VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS
VIRŠININKAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS

FiNANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2004 m. gruodžio 7 d. ĮSAKYMO NR. VA-186 „Dėl Mokesčio permokos (skirtumo) grąžinimo (įskaitymo)“ PAKEITIMO

 

2015 m. liepos 2 d. Nr. VA-46

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr.110 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 17 punktu ir 18.11 papunkčiu,

p a k e i č i u Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gruodžio 7 d. įsakymą Nr. VA-186 „Dėl Mokesčio permokos (skirtumo) grąžinimo (įskaitymo) taisyklių“ ir išdėstau jį nauja redakcija:

 

„VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

VIRŠININKAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL MOKESČIO IR BAUDOS UŽ ADMINISTRACINĮ TEISĖS

PAŽEIDIMĄ PERMOKOS (SKIRTUMO) GRĄŽINIMO (ĮSKAITYMO)

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 87 straipsniu, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr.110 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 18.11 papunkčiu bei siekdamas užtikrinti tinkamą ir efektyvų mokesčių ir baudų už administracinius teisės pažeidimus permokų (skirtumų) grąžinimo (įskaitymo) procesą:

t v i r t i n u pridedamas:

1. Mokesčio ir baudos už administracinį teisės pažeidimą permokos (skirtumo) grąžinimo (įskaitymo) taisykles;

2. Prašymo grąžinti (įskaityti) mokesčio ir (arba) baudos už administracinį teisės pažeidimą permoką (skirtumą) FR0781 formą;

3. Sprendimo grąžinti (įskaityti) mokesčio ir (arba) baudos už administracinį teisės pažeidimą permoką (skirtumą) FR0783 formą.“

 

 

 

Viršininko pavaduotojas,

atliekantis viršininko funkcijas                                                                             Artūras Klerauskas


 

PATVIRTINTA

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

viršininko 2004 m. gruodžio 7 d. įsakymu

Nr. VA-186

(Valstybinės mokesčių inspekcijos

prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

viršininko 2015 m. liepos 2 d. įsakymo

Nr. VA-46 redakcija)

 

 

MOKESČIO IR BAUDOS UŽ ADMINISTRACINĮ TEISĖS PAŽEIDIMĄ PERMOKOS (SKIRTUMO) GRĄŽINIMO (ĮSKAITYMO)

TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Mokesčio ir baudos už administracinį teisės pažeidimą permokos (skirtumo) grąžinimo (įskaitymo) taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato mokesčių mokėtojo (įskaitant asmenį, kuriam paskirta bauda už administracinį teisės pažeidimą) ar už jį trečiojo asmens (toliau – mokesčių mokėtojas) prašymo grąžinti (įskaityti) Valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau – VMI) administruojamų mokesčių ir paskirtų baudų už administracinius teisės pažeidimus (toliau – ATP bauda), valstybės rinkliavų ir kitų įmokų, taip pat neadministruojamų, bet į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą sumokėtų mokesčių ir įmokų (toliau – mokestis ir ATP bauda), permokas (skirtumus) užpildymo, pateikimo, mokesčių ir ATP baudų permokos (skirtumo) grąžinimo (įskaitymo) be mokesčių mokėtojo prašymo ir mokesčių ir ATP baudų apskaitos, susijusios su mokesčio ir ATP baudos permokos (skirtumo) grąžinimu (įskaitymu), tvarką.

2. Taisyklės parengtos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymu (toliau – MAĮ), Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymu (toliau – PVM įstatymas), Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksu (toliau – ATPK), Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksu (toliau – CPK), Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu (toliau – VAĮ), kitais teisės aktais.

3. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

3.1. administracinio teisės pažeidimo identifikatorius – tai Administracinių teisės pažeidimų registre (toliau – ATPR) registro objekto identifikacinis kodas arba ATPK numatyta tvarka įgalioto organo (pareigūno) surašyto protokolo dėl padaryto administracinio teisės pažeidimo, priimto nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje ar kito proceso eigoje patvirtinto dokumento (toliau – procesinis dokumentas), kuriuo paskirta ATP bauda, identifikacinis numeris (toliau – ROIK ar ATP identifikacinis numeris);

3.2. informacinė sistema – Mokesčių apskaitos informacinė sistema (toliau – MAIS), e. VMI portalo autorizuotų elektroninių paslaugų sritis Mano VMI (toliau – Mano VMI);

3.3. mokesčių mokėtojo savivaldybė – savivaldybė, kurios teritorijoje registruota mokesčių mokėtojo buveinė arba nuolatinė gyvenamoji vieta;

3.4. Valstybinė mokesčių inspekcija – tai Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) ir apskričių valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau – AVMI).

4. Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka MAĮ, mokesčių įstatymuose ir Mokesčių mokėtojo sumokėtų sumų įskaitymo ir mokėjimo prievolių dydžių skirtumo pagal patikslintus mokėjimo prievolių dokumentus tvarkymo taisyklėse, patvirtintose Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. VA-193 „Dėl Mokesčių mokėtojo sumokėtų sumų įskaitymo ir mokėjimo prievolių dydžių skirtumo pagal patikslintus mokėjimo prievolių dokumentus tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Įskaitymo taisyklės), vartojamas sąvokas.

5. Mokesčio ir (arba) ATP baudos permoka (skirtumas) gali būti įskaityta tik to paties mokesčių mokėtojo mokestinėms ir (arba) ATP baudų pasibaigusio termino mokėjimo prievolėms padengti, išskyrus atvejus, kai:

5.1. neribotos turtinės atsakomybės juridinio asmens savininko (savininkų) permokėtomis mokesčio sumomis dengiamos to neribotos turtinės atsakomybės juridinio asmens mokestinės nepriemokos ir įskaitomi mokesčiai, kurių mokėjimo terminas nepasibaigęs;

5.2. likviduojamo neribotos turtinės atsakomybės juridinio asmens mokesčių permoka (skirtumas) įskaitoma to paties likviduojamo neribotos turtinės atsakomybės juridinio asmens savininko (savininkų) mokestinėms nepriemokoms ir (arba) ATP baudų pasibaigusio termino mokėjimo prievolėms padengti ir (arba) mokesčiams, kurių mokėjimo terminas nepasibaigęs, įskaityti;

5.3. mokestį išskaičiuojančio asmens iš mokesčių mokėtojo išskaičiuota ir sumokėta per didelė pajamų mokesčio suma arba klaidingai išskaičiuotas ir sumokėtas pajamų mokestis įskaitomas to mokesčių mokėtojo mokestinėms prievolėms ir ATP baudos pasibaigusio termino mokėjimo prievolei padengti. Tokiu atveju mokestį išskaičiuojantis asmuo turi patikslinti mokesčio deklaraciją, o mokesčių mokėtojas kartu su Prašymu grąžinti (įskaityti) mokesčio ir (arba) baudos už administracinį teisės pažeidimą permoką (skirtumą), kurio FR0781 forma patvirtinta šiuo įsakymu, kuriuo tvirtinamos Taisyklės (toliau – Prašymas), mokesčių administratoriui turi pateikti tinkamai užpildytą Apskaičiuotų ir išmokėtų išmokų, išskaičiuoto ir į biudžetą sumokėto pajamų mokesčio pažymą, kurios pavyzdinė forma pateikta Apskaičiuotų ir išmokėtų išmokų, išskaičiuoto ir į biudžetą sumokėto pajamų mokesčio bei privalomojo sveikatos draudimo įmokų pažymos pildymo ir išdavimo taisyklių, patvirtintų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2005 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. VA-90 „Dėl apskaičiuotų ir išmokėtų išmokų, išskaičiuoto ir į biudžetą sumokėto pajamų mokesčio bei privalomojo sveikatos draudimo įmokų pažymos pildymo ir išdavimo taisyklių patvirtinimo”, 1 priede;

5.4. pagal bendrą jungtinės nuosavybės teisę arba pagal bendrą dalinės nuosavybės teisę priklausančio turto vieno iš savininkų sumokėta mokesčio suma įskaitoma to turto mokesčio prievolei, parengtai kito savininko vardu, padengti;

5.5. fizinis asmuo baudžiamojoje byloje atlygina juridiniam asmeniui padarytą žalą, t. y. sumoka juridiniam asmeniui priskaičiuotus mokesčius ir su jais susijusias sumas;

5.6. įskaitomos Mokesčių mokėtojo mokestinės nepriemokos perėmimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. 51 „Dėl Mokesčio mokėtojo mokestinės nepriemokos perėmimo taisyklių patvirtinimo“ nustatyta tvarka perimtos kito mokesčių mokėtojo mokestinės nepriemokos (toliau – perimtos mokestinės nepriemokos);

5.7. mokesčių mokėtojas sumoka ATP baudą ir mokėjimo dokumente nurodo ROIK ar ATP identifikacinį numerį. Tokiu atveju sumokėta ATP baudos suma įskaitoma pagal mokėjimo dokumente nurodytą ROIK ar ATP identifikacinį numerį, neatsižvelgiant į tai, koks asmuo sumokėjo ATP baudą;

5.8. mokesčių mokėtojas sumoka mokestinę prievolę ar ATP baudą už kitą mokesčių mokėtoją, tačiau mokėjimo prievolės dokumente nenurodo ir (arba) klaidingai nurodo mokesčių mokėtojo, už kurį sumokama mokestinė prievolė ar ATP bauda, identifikacinius duomenis (pavadinimas ar vardas, pavardė, gimimo data ar asmens identifikacinis numeris, paskirtos ATP baudos ROIK ar ATP identifikacinis numeris). Remdamasis mokėjimo dokumente netiksliai ir (arba) neteisingai nurodytais duomenimis, mokesčių administratorius sumokėtą įmoką įskaito ją sumokėjusio mokesčių mokėtojo vardu.

