AUDITO, APSKAITOS, TURTO VERTINIMO IR NEMOKUMO VALDYMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL AUDITORIŲ KONTROLIERIŲ PARINKIMO, RENGIMO IR KVALIFIKACIJOS KĖLIMO TVARKOS APRAŠO

PATVIRTINIMO

 

2017 m. kovo 6 d. Nr. V3-12

Vilnius  

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymo 41 straipsnio 4 dalies 4 punktu, atsižvelgdamas į Audito priežiūros komiteto 2017 m. kovo 2 d. nutarimą A1-5.6,

t v i r t i n u  Auditorių kontrolierių parinkimo, rengimo ir kvalifikacijos kėlimo tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

Direktorius                                                                                                                           Audrius Linartas


PATVIRTINTA

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo

valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos

finansų ministerijos direktoriaus 2017 m. kovo 6 d.

įsakymu Nr. V3-12

 

AUDITORIŲ KONTROLIERIŲ PARINKIMO, RENGIMO IR KVALIFIKACIJOS KĖLIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I skyrius

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1Auditorių kontrolierių parinkimo, rengimo ir kvalifikacijos kėlimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato auditorių kontrolierių (toliau – Kontrolierius) parinkimo, