VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS TRANSPORTO KOMPETENCIJŲ AGENTŪROS

Direktorius

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL IŠIMTIES SUTEIKIMO išduodant Tinkamumo skraidyti periodinės patikros pažymėjimus

 

2020 m. kovo 31  d. Nr. 2-72

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymo 6 straipsnio 3 dalies 3 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ ir atsižvelgdama į 2018 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 2018/1139 dėl bendrųjų civilinės aviacijos taisyklių, ir kuriuo įsteigiama Europos Sąjungos aviacijos agentūra, iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2111/2005, (EB) Nr. 1008/2008, (ES) Nr. 996/2010, (ES) Nr. 376/2014 ir direktyvos 2014/30/ES ir 2014/53/ES bei panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 552/2004 ir (EB) Nr. 216/2008 bei Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3922/91 (OL 2018, L 212, p. 1) 71 straipsnio 1 dalį, siekiant stabdyti galimą COVID-19 (koronavirusinės infekcijos) plitimą:

1. N u s t a t a u:

1.1.  išimtį dėl orlaivių tinkamumo skraidyti periodinės patikros pažymėjimų (toliau – TSPPP) (Europos aviacijos saugos agentūros 15a arba 15b forma) išdavimo pagal 2014 m. lapkričio 26 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1321/2014 dėl orlaivių nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti ir aviacijos produktų, dalių bei prietaisų tinkamumo naudoti ir šias užduotis atliekančių organizacijų bei darbuotojų patvirtinimo (OL 2014 L 362, p. 1) (toliau – Reglamentas) I priedą (M dalį) kai TSPPP išduoda VšĮ Transporto kompetencijų agentūra (toliau – TKA) arba  pagal Reglamento I priedą (M dalį) TKA patvirtinta tinkamumo skraidyti tęstinumo vadybos organizacija:

1.1.1. orlaiviams, kurių tinkamumo skraidyti vadybos darbai atliekami TKA prižiūrimoje tinkamumo skraidyti tęstinumo vadybos organizacijoje ir kuriems būtina naujai išduoti TSPPP, TSPPP išduodamas 6 mėnesių terminui. Tinkamumo skraidyti tęstinumo vadybos organizacija atlieka išsamią dokumentais pagrįstą orlaivio tinkamumo skraidyti peržiūrą, kaip nurodyta Reglamento I priedo (M dalies) M.A.901 dalies k punkte arba, kai taikytina, Reglamento V b priedo (ML dalies) ML.A.903 dalyje ir priima sprendimą TSPP išduoti 6 mėnesių terminui, jeigu:

1.1.1.1. orlaivis nepertraukiamai buvo prižiūrimas tos pačios  tinkamumo skraidyti tęstinumo vadybos organizacijos anksčiau išduoto TSPPP galiojimo metu;

1.1.1.2. orlaivio techninę priežiūrą atliko pagal Reglamento I priedo (M dalies) F poskyrį arba II priedą (145 dalį) patvirtinta techninės priežiūros organizacija anksčiau  išduoto TSPPP galiojimo metu.

1.1.2. TKA, gavusi paraišką išduoti TSPPP orlaiviams, kurių tinkamumo skraidyti vadybos darbai nėra atliekami tinkamumo skraidyti tęstinumo vadybos organizacijose, išduoda  TSPP 6 mėnesių terminui, kai atlieka išsamią dokumentais pagrįstą orlaivio tinkamumo skraidyti peržiūrą, kaip nurodyta Reglamento I priedo (M dalies) M.A.901 dalies k punkte arba, kai taikytina, Reglamento V b priedo (ML dalies) ML.A.903 dalyje, ir įsitikina, kad orlaivio fizinę patikrą atliko pagal Reglamento III priedą (66 dalį) arba pagal Eksperimentinių orlaivių techninės priežiūros technikų / inžinierių licencijavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2018 m. gegužės 10 d. įsakymą Nr. 4R-68 „Dėl Eksperimentinių orlaivių techninės priežiūros technikų / inžinierių licencijavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“  licencijuotas techninės priežiūros specialistas, kuris:

1.1.2.1. įvertino, kad visi privalomi orlaivio ženklai ir nurodomieji užrašai yra tinkamose vietose;

1.1.2.2. įvertino, kad orlaivis atitinka patvirtinto orlaivio skrydžio vykdymo vadovo reikalavimus;

1.1.2.3. įvertino, kad orlaivio būklė atitinka patvirtintus orlaivio dokumentus;

1.1.2.4. įvertino, kad orlaivis neturi akivaizdžių defektų, kurie nebuvo nurodyti pagal Reglamento I priedo (M dalies) M.A.403 dalį;

1.1.2.5. apie atliktą įvertinimą pagal šio įsakymo 1.1.2.1 – 1.1.2.4 papunkčių sąlygas atliko tai patvirtinantį įrašą orlaivio žurnale.

1.2. kad šis įsakymas taikomas, kai ekstremaliosios situacijos ar karantino laikotarpiu nėra galimybės atlikti orlaivio fizinės patikros  ir TSPPP galiojimas pasibaigė ir (arba) prašymai dėl TSPPP išdavimo buvo pateikti po šio įsakymo įsigaliojimo, bet ne vėliau kaip iki  2020 m. liepos 31 d.

2. P a v e d u Civilinės aviacijos departamentui apie šio įsakymo 1.1 papunktyje nurodytos išimties nustatymą informuoti Europos Komisiją, Europos aviacijos saugos agentūrą ir kitas Europos Sąjungos valstybes nares.

 

 

 

 

Direktorė                                                                                                         Goda Bražytė – Balčiūnė