15 papunkčiu:

„10.15. pagal kompetenciją traukia asmenis administracinėn atsakomybėn;“.

1.8.10. Buvusius 10.15, 10.16 ir 10.17 papunkčius laikyti atitinkamai 10.16, 10.17 ir 10.18 papunkčiais.

1.8.11. Pakeisti III skyriaus pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

 

III SKYRIUS

ARCHYVO TEISĖS“.

1.8.12. Pripažinti netekusiu galios 11.8 papunktį.

1.8.13. Pakeisti IV skyriaus pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

 

IV SKYRIUS

ARCHYVO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS“.

1.8.14. Pakeisti 13 punktą ir jį išdėstyti taip:

„13. Archyvo veikla organizuojama vadovaujantis Lietuvos vyriausiojo archyvaro patvirtintu metiniu veiklos planu, rengiamu Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos strateginio veiklos plano programų tikslams pasiekti ir uždaviniams įgyvendinti. Tvirtinti Archyvo metinius veiklos planus Lietuvos vyriausiasis archyvaras gali pavesti Archyvo direktoriui. Archyvo metiniai veiklos planai rengiami vadovaujantis Strateginio planavimo metodika, patvirtinta Vyriausybės 2002 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 827 „Dėl Strateginio planavimo metodikos patvirtinimo“. Metinio veiklos plano vykdymo vertinimą atlieka Kultūros ministerijos Vidaus audito skyrius.“

1.8.15. Pakeisti 15 punktą ir jį išdėstyti taip:

„15. Archyvui vadovauja direktorius, kurį priima į pareigas ir atleidžia iš pareigų Lietuvos vyriausiasis archyvaras Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Archyvo direktorius pavaldus ir atskaitingas Lietuvos vyriausiajam archyvarui. Archyvo direktorius skatinamas ir tarnybinės nuobaudos jam skiriamos Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka.“

1.8.16. Pripažinti netekusiu galios 16.12 papunktį.

1.8.17. Pripažinti netekusiu galios 18 punktą.

1.8.18. Pakeisti V skyriaus pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

 

V SKYRIUS

ARCHYVO VIDAUS ADMINISTRAVIMO KONTROLĖ“.

1.8.19. Pakeisti VI skyriaus pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS“.

1.8.20. Pakeisti 24 punktą ir jį išdėstyti taip:

„24. Archyvas reorganizuojamas, pertvarkomas arba likviduojamas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo nustatyta tvarka.“

1.9. Pakeisti nurodytu nutarimu patvirtintus Klaipėdos apskrities archyvo nuostatus:

1.9.1. Pakeisti I skyriaus pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS“.

1.9.2. Pakeisti 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

„2. Archyvas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu, kitais įstatymais ir Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Vyriausybė) nutarimais, taip pat šiais nuostatais.“

1.9.3. Pakeisti 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

„3. Archyvo savininkė yra valstybė. Archyvo savininko teises ir pareigas (išskyrus sprendimų dėl Archyvo pertvarkymo, reorganizavimo, likvidavimo ir buveinės pakeitimo priėmimą) įgyvendina Kultūros ministerija.“

1.9.4. Pakeisti 5 punktą ir jį išdėstyti taip:

„5. Archyvas yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitų bankuose ir antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu.

Archyvo buveinės adresas – Klaipėda, Naujoji Uosto g. 16. Sprendimą dėl Archyvo buveinės pakeitimo priima Vyriausybė.“

1.9.5. Pakeisti 7 punktą ir jį išdėstyti taip:

„7. Vieši pranešimai skelbiami Archyvo interneto svetainėje (www.archyvai.lt/lt/klaa) ir (ar) kitose visuomenės informavimo priemonėse.“

1.9.6. Pakeisti II skyriaus pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

 

II SKYRIUS

ARCHYVO VEIKLOS TIKSLAS IR FUNKCIJOS“.

1.9.7. Pakeisti 9 punktą ir jį išdėstyti taip:

„9. Archyvo veiklos tikslas – atlikti viešąjį administravimą, susijusį su archyvų ir dokumentų valstybinio valdymo sritimi.“

1.9.8. Pakeisti 10.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„10.1. teisės aktų nustatyta tvarka kaupia, saugo, tiria ir populiarina priskirtos Nacionalinio dokumentų fondo dalies dokumentus: dabartinėje Klaipėdos apskrities teritorijoje iki 1990 metų veikusių vietos valdžios, kitų valstybinių įstaigų ir įmonių veiklos dokumentus, Lietuvos SSR veikusių valstybės įstaigų, įmonių ir organizacijų buvusių slaptųjų (pirmųjų) skyrių dokumentus, sudarančius Nacionalinio dokumentų fondo ypatingąją dalį, nuo 1990 metų veikusių ir veikiančių valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių veiklos dokumentus, taip pat nevalstybinių organizacijų, privačių juridinių ir fizinių asmenų perduotus dokumentus, iš kitų valstybių gautus susijusius dokumentus ar jų kopijas;“.

1.9.9. Papildyti nauju 10.15 papunkčiu:

„10.15 pagal kompetenciją traukia asmenis administracinėn atsakomybėn;“.

1.9.10. Buvusius 10.15 ir 10.16 papunkčius laikyti atitinkamai 10.16 ir 10.17 papunkčiais.

1.9.11. Pakeisti III skyriaus pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

 

III SKYRIUS

ARCHYVO TEISĖS“.

