LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS ASPAUGOS IR DARBO MINISTRO

2016 M. SAUSIO 12 D. ĮSAKYMO NR. A1-16 „DĖL PRIEGLOBSČIO, MIGRACIJOS

IR INTEGRACIJOS FONDO 2014–2020 METŲ NACIONALINĖS PROGRAMOS

4.2 YPATINGO ATVEJO „UŽSIENIEČIŲ PERKĖLIMAS Į LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJĄ IŠ EUROPOS SĄJUNGOS VALSTYBĖS NARĖS“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO NR. PMIF-4.2-V-01 PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“

 

2016 m. balandžio 15 d. Nr. A1-194

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos 4.2 ypatingo atvejo „Užsieniečių perkėlimas į Lietuvos Respublikos teritoriją iš Europos Sąjungos valstybės narės“ projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. PMIF-4.2-V-01, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. sausio 12 d. įsakymu Nr. A1-16 „Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos 4.2 ypatingo atvejo „Užsieniečių perkėlimas į Lietuvos Respublikos teritoriją iš Europos Sąjungos valstybės narės“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. PMIF-4.2-V-01 patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 1 punktą ir jį išdėstau taip:

1. Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos 4.2 ypatingo atvejo „Užsieniečių perkėlimas į Lietuvos Respublikos teritoriją iš Europos Sąjungos valstybės narės“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. PMIF-4.2-V-01 (toliau – PFSA) nustato reikalavimus, kuriais turi vadovautis pareiškėjas, rengdamas ir teikdamas paraišką finansuoti iš Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo (toliau – PMIF) 2014–2020 m. lėšų finansuojamą projektą (toliau – paraiška) pagal Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos, patvirtintos Europos Komisijos 2015 m. kovo 20  d. sprendimu Nr. C(2015) 1731, kuriuo patvirtinama Lietuvos nacionalinė programa dėl paramos iš Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų laikotarpiu (kartu su 2015 m. gruodžio 14 d. įgyvendinimo sprendimu Nr. C(2015) 9385 ir 2016 m. kovo 21 d. įgyvendinimo sprendimu Nr. C(2016)1809) (toliau – PMIF programa), 4.2 ypatingo atvejo „Užsieniečių perkėlimas į Lietuvos Respublikos teritoriją iš Europos Sąjungos valstybės narės“ (toliau – Ypatingas atvejis) finansuojamas veiklas, taip pat institucija, atliekanti paraiškų vertinimą, atranką ir iš PMIF lėšų finansuojamo Ypatingo atvejo projekto (toliau – projektas) įgyvendinimo priežiūrą.“

2. Pakeičiu 2.7 papunktį ir jį išdėstau taip:

2.7. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių 2016−2018 metų strateginiu veiklos planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. 1V-940 „Dėl 2016−2018 metų strateginių veiklos planų“, kuris skelbiamas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – VRM) interneto svetainėje http://vrm.lrv.lt/;“.

3. Pakeičiu 2.8 papunktį ir jį išdėstau taip:

2.8. Prieglobsčio Lietuvos Respublikoje suteikimo ir panaikinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. vasario 24 d. įsakymu Nr. 1V-131 „Dėl Prieglobsčio Lietuvos Respublikoje suteikimo ir panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas);“.

4. Pakeičiu 49 punktą ir jį išdėstau taip:

49. Informacija apie projekto dalyvius teikiama vadovaujantis PAFT IV skyriaus šeštojo skirsnio nuostatomis. Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo lėšomis finansuojamo projekto dalyvio apklausos anketoje (PAFT 16 priedas) nustatytą informaciją apie projekto dalyvius įgaliotajai institucijai pateikia projekto vykdytojas, kai tikslinės grupės asmuo (asmenys) yra perkeltas (-i) į Lietuvos Respublikos teritoriją. Tikslinės grupės asmuo (asmenys) laikomas (-i) perkeltu (-ais) nuo duomenų apie perkeltą tikslinės grupės asmenį (-is) Užsieniečių registre įregistravimo dienos. Projekto vykdytojas per 7 darbo dienas nuo duomenų apie perkeltą (-us) tikslinės grupės asmenį (asmenis) Užsieniečių registre įregistravimo dienos pateikia atsakingai institucijai Įsipareigojimų dėl užsieniečių perkėlimo į Lietuvos Respublikos teritoriją iš Europos Sąjungos valstybės narės įvykdymo ataskaitą (PFSA 4 priedas). Projekto dalyvio gali būti nereikalaujama užpildyti projekto dalyvio anketos, o pateiktos informacijos apie projekto dalyvį teisingumą užtikrina projekto vykdytojas, turėdamas patvirtinantį dokumentą, kad projekto dalyvis priklauso tikslinei grupei, nurodytai PFSA 18 punkte, ar kitą įrodančią informaciją.“