Tokiu atveju mokesčių mokėtojas, klaidingai sumokėjęs įmoką, šių Taisyklių 12 punkte nurodyta tvarka turi pateikti Prašymą klaidingai sumokėtą įmoką įskaityti kito mokesčių mokėtojo mokestinei prievolei ar ATP baudos pasibaigusio mokėjimo termino prievolei padengti.

6. Mokestį išskaičiuojančio asmens permokėtos gyventojų pajamų mokesčio sumos, išskyrus klaidingai sumokėtas sumas, gali būti įskaitomos tik gyventojų pajamų mokesčiui bei su juo susijusioms sumoms padengti ir tik tuo atveju, jeigu jos nesusidarė dėl per daug išskaityto gyventojų pajamų mokesčio.

7. Mokesčių mokėtojo mokesčių ir ATP baudos permoka (skirtumu) negali būti įskaitomos valstybinio socialinio draudimo įmokos, o valstybinio socialinio draudimo įmokų permoka negali būti dengiamos kitos mokesčių mokėtojo mokestinės prievolės ar ATP mokėtinos baudos sumos. Klaidingai į VMI biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas sumokėta valstybinio socialinio draudimo įmoka be mokesčių mokėtojo Prašymo negali būti įskaitomos kitos mokesčių mokėtojo mokėjimo prievolės.

8. Neįskaityta mokesčio permoka (skirtumas) (visa ar jos dalis) gali būti grąžinta (įskaityta), jeigu ji susidarė ne anksčiau kaip per einamuosius ir prieš juos einančius penkerius kalendorinius metus, skaičiuojant pagal MAĮ 87 straipsnio 13 dalyje nustatytą tvarką. Jeigu per nurodytą laikotarpį mokesčių mokėtojas nepateikia Prašymo ir (arba) neatlieka veiksmo, liudijančio, kad jis žino apie mokesčio permokos buvimą ir siekia ją susigrąžinti (įskaityti), minėta suma nurašoma iš mokesčių apskaitos dokumentų.

9. Be atskiro mokesčių mokėtojo Prašymo mokesčio ir (arba) ATP baudos permoka (skirtumas):

9.1. įskaitoma:

9.1.1. VMI administruojamų mokesčių mokestinėms nepriemokoms ir pagal ATPK nustatyta tvarka priimtus nutarimus paskirtų ATP baudų pasibaigusio termino mokėjimo prievolėms padengti Įskaitymo taisyklių nustatyta tvarka;

9.1.2. muitinės administruojamų mokesčių mokestinėms nepriemokoms padengti, taip pat mokesčių mokėtojo skoloms padengti, jei mokesčių mokėtojas turi laiku negrąžintų skolų valstybei pagal paskolas iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų ar pagal paskolas, dėl kurių kreditoriams suteikta valstybės garantija, Mokesčių permokos įskaitymo mokesčių nepriemokai ir skoloms valstybei padengti taisyklių įgyvendinimo tvarkos, patvirtintos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2004 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. VA-182/1B-1042 „Dėl mokesčių permokos įskaitymo mokesčių nepriemokai ir skoloms valstybei padengti taisyklių įgyvendinimo tvarkos“, nustatyta tvarka;

9.2. pervedama antstoliui pagal gautą jo patvarkymą dėl turtinių teisių arešto į mokesčių mokėtojui priklausančią grąžinti (įskaityti) permokos (skirtumo) sumą;

9.3. grąžinama:

9.3.1. kai mokėjimo prievolės dokumente ir jo užpildymo taisyklėse numatytas prašymas grąžinti mokesčio apskaičiavimo dokumente apskaičiuotą permoką (pavyzdžiui: Prašymas neteikiamas, susidarius pajamų mokesčio ar privalomojo sveikatos draudimo įmokų permokai, kai Metinės pajamų mokesčio deklaracijos (GPM308 forma) (35 laukelyje) yra suformuluotas gyventojo prašymas „Permokėtą sumą prašau grąžinti į sąskaitą“. Tačiau, Prašymas turi būti pateikiamas kartu su Metine pajamų deklaracija, kai pageidaujama, kad susidariusi pajamų mokesčio ar privalomojo sveikatos draudimo įmokų permoka būtų grąžinta į užsienio valstybėje esančios kredito įstaigos sąskaitą arba į atstovo sąskaitą);

9.3.2. mokesčių administratoriaus iniciatyva, kai:

9.3.2.1. PVM mokėtojai atitinka PVM įstatymo 91 straipsnio 4 dalies reikalavimus;

9.3.2.2. per klaidą nepagrįstai išieškotos piniginės lėšos iš mokesčių mokėtojo kredito įstaigoje esančių sąskaitų.

 

II SKYRIUS

PRAŠYMO GRĄŽINTI (ĮSKAITYTI) MOKESČIO IR (ARBA) BAUDOS

UŽ ADMINISTRACINĮ TEISĖS PAŽEIDIMĄ PERMOKĄ (SKIRTUMĄ) PATEIKIMAS

 

10. Prašymas teikiamas tais atvejais, kai norima:

10.1. VMI administruojamų mokesčių ir (arba) ATP baudų permoka (skirtumu) įskaityti:

10.1.1. padengti mokestines nepriemokas ar ATP baudų pasibaigusio termino mokėjimo prievoles, kai Įskaitymo taisyklių nustatyta tvarka įskaitymas automatiškai nevykdomas, tai yra: atskirais įmokų kodais mokamų deklaruojamų mokesčių įmokos įskaitomos tik to mokesčio prievolėms padengti, todėl be mokesčių mokėtojo Prašymo šių mokesčių permoka nedengiamos kitų mokesčių mokestinės prievolės ir ATP baudų pasibaigusio termino mokėjimo prievolės;

10.1.2. VMI administruojamus deklaruojamus ir nedeklaruojamus mokesčius, kurių mokėjimo terminas nepasibaigęs;

10.1.3. muitinės administruojamus mokesčius, kurių mokėjimo terminas nepasibaigęs, ir (arba) padengti mokestines nepriemokas;

10.1.4. VMI neadministruojamus mokesčius, baudas paskirtas pagal MAĮ ar kitus mokesčių įstatymus ar ATP baudas, paskirtas iki 2015 m. birželio 30 dienos (imtinai), kurių įskaitymas Įskaitymo taisyklių nustatyta tvarka automatiškai nevykdomas, ir kitas įmokas, mokamas į VMI biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas;

10.2. VMI neadministruojamų mokesčių, baudų paskirtų pagal MAĮ ar kitus mokesčių įstatymus ir kitų įmokų, mokamų į VMI biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas, grąžintinas sumas įskaityti mokesčių mokėtojo mokestinėms nepriemokoms ir (arba) ATP baudų pasibaigusio termino mokėjimo prievolėms padengti;

10.3. įskaityti per dideles ar klaidingai sumokėtas pinigų sumas į kitas (ne į biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas) VMI banko sąskaitas, nurodytas Įskaitymo taisyklėse (toliau – kitos VMI banko sąskaitos);

10.4. kad būtų grąžinta VMI administruojamų deklaruojamų ir nedeklaruojamų mokesčių ar pagal ATPK nustatyta tvarka priimtus nutarimus paskirtų ATP baudų susidariusi permoka (skirtumas);

10.5. kad būtų grąžintos įpėdiniams palikėjo permokėtos mokesčių ir ATP baudų sumos;

10.6. kad būtų grąžinti nepagrįstai (neteisingai) išieškoti mokesčiai ir su jais susijusios sumos;

10.7. kad būtų grąžintos VMI neadministruojamų, bet į jos biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas per didelės ar klaidingai sumokėtos mokesčių ir įmokų sumos.

11. Šis Prašymas neteikiamas, kai:

11.1. teisės norminiuose aktuose numatyta kita teiktino prašymo forma;

11.2. prašant grąžinti banko ar antstolių klaidingai pervestas pinigų sumas;

11.3. ATPK 2601, 2602 straipsnių numatyta tvarka mokesčių mokėtojui pasiūlyta sumokėti ATP baudą, lygią pusei minimalios baudos. Paskirtą ATP baudą pagal organo (pareigūno) surašytą protokolą su administraciniu nurodymu mokesčių mokėtojas savo noru turi sumokėti pats per dešimt darbo dienų nuo administracinio teisės pažeidimo protokolo įteikimo dienos.

11.4. mokesčių mokėtojas pateikia skundą ATP baudą paskyrusiai institucijai (įstaigai) dėl klaidingai sumokėtos ATP baudos, kuri paskirta ATPK numatyta tvarka pagal organo (pareigūno) surašytą protokolą su administraciniu nurodymu, prašydamas klaidingai sumokėtą ATP baudos sumą įskaityti pagal nurodytus duomenis (mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris ar vardas, pavardė, gimimo data, ATP baudos ROIK ar ATP identifikacinis numeris, mokėjimo dokumento data, numeris, suma), o institucija (įstaiga), paskyrusi ATP baudą ir išnagrinėjusi skundą, priima sprendimą įskaityti mokesčių mokėtojo prašyme nurodytą ATP baudą.

12. Prašymas gali būti teikiamas:

12.1. raštu tiesiogiai įteikiamas AVMI valstybės tarnautojui ar darbuotojui, dirbančiam pagal darbo sutartį ir gaunančiam darbo užmokestį iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto (toliau – valstybės tarnautojas ar darbuotojas), atsiunčiamas paštu ar per pasiuntinį į AVMI jos skelbiamais adresais,

12.2. elektroniniu būdu, prisijungus prie Mano VMI ir siūlomomis autentifikavimo priemonėmis patvirtinus savo tapatybę VMI prie FM nustatyta tvarka.