1.9.12. Pripažinti netekusiu galios 11.8 papunktį.

1.9.13. Pakeisti IV skyriaus pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

 

IV SKYRIUS

ARCHYVO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS“.

1.9.14. Pakeisti 13 punktą ir jį išdėstyti taip:

„13. Archyvo veikla organizuojama vadovaujantis Lietuvos vyriausiojo archyvaro patvirtintu metiniu veiklos planu, rengiamu Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos strateginio veiklos plano programų tikslams pasiekti ir uždaviniams įgyvendinti. Tvirtinti Archyvo metinius veiklos planus Lietuvos vyriausiasis archyvaras gali pavesti Archyvo direktoriui. Archyvo metiniai veiklos planai rengiami vadovaujantis Strateginio planavimo metodika, patvirtinta Vyriausybės 2002 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 827 „Dėl Strateginio planavimo metodikos patvirtinimo“. Metinio veiklos plano vykdymo vertinimą atlieka Kultūros ministerijos Vidaus audito skyrius.“

1.9.15. Pakeisti 15 punktą ir jį išdėstyti taip:

„15. Archyvui vadovauja direktorius, kurį priima į pareigas ir atleidžia iš pareigų Lietuvos vyriausiasis archyvaras Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Archyvo direktorius pavaldus ir atskaitingas Lietuvos vyriausiajam archyvarui. Archyvo direktorius skatinamas ir tarnybinės nuobaudos jam skiriamos Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka.“

1.9.16. Pripažinti netekusiu galios 16.12 papunktį.

1.9.17. Pripažinti netekusiu galios 18 punktą.

1.9.18. Pakeisti V skyriaus pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

 

V SKYRIUS

ARCHYVO VIDAUS ADMINISTRAVIMO KONTROLĖ“.

1.9.19. Pakeisti VI skyriaus pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS“.

1.9.20. Pakeisti 24 punktą ir jį išdėstyti taip:

„24. Archyvas reorganizuojamas, pertvarkomas arba likviduojamas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo nustatyta tvarka.“

1.10. Pakeisti nurodytu nutarimu patvirtintus Marijampolės apskrities archyvo nuostatus:

1.10.1. Pakeisti I skyriaus pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS“.

1.10.2. Pakeisti 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

„2. Archyvas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu, kitais įstatymais ir Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Vyriausybė) nutarimais, taip pat šiais nuostatais.“

1.10.3. Pakeisti 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

„3. Archyvo savininkė yra valstybė. Archyvo savininko teises ir pareigas (išskyrus sprendimų dėl Archyvo pertvarkymo, reorganizavimo, likvidavimo ir buveinės pakeitimo priėmimą) įgyvendina Kultūros ministerija.“

1.10.4. Pakeisti 5 punktą ir jį išdėstyti taip:

„5. Archyvas yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitų bankuose ir antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu.

Archyvo buveinės adresas – Marijampolė, P. Butlerienės g. 9. Sprendimą dėl Archyvo buveinės pakeitimo priima Vyriausybė.“

1.10.5. Pakeisti 7 punktą ir jį išdėstyti taip:

„7. Vieši pranešimai skelbiami Archyvo interneto svetainėje (www.archyvai.lt/lt/maa) ir (ar) kitose visuomenės informavimo priemonėse.“

1.10.6. Pakeisti II skyriaus pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

 

II SKYRIUS

ARCHYVO VEIKLOS TIKSLAS IR FUNKCIJOS“.

1.10.7. Pakeisti 9 punktą ir jį išdėstyti taip:

„9. Archyvo veiklos tikslas – atlikti viešąjį administravimą, susijusį su archyvų ir dokumentų valstybinio valdymo sritimi.“

1.10.8. Pakeisti 10.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

10.1. teisės aktų nustatyta tvarka kaupia, saugo, tiria ir populiarina priskirtos Nacionalinio dokumentų fondo dalies dokumentus: dabartinėje Marijampolės apskrities teritorijoje iki 1990 metų veikusių vietos valdžios, kitų valstybinių įstaigų ir įmonių veiklos dokumentus, Lietuvos SSR veikusių valstybės įstaigų, įmonių ir organizacijų buvusių slaptųjų (pirmųjų) skyrių dokumentus, sudarančius Nacionalinio dokumentų fondo ypatingąją dalį, nuo 1990 metų veikusių ir veikiančių valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių veiklos dokumentus, taip pat nevalstybinių organizacijų, privačių juridinių ir fizinių asmenų perduotus dokumentus, iš kitų valstybių gautus susijusius dokumentus ar jų kopijas;“.

1.10.9. Papildyti nauju 10.15 papunkčiu:

„10.15. pagal kompetenciją traukia asmenis administracinėn atsakomybėn;“.

1.10.10. Buvusius 10.15 ir 10.16 papunkčius laikyti atitinkamai 10.16 ir 10.17 papunkčiais.

1.10.11. Pakeisti III skyriaus pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

 

III SKYRIUS

ARCHYVO TEISĖS“.

1.10.12. Pripažinti netekusiu galios 11.8 papunktį.

1.10.13. Pakeisti IV skyriaus pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

 

IV SKYRIUS

ARCHYVO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS“.

1.10.14. Pakeisti 13 punktą ir jį išdėstyti taip:

„13. Archyvo veikla organizuojama vadovaujantis Lietuvos vyriausiojo archyvaro patvirtintu metiniu veiklos planu, rengiamu Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos strateginio veiklos plano programų tikslams pasiekti ir uždaviniams įgyvendinti. Tvirtinti Archyvo metinius veiklos planus Lietuvos vyriausiasis archyvaras gali pavesti Archyvo direktoriui. Archyvo metiniai veiklos planai rengiami vadovaujantis Strateginio planavimo metodika, patvirtinta Vyriausybės 2002 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 827 „Dėl Strateginio planavimo metodikos patvirtinimo“. Metinio veiklos plano vykdymo vertinimą atlieka Kultūros ministerijos Vidaus audito skyrius.“

1.10.15. Pakeisti 15 punktą ir jį išdėstyti taip:

„15. Archyvui vadovauja direktorius, kurį priima į pareigas ir atleidžia iš pareigų Lietuvos vyriausiasis archyvaras Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Archyvo direktorius pavaldus ir atskaitingas Lietuvos vyriausiajam archyvarui. Archyvo direktorius skatinamas ir tarnybinės nuobaudos jam skiriamos Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka.“

1.10.16. Pripažinti netekusiu galios 16.12 papunktį.

1.10.17. Pripažinti netekusiu galios 18 punktą.

1.10.18. Pakeisti V skyriaus pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

 

V SKYRIUS

ARCHYVO VIDAUS ADMINISTRAVIMO KONTROLĖ“.

1.10.19. Pakeisti VI skyriaus pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS“.

1.10.20. Pakeisti 24 punktą ir jį išdėstyti taip:

„24. Archyvas reorganizuojamas, pertvarkomas arba likviduojamas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo nustatyta tvarka.“

1.11. Pakeisti nurodytu nutarimu patvirtintus Panevėžio apskrities archyvo nuostatus:

1.11.1. Pakeisti I skyriaus pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS“.

1.11.2. Pakeisti 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

„2. Archyvas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu, kitais įstatymais ir Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Vyriausybė) nutarimais, taip pat šiais nuostatais.“

1.11.3. Pakeisti 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

„3. Archyvo savininkė yra valstybė. Archyvo savininko teises ir pareigas (išskyrus sprendimų dėl Archyvo pertvarkymo, reorganizavimo, likvidavimo ir buveinės pakeitimo priėmimą) įgyvendina Kultūros ministerija.“

1.11.4. Pakeisti 5 punktą ir jį išdėstyti taip:

„5. Archyvas yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitų bankuose ir antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu.

Archyvo buveinės adresas – Panevėžys, M. Valančiaus g. 3. Sprendimą dėl Archyvo buveinės pakeitimo priima Vyriausybė.“

1.11.5. Pakeisti 7 punktą ir jį išdėstyti taip:

„7. Vieši pranešimai skelbiami Archyvo interneto svetainėje (www.archyvai.lt/lt/paa) ir (ar) kitose visuomenės informavimo priemonėse.“

1.11.6. Pakeisti II skyriaus pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

 

II SKYRIUS

ARCHYVO VEIKLOS TIKSLAS IR FUNKCIJOS“.

1.11.7. Pakeisti 9 punktą ir jį išdėstyti taip:

„9. Archyvo veiklos tikslas – atlikti viešąjį administravimą, susijusį su archyvų ir dokumentų valstybinio valdymo sritimi.“

1.11.8. Pakeisti 10.1 papunktį ir išdėstyti jį taip:

10.1. teisės aktų nustatyta tvarka kaupia, saugo, tiria ir populiarina priskirtos Nacionalinio dokumentų fondo dalies dokumentus: dabartinėje Panevėžio apskrities teritorijoje iki 1990 metų veikusių vietos valdžios, kitų valstybinių įstaigų ir įmonių veiklos dokumentus, Lietuvos SSR veikusių valstybės įstaigų, įmonių ir organizacijų buvusių slaptųjų (pirmųjų) skyrių dokumentus, sudarančius Nacionalinio dokumentų fondo ypatingąją dalį, nuo 1990 metų veikusių ir veikiančių valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių veiklos dokumentus, taip pat nevalstybinių organizacijų, privačių juridinių ir fizinių asmenų perduotus dokumentus, iš kitų valstybių gautus susijusius dokumentus ar jų kopijas;“.

1.11.9. Papildyti nauju 10.15 papunkčiu:

„10.15. pagal kompetenciją traukia asmenis administracinėn atsakomybėn;“.

1.11.10. Buvusius 10.15 ir 10.16 papunkčius laikyti atitinkamai 10.16 ir 10.17 papunkčiais.

1.11.11. Pakeisti III skyriaus pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

 

III SKYRIUS

ARCHYVO TEISĖS“.

1.11.12. Pripažinti netekusiu galios 11.8 papunktį.

1.11.13. Pakeisti IV skyriaus pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

 

IV SKYRIUS

ARCHYVO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS“.

