LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

1994 M. LAPKRIČIO 8 D. ĮSAKYMO NR. 373 „DĖL MOKAMŲ

VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ IR

JŲ KAINŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2016 m. spalio 31 d. Nr. V-1225

 

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Mokamų visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų ir jų kainų sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 1994 m. lapkričio 8 d. įsakymu Nr. 373 „Dėl Mokamų visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų ir jų kainų sąrašo patvirtinimo“ ir XVII skyrių „Visuomenės sveikatos mokymo paslaugos“ išdėstau taip:

 

XVII SKYRIUS

PRIVALOMOJO VISUOMENĖS SVEIKATOS MOKYMO PASLAUGOS

 

794.

Privalomasis pirmosios pagalbos mokymas (1 asmeniui)

 

794.1.

Mokymo programa, kurios kodas PT

8

794.2.

Mokymo programa, kurios kodas PP

10

794.3.

Mokymo programa, kurios kodas PG

18

795.

Privalomasis higienos įgūdžių mokymas (1 asmeniui)

 

795.1.

Mokymo programa, kurios kodas HB

5

795.2.

Mokymo programos, kurių kodai H1, H2, H3, H4, H5, H6, H7, H8, H9, H11, H12, H13, H14

9

795.3.

Mokymo programa, kurios kodas H10

12

796.

Privalomojo mokymo apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus sveikatai programa, kurios kodas A1 (1 asmeniui)

20

797.

Sveikatos žinių ir įgūdžių atestavimo pažymėjimo išdavimas savarankiškai pasirengusiems asmenims ir išlaikiusiems teorinių žinių testą bei gavusiems teigiamą praktinės užduoties įvertinimą

5

798.

Sveikatos žinių ir įgūdžių atestavimo pažymėjimo dublikato išdavimas

3

 

Pastaba. Mokymo programų kodai nustatyti Privalomųjų  pirmosios  pagalbos, higienos įgūdžių, alkoholio  ir  narkotikų  žalos  žmogaus  sveikatai  mokymų ir atestavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. V-69 „Dėl Privalomųjų pirmosios pagalbos, higienos įgūdžių, alkoholio ir narkotikų žalos žmogaus sveikatai mokymų ir atestavimo tvarkos aprašo ir asmenų, kuriems privalomas sveikatos ir / ar pirmosios pagalbos mokymas, profesijų ir veiklos sričių sąrašo, mokymo programų kodų ir

 

 

mokymo periodiškumo patvirtinimo“, 1 priede.“

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2016 m. lapkričio 1 d.

 

 

 

Ūkio ministras,                                                                                                         Evaldas Gustas

laikinai einantis sveikatos apsaugos ministro pareigas