LIETUVOS POLICIJOS GENERALINIS KOMISARAS

 

ĮSAKYMAS

Dėl lEIDIMŲ ĮVEŽTI (IMPORTUOTI), IŠVEŽTI (EKSPORTUOTI), GABENTI TRANZITU PER LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJĄ SPROGMENIS IŠDAVIMo TAISYKLių patvirtinimo

 

2016 m. rugsėjo 22 d. Nr. 5-V-756

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sprogmenų apyvartos kontrolės įstatymu:

1. Tvirtinu:

1.1. Leidimų įvežti (importuoti), išvežti (eksportuoti), gabenti tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją sprogmenis išdavimo taisykles (pridedama);

1.2. Leidimo gabenti sprogmenis Bendrijos viduje formą (pridedama);

1.3. Leidimo eksportuoti sprogmenis iš Lietuvos Respublikos formą (pridedama);

1.4. Leidimo importuoti sprogmenis į Lietuvos Respublikos formą (pridedama);

1.5. Leidimo gabenti sprogmenis tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją formą (pridedama).

2. Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja 2017 m. sausio 1 d.

 

 

 

Policijos generalinis komisaras                                                                                     Linas Pernavas

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos policijos generalinio komisaro

2016 m.  rugsėjo 22 d. įsakymu Nr. 5-V-756

 

 

LEIDIMŲ ĮVEŽTI (IMPORTUOTI), IŠVEŽTI (EKSPORTUOTI), GABENTI TRANZITU PER LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJĄ SPROGMENIS IŠDAVIMO TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Leidimų įvežti (importuoti), išvežti (eksportuoti), gabenti tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją sprogmenis išdavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) taikomos, kai teisės aktų nustatyta tvarka leidimus gabenti sprogmenis Bendrijos viduje, importuoti į Lietuvos Respubliką, eksportuoti iš Lietuvos Respublikos, gabenti tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją, pagal Jungtinių Tautų rekomendacijas priskirtus 1 pavojingumo klasei, fiziniams ir juridiniams asmenims išduoda Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – Policijos departamentas).

2. Dokumentai leidimui gauti pateikiami lietuvių, anglų arba rusų kalba.

3. Dokumentai gali būti pateikiami tiesiogiai, per atstumą, elektroninėmis priemonėmis per Policijos elektroninių paslaugų sistemą arba per Lietuvos Respublikos paslaugų įstatyme nurodytą kontaktinį centrą.

 

II SKYRIUS

PRAŠYMO PATEIKIMAS

 

4. Fizinis ar juridinis asmuo, norėdamas įvežti (importuoti) į Lietuvos Respubliką, išvežti (eksportuoti) iš Lietuvos Respublikos, gabenti tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją sprogmenis, pagal Jungtinių Tautų rekomendacijas priskirtus 1 pavojingumo klasei, kuriuos pervežti leidimus išduoda Policijos departamentas, pateikia prašymą išduoti leidimą.

5. Gauti prašymai registruojami Policijos licencijuojamos veiklos posistemyje (toliau – PLVIS).

6. Prašyme turi būti nurodyta:

6.1. prašomo išduoti leidimo rūšis (įvežti, gabenti tranzitu ir pan.);

6.2. juridinio asmens, pateikusio prašymą, pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė, telefono ir fakso numeriai, fizinio asmens, pateikusio prašymą, vardas, pavardė, asmens kodas, licencijuojamos veiklos vykdymo vieta (taip pat prašyme nurodomi kitų sandoryje dalyvaujančių šalių duomenys);

6.3. tikslus vežamų sprogmenų prekinis pavadinimas;

6.4. sprogmenų Jungtinių Tautų identifikacinis kodas;

6.5. sprogmenų pavojingumo klasė ir suderinamumo grupė;

6.6. sprogmenų kiekis, nurodant matavimo vienetus (masė – neto; gaminių kiekis vienetais, metrais);

6.7. gabenimo būdas (transporto rūšis). Vežant automobiliniu transportu, turi būti nurodyti transporto priemonės tipas (modelis), valstybinis numeris, vairuotojo vardas ir pavardė;

6.8. Lietuvos Respublikos valstybės sienos kirtimo punktai, per kuriuos sprogmenys bus įvežami (išvežami) (tik gabenant tranzitu);

6.9. numatomos sprogmenų įvežimo ir išvežimo datos. Jei prašoma leidimo daugkartiniam gabenimui, nurodoma, iki kurios datos sprogmenys bus gabenami;

6.10. asmens, įgalioto pateikti dokumentus leidimui gauti ir paimti leidimą, vardas ir pavardė (jei dokumentai pateikiami asmeniškai).

7. Kartu su prašymu fizinis ar juridinis asmuo pateikia šiuos dokumentus ir (ar) jų kopijas:

7.1. Kai prašoma leidimo gabenti sprogmenis Bendrijos viduje:

7.1.1.  sutartį (kontraktą) tarp sprogmenis parduodančios ir juos perkančios šalių;

7.1.2. ES valstybės narės sutikimą įvežti sprogmenis ir ES tranzitinių valstybių sutikimus (jei prašoma gabenti sprogmenis per Lietuvos Respubliką ar iš Lietuvos Respublikos);

7.1.3. sertifikatą (jei sprogmenys bus įvežami į Lietuvos Respubliką).

7.2. Kai prašoma leidimo importuoti sprogmenis į Lietuvos Respubliką:

7.2.1. sutartį (kontraktą) tarp sprogmenis parduodančios ir juos perkančios šalių;

7.2.2. jeigu įvežami sprogmenys bus tiekiami į Lietuvos rinką – nustatyta tvarka išduotą sertifikatą, patvirtinantį, kad sprogmenys atitinka jiems keliamus saugos reikalavimus.

7.3. Kai prašoma leidimo eksportuoti sprogmenis iš Lietuvos Respublikos:

7.3.1. sutartį (kontraktą) tarp sprogmenis parduodančios ir juos perkančios šalių;

7.3.2. valstybės, į kurią bus gabenami sprogmenys, kompetentingos institucijos išduotą leidimą įvežti sprogmenis ir visų valstybių, per kurių teritorijas sprogmenys bus gabenami tranzitu, kompetentingų institucijų išduotus leidimus gabenti sprogmenis per jų teritorijas.

7.4. Kai prašoma leidimo gabenti sprogmenis tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją:

7.4.1. dokumentą, patvirtinantį sprogmenis gabenančio fizinio ar juridinio asmens teisę vežti 1-ojo pavojingumo klasės krovinius;

7.4.2. valstybės, į kurią bus gabenami sprogmenys, kompetentingos institucijos išduotą leidimą įvežti sprogmenis.

 

III SKYRIUS

LEIDIMO IŠDAVIMAS

 

8. Policijos departamentas išduoda leidimą arba atsisako jį išduoti per 15 darbo dienų nuo prašymo įregistravimo datos. Jeigu su prašymu buvo pateikti ne visi reikiami dokumentai, nurodytas terminas skaičiuojamas nuo paskutinio reikiamo dokumento pateikimo datos.

9. Leidimas neišduodamas, jeigu:

9.1. fizinis ar juridinis asmuo pateikia ne visus reikiamus dokumentus arba jie netinkamai įforminti;

9.2. fizinis ar juridinis asmuo neturi galiojančios licencijos verstis su sprogmenimis susijusia ūkine komercine veikla;

9.3. sprogmenų vežėjas neturi teisės vežti 1-ojo pavojingumo klasės krovinių;

9.4. sprogmenys, kuriuos ketinama patiekti į Lietuvos rinką, neatitinka nustatytų saugos reikalavimų;

9.5. valstybė, į kurią ketinama gabenti sprogmenis, nesutinka, kad jie būtų įvežti į jos teritoriją, arba valstybė, per kurios teritoriją sprogmenys turėtų būti gabenami tranzitu, su tuo nesutinka;

9.6. sprogmenų gabenimas prieštarautų sankcijoms, taikomoms pagal Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos, Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos, Europos Sąjungos Tarybos sprendimus, arba Lietuvos Respublikos tarptautinėms sutartims.

10. Leidimas išduodamas trimis egzemplioriais, kurie turi vienodą galią. Vienas leidimo egzempliorius lieka Policijos departamente, kiti du perduodami pareiškėjui.

11. Jeigu atsiimdamas leidimą pareiškėjas pateikia jau turimą nustatytos formos leidimą gabenti sprogmenis Bendrijos viduje, išduotą kompetentingos valstybės – sprogmenų gavėjos institucijos, Policijos departamentas šiame leidime užpildo atitinkamas skiltis, nurodydamas savo išduoto leidimo išvežti sprogmenis ar juos gabenti tranzitu rekvizitus.