13. Teikiant Prašymą raštu, turi būti pateikta tinkamai užpildyta popierinė Prašymo forma ir jos priedai. VMI prie FM interneto svetainėje (www.vmi.lt) yra pateikta atitinkama Prašymo forma, skirta užpildyti raštu.

Elektroniniu būdu per Mano VMI pateiktas Prašymas turi būti sudarytas taip, kad AVMI valstybės tarnautojas ar darbuotojas galėtų atpažinti elektroninį dokumentą, atidaryti ir apdoroti jį VMI informacinėje sistemoje, atpažinti Prašymo turinį bei identifikuoti Prašymą pateikusį mokesčių mokėtoją.

14. Jei mokesčių mokėtojas pateikia rašytinį Prašymą tiesiogiai ar atsiunčia paštu ir išreiškia pageidavimą gauti informaciją apie Prašymo pateikimo būklę, tai AVMI valstybės tarnautojas ar darbuotojas nedelsdamas pateikia (jeigu Prašymas pateikiamas tiesiogiai) arba per 2 darbo dienas nuo Prašymo gavimo AVMI Prašyme nurodytu mokesčių mokėtojo adresu ar Mokesčių mokėtojų registre įregistruotu adresu korespondencijai gauti, buveinės (biuro) adresu VMI prie FM nustatyta tvarka išsiunčia (jei Prašymas gautas paštu) spaudu pažymėtą Prašymo kopiją. Spaude turi būti nurodyta priėmusio Prašymą VMI valstybės tarnautojo ar darbuotojo padalinio pavadinimas, priėmimo data, registracijos numeris, vardas, pavardė, pareigos.

Mokesčių mokėtojas, pateikęs Prašymą elektroniniu būdu per Mano VMI, informuojamas apie Prašymo pateikimą ir jo nagrinėjimo eigą elektroniniu pranešimu Mano VMI vartotojo srityje ir jo nurodytu elektroninio pašto adresu VMI prie FM nustatyta tvarka.

15. Prašymo gavimo data laikoma:

15.1. kai Prašymas įteikiamas tiesiogiai AVMI valstybės tarnautojui ar darbuotojui – jo įteikimo diena,

15.2. kai Prašymas išsiųstas paštu – išsiuntimo data, kuri nustatoma pagal paslaugų teikėjo antspaudą;

15.3. kai Prašymas pateiktas elektroniniu būdu jo pateikimo data, užfiksuota Mano VMI programinėmis priemonėmis.

16. Prašymui grąžinti (įskaityti) mokesčio ir (arba) ATP baudos permoką (skirtumą), jam išnagrinėti ir sprendimui priimti mokesčių mokėtojas turi pateikti papildomus dokumentus ar duomenis (pavyzdžiui: PVM sąskaitos–faktūros, prekių pirkimo–pardavimo sutartys, teismo nutartys, mokėjimo dokumentai, muitinės dokumentai, nepateiktos už praėjusius laikotarpius pirminės ar patikslintos mokesčių deklaracijos, valstybės (savivaldybės) institucijų (įstaigų) pažymos, kredito įstaigose laikomų piniginių lėšų sąskaitų išrašų kopijos, įgaliojimas (jo kopija), atstovavimą patvirtinantis dokumentas (jo kopija), paveldėjimo teisės liudijimas (jo kopija) ir kita), pagrindžiančius VMI administruojamų mokesčių ar ATP baudų permokos (skirtumo) susidarymą ir (arba) patvirtinančius VMI neadministruojamų mokesčių, baudų, paskirtų pagal MAĮ ar kitus mokesčių įstatymus, ir kitų įmokų sumokėjimą, Prašymą pateikusio asmens identifikavimą, jei VMI valstybės tarnautojas ar darbuotojas to paprašo šių Taisyklių 17 punkto nustatyta tvarka ir terminais, arba gali šiuos dokumentus pateikti kartu su Prašymu.

Papildomi dokumentai ar duomenys (jų kopijos) gali būti pateikti: tiesiogiai (įteikiami VMI valstybės tarnautojui ar darbuotojui), paštu ar elektroniniu būdu per Mano VMI.

17. Prašymas turi būti užpildytas ir pateiktas, laikantis Taisyklėse nustatytų reikalavimų. Jei pateiktame Prašyme įrašyti duomenys yra neteisingi ir (arba) netikslūs, ar nustatoma, kad trūksta papildomų dokumentų ar duomenų sprendimui priimti, VMI valstybės tarnautojas ar darbuotojas, vadovaudamasis MAĮ 87 straipsnio 6 dalimi ne vėliau nei per 10 kalendorinių dienų ir atsižvelgdamas į MAĮ 111 straipsnio reikalavimus, kai pateikiamas Prašymas dėl nepagrįstai išieškotų lėšų grąžinimo, ne vėliau nei per 5 darbo dienas po Prašymo gavimo, jį pateikusiam asmeniui išsiunčia pranešimą per Mano VMI ar Prašyme nurodytu gyvenamosios vietos adresu ar Mokesčių mokėtojų registre įregistruotu adresu korespondencijai gauti, buveinės (biuro) adresu VMI prie FM nustatyta tvarka, kuriame nurodo, kokie dokumentai ar duomenys turi būti pateikti papildomai (tokiame pranešime nurodoma, iki kada turi būti pateikti dokumentai ar duomenys), ir informuoja, kad, nepateikus papildomų dokumentų ar duomenų per pranešime nurodytą terminą, bus priimtas sprendimas negrąžinti (neįskaityti) mokesčio ar ATP baudos permokos (skirtumo) ir pateikia priežastis.

Mokesčių mokėtojo motyvuotu prašymu papildomų dokumentų ar duomenų pateikimo terminas gali būti pratęstas.

18. Prašymas nenagrinėjamas, kai negalima identifikuoti Prašymą pateikusio mokesčių mokėtojo (Mokesčių mokėtojų registre įregistruoto mokesčių mokėtojo pavadinimas ar vardas ir pavardė, identifikacinis numeris (kodas) neatitinka Prašyme įrašytų duomenų) ar mokesčių mokėtojas tik iš dalies užpildė Prašymą (neužpildyti visi privalomi Prašymo laukeliai). Tokiu atveju VMI valstybės tarnautojas ar darbuotojas pagal galimybes Prašyme nurodytu gyvenamosios vietos adresu, Mokesčių mokėtojų registre įregistruotu adresu korespondencijai gauti ar buveinės (biuro) adresu, ar per Mano VMI pranešimu informuoja Prašymą pateikusį mokesčių mokėtoją, kad Prašymas nenagrinėjamas.

 

III SKYRIUS

PRAŠYMO GRĄŽINTI (ĮSKAITYTI) MOKESČIO IR (ARBA) BAUDOS UŽ ADMINISTRACINĮ TEISĖS PAŽEIDIMĄ PERMOKĄ (SKIRTUMĄ) UŽPILDYMAS

 

19. Mokesčių mokėtojas, prašantis grąžinti (įskaityti) skirtingais įmokų kodais sumokėtų mokesčių permoką (skirtumą), užpildo atskirus Prašymus.

20. Prašymas užpildomas rašytiniu ar elektroniniu būdu:

20.1. rašytiniu būdu Prašymas užpildomas juodu arba tamsiai mėlynu rašikliu (rašalu), didžiosiomis raidėmis ir / ar skaičiais tam skirtuose langeliuose, nepažeidžiant nurodytų laukų linijų. Neužpildomuose laukeliuose nerašoma jokių brūkšnelių ar kitų simbolių. Tarp žodžių paliekami tarpai, simboliai turi būti įrašyti atskiruose langeliuose. Laukeliuose įrašomos pinigų sumos turi būti nurodomos eurais ir euro centais;

20.2. elektroniniu būdu Prašymas užpildomas, duomenis įrašant į apibrėžtus laukus.

21. Mokesčių mokėtojas, pageidaujantis susigrąžinti mokesčio ir (arba) ATP baudos permoką (skirtumą) ir (arba) įskaityti permoką (skirtumą) kitoms mokestinėms ar ATP baudų pasibaigusio termino mokėjimo prievolėms padengti, Prašymo 9.1 laukelyje „Grąžinti FR0781G“ ir (arba) 9.2 laukelyje „Įskaityti FR0781Į“ turi pažymėti, kokie Prašymo priedai pridedami, ir atitinkamam priedui žymėti skirtame laukelyje įrašyti „X“ ženklą.

22. Prašymo 1 laukelyje „Mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris“ įrašomas mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (kodas), kuris turi būti pakartotinai įrašomas Prašymo priedų 1 laukelyje:

22.1. mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (kodas) arba

22.2. fizinio asmens – Lietuvos Respublikos piliečio identifikacinis kodas, arba

22.3. užsienio valstybės piliečio identifikacinis numeris (kodas), arba kitas identifikacinis numeris, nurodytas asmens tapatybę patvirtinančiame dokumente.

23. Prašymo 2 laukelyje „Užsienio asmuo, neregistruotas mokesčių mokėtojų registre“ įrašomas „X“ ženklas, kuris pakartotinai įrašomas Prašymo priedų 2 laukelyje. Šį laukelį privalo užpildyti užsienio valstybių asmenys, neregistruoti mokesčių mokėtojų registre.

24. Prašymo 3 laukelyje „Pavadinimas arba vardas, pavardė“ įrašomas mokesčių mokėtojo pavadinimas arba vardas, pavardė.

25. Prašymo 4 laukelyje „Adresas“ įrašomas Mokesčių mokėtojų registre ir / ar Gyventojų registre juridinio asmens įregistruotas adresas korespondencijai gauti ar buveinės (biuro) adresas arba fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas.