5. Pripažįstu netekusiu galios 50 punktą.

6. Pakeičiu 4 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė                                                 Algimanta Pabedinskienė

 

 

Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020

metų nacionalinės programos 4.2 ypatingo atvejo

„Užsieniečių perkėlimas į Lietuvos Respublikos teritoriją iš

Europos Sąjungos valstybės narės“ projektų finansavimo

sąlygų aprašo Nr. PMIF-4.2-V-01

4 priedas

 

(Įsipareigojimų dėl užsieniečių perkėlimo į Lietuvos Respublikos teritoriją iš Europos Sąjungos valstybės narės įvykdymo ataskaitos forma)

 

ĮSIPAREIGOJIMŲ DĖL UŽSIENIEČIŲ PERKĖLIMO Į LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJĄ IŠ EUROPOS SĄJUNGOS VALSTYBĖS NARĖS ĮVYKDYMO ATASKAITA

 

Projekto kodas

(įrašomas projekto kodas)

Projekto vykdytojo pavadinimas

(įrašomas projekto vykdytojo pavadinimas)

Projekto pavadinimas

(įrašomas projekto pavadinimas)

 

Eil. nr.

Perkeltam tikslinės grupės asmeniui (toliau – TGA) suteiktas Užsieniečių registro registracijos numeris

Perkelto TGA įregistravimo Užsieniečių registre data (m., mėn., d.)

Faktinio TGA perkėlimo data

(m., mėn., d.)

Perkelto TGA kilmės šalis

Perkėlimo iš Europos Sąjungos valstybės narės teisinis pagrindas

Europos Sąjungos valstybė narė, iš kurios perkeltas TGA

Pilnametis vyras

Pilnametė moteris

Nepilnametis asmuo

Nelydimas nepilnametis asmuo

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso

 

 

 

 

 

1. Į lentelės 1 stulpelį įrašomas eilės numeris.

2. Į lentelės 2 stulpelį įrašomas perkeltam TGA suteiktas Užsieniečių registro registracijos numeris.

3. Į lentelės 3 stulpelį įrašoma perkelto TGA įregistravimo Užsieniečių registre data, nurodant metus, mėnesį, dieną.

4. Į lentelės 4 stulpelį įrašoma faktinė perkelto TGA perkėlimo (atvykimo) į Lietuvos Respublikos teritoriją data, nurodant metus, mėnesį, dieną.

5. Į lentelės 5 stulpelį įrašoma perkelto TGA kilmės šalis.

6. Į lentelės 6 stulpelį įrašomas teisinis pagrindas, kuriuo vadovaujantis iš Europos Sąjungos valstybės narės į Lietuvos Respublikos teritoriją perkeltas TGA: 2015 m. rugsėjo 14 d. Tarybos sprendimas (ES) Nr. 2015/1523, kuriuo Italijos ir Graikijos labui nustatomos laikinosios priemonės tarptautinės apsaugos srityje (toliau – Tarybos sprendimas (ES) Nr. 2015/1523), arba 2015 m. rugsėjo 22 d. Tarybos sprendimas (ES) Nr. 2015/1601, kuriuo Italijos ir Graikijos labui nustatomos laikinosios priemonės tarptautinės apsaugos srityje (toliau – Tarybos sprendimas (ES) Nr. 2015/1601).

7. Į lentelės 7 stulpelį įrašoma Europos Sąjungos valstybė narė, iš kurios pagal Tarybos sprendimą (ES) Nr. 2015/1523 arba Tarybos sprendimą (ES) Nr. 2015/1601 perkeltas TGA.

8. Lentelės 8 stulpelyje pažymima (įrašoma 1), ar perkeltas TGA yra pilnametis vyras.

9. Lentelės 9 stulpelyje pažymima (įrašoma 1), ar perkeltas TGA yra pilnametė moteris.

10. Lentelės 10 stulpelyje pažymima (įrašoma 1), ar perkeltas TGA yra nepilnametis.

11. Lentelės 11 stulpelyje pažymima (įrašoma 1), ar perkeltas TGA yra nelydimas nepilnametis. Tuo atveju, kai perkeltas TGA yra nelydimas nepilnametis, pažymimas tik 11 stulpelis, o 10 stulpelis nežymimas.