1.11.14. Pakeisti 13 punktą ir jį išdėstyti taip:

„13. Archyvo veikla organizuojama vadovaujantis Lietuvos vyriausiojo archyvaro patvirtintu metiniu veiklos planu, rengiamu Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos strateginio veiklos plano programų tikslams pasiekti ir uždaviniams įgyvendinti. Tvirtinti Archyvo metinius veiklos planus Lietuvos vyriausiasis archyvaras gali pavesti Archyvo direktoriui. Archyvo metiniai veiklos planai rengiami vadovaujantis Strateginio planavimo metodika, patvirtinta Vyriausybės 2002 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 827 „Dėl Strateginio planavimo metodikos patvirtinimo“. Metinio veiklos plano vykdymo vertinimą atlieka Kultūros ministerijos Vidaus audito skyrius.“

1.11.15. Pakeisti 15 punktą ir jį išdėstyti taip:

„15. Archyvui vadovauja direktorius, kurį priima į pareigas ir atleidžia iš pareigų Lietuvos vyriausiasis archyvaras Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Archyvo direktorius pavaldus ir atskaitingas Lietuvos vyriausiajam archyvarui. Archyvo direktorius skatinamas ir tarnybinės nuobaudos jam skiriamos Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka.“

1.11.16. Pripažinti netekusiu galios 16.12 papunktį.

1.11.17. Pripažinti netekusiu galios 18 punktą.

1.11.18. Pakeisti V skyriaus pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

 

V SKYRIUS

ARCHYVO VIDAUS ADMINISTRAVIMO KONTROLĖ“.

1.11.19. Pakeisti VI skyriaus pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS“.

1.11.20. Pakeisti 24 punktą ir jį išdėstyti taip:

„24. Archyvas reorganizuojamas, pertvarkomas arba likviduojamas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo nustatyta tvarka.“

1.12. Pakeisti nurodytu nutarimu patvirtintus Šiaulių apskrities archyvo nuostatus:

1.12.1. Pakeisti I skyriaus pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS“.

1.12.2. Pakeisti 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

„2. Archyvas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu, kitais įstatymais ir Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Vyriausybė) nutarimais, taip pat šiais nuostatais.“

1.12.3. Pakeisti 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

„3. Archyvo savininkė yra valstybė. Archyvo savininko teises ir pareigas (išskyrus sprendimų dėl Archyvo pertvarkymo, reorganizavimo, likvidavimo ir buveinės pakeitimo priėmimą) įgyvendina Kultūros ministerija.“

1.12.4. Pakeisti 5 punktą ir jį išdėstyti taip:

„5. Archyvas yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitų bankuose ir antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu.

Archyvo buveinės adresas – Šiauliai, Vilniaus g. 160. Sprendimą dėl Archyvo buveinės pakeitimo priima Vyriausybė.“

1.12.5. Pakeisti 7 punktą ir jį išdėstyti taip:

„7. Vieši pranešimai skelbiami Archyvo interneto svetainėje (www.archyvai.lt/lt/saa) ir (ar) kitose visuomenės informavimo priemonėse.“

1.12.6. Pakeisti II skyriaus pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

 

II SKYRIUS

ARCHYVO VEIKLOS TIKSLAS IR FUNKCIJOS“.

1.12.7. Pakeisti 9 punktą ir jį išdėstyti taip:

„9. Archyvo veiklos tikslas – atlikti viešąjį administravimą, susijusį su archyvų ir dokumentų valstybinio valdymo sritimi.“

1.12.8. Pakeisti 10.1 papunktį ir išdėstyti jį taip:

10.1. teisės aktų nustatyta tvarka kaupia, saugo, tiria ir populiarina priskirtos Nacionalinio dokumentų fondo dalies dokumentus: dabartinėje Šiaulių apskrities teritorijoje iki 1990 metų veikusių vietos valdžios, kitų valstybinių įstaigų ir įmonių veiklos dokumentus, Lietuvos SSR veikusių valstybės įstaigų, įmonių ir organizacijų buvusių slaptųjų (pirmųjų) skyrių dokumentus, sudarančius Nacionalinio dokumentų fondo ypatingąją dalį, nuo 1990 metų veikusių ir veikiančių valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių veiklos dokumentus, taip pat nevalstybinių organizacijų, privačių juridinių ir fizinių asmenų perduotus dokumentus, iš kitų valstybių gautus susijusius dokumentus ar jų kopijas;“.

1.12.9. Papildyti nauju 10.15 papunkčiu:

„10.15. pagal kompetenciją traukia asmenis administracinėn atsakomybėn;“.

1.12.10. Buvusius 10.15 ir 10.16 papunkčius laikyti atitinkamai 10.16 ir 10.17 papunkčiais.

1.12.11. Pakeisti III skyriaus pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

 

III SKYRIUS

ARCHYVO TEISĖS“.

1.12.12. Pripažinti netekusiu galios 11.8 papunktį.

1.12.13. Pakeisti IV skyriaus pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

 

IV SKYRIUS

ARCHYVO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS“.

1.12.14. Pakeisti 13 punktą ir jį išdėstyti taip:

„13. Archyvo veikla organizuojama vadovaujantis Lietuvos vyriausiojo archyvaro patvirtintu metiniu veiklos planu, rengiamu Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos strateginio veiklos plano programų tikslams pasiekti ir uždaviniams įgyvendinti. Tvirtinti Archyvo metinius veiklos planus Lietuvos vyriausiasis archyvaras gali pavesti Archyvo direktoriui. Archyvo metiniai veiklos planai rengiami vadovaujantis Strateginio planavimo metodika, patvirtinta Vyriausybės 2002 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 827 „Dėl Strateginio planavimo metodikos patvirtinimo“. Metinio veiklos plano vykdymo vertinimą atlieka Kultūros ministerijos Vidaus audito skyrius.“

1.12.15. Pakeisti 15 punktą ir jį išdėstyti taip:

„15. Archyvui vadovauja direktorius, kurį priima į pareigas ir atleidžia iš pareigų Lietuvos vyriausiasis archyvaras Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Archyvo direktorius pavaldus ir atskaitingas Lietuvos vyriausiajam archyvarui. Archyvo direktorius skatinamas ir tarnybinės nuobaudos jam skiriamos Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka.“

1.12.16. Pripažinti netekusiu galios 16.12 papunktį.

1.12.17. Pripažinti netekusiu galios 18 punktą.

1.12.18. Pakeisti V skyriaus pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

 

V SKYRIUS

ARCHYVO VIDAUS ADMINISTRAVIMO KONTROLĖ“.

