LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ, VIENIJANČIŲ KITAS NEVYRIAUSYBINES ORGANIZACIJAS, DIRBANČIAS VAIKO GEROVĖS SRITYJE, 2019 METŲ PROJEKTŲ ATRANKOS KONKURSO ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO IR KOMISIJOS SUDARYMO

 

2018 m. lapkričio 23 d. Nr. A1-660

Vilnius

 

 

Įgyvendindamas Vaiko gerovės 2019–2021 metų veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. lapkričio 5 d. įsakymu Nr. A1-612 „Dėl Vaiko gerovės 2019–2021 metų veiksmų plano patvirtinimo“, 1 priedo 4.2 papunktį:

1. T v i r t i n u Nevyriausybinių organizacijų, vienijančių kitas nevyriausybines organizacijas, dirbančias vaiko gerovės srityje, 2019 metų projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatus (pridedama).

2. S u d a r a u  šios sudėties komisiją:

Daina Urbonaitienė – Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vyriausioji patarėja bendradarbiavimo su savivaldybėmis klausimais (komisijos pirmininkė);

Steponas Kulbauskas – Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vyriausiasis patarėjas šeimos klausimais (komisijos pirmininko pavaduotojas) (jo nesant, Daiva Zabarauskienė – Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Tikslinės pagalbos ir vaiko teisių apsaugos skyriaus vyresnioji patarėja);

Rasa Genienė – Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Socialinių paslaugų skyriaus specialistė (jos nesant, Aušrinė Garbačiauskienė – Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Socialinių paslaugų skyriaus vyriausioji specialistė);

Daiva Junevičienė – Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Tikslinės pagalbos ir vaiko teisių apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė (jos nesant, Mariana Sutkienė – Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Tikslinės pagalbos ir vaiko teisių apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė).

3. S k i r i u  Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Tikslinės pagalbos ir vaiko teisių apsaugos skyriaus vyriausiąją specialistę Vilmą Matulionienę (jos nesant, Laurą Purinę – Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Tikslinės pagalbos ir vaiko teisių apsaugos skyriaus vyresniąją patarėją) vykdyti komisijos sekretoriaus funkcijas.

4. P a v e d u  šio įsakymo vykdymo kontrolę viceministrui pagal veiklos sritį.

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministras

Linas Kukuraitis