26. Prašymo 5 laukelyje „Savivaldybės kodas“ įrašomas mokesčių mokėtojo savivaldybės, kurios teritorijoje yra mokesčių mokėtojo ar fizinio asmens buveinė (biuras) ar gyvenamoji vieta, kodas. Savivaldybių kodai nurodyti Prašymo formoje, jei teikiamas popierinis Prašymo variantas.

27. Prašymo 6 laukelyje „Telefonas“ įrašomas mokesčių mokėtojo, teikiančio Prašymą, telefono ar fakso kodas ir numeris, jei mokesčių mokėtojas šiomis ryšio priemonėmis disponuoja.

28. Prašymo 7 laukelyje „Elektroninis paštas“ įrašomas mokesčių mokėtojo, teikiančio Prašymą, elektroninio pašto adresas, jei tokį turi.

29. Prašymo 8 laukelyje „Užpildymo data“ įrašoma Prašymo užpildymo data, kuri pakartotinai įrašoma visuose Prašymo lapuose / prieduose, 8 laukelyje.

30. Laukelyje „Registracijos Nr.“ įrašomas Prašymo registracijos numeris pagal Prašymą užpildančio mokesčių mokėtojo nusistatytą dokumentų registravimo tvarką.

31. Prašymo 10 laukelyje „Grąžinimo (įskaitymo) kodas“ įrašoma mokesčių įstatymais ar kitais teisės aktais nustatytas mokesčio ar ATP baudos permokos (skirtumo) grąžinimo (įskaitymo) pagrindo kodas. Permokos (skirtumo) grąžinimo (įskaitymo) pagrindai ir jų kodai pateikti Prašymo formoje. Jeigu permokos (skirtumo) grąžinimo (įskaitymo) atvejis nenumatytas, nurodomas kitos priežasties kodas, t. y. „20“.

Tačiau, jei prašoma grąžinti (įskaityti) pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) skirtumą pagal PVM įstatymo 91 straipsnio 2, 3 ir 5 dalių nuostatas, tai 10 laukelyje privaloma įrašyti vieną iš grąžinimo (įskaitymo) pagrindų kodų: „01“, „02“, „03“, „04“, „05“, „06“, „07“, „08“, „09“.

32. Prašymo 11 laukeliuose „Mokestinis laikotarpis / Išieškotos sumos laikotarpis“ įrašomi laikotarpiai, per kuriuos pagal skirtingas grąžinimo (įskaitymo) priežastis susidarė prašoma grąžinti (įskaityti) tuo pačiu įmokos kodu sumokėta mokesčių permoka (skirtumas) ar ATP baudos permoka arba nepagrįstai (priverstinai) išieškota suma, arba įrašoma atlikto mokėjimo data. Kiekvienas laikotarpis, per kurį susidarė konkreti prašoma susigrąžinti ir (arba) įskaityti mokesčio ar ATP baudos permokos (skirtumo) suma, įrašomas į atskirą Prašymo 11 laukelio eilutę. 

Kai prašoma grąžinti (įskaityti) klaidingai pervestą sumą, VMI administruojamo nedeklaruojamo mokesčio permoką arba VMI neadministruojamo mokesčio, baudos, paskirtos pagal MAĮ ar kitus mokesčių įstatymus, nepagrįstai išieškotų piniginių lėšų sumą ar kitos įmokos per didelę sumokėtą sumą, dalyse „nuo“ ir „iki“ įrašoma ta pati sumokėjimą patvirtinančio dokumento data.

33. Kai prašoma grąžinti (įskaityti) VMI administruojamo nedeklaruojamo ar neadministruojamo mokesčio permoką arba klaidingai pervestą sumą, baudos, paskirtos pagal MAĮ ar kitus mokesčių įstatymus, nepagrįstai išieškotų piniginių lėšų sumą, ar kitos įmokos per didelę sumokėtą sumą bei į kitas VMI kredito įstaigos sąskaitas sumokėtas įmokas, Prašymo 12 laukelyje „Mokėjimo dokumento numeris“ įrašomas mokėjimo dokumento numeris.

34. Prašymo 13 laukelyje „Suma“ įrašoma pagal nurodytą pagrindą ir per nurodytą konkretų mokestinį laikotarpį susidariusi mokesčio ir (arba) ATP baudos permokos (skirtumo) suma, kurią (visą ar jos dalį) prašoma grąžinti (įskaityti), arba šių Taisyklių 33 punkte nurodytos grąžintinos (įskaitytinos) įmokos suma.

Prašomos susigrąžinti ir (arba) įskaityti mokesčių mokėtojo mokestinėms nepriemokoms ir ATP baudų pasibaigusio termino mokėjimo prievolėms padengti mokesčių ir (arba) ATP baudų permokos (skirtumo) ar per didelės bei klaidingai sumokėtos kitų įmokų sumos, neatsižvelgiant į tai, ar jos susidarė iki euro įvedimo dienos ar po euro įvedimo dienos, turi būti nurodomos eurais ir euro centais.

35. Prašymo14 laukelyje „Įmokos kodas“ įrašomas mokesčio ar ATP baudos įmokos kodas. Įmokų kodai patvirtinti Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus bendru 2003 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. V-57/1B-160 „Dėl mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą, savivaldybių biudžetus bei valstybės pinigų fondus kodų sąrašo“.

Jeigu mokestis ar ATP bauda, kurio permoką prašoma grąžinti, buvo sumokėta į savivaldybės biudžetą, šiame laukelyje turi būti nurodomas penkiaženklis mokesčio įmokos kodas, kurio paskutiniai du skaičiai atitinka savivaldybės, į kurios biudžetą buvo sumokėta įmoka, kodą.

36. Prašymo 14.1 laukelyje „ATP identifikacinis numeris (ROIK)“ įrašomas ROIK ar ATP identifikacinis numeris.

Šis laukelis gali būti užpildomas, jeigu mokesčių mokėtojas susidariusia ATP baudos permoka ar klaidingai sumokėta ATP baudos suma pageidauja įskaityti VMI mokestines prievoles ar kitas į valstybės (savivaldybės) biudžetą priklausančias sumokėti sumas, mokamas skirtingais įmokų kodais, arba pageidauja susigrąžinti permokėtą ar klaidingai sumokėtą ATP baudos sumą.

37. Jei Prašymo 10 laukelyje įrašytas permokos (skirtumo) grąžinimo (įskaitymo) pagrindo kodas Nr. 19 („Grąžintina palikėjo permokos (skirtumo) suma“), tai Prašymo 15 laukelyje „Palikėjo identifikacinis numeris“ įrašomas palikėjo identifikacinis kodas arba užsienio valstybės piliečio identifikacinis kodas, arba kitas identifikacinis numeris, nurodytas asmens tapatybę patvirtinančiame dokumente, o Prašymo 18 laukelyje įrašomi žodžiai „Paveldėjimo dokumentai“. Tokiu atveju teikiant Prašymą, turi būti pateikti ir paveldėjimo faktą pagrindžiantys dokumentai.

Jeigu paveldėtojas pageidauja susigrąžinti palikėjo mokesčio ir (arba) ATP baudos permoką (skirtumą) ar kitas palikėjo klaidingai ar per dideles sumokėtas įmokas ir Prašymą pageidauja pateikti per Mano VMI, tuomet Prašymui užpildyti Mano VMI paslaugų srityje „Mokesčių permokos (skirtumo) grąžinimas / įskaitymas“ reikia pasirinkti užpildymo tipą „Mokesčio grąžinimas (įskaitymas), nepasirenkant duomenų iš apskaitos kortelės“.

38. Kai prašoma grąžinti į kitas VMI banko sąskaitas (VMI akcizų užstatų, valstybei perduotino turto depozitinę, išieškotų sumų užsienio valstybėms) klaidingai ar per dideles sumokėtas mokesčių sumas, ar kitas įmokas, Prašymo 16 laukelyje „Sumokėta į VMI banko sąskaitą Nr.“ įrašoma VMI banko sąskaitos, į kurią buvo sumokėtas mokestis ar kita įmoka, numeris.

Jeigu mokestinė prievolė buvo sumokėta į VMI biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, Prašymo 16 laukelio užpildyti nereikia.

Jeigu mokesčių mokėtojas dėl šios priežasties pageidauja pateikti Prašymą per Mano VMI, tuomet reikia pasirinkti Prašymo užpildymo tipą „Mokesčio grąžinimas (įskaitymas), nepasirenkant duomenų iš apskaitos kortelės“.

39. Prašymo 17 laukelyje „Iš viso (13 laukelių suma)“ įrašoma visa prašoma grąžinti (įskaityti) suma, t. y. įrašoma Prašymo 13 laukelių bendra suma. Prašymo 17 laukelis užpildomas ir tais atvejais, kai prašoma grąžinti (įskaityti) suma įrašyta tik viename Prašymo 13 laukelyje.

40. Jei kartu su Prašymu mokesčių mokėtojas pateikia mokesčių įstatymuose ar kituose teisės aktuose nustatytus pateikti dokumentus (ar jų kopijas), pagrindžiančius permokos (skirtumo) susidarymą, tai jų rekvizitus (dokumento pavadinimą, datą ir numerį) įrašo Prašymo 18 laukelyje „Informacija apie pridedamus dokumentus“ bei Prašymo 19 laukelyje „Pridedamų dokumentų lapų skaičius“ įrašo pridedamų dokumentų lapų skaičių.

Kai prašoma grąžinti (įskaityti) sumokėtą per didelę nedeklaruojamo mokesčio dalį arba klaidingai pervestą sumą, Prašymo 18 ir 19 laukeliuose duomenų apie sumokėjimą patvirtinantį dokumentą nurodyti bei pateikti nereikia, jei šie duomenys yra nurodomi Prašymo 11, 12, 13 laukeliuose.

41. Norint įskaityti mokesčio ir (arba) ATP baudos permoką (skirtumą) kitoms mokestinėms prievolėms ar ATP baudų pasibaigusio termino mokėjimo prievolėms padengti, užpildomas Prašymo formos priedas FR0781Į, kur:

41.1. Prašymo 20 laukelyje „Įmokos kodas“ įrašoma permokos (skirtumo) suma ar sumokėta įmoka prašomos padengti mokėjimo prievolės įmokos kodas arba VMI administruojamo nedeklaruojamo ar neadministruojamo mokesčio, baudos, paskirtos pagal MAĮ ar kitus mokesčių įstatymus, ar kitos įmokos kodas.

Jei prašoma įskaityti mokesčius muitinėje, muitinės administruojamų mokesčių įmokos kodo nurodyti neprivaloma;

41.2. kai mokesčių mokėtojas pageidauja iš susidariusios VMI administruojamo ar neadministruojamo mokesčio permokos ar kitų į VMI biudžeto surenkamąsias sąskaitas sumokėtų VMI neadministruojamų mokesčių, mokamų skirtingais įmokų kodais, įskaityti klaidingai ar per dideles sumokėtas sumas ATP baudos pasibaigusio termino mokėjimo prievolei padengti, tai Prašymo 20.1 laukelyje „ATP identifikacinis numeris (ROIK)“ įrašomas ATPR nurodytas ROIK ar ATP identifikacinis numeris;

41.3. kai Taisyklių 5.1–5.8 papunkčiuose nurodytais atvejais mokesčio ar ATP baudos permoka prašoma įskaityti kito mokesčių mokėtojo mokestinėms nepriemokoms ar ATP baudos pasibaigusio termino mokėjimo prievolei padengti, Prašymo 21 laukelyje „Mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris“ įrašomas mokesčių mokėtojo, kuriam norima įskaityti mokesčio ar ATP baudos permoką (skirtumą), identifikacinis numeris (kodas) arba fizinio asmens – Lietuvos Respublikos piliečio – identifikacinis kodas, arba užsienio valstybės piliečio identifikacinis kodas, arba kitas identifikacinis numeris (kodas), nurodytas asmens tapatybę patvirtinančiame dokumente;

41.4. Prašymo 22 laukelis „Teritorinė muitinė“ pažymimas „X“ ženklu, kai prašoma įskaityti mokesčius muitinėje;

41.5. Prašymo 23 laukelyje „Įskaitoma suma“ įrašoma mokestinei prievolei ir (arba) ATP baudai padengti įskaitytina suma;

41.6. Prašymo 24 laukelyje „Iš viso įskaityti (23 laukelių suma)“ įrašoma visa prašoma įskaityti suma, t. y. įrašoma Prašymo 23 laukelių bendra suma. Prašymo 24 laukelis užpildomas ir tais atvejais, kai prašoma įskaityti suma įrašyta tik viename Prašymo 23 laukelyje.

Jeigu prašomos įskaityti sumos netelpa viename Prašymo FR0781Į priede, tai užpildomas šio priedo kitas lapas. Prašymo FR0781Į priedų visų 24 laukelių suma įrašoma Prašymo 34 laukelyje „Iš viso įskaityti (visų priedų FR0781Į 24 laukelių suma)“, o Prašymo 36 laukelyje „Priedų FR0781 Į skaičius“ įrašomas Prašymo FR0781Į priedų lapų skaičius. 

42. Prašymo formos FR0781G priedas užpildomas:

42.1. kai grąžinimo dalyje prašoma grąžinti į Prašymą pateikusio mokesčių mokėtojo sąskaitą susidariusi mokesčio ar ATP baudos permokos (skirtumo) suma arba klaidingai ar per didelės sumokėtos kitos įmokos suma, tai Prašymo 25 laukelyje „Gavėjo kodas“ įrašoma gavėjo identifikacinis numeris (kodas), Prašymo 26 laukelyje „Gavėjo pavadinimas ar vardas, pavardė“ – grąžintinos sumos gavėjo pavadinimas arba vardas, pavardė, Prašymo 27 laukelyje „Suma “ – gavėjui pervedama suma eurais, Prašymo 28 laukelyje „Valiutos kodas“ – nurodomas sąskaitos kredito įstaigoje raidinis valiutos kodas (pavadinimas), jei pinigines lėšas mokesčių mokėtojas nori susigrąžinti užsienio valiuta į sąskaitą, esančią užsienio valstybėje), Prašymo 29 laukelyje „Gavėjo sąskaita“ – gavėjo kredito įstaigos sąskaita (sąskaita turi būti nurodoma IBAN formatu), Prašymo 30 laukelyje „Kredito įstaigos SWIFT (BIC) kodas“ – kredito įstaigos kodas SWIFT (BIC) (banko tarptautinis kodas) formatu, jeigu jo neturi – kitas kredito įstaigos kodas, Prašymo 31 laukelyje „Kredito įstaigos pavadinimas“ – kredito įstaigos pavadinimas ir Prašymo 32 laukelyje „Kredito įstaigos adresas“ – kredito įstaigos adresas (adresas nurodomas tik tuo atveju, jei pinigines lėšas mokesčių mokėtojas nori susigrąžinti į sąskaitą, esančią užsienio valstybėje);

42.2. jeigu prašoma grąžinti suma turėtų būti pervesta keliems gavėjams, tai: Prašymo 25 laukelyje įrašoma kito gavėjo identifikacinis numeris (kodas), Prašymo 26 laukelyje – kito gavėjo pavadinimas arba vardas, pavardė, Prašymo 27 laukelyje – kitam gavėjui pervedama suma, Prašymo 28 laukelyje – sąskaitos valiutos kodas, jei pinigines lėšas prašoma grąžinti užsienio valiuta į sąskaitą, esančią užsienio valstybėje, Prašymo 29 laukelyje – jo kredito įstaigos sąskaita, Prašymo 30 laukelyje – kredito įstaigos kodas SWIFT (BIC) formatu, jeigu jo neturi – kitas kredito įstaigos kodas, Prašymo 31 laukelyje – kredito įstaigos pavadinimas, Prašymo 32 laukelyje – kredito įstaigos adresas, jei sąskaita atidaryta užsienio valstybėje;

42.3. kai neįskaitytas mokesčio ar ATP baudos permokos (skirtumo) likutis Taisyklių 43 punkte nurodytais atvejais grąžinamas kitam asmeniui, Prašymo 25 laukelyje įrašomas grąžinamos sumos gavėjo identifikacinis numeris (kodas), Prašymo 26 laukelyje – pavadinimas ar vardas, pavardė, Prašymo 27 laukelyje – gavėjui pervedama suma, Prašymo 28 laukelyje – sąskaitos valiutos kodas, jei pinigines lėšas prašoma grąžinti į sąskaitą, esančią užsienio valstybėje, Prašymo 29 laukelyje – grąžinamos sumos gavėjo sąskaitos numeris, Prašymo 30 laukelyje – kredito įstaigos kodas SWIFT (BIC) formatu, jeigu jo neturi – kitas kredito įstaigos kodas, Prašymo 31 laukelyje – kredito įstaigos pavadinimas ir Prašymo 32 laukelyje – kredito įstaigos adresas, jei sąskaita atidaryta užsienio valstybėje;

42.4. visa prašoma grąžinti suma įrašoma Prašymo 33 laukelyje „Iš viso grąžinti (27 laukelių suma)“. Į šį laukelį įrašoma prašoma grąžinti suma ir tuo atveju, kai gavėjas yra vienas.

Jeigu prašomos susigrąžinti piniginės sumos netelpa Prašymo FR0781G priede, tai užpildomas šio priedo kitas lapas. Prašymo FR0781G priedų visų Prašymo 33 laukelių sumos įrašomos Prašymo 35 laukelyje „Iš viso grąžinti (visų priedų FR0781G 33 laukelių suma eurais)“, o Prašymo 37 laukelyje „Priedų FR0781G skaičius“ įrašomas Prašymo priedų FR0781G lapų skaičius. 

43. Neįskaitytas mokesčio ar ATP baudos permokos (skirtumo) likutis grąžinamas tik į mokesčių mokėtojo sąskaitą arba į Prašyme nurodytą jo filialo, atstovybės, nuolatinės buveinės ar fiskalinio agento sąskaitą, išskyrus atvejus, kai:

43.1. grąžinamos įmokos asmenims, sumokėjusiems išieškotas sumas pagal vykdomuosius dokumentus iš darbuotojų darbo užmokesčio ar pensijų;

43.2. grąžinamos įmokos asmenims, sumokėjusiems pagal pavedimo sutartį;

43.3. grąžinamos įmokos, sumokėtos už nepilnamečius vaikus;

43.4. mokesčio ar ATP baudos permoka (skirtumas) grąžinama fizinio asmens įgaliotam asmeniui arba pagal atstovavimo sutartį atstovaujančiam asmeniui (pavyzdžiui: žyminis mokestis ar kitos bylinėjimosi išlaidos gali būti grąžinamos į fizinį asmenį atstovaujančio advokato depozitinę sąskaitą). Tokiu atveju Prašymo 18 laukelyje turi būti nurodoma įgaliojimo arba atstovavimo sutarties data ir numeris bei pridedamas atitinkamai patvirtintas įgaliojimas arba atstovavimo sutartis arba Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta įgaliojimo arba atstovavimo sutarties kopija.

Jei Prašymą teikia užsienio juridinio asmens, Lietuvos Respublikoje registruoto PVM mokėtoju, atstovas, tai Prašymo 18 laukelyje turi būti nurodytas atstovavimą patvirtinančio dokumento pavadinimas, data, numeris ir prie Prašymo pridedamas atstovavimą patvirtinantis dokumentas ar jo kopija;

43.5. įpėdiniams grąžinamos palikėjo permokėtos mokėjimo prievolių sumos;

43.6. pervedama į valstybės biudžetą mokesčių mokėtojo skola valstybei;

43.7. pervedama į antstolio nurodytą sąskaitą pagal jo patvarkymą dėl turtinių teisių areštuota mokesčių mokėtojui priklausanti grąžinti permokos (skirtumo) suma;

43.8. grąžinama permoka (skirtumas) į kito fizinio asmens kredito įstaigoje esančią sąskaitą. Tokiu atveju:

43.8.1. fizinis asmuo, pageidaujantis grąžinti mokesčio ar ATP baudos permoką (skirtumą) į kito fizinio asmens sąskaitą, kreipiasi į AVMI tiesiogiai su Prašymu ir pateikia asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus (pasas ar asmens tapatybės kortelė), kuriuos VMI valstybės tarnautojas ar darbuotojas privalo patikrinti, ir asmens dokumento kopiją, kaip papildomą dokumentą, prisegti prie Prašymo,

43.8.2. fizinio asmens permoka (skirtumas) gali būti grąžinta į kito fizinio asmens sąskaitą, kai, vadovaujantis MAĮ 102 straipsnio nustatyta tvarka, nėra duotas nurodymas iš Prašymą teikiančio asmens kredito įstaigos sąskaitos (sąskaitų) nutraukti piniginių lėšų išmokėjimą ir pervedimą bei, vadovaujantis MAĮ 106 straipsnio 1dalies 1 punktu, nėra vykdomas mokestinės nepriemokos ar ATP baudos pasibaigusio termino mokėjimo prievolės priverstinis išieškojimas iš kredito įstaigos sąskaitoje (sąskaitose) esančių piniginių lėšų;

43.9. pervedama mokesčių mokėtojo permoka (skirtumas) kredito įstaigai pagal faktoringo sutartį. Tokiu atveju prie Prašymo turi būti pateikti tai patvirtinantys dokumentai (verslo subjekto Pranešimas apie kredito įstaigos ir to verslo subjekto sudarytą faktoringo sutartį, o VMI prie FM nustatyta tvarka vizuotas sutikimas pervesti susidariusią mokesčio permoką (skirtumą) į Pranešime nurodytą kredito įstaigos sąskaitą);

43.10. grąžinama Taisyklių 44 punkte nurodytu atveju.

44. Kai, likviduojamam juridiniam asmeniui uždarius sąskaitas kredito įstaigoje, nustatoma mokesčio ir permoka (skirtumas), permokėtoji suma gali būti grąžinta į juridinio asmens likvidatoriaus sąskaitą arba neribotos turtinės atsakomybės asmens savininko asmeninę sąskaitą. Prašymo 25 laukelyje reikia nurodyti juridinio asmens likvidatoriaus / neribotos turtinės atsakomybės asmens savininko identifikacinį numerį (kodą), Prašymo 26 laukelyje – likvidatoriaus pavadinimą / neribotos turtinės atsakomybės asmens savininko vardą, pavardę, Prašymo 27 laukelyje – gavėjui pervedamą sumą, Prašymo 29 laukelyje – juridinio asmens likvidatoriaus / neribotos turtinės atsakomybės juridinio asmens savininko kredito įstaigos sąskaitą, Prašymo 30 laukelyje – kredito įstaigos SWIFT (BIC) kodą, jeigu jo neturi – kitas kredito įstaigos kodas, Prašymo 31 laukelyje – kredito įstaigos pavadinimą.

45. Užpildytą rašytinį Prašymą turi pasirašyti:

45.1. mokesčių mokėtojas arba Prašymą pateikusio mokesčių mokėtojo atstovas (vadovas ir vyriausiasis buhalteris (buhalteris), įgaliotas ar asmeniui atstovaujantis (pagal atstovavimo sutartį) asmuo arba neribotos civilinės atsakomybės juridinio asmens savininkas ir nurodo savo vardą, pavardę;

45.2. likviduojamo juridinio asmens Prašymą turi pasirašyti juridinio asmens likvidatorius, o mokesčių mokėtojų, kuriems iškeltos bankroto bylos (arba bankroto procedūros vykdomos ne teismo tvarka), Prašymą pasirašo teismo (ar kreditorių) paskirtas administratorius ar jo įgaliotas asmuo ir nurodo savo vardą, pavardę;

45.3. elektroniniu būdu teikiamas Prašymas tvirtinamas, kai pasirašo Mano VMI vartotojas, kuriam suteikta teisė patvirtinti savo ar atstovaujamo asmens (mokesčių mokėtojo) dokumentus kvalifikuotu elektroniniu parašu arba kitu būdu, nurodytu Dokumentų teikimo elektroniniu būdu taisyklėse, patvirtintose Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2010 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. VA-83 „Dėl Dokumentų teikimo elektroniniu būdu taisyklių patvirtinimo“, ir užtikrinančiu Prašymą pateikusio mokesčių mokėtojo tapatybę.

46. Jei mokesčių mokėtojas pateikia Prašymą Taisyklių 12.1 papunktyje nurodytu būdu ir nustato, kad pateikė ne visą informaciją ar ją pateikė klaidingai, turi pateikti laisvos formos prašymą panaikinti anksčiau pateiktą Prašymą ir pateikti naują Prašymą.

Jei Prašymas buvo pateiktas Taisyklių 12.2 papunktyje nurodytu būdu, tai pateiktas klaidingas Prašymas / paslauga turi būti atšaukta (jei Prašymas dar nebuvo įvykdytas). Mokesčių mokėtojas per Mano VMI turi pateikti prašymą atsisakyti paslaugos ir po to pateikti naują Prašymą.

 

IV SKYRIUS

MOKESČIO IR (ARBA) BAUDOS UŽ ADMINISTRACINĮ TEISĖS PAŽEIDIMĄ PERMOKOS (SKIRTUMO) GRĄŽINIMAS (ĮSKAITYMAS)

 

47. Mokesčių mokėtojo permokėtos mokesčio ar ATP baudų sumos ir (arba) susidaręs mokesčio skirtumas įskaitomas (grąžinamas) Įskaitymo taisyklėse nustatyta tvarka:

47.1. padengiamos mokesčių ir ATP baudų, mokamų vienu įmokos kodu, pasibaigusio termino mokesčių ir ATP baudų (jei mokėjimo dokumente buvo nenurodytas ROIK ar ATP identifikacinis numeris) mokėjimo prievolės bei VMI administruojamų deklaruojamų mokesčių pasibaigusio termino mokėjimo prievolių, mokamų atskirais įmokų kodais, nepriemokos;

47.2. įskaitomos Prašyme nurodytos mokesčių, kurių mokėjimo terminas nepasibaigęs, mokesčio prievolės;

47.3. padengiamos muitinės administruojamos mokestinės nepriemokos;

47.4. įskaitomi Prašyme nurodyti muitinės administruojami mokesčiai;

47.5. padengiama skola valstybei;

47.6. pervedama antstoliui pagal jo patvarkymą dėl turtinių teisių areštuota mokesčių mokėtojui priklausanti grąžinti permokos (skirtumo) suma;

47.7. grąžinamas likęs neįskaitytas mokesčio ir (arba) ATP baudos permokos (skirtumo) likutis.

48. Pagal PVM įstatymo 91 straipsnio nuostatas, mokesčių mokėtojui pateikus Prašymą grąžinti PVM skirtumą už atitinkamą mokestinį laikotarpį, grąžinama neįskaityto PVM skirtumo likučio dalis negali būti didesnė kaip:

48.1. sąlyginė PVM suma, apskaičiuota, taikant standartinį PVM tarifą, nuo to mokestinio laikotarpio PVM deklaracijoje deklaruotos apmokestinamosios vertės prekių ir paslaugų, kurioms pritaikytas 0 procentų PVM tarifas (grąžinimo (įskaitymo) pagrindo kodas 01);

48.2. sąlyginė PVM suma, apskaičiuota, taikant standartinį PVM tarifą, nuo to mokestinio laikotarpio PVM deklaracijoje deklaruotos apmokestinamosios vertės prekių ir paslaugų, nurodytų PVM įstatymo 58 straipsnio 1 dalies 2 punkte (grąžinimo (įskaitymo) pagrindo kodas 02);

48.3. PVM suma, per mokestinį laikotarpį atskaityta už įsigytą ilgalaikį turtą, išskyrus į PVM atskaitą įtrauktą importo PVM sumą, įskaitytą vadovaujantis PVM įstatymo 94 straipsnio nuostatomis, taip pat pirkimo PVM sumą už pasigamintą ilgalaikį materialųjį turtą (grąžinimo (įskaitymo) pagrindo kodas 03);

48.4. PVM suma, per mokestinį laikotarpį atskaityta už įsigytas prekes ir (arba) importuotas medžiagas, žaliavas ir (arba) paslaugas, skirtas ilgalaikiam turtui pasigaminti ir (arba) nebaigtai statybai, išskyrus į PVM atskaitą įtrauktą importo PVM sumą, įskaitytą vadovaujantis PVM įstatymo 94 straipsnio nuostatomis (grąžinimo (įskaitymo) pagrindo kodas 04);

48.5. PVM suma, per mokestinį laikotarpį atskaityta už įsigytus ir / ar importuotus degalus, trąšas, sėklas, pašarus, priemones nuo kenkėjų ir piktžolių, jeigu mokesčių mokėtojo pajamos iš žemės ūkio produkcijos tiekimo ir / ar paslaugų teikimo praėjusiais kalendoriniais metais sudarė ne mažiau kaip 50 procentų visų pajamų (grąžinimo (įskaitymo) pagrindo kodas 05).

49. Pagal PVM įstatymo 91 straipsnio 1–2 dalių nuostatas neįskaityto ir negrąžinto PVM skirtumo likučio, susidariusio iki kalendorinio pusmečio pabaigos, suma PVM mokėtojui gali būti grąžinta tam kalendoriniam pusmečiui pasibaigus, jei mokesčių mokėtojas buvo įregistruotas PVM mokėtoju ne vėliau kaip prieš 3 mėnesius iki to kalendorinio pusmečio pabaigos (grąžinimo (įskaitymo) pagrindo kodas 06).

50. Grąžinant neįskaitytą ir negrąžintą PVM skirtumo likutį, PVM įstatymo 91 straipsnio 2 dalyje nustatyti apribojimai netaikomi PVM mokėtojams, atitinkantiems centrinio mokesčių administratoriaus nustatytus reikalavimus.

51. Neįskaitytas ir negrąžintas PVM skirtumo likutis grąžinamas MAĮ ir šių Taisyklių nustatyta tvarka bei terminais, neatsižvelgiant į PVM įstatymo 91 straipsnio 2 ir 3 dalyse nustatytus apribojimus:

51.1. kai mokesčių mokėtojas likviduojamas (grąžinimo (įskaitymo) pagrindo kodas 08);

51.2. kai mokesčių mokėtojas išregistruojamas iš PVM mokėtojų (grąžinimo (įskaitymo) pagrindo kodas 07);

51.3. kai metinėje PVM deklaracijoje nustatoma grąžintina PVM suma (grąžinimo (įskaitymo) pagrindo kodas 09).

52. VMI per MAĮ 87 straipsnio 7 dalies 1 punkte numatytą permokos (skirtumo) grąžinimo (įskaitymo) 30 kalendorinių dienų terminą, kuris skaičiuojamas po Prašymo grąžinti mokesčio ir (arba) ATP baudos permoką gavimo, arba per MAĮ 111 straipsnyje numatytą 5 darbo dienų terminą po Prašymo grąžinti nepagrįstai (priverstinai) išieškotas pinigines lėšas gavimo dienos, o jei VMI valstybės tarnautojas ar darbuotojas buvo nurodęs pateikti papildomus dokumentus šių Taisyklių 17 punkte nustatyta tvarka – per 30 kalendorinių dienų terminą arba per 5 darbo dienų terminą (jei pateiktas Prašymas dėl nepagrįstai išieškotų lėšų grąžinimo), kuris skaičiuojamas nuo kitos dienos po pareikalautų dokumentų gavimo dienos, jei atitinkamo mokesčio įstatyme nenumatyta kitaip, privalo:

52.1. išnagrinėti Prašymą ir priimti sprendimą įskaityti (neįskaityti) ir (arba) grąžinti (negrąžinti) mokesčio ir (arba) ATP baudos permoką (skirtumą) arba nepagrįstai (priverstinai) išieškotas pinigines lėšas.

Sprendimas įskaityti (neįskaityti) ir (arba) grąžinti (negrąžinti) mokesčio ir (arba) baudos už administracinį teisės pažeidimą permoką (skirtumą), forma FR0783, (toliau – Sprendimas) rengiamas ir tvirtinamas informacinėje sistemoje MAIS VMI prie FM nustatyta tvarka. Parengtas ir patvirtintas Sprendimas išsiunčiamas mokesčių mokėtojui per Mano VMI (tą pačią dieną, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną) ar paštu (ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po to, kai buvo patvirtintas Sprendimas) Prašyme nurodytu gyvenamosios vietos adresu, Mokesčių mokėtojų registre įregistruotu adresu korespondencijai gauti ar buveinės (biuro) adresu VMI prie FM nustatyta tvarka, šiais atvejais:

52.1.1. kai VMI priima sprendimą negrąžinti (neįskaityti) arba grąžinti (įskaityti) mokesčio ir (arba) ATP baudos permoką (skirtumą) arba nepagrįstai (priverstinai) išieškotas pinigines lėšas kitaip nei nurodyta mokesčių mokėtojo Prašyme;

52.1.2. kai VMI iniciatyva padengiamos:

52.1.2.1. muitinės administruojamų mokesčių to mokesčių mokėtojo mokestinės nepriemokos;

52.1.2.2. dengiama mokesčio mokėtojo skola valstybei;

52.1.2.3. be mokesčių mokėtojo Prašymo mokesčių ir (arba) ATP baudos permoka (skirtumu) įskaitomos mokestinės nepriemokos ar ATP baudos pasibaigusio termino mokėjimo prievolės, kurių įskaitymas nevykdomas automatiškai Įskaitymo taisyklių nustatyta tvarka;

52.1.2.4. pervedama antstoliui pagal jo patvarkymą dėl turtinių teisių areštuota permokos (skirtumo) suma.

52.2. įskaityti:

52.2.1. deklaruojamų mokesčių mokestines nepriemokas ir (arba) ATP baudų pasibaigusio termino mokėjimo prievoles Įskaitymo taisyklių nustatyta tvarka;

52.2.2. mokesčių mokėtojo Prašyme nurodytus deklaruojamus mokesčius, kurių mokėjimo terminas nepasibaigęs, Prašymo gavimo data;

52.2.3. Prašyme nurodytus nedeklaruojamus mokesčius Prašymo gavimo data;

52.2.4. muitinės administruojamų mokesčių prievoles Mokesčių permokos įskaitymo mokesčių nepriemokai ir skoloms valstybei padengti taisyklių įgyvendinimo tvarkos, patvirtintos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2004 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. VA-182/1B-1042 „Dėl mokesčių permokos įskaitymo mokesčių nepriemokai ir skoloms valstybei padengti taisyklių įgyvendinimo tvarkos“, nustatyta tvarka;

52.2.5. VMI neadministruojamus mokesčius, baudas, paskirtas pagal MAĮ ar kitus mokesčių įstatymus, ir kitas įmokas Sprendimo priėmimo data;

52.2.6. į kitas VMI banko sąskaitas sumokėtas grąžintinas sumas Prašymo gavimo data;

52.3. pervesti antstoliui pagal jo patvarkymą areštuotą mokesčių mokėtojui priklausančią grąžinti permokos (skirtumo) sumą;

52.4. grąžinti mokesčių mokėtojui prašomą neįskaitytą mokesčio ir (arba) ATP baudos permokos (skirtumo) likutį ar sumokėtos įmokos likutį.

53. Kai dėl visos arba dalies prašomos grąžinti (įskaityti) mokesčio permokos (skirtumo) grąžinimo (įskaitymo) atliekamas mokesčių mokėtojo mokestinis patikrinimas arba su mokesčio permokos (skirtumo) grąžinimu (įskaitymu) susiję klausimai yra sudedamoji VMI atliekamo to mokesčių mokėtojo patikrinimo dalis, vadovaujantis MAĮ 87 straipsnio 6 dalies nuostatomis, šis tyrimas ar patikrinimas turi būti pradėtas per 5 kalendorines dienas nuo šio straipsnio 7 dalies 1 punkte nustatytų terminų pabaigos dienos ir mokesčio permoka (skirtumas) turi būti grąžinta ne vėliau kaip per 20 kalendorinių dienų po mokesčių administratoriaus sprendimo, pagal kurį mokesčių mokėtojui naujai apskaičiuojamas ir nurodomas sumokėti mokestis ir (arba) su juo susijusios sumos (jei pažeidimų nenustatyta – pažymos apie tai), įteikimo mokesčių mokėtojui dienos.  

54. Atliekamo mokestinio patikrinimo metu, nelaukiant mokestinio patikrinimo pabaigos ir jo rezultatų patvirtinimo, gali būti grąžinta (įskaityta) mokesčio ir (arba) ATP baudos permoka (skirtumas) arba jų dalis, jeigu:

54.1. prašoma grąžinti (įskaityti) kito mokesčio ir (arba) ATP baudos permoką (skirtumą) nei tikrinamasis mokestis;

54.2. yra to paties mokesčio, tačiau susidariusio per kitą laikotarpį nei tikrinamasis laikotarpis, permoka (skirtumas), dėl kurio nepriimtas sprendimas atlikti patikrinimą.

Prašoma grąžinti (įskaityti) mokesčio permokos ar ATP baudos (skirtumo) dalis, dėl kurios grąžinimo (įskaitymo) nevykdomas mokestinis patikrinimas, grąžinama (įskaitoma) Taisyklių 52 punkte nurodyta tvarka ir terminais.

55. Visais atvejais, kai mokesčių mokėtojas pateikia Prašymą ir VMI priima sprendimą atlikti prašomos grąžinti (įskaityti) mokesčio permokos (skirtumo) mokestinį patikrinimą už Prašyme nurodytą mokestinį laikotarpį, Prašyme nurodytos permokos (skirtumo) sumos grąžinimas arba įskaitymas už nurodytą mokestinį laikotarpį kitoms mokestinėms nepriemokoms ar ATP baudų pasibaigusio termino mokėjimo prievolėms dengti stabdomas iki VMI sprendimo dėl patikrinimo akto tvirtinimo priėmimo.

Jeigu sprendime dėl patikrinimo akto tvirtinimo mokestis papildomai nėra apskaičiuojamas, tai Prašyme nurodyta permoka (skirtumas) pirmiausiai įskaitoma mokestinėms nepriemokoms ar ATP baudų pasibaigusio termino mokėjimo prievolėms padengti. Atlikus įskaitymus, likęs permokos (skirtumo) likutis grąžinamas per Taisyklių 53 punkte nurodytą terminą.

Jeigu VMI mokestinio patikrinimo metu papildomai apskaičiuota suma ir sprendimu dėl patikrinimo akto tvirtinimo patvirtinta mokesčio suma yra mažesnė už prašomą grąžinti mokesčio permokos (skirtumo) sumą, tai priimamas sprendimas grąžinti likusią dalį prašomos grąžinti sumos, įvertinus patikrinimo metu papildomai apskaičiuotą sumą ir atlikus mokestinių nepriemokų įskaitymą.

Prašoma grąžinti mokesčio permoka (skirtumas) ar jo dalis negrąžinama, kai sprendime dėl patikrinimo akto tvirtinimo nustatoma, kad mokesčio permokos (skirtumo) ar jo dalies nėra arba VMI, vadovaudamasis MAĮ nuostatomis ir kitais teisės aktais, priima Sprendimą negrąžinti mokesčio permokos (skirtumo) sumos.           

56. Kai įgaliotos tirti nusikaltimus institucijos VMI pateikia duomenis apie pradėtą PVM mokėtojo veiklos tyrimą dėl nusikalstamos veikos, jeigu tai susiję ar gali būti susiję su netinkamu PVM mokėtojo prievolių vykdymu (įskaitant neteisėtą PVM skirtumo grąžinimą ir įskaitymą), PVM skirtumo grąžinimas ar įskaitymas sustabdomas, vadovaujantis PVM įstatymo 91 straipsnio 6 dalimi. PVM skirtumo grąžinimas ir įskaitymas iš Mokesčio skirtumo sąskaitos stabdomas iki išnyks minėtos aplinkybės.

Jeigu įgaliotos tirti nusikaltimus institucijos nurodo galimos žalos valstybės biudžetui dėl PVM nesumokėjimo dydį arba šis dydis kontrolės veiksmų metu yra nustatomas pagal VMI turimą informaciją, šio punkto nustatyta tvarka stabdomas nustatyto dydžio PVM skirtumo grąžinimas ar įskaitymas.

57. VMI, vadovaudamasi MAĮ 104 straipsnio nuostatomis ir siekdama užtikrinti tinkamą mokestinių prievolių, susijusių su mokesčių permokos (skirtumo) įskaitymo ir grąžinimo pagrįstumu, vykdymą, turi teisę pagal Valstybinei mokesčių inspekcijai teikiamos laidavimo arba garantijos sumos apskaičiavimo, tikslinimo, taip pat laidavimo arba garantijos dokumentų priėmimo ir naudojimo taisykles, patvirtintas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. VA-132 „Dėl Valstybinei mokesčių inspekcijai pateiktų laidavimo ir garantijos dokumentų priėmimo ir panaudojimo taisyklių patvirtinimo“, pareikalauti, kad mokesčių mokėtojas pateiktų laidavimo arba garantijos dokumentą, pagal kurį laiduotojas arba garantas įsipareigoja įvykdyti mokesčių mokėtojo mokestines prievoles, jei šios nebus vykdomos atitinkamų mokesčių įstatymų nustatytais terminais.

Jeigu mokesčių mokėtojas nepateikia laidavimo arba garantijos dokumentų, užtikrinančių mokestinių prievolių įvykdymą, VMI negrąžina (neįskaito) mokesčių mokėtojo permokos (skirtumo), kol neįsitikina jų susidarymo pagrįstumu.

58. Sprendimas informacinėje sistemoje MAIS nerengiamas, kai mokesčių mokėtojo mokestinių nepriemokų įskaitymas, vadovaujantis MAĮ 87 straipsnio nuostatomis, vykdomas programinėmis priemonėmis Įskaitymo taisyklių nustatyta tvarka be mokesčių mokėtojo Prašymo.

59. Kai be atskiro mokesčių mokėtojo Prašymo Taisyklių 9.3.2 papunktyje nurodytu atveju ketinama grąžinti mokesčių permoką (skirtumą), tai grąžinama į dažniausiai grąžinti naudojamą sąskaitą ar anksčiau mokesčių mokėtojo VMI nurodytą sąskaitą, į kurią permoka (skirtumas) buvo grąžinta ar iš kurios buvo nepagrįstai (neteisingai) išieškotos piniginės lėšos.

Tokiu atveju informacinėje sistemoje MAIS parengiamas ir patvirtinamas Sprendimas, ir išsiunčiamas per Mano VMI ar paštu Mokesčių mokėtojų registre įregistruotu adresu korespondencijai gauti ar buveinės (biuro) adresu VMI prie FM nustatyta tvarka.

60. Jeigu be mokesčių mokėtojo Prašymo Įskaitymo taisyklių nustatyta tvarka padengus mokestines nepriemokas ar ATP baudų pasibaigusio termino mokėjimo prievoles, gaunamas mokesčių mokėtojo Prašymas įskaityti jas kitaip, atlikti įskaitymai neanuliuojami, išskyrus atvejus, jeigu jie nuginčijami teismine tvarka.

61. Per MAĮ nurodytą laiką negrąžinus prašomos mokesčio ar ATP baudos permokos (visos ar jos dalies) arba skirtumo (viso ar jo dalies) ar nepagrįstai (neteisingai) išieškotų lėšų, VMI mokesčių mokėtojo naudai skaičiuojamos palūkanos tol, kol prašoma suma bus grąžinta. Palūkanų dydis lygus nustatytam delspinigių už ne laiku sumokėtą mokestį dydžiui.

62. Palūkanas mokesčių mokėtojui už ne laiku grąžintą mokesčio ar ATP baudos permoką (visą ar jos dalį) ar mokesčio skirtumą (visą ar jo dalį), ar nepagrįstai (neteisingai) išieškotas lėšas skaičiuoja VMI struktūrinis padalinys, dėl kurio kaltės pažeisti MAĮ ir šiose Taisyklėse nustatyti permokos (skirtumo) grąžinimo terminai.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

63. Šiomis Taisyklėmis vadovaujasi mokesčių mokėtojai, VMI valstybės tarnautojai ir darbuotojai, atsakingi už mokesčių ir (arba) ATP baudų permokų (skirtumo) grąžinimą ir įskaitymą.

64. Rašytiniu būdu gauti Prašymai ir dokumentai yra saugomi archyvinėje mokesčių mokėtojo byloje, o elektroniniu būdu gauti Prašymai bei prie jų prisegti dokumentai ir VMI informacinėje sistemoje parengti ir patvirtinti Sprendimai saugomi VMI prie FM informacinėje sistemoje Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytais terminais.

65. Per Mano VMI mokesčių mokėtojų pateikti Prašymai, VMI prie FM nustatyta tvarka patvirtinti ir išsiųsti Sprendimai Mano VMI vartotojams prilyginami rašytiniams dokumentams ir turi tokią pačią juridinę galią.

 

________________________


 

FR0783 forma patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos

prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

viršininko 2004 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. VA-186

(Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos

finansų ministerijos viršininko 2015 m.liepos 2 d. įsakymo

Nr. VA-46

redakcija)

 

VALSTYBINĖ MOKESČIŲ INSPEKCIJA

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

________________________________________________________________________________

Biudžetinė įstaiga, Vasario 16-osios g. 14, LT-01514 Vilnius, tel. (85) 2668 200, faks. (85) 212 56 04, el. p. vmi@vmi.lt, www.vmi.lt

 

(Adresatas)

 

 

SPRENDIMAS

GRĄŽINTI (ĮSKAITYTI) MOKESČIO ir (arBA) baudos UŽ ADMINISTRACINį

TEISĖS PAŽEIDIMĄ PERMOKĄ (SKIRTUMĄ)

 

________________ Nr. _______________

(data)                                                (registracijos numeris)

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 87 straipsniu, mokesčių įstatymais, Mokesčio ir baudos už administracinį teisės pažeidimą permokos (skirtumo) grąžinimo (įskaitymo) taisyklėmis, patvirtintomis Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. VA-186 „Dėl mokesčio ir baudos už administracinį teisės pažeidimą permokos (skirtumo) grąžinimo (įskaitymo)“, ir išnagrinėjusi ____________________________________________________________________

(mokesčių mokėtojo pavadinimas arba vardas, pavardė, identifikacinis numeris)

201 m. d. Prašymą grąžinti (įskaityti) mokesčio ir (arba) baudos už administracinį teisės pažeidimą permoką (skirtumą) Nr._____________,

 

n u s p r e n d ž i a: ________________________________________________________________

(mokesčių mokėtojo pavadinimas arba vardas, pavardė, identifikacinis numeris)

mokesčio ir (arba) baudos už administracinį teisės pažeidimą (toliau – ATP bauda) permoka (skirtumu)

Eil. Nr.

Įmokos kodas

Mokestis ir (arba) ATP bauda (prievolės tipas)

Permokos (skirtumo) susidarymo data

Permokos (skirtumo) suma,

Eur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

 

įskaityti:

Eil. Nr.

Mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris

Administracinio teisės pažeidimo identifikacinis numeris

Įmokos kodas

Mokestis ir (arba) ATP bauda

(prievolės tipas)

Įskaitymo data

Suma,

Eur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

negrąžinti (neįskaityti):

Eil.

Nr.

Negrąžinimo ( neįskaitymo) priežastis ir teisinis pagrindas

Negrąžinta (neįskaityta) suma, Eur

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

Sprendimo negrąžinti (neįskaityti) dalies ar visos prašomos sumos priėmimo papildomi motyvai:

_______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

grąžinti neįskaitytą prašomos grąžinti sumos permokos (skirtumo) likutį __________________ Eur

į sąskaitą Nr. ___________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

(kredito įstaigos pavadinimas)

__________________________________________________________________________

(gavėjas)

 

Sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo IX skyriuje nustatyta tvarka Mokestinių ginčų komisijai prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (Vilniaus g. 27, 01402 Vilnius), skundą paduodant per Valstybinę mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (Vasario 16-osios g. 14, 015014 Vilnius), per 20 (dvidešimt) dienų nuo šio sprendimo įteikimo mokesčių mokėtojui dienos.

 

 

 

 

(Pareigų pavadinimas)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

A. V.

 

 

 

(Rengėjo nuoroda)