1.12.19. Pakeisti VI skyriaus pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS“.

1.12.20. Pakeisti 24 punktą ir jį išdėstyti taip:

„24. Archyvas reorganizuojamas, pertvarkomas arba likviduojamas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo nustatyta tvarka.“

1.13. Pakeisti nurodytu nutarimu patvirtintus Tauragės apskrities archyvo nuostatus:

1.13.1. Pakeisti I skyriaus pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS“.

1.13.2. Pakeisti 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

„2. Archyvas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu, kitais įstatymais ir Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Vyriausybė) nutarimais, taip pat šiais nuostatais.“

1.13.3. Pakeisti 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

„3. Archyvo savininkė yra valstybė. Archyvo savininko teises ir pareigas (išskyrus sprendimų dėl Archyvo pertvarkymo, reorganizavimo, likvidavimo ir buveinės pakeitimo priėmimą) įgyvendina Kultūros ministerija.“

1.13.4. Pakeisti 5 punktą ir jį išdėstyti taip:

„5. Archyvas yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitų bankuose ir antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu.

Archyvo buveinės adresas – Tauragė, Gaurės g. 4A. Sprendimą dėl Archyvo buveinės pakeitimo priima Vyriausybė.“

1.13.5. Pakeisti 7 punktą ir jį išdėstyti taip:

„7. Vieši pranešimai skelbiami Archyvo interneto svetainėje (www.archyvai.lt/lt/taa) ir (ar) kitose visuomenės informavimo priemonėse.“

1.13.6. Pakeisti II skyriaus pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

 

II SKYRIUS

ARCHYVO VEIKLOS TIKSLAS IR FUNKCIJOS“.

1.13.7. Pakeisti 9 punktą ir jį išdėstyti taip:

„9. Archyvo veiklos tikslas – atlikti viešąjį administravimą, susijusį su archyvų ir dokumentų valstybinio valdymo sritimi.“

1.13.8. Pakeisti 10.1 papunktį ir išdėstyti jį taip:

10.1. teisės aktų nustatyta tvarka kaupia, saugo, tiria ir populiarina priskirtos Nacionalinio dokumentų fondo dalies dokumentus: dabartinėje Tauragės apskrities teritorijoje iki 1990 metų veikusių vietos valdžios, kitų valstybinių įstaigų ir įmonių veiklos dokumentus, Lietuvos SSR veikusių valstybės įstaigų, įmonių ir organizacijų buvusių slaptųjų (pirmųjų) skyrių dokumentus, sudarančius Nacionalinio dokumentų fondo ypatingąją dalį, nuo 1990 metų veikusių ir veikiančių valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių veiklos dokumentus, taip pat nevalstybinių organizacijų, privačių juridinių ir fizinių asmenų perduotus dokumentus, iš kitų valstybių gautus susijusius dokumentus ar jų kopijas;“.

1.13.9. Papildyti nauju 10.15 papunkčiu:

„10.15. pagal kompetenciją traukia asmenis administracinėn atsakomybėn;“.

1.13.10. Buvusius 10.15 ir 10.16 papunkčius laikyti atitinkamai 10.16 ir 10.17 papunkčiais.

1.13.11. Pakeisti III skyriaus pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

 

III SKYRIUS

ARCHYVO TEISĖS“.

1.13.12. Pripažinti netekusiu galios 11.8 papunktį.

1.13.13. Pakeisti IV skyriaus pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

 

IV SKYRIUS

ARCHYVO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS“.

1.13.14. Pakeisti 13 punktą ir jį išdėstyti taip:

„13. Archyvo veikla organizuojama vadovaujantis Lietuvos vyriausiojo archyvaro patvirtintu metiniu veiklos planu, rengiamu Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos strateginio veiklos plano programų tikslams pasiekti ir uždaviniams įgyvendinti. Tvirtinti Archyvo metinius veiklos planus Lietuvos vyriausiasis archyvaras gali pavesti Archyvo direktoriui. Archyvo metiniai veiklos planai rengiami vadovaujantis Strateginio planavimo metodika, patvirtinta Vyriausybės 2002 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 827 „Dėl Strateginio planavimo metodikos patvirtinimo“. Metinio veiklos plano vykdymo vertinimą atlieka Kultūros ministerijos Vidaus audito skyrius.“

1.13.15. Pakeisti 15 punktą ir jį išdėstyti taip:

„15. Archyvui vadovauja direktorius, kurį priima į pareigas ir atleidžia iš pareigų Lietuvos vyriausiasis archyvaras Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Archyvo direktorius pavaldus ir atskaitingas Lietuvos vyriausiajam archyvarui. Archyvo direktorius skatinamas ir tarnybinės nuobaudos jam skiriamos Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka.“

1.13.16. Pripažinti netekusiu galios 16.12 papunktį.

1.13.17. Pripažinti netekusiu galios 18 punktą.

1.13.18. Pakeisti V skyriaus pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

 

V SKYRIUS

ARCHYVO VIDAUS ADMINISTRAVIMO KONTROLĖ“.