12. Leidimai registruojami ir spausdinami naudojantis PLVIS.

13. Už leidimų išdavimą, patikslinimą (papildymą) ar dublikato išdavimą imama Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto dydžio valstybės rinkliava.

 

 

IV SKYRIUS

LEIDIMO GABENTI SPROGMENIS BENDRIJOS VIDUJE IŠDAVIMAS NAUDOJANTIS ELEKTRONINE SISTEMA

 

14. Tais atvejais, kai valstybė narė, iš kurios išvežami (eksportuojami) sprogmenys, sprogmenų gavėjo valstybė narė ir visos tranzito valstybės narės naudoja bendrą sprogmenų perdavimo Bendrijos viduje patvirtinimo elektroninę sistemą, taikomos Taisyklių 15–18 punktų nuostatos.

15. Sprogmenų gavėjas – fizinis ar juridinis asmuo – pateikia dokumento, taikomo perduodant sprogmenis Bendrijos viduje, popierinę arba elektroninę versiją (užpildęs leidimo 1–4 skirsnius) tvirtinti tik Policijos departamente.

16. Policijos departamentas, naudodamasis bendra elektronine sistema, patvirtina perdavimą ir apie patvirtinimą praneša valstybės narės, iš kurios išvežami (eksportuojami) sprogmenys, kompetentingai institucijai.

17. Patvirtinusi perdavimą, valstybės narės, iš kurios išvežami (eksportuojami) sprogmenys, kompetentinga institucija, naudodamasi bendra elektronine sistema, kreipiasi į visų tranzito valstybių narių kompetentingas institucijas dėl patvirtinimo.

18. Gavusi visus patvirtinimus, valstybės narės, iš kurios išvežami (eksportuojami) sprogmenys, kompetentinga institucija fiziniam ar juridiniam asmeniui išduoda su apsauginėmis identifikavimo priemonėmis atspausdintą dokumentą, taikomą perduodant sprogmenis Bendrijos viduje, kuriame nurodomi visų susijusių valstybių narių patvirtinimų rekvizitai; dokumentas pateikiamas valstybės narės, iš kurios išvežami (eksportuojami) sprogmenys, tranzito valstybės (-ių) narės (-ių), priimančios valstybės narės kalbomis ir anglų kalba.

 

 

__________________

 

 

Forma patvirtinta

Lietuvos policijos generalinio komisaro

2016 m. rugsėjo 22 d. įsakymu Nr. 5-V-756

 

 

Lietuva

 

 

 

LEIDIMAS GABENTI SPROGMENIS BENDRIJOS VIDUJE

 

 

AUTHORIZATION FOR INTRACOMMUNITY TRANSFER OF EXPLOSIVES

 

 

 

1. Leidimo tipas (rūšis) / Nature of authorisation

 

Data / Date

 

Nr.  / No.:

 

Galioja iki / Expiry date:

 

 

 

 

Vienkartinis gabenimas / Single transfer

 

 

Daugkartiniai gabenimai – nustatytam laikotarpiui

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Multiple transfers – fixed period

 

2. Duomenys apie dalyvaujančias šalis / Details of operators concerned

 

2.1. Gavėjas / Recipient Applicant

 

2.2. Siuntėjas / Supplier

 

Pavadinimas / Name:

 

 

 

Pavadinimas / Name:

 

 

 

Adresas (buveinės) / Address (headquarters):

 

 

 

Adresas (buveinės) / Address (headquarters):

 

 

 

Tel. Nr. / Telephone No.:

 

Faks. Nr. / Fax No.:

 

El. paštas / E-mail:

 

Parašas / Signature:

 

Tel. Nr. / Telephone No.:

 

Faks. Nr. / Fax No.:

 

El. paštas / E-mail:

 

Parašas / Signature:

 

2.3. Krovinio vežėjas (-ai) / Transport operator (s)

 

Pavadinimas / Name:

 

 

 

Pavadinimas / Name:

 

 

 

Pavadinimas / Name:

 

 

 

Adresas (buveinės) / Address (headquarters):

 

 

 

Adresas (buveinės) / Address (headquarters):

 

 

 

Adresas (buveinės) / Address (headquarters):

 

 

 

Tel. Nr. / Telephone No.:

 

Faks. Nr. / Fax No.:

 

El. paštas / E-mail:

 

Tel. Nr. / Telephone No.:

 

Faks. Nr. / Fax No.:

 

El. paštas / E-mail:

 

Tel. Nr. / Telephone No.:

 

Faks. Nr. / Fax No.:

 

El. paštas / E-mail:

 

3. Išsamūs duomenys apie sprogmenis / Full description of the explosives

 

JT

identifikacijos kodas / UN Number

 

Klasė / grupė Class / Division

 

Pavadinimas /

 

Trade Name

 

Ar yra CE ženklas (taip / ne) /

 

CE Marking (Yes / No)

 

Gamyklos adresas /

 

Factory Address

Kiekis / Quantity

 

Kita svarbi informacija / Other relevant information

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Duomenys apie gabenimą / Transfer details

 

4.1. Vietos ir datos / Location and calendar:

 

Išvykimo vieta /

 

Place of departure

 

 

 

Išvykimo data / Date of departure

 

 

 

Paskirties vieta /

 

Place of delivery

 

 

 

Numatoma pristatymo data /

 

Expected arrival date:

 

 

 

4.2. Maršruto aprašymas / General circumstances of the itinerary:

 

 

Valstybė narė /

 

Member State

 

Įvežimo punktas /

 

Point of Entry

 

Išvežimo punktas /

 

Point of Exit

 

Gabenimo būdas /

 

Means of transport

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Europos Sąjungos valstybių, per kurių teritorijas tranzitu gabenamas krovinys, išduoti leidimai su jų autentiškumą patvirtinančiomis žymomis / Authorisations from the authorities in the Member States of transit including original secure identification

 

ŠALIS, IŠ KURIOS IŠGABENAMA / COUNTRY OF ORIGIN

 

LEIDIMO IŠDAVIMO DATA / DATE OF AUTHORISATION

 

LEIDIMO NUMERIS / AUTHORISATION NUMBER

 

GALIOJA IKI / EXPIRY DATE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRANZITO ŠALYS / tRANSIT COUNTRIES

 

LEIDIMO IŠDAVIMO DATA / DATE OF AUTHORISATION

 

LEIDIMO NUMERIS / AUTHORISATION NUMBER

 

GALIOJA IKI / EXPIRY DATE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Lietuvos Respublikos įgaliotos institucijos išduotas leidimas /

 

Authorisation from the authority in the Republic of Lithuania

 

 

 

 

 

Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos /

 

Police departament under the Ministry of  the interior

 

(parašas / signature)

 

 

 

 

 

 

Forma patvirtinta

Lietuvos policijos generalinio komisaro

2016 m. rugsėjo 22 d. įsakymu Nr. 5-V-756

 

 

Lietuva

 

 

LEIDIMAS EKSPORTUOTI SPROGMENIS IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS

 

AUTHORISATION FOR EXPORT OF EXPLOSIVES FROM THE REPUBLIC OF LITHUANIA

 

 

 

 

1. Leidimo tipas (rūšis) / Nature of authorisation

 

Data / Date

 

Nr.  / No.:

 

Galioja iki / Expiry date:

 

 

 

 

Vienkartinis gabenimas / Single transfer

 

 

Daugkartiniai gabenimai – nustatytam laikotarpiui

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Multiple transfers – fixed period

 

2. Duomenys apie dalyvaujančias šalis / Details of operators concerned

 

2.1. Gavėjas / Recipient Applicant

 

2.2. Siuntėjas / Supplier

 

Pavadinimas / Name:

 

 

 

Pavadinimas / Name:

 

 

 

Adresas (buveinės) / Address (headquarters):

 

 

 

Adresas (buveinės) / Address (headquarters):

 

 

 

Tel. Nr. / Telephone No.:

 

Faks. Nr. / Fax No.:

 

El. paštas / E-mail:

 

Parašas / Signature:

 

Tel. Nr. / Telephone No.:

 

Faks. Nr. / Fax No.:

 

El. paštas / E-mail:

 

Parašas / Signature:

 

3. Išsamūs duomenys apie sprogmenis / Full description of the explosives

 

JT

identifikacijos kodas / UN Number

 

Klasė/ grupė Class/ Division

 

Pavadinimas /

 

Trade Name

 

Ar yra CE ženklas (taip / ne) /

 

CE 85

 

Marking (Yes / No)

 

Gamyklos adresas /

 

Factory Address

Kiekis / Quantity

 

Kita svarbi informacija / Other relevant information

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Lietuvos Respublikos įgaliotos institucijos išduotas leidimas /

 

Authorisation from the authority in the Republic of Lithuania

 

 

 

 

 

Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos /

 

Police departament under the Ministry of  the interior

 

 

 

(parašas / signature)

 

 

 

 

 

 

Forma patvirtinta

Lietuvos policijos generalinio komisaro

2016 m. rugsėjo 22 d. įsakymu Nr. 5-V-756

 

 

Lietuva

 

 

LEIDIMAS IMPORTUOTI SPROGMENIS Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ

 

AUTHORISATION FOR IMPORT OF EXPLOSIVES INTO THE REPUBLIC OF LITHUANIA

 

 

1. Leidimo tipas (rūšis) / Nature of authorisation

 

Data / Date

 

Nr.  / No.:

 

Galioja iki / Expiry date:

 

 

 

 

Vienkartinis gabenimas / Single transfer

 

 

Daugkartiniai gabenimai – nustatytam laikotarpiui

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Multiple transfers – fixed period

 

2. Duomenys apie dalyvaujančias šalis / Details of operators concerned

 

2.1. Gavėjas / Recipient Applicant

 

2.2. Siuntėjas / Supplier

 

Pavadinimas / Name:

 

 

 

Pavadinimas / Name:

 

 

 

Adresas (buveinės) / Address (headquarters):

 

 

 

Adresas (buveinės) / Address (headquarters):

 

 

 

Tel. Nr. / Telephone No.:

 

Faks. Nr. / Fax No.:

 

El. paštas / E-mail:

 

Parašas / Signature:

 

Tel. Nr. / Telephone No.:

 

Faks. Nr. / Fax No.:

 

El. paštas / E-mail:

 

Parašas / Signature:

 

3. Išsamūs duomenys apie sprogmenis / Full description of the explosives

 

JT

identifikacijos kodas / UN Number

 

Klasė/ grupė Class/ Division

 

Pavadinimas /

 

Trade Name

 

Ar yra CE ženklas (taip / ne) /

 

CE 85

 

Marking (Yes / No)

 

Gamyklos adresas /

 

Factory Address

Kiekis / Quantity

 

Kita svarbi informacija / Other relevant information

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Lietuvos Respublikos įgaliotos institucijos išduotas leidimas /

 

Authorisation from the authority in the Republic of Lithuania

 

 

 

 

 

Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos /

 

Police departament under the Ministry of  the interior

 

 

 

(parašas / signature)

 

 

 

 

 

Forma patvirtinta

Lietuvos policijos generalinio komisaro

2016 m. rugsėjo 22 d. įsakymu Nr. 5-V-756

 

 

Lietuva

 

 

LEIDIMAS GABENTI TRANZITU SPROGMENIS PER LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJĄ

 

AUTHORISATION FOR TRANSIT OF EXPLOSIVES THROUGH THE TERRITORY OF THE REPUBLIC OF LITHUANIA

 

 

1. Leidimo tipas (rūšis) / Nature of authorisation

 

Data / Date

 

Nr. / No.:

 

Galioja iki / Expiry date:

 

 

 

 

Vienkartinis gabenimas / Single transfer

 

 

Daugkartiniai gabenimai – nustatytam laikotarpiui

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Multiple transfers – fixed period

 

2. Duomenys apie dalyvaujančias šalis / Details of operators concerned

 

2.1. Gavėjas / Recipient Applicant

 

2.2. Siuntėjas / Supplier

 

Pavadinimas / Name:

 

 

 

Pavadinimas / Name:

 

 

 

Adresas (buveinės) / Address (headquarters):

 

 

 

Adresas (buveinės) / Address (headquarters):

 

 

 

Tel. Nr. / Telephone No.:

 

Faks. Nr. / Fax No.:

 

El. paštas / E-mail:

 

Parašas / Signature:

 

Tel. Nr. / Telephone No.:

 

Faks. Nr. / Fax No.:

 

El. paštas / E-mail:

 

Parašas / Signature:

 

3. Išsamūs duomenys apie sprogmenis / Full description of the explosives

 

JT identi-fikacijos kodas /

 

UN Number

 

Klasė/ grupė Class/ Division

 

Pavadinimas /

 

Trade Name

 

Ar yra CE ženklas (taip / ne) /

 

CE Marking (Yes / No)

 

Gamyklos adresas /

 

Factory Address

Kiekis / Quantity

 

Kita svarbi informacija / Other relevant information

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Lietuvos Respublikos įgaliotos institucijos išduotas leidimas /

 

Authorisation from the authority in the Republic of Lithuania

 

 

 

Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos /

 

Police departament under the Ministry of  the interior

 

 

 

(parašas / signature)