1.13.19. Pakeisti VI skyriaus pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS“.

1.13.20. Pakeisti 24 punktą ir jį išdėstyti taip:

„24. Archyvas reorganizuojamas, pertvarkomas arba likviduojamas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo nustatyta tvarka.“

1.14. Pakeisti nurodytu nutarimu patvirtintus Telšių apskrities archyvo nuostatus:

1.14.1. Pakeisti I skyriaus pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

 

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
“.

1.14.2. Pakeisti 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

„2. Archyvas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu, kitais įstatymais ir Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Vyriausybė) nutarimais, taip pat šiais nuostatais.“

1.14.3. Pakeisti 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

„3. Archyvo savininkė yra valstybė. Archyvo savininko teises ir pareigas (išskyrus sprendimų dėl Archyvo pertvarkymo, reorganizavimo, likvidavimo ir buveinės pakeitimo priėmimą) įgyvendina Kultūros ministerija.“

1.14.4. Pakeisti 5 punktą ir jį išdėstyti taip:

„5. Archyvas yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitų bankuose ir antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu.

Archyvo buveinės adresas – Telšiai, Sedos g. 12. Sprendimą dėl Archyvo buveinės pakeitimo priima Vyriausybė.“

1.14.5. Pakeisti 7 punktą ir jį išdėstyti taip:

„7. Vieši pranešimai skelbiami Archyvo interneto svetainėje (www.archyvai.lt/lt/tlaa) ir (ar) kitose visuomenės informavimo priemonėse.“

1.14.6. Pakeisti II skyriaus pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

 

II SKYRIUS
ARCHYVO VEIKLOS TIKSLAS IR FUNKCIJOS
“.

1.14.7. Pakeisti 9 punktą ir jį išdėstyti taip:

„9. Archyvo veiklos tikslas – atlikti viešąjį administravimą, susijusį su archyvų ir dokumentų valstybinio valdymo sritimi.“

1.14.8. Pakeisti 10.1 papunktį ir išdėstyti jį taip:

10.1. teisės aktų nustatyta tvarka kaupia, saugo, tiria ir populiarina priskirtos Nacionalinio dokumentų fondo dalies dokumentus: dabartinėje Telšių apskrities teritorijoje iki 1990 metų veikusių vietos valdžios, kitų valstybinių įstaigų ir įmonių veiklos dokumentus, Lietuvos SSR veikusių valstybės įstaigų, įmonių ir organizacijų buvusių slaptųjų (pirmųjų) skyrių dokumentus, sudarančius Nacionalinio dokumentų fondo ypatingąją dalį, nuo 1990 metų veikusių ir veikiančių valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių veiklos dokumentus, taip pat nevalstybinių organizacijų, privačių juridinių ir fizinių asmenų perduotus dokumentus, iš kitų valstybių gautus susijusius dokumentus ar jų kopijas;“.

1.14.9. Papildyti nauju 10.15 papunkčiu:

„10.15. pagal kompetenciją traukia asmenis administracinėn atsakomybėn;“.

1.14.10. Buvusius 10.15 ir 10.16 papunkčius laikyti atitinkamai 10.16 ir 10.17 papunkčiais.

1.14.11. Pakeisti III skyriaus pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

 

III SKYRIUS
ARCHYVO TEISĖS
“.

1.14.12. Pripažinti netekusiu galios 11.8 papunktį.

1.14.13. Pakeisti IV skyriaus pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

 

IV SKYRIUS
ARCHYVO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS
“.

1.14.14. Pakeisti 13 punktą ir jį išdėstyti taip:

„13. Archyvo veikla organizuojama vadovaujantis Lietuvos vyriausiojo archyvaro patvirtintu metiniu veiklos planu, rengiamu Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos strateginio veiklos plano programų tikslams pasiekti ir uždaviniams įgyvendinti. Tvirtinti Archyvo metinius veiklos planus Lietuvos vyriausiasis archyvaras gali pavesti Archyvo direktoriui. Archyvo metiniai veiklos planai rengiami vadovaujantis Strateginio planavimo metodika, patvirtinta Vyriausybės 2002 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 827 „Dėl Strateginio planavimo metodikos patvirtinimo“. Metinio veiklos plano vykdymo vertinimą atlieka Kultūros ministerijos Vidaus audito skyrius.“

1.14.15. Pakeisti 15 punktą ir jį išdėstyti taip:

„15. Archyvui vadovauja direktorius, kurį priima į pareigas ir atleidžia iš pareigų Lietuvos vyriausiasis archyvaras Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Archyvo direktorius pavaldus ir atskaitingas Lietuvos vyriausiajam archyvarui. Archyvo direktorius skatinamas ir tarnybinės nuobaudos jam skiriamos Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka.“

1.14.16. Pripažinti netekusiu galios 16.12 papunktį.

1.14.17. Pripažinti netekusiu galios 18 punktą.

1.14.18. Pakeisti V skyriaus pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

 

V SKYRIUS
ARCHYVO VIDAUS ADMINISTRAVIMO KONTROLĖ
“.

1.14.19. Pakeisti VI skyriaus pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

 

VI SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
“.

1.14.20. Pakeisti 24 punktą ir jį išdėstyti taip:

„24. Archyvas reorganizuojamas, pertvarkomas arba likviduojamas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo nustatyta tvarka.“

1.15. Pakeisti nurodytu nutarimu patvirtintus Utenos apskrities archyvo nuostatus:

1.15.1. Pakeisti I skyriaus pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

 

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
“.

1.15.2. Pakeisti 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

„2. Archyvas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu, kitais įstatymais ir Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Vyriausybė) nutarimais, taip pat šiais nuostatais.“

1.15.3. Pakeisti 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

„3. Archyvo savininkė yra valstybė. Archyvo savininko teises ir pareigas (išskyrus sprendimų dėl Archyvo pertvarkymo, reorganizavimo, likvidavimo ir buveinės pakeitimo priėmimą) įgyvendina Kultūros ministerija.“

1.15.4. Pakeisti 5 punktą ir jį išdėstyti taip:

„5. Archyvas yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitų bankuose ir antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu.

Archyvo buveinės adresas – Utena, J. Basanavičiaus g. 114. Sprendimą dėl Archyvo buveinės pakeitimo priima Vyriausybė.“

1.15.5. Pakeisti 7 punktą ir jį išdėstyti taip:

„7. Vieši pranešimai skelbiami Archyvo interneto svetainėje (www.archyvai.lt/lt/uaa) ir (ar) kitose visuomenės informavimo priemonėse.“

1.15.6. Pakeisti II skyriaus pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

 

II SKYRIUS
ARCHYVO VEIKLOS TIKSLAS IR FUNKCIJOS
“.

1.15.7. Pakeisti 9 punktą ir jį išdėstyti taip:

„9. Archyvo veiklos tikslas – atlikti viešąjį administravimą, susijusį su archyvų ir dokumentų valstybinio valdymo sritimi.“

1.15.8. Pakeisti 10.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

10.1. teisės aktų nustatyta tvarka kaupia, saugo, tiria ir populiarina priskirtos Nacionalinio dokumentų fondo dalies dokumentus: dabartinėje Utenos apskrities teritorijoje iki 1990 metų veikusių vietos valdžios, kitų valstybinių įstaigų ir įmonių veiklos dokumentus, Lietuvos SSR veikusių valstybės įstaigų, įmonių ir organizacijų buvusių slaptųjų (pirmųjų) skyrių dokumentus, sudarančius Nacionalinio dokumentų fondo ypatingąją dalį, nuo 1990 metų veikusių ir veikiančių valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių veiklos dokumentus, taip pat nevalstybinių organizacijų, privačių juridinių ir fizinių asmenų perduotus dokumentus, iš kitų valstybių gautus susijusius dokumentus ar jų kopijas;“.

1.15.9. Papildyti nauju 10.15 papunkčiu:

„10.15. pagal kompetenciją traukia asmenis administracinėn atsakomybėn;“.

1.15.10. Buvusius 10.15 ir 10.16 papunkčius laikyti atitinkamai 10.16 ir 10.17 papunkčiais.

1.15.11. Pakeisti III skyriaus pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

 

III SKYRIUS
ARCHYVO TEISĖS
“.

1.15.12. Pripažinti netekusiu galios 11.8 papunktį.

1.15.13. Pakeisti IV skyriaus pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

 

IV SKYRIUS
ARCHYVO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS
“.

1.15.14. Pakeisti 13 punktą ir jį išdėstyti taip:

„13. Archyvo veikla organizuojama vadovaujantis Lietuvos vyriausiojo archyvaro patvirtintu metiniu veiklos planu, rengiamu Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos strateginio veiklos plano programų tikslams pasiekti ir uždaviniams įgyvendinti. Tvirtinti Archyvo metinius veiklos planus Lietuvos vyriausiasis archyvaras gali pavesti Archyvo direktoriui. Archyvo metiniai veiklos planai rengiami vadovaujantis Strateginio planavimo metodika, patvirtinta Vyriausybės 2002 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 827 „Dėl Strateginio planavimo metodikos patvirtinimo“. Metinio veiklos plano vykdymo vertinimą atlieka Kultūros ministerijos Vidaus audito skyrius.“

1.15.15. Pakeisti 15 punktą ir jį išdėstyti taip:

„15. Archyvui vadovauja direktorius, kurį priima į pareigas ir atleidžia iš pareigų Lietuvos vyriausiasis archyvaras Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Archyvo direktorius pavaldus ir atskaitingas Lietuvos vyriausiajam archyvarui. Archyvo direktorius skatinamas ir tarnybinės nuobaudos jam skiriamos Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka.“

1.15.16. Pripažinti netekusiu galios 16.12 papunktį.

1.15.17. Pripažinti netekusiu galios 18 punktą.

1.15.18. Pakeisti V skyriaus pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

 

V SKYRIUS
ARCHYVO VIDAUS ADMINISTRAVIMO KONTROLĖ
“.

1.15.19. Pakeisti VI skyriaus pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

 

VI SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
“.

1.15.20. Pakeisti 24 punktą ir jį išdėstyti taip:

„24. Archyvas reorganizuojamas, pertvarkomas arba likviduojamas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo nustatyta tvarka.“

1.16. Pakeisti nurodytu nutarimu patvirtintus Vilniaus apskrities archyvo nuostatus:

1.16.1. Pakeisti I skyriaus pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

 

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
“.

1.16.2. Pakeisti 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

„2. Archyvas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu, kitais įstatymais ir Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Vyriausybė) nutarimais, taip pat šiais nuostatais.“

1.16.3. Pakeisti 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

„3. Archyvo savininkė yra valstybė. Archyvo savininko teises ir pareigas (išskyrus sprendimų dėl Archyvo pertvarkymo, reorganizavimo, likvidavimo ir buveinės pakeitimo priėmimą) įgyvendina Kultūros ministerija.“

1.16.4. Pakeisti 5 punktą ir jį išdėstyti taip:

„5. Archyvas yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitų bankuose ir antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu.

Archyvo buveinės adresas – Vilnius, O. Milašiaus g. 23. Sprendimą dėl Archyvo buveinės pakeitimo priima Vyriausybė.“

1.16.5. Pakeisti 7 punktą ir jį išdėstyti taip:

„7. Vieši pranešimai skelbiami Archyvo interneto svetainėje (www.archyvai.lt/lt/vaa) ir (ar) kitose visuomenės informavimo priemonėse.“

1.16.6. Pakeisti II skyriaus pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

 

II SKYRIUS
ARCHYVO VEIKLOS TIKSLAS IR FUNKCIJOS
“.

1.16.7. Pakeisti 9 punktą ir jį išdėstyti taip:

„9. Archyvo veiklos tikslas – atlikti viešąjį administravimą, susijusį su archyvų ir dokumentų valstybinio valdymo sritimi.“

1.16.8. Pakeisti 10.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

10.1. teisės aktų nustatyta tvarka kaupia, saugo, tiria ir populiarina priskirtos Nacionalinio dokumentų fondo dalies dokumentus: dabartinėje Vilniaus apskrities teritorijoje iki 1990 metų veikusių vietos valdžios, kitų valstybinių įstaigų ir įmonių veiklos dokumentus, Lietuvos SSR veikusių valstybės įstaigų, įmonių ir organizacijų buvusių slaptųjų (pirmųjų) skyrių dokumentus, sudarančius Nacionalinio dokumentų fondo ypatingąją dalį, nuo 1990 metų veikusių ir veikiančių valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių veiklos dokumentus, taip pat nevalstybinių organizacijų, privačių juridinių ir fizinių asmenų perduotus dokumentus, iš kitų valstybių gautus susijusius dokumentus ar jų kopijas;“.

1.16.9. Papildyti nauju 10.15 papunkčiu:

„10.15. pagal kompetenciją traukia asmenis administracinėn atsakomybėn;“.

1.16.10. Buvusius 10.15 ir 10.16 papunkčius laikyti atitinkamai 10.16 ir 10.17 papunkčiais.

1.16.11. Pakeisti III skyriaus pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

 

III SKYRIUS
ARCHYVO TEISĖS
“.

1.16.12. Pripažinti netekusiu galios 11.8 papunktį.

1.16.13. Pakeisti IV skyriaus pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

 

IV SKYRIUS
ARCHYVO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS
“.

1.16.14. Pakeisti 13 punktą ir jį išdėstyti taip:

„13. Archyvo veikla organizuojama vadovaujantis Lietuvos vyriausiojo archyvaro patvirtintu metiniu veiklos planu, rengiamu Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos strateginio veiklos plano programų tikslams pasiekti ir uždaviniams įgyvendinti. Tvirtinti Archyvo metinius veiklos planus Lietuvos vyriausiasis archyvaras gali pavesti Archyvo direktoriui. Archyvo metiniai veiklos planai rengiami vadovaujantis Strateginio planavimo metodika, patvirtinta Vyriausybės 2002 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 827 „Dėl Strateginio planavimo metodikos patvirtinimo“. Metinio veiklos plano vykdymo vertinimą atlieka Kultūros ministerijos Vidaus audito skyrius.“

1.16.15. Pakeisti 15 punktą ir jį išdėstyti taip:

„15. Archyvui vadovauja direktorius, kurį priima į pareigas ir atleidžia iš pareigų Lietuvos vyriausiasis archyvaras Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Archyvo direktorius pavaldus ir atskaitingas Lietuvos vyriausiajam archyvarui. Archyvo direktorius skatinamas ir tarnybinės nuobaudos jam skiriamos Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka.“

1.16.16. Pripažinti netekusiu galios 16.12 papunktį.

1.16.17. Pripažinti netekusiu galios 18 punktą.

1.16.18. Pakeisti V skyriaus pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

 

V SKYRIUS
ARCHYVO VIDAUS ADMINISTRAVIMO KONTROLĖ
“.

1.16.19. Pakeisti VI skyriaus pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

 

VI SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
“.

1.16.20. Pakeisti 24 punktą ir jį išdėstyti taip:

„24. Archyvas reorganizuojamas, pertvarkomas arba likviduojamas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo nustatyta tvarka.“

2. Įgalioti valstybės archyvų vadovus teisės aktų nustatyta tvarka pateikti šiuo nutarimu padarytus valstybės archyvų nuostatų pakeitimus Juridinių asmenų registro tvarkytojui.

3. Šis nutarimas įsigalioja 2016 m. balandžio 1 dieną.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Algirdas Butkevičius

 

 

 

Kultūros ministras                                                                           Šarūnas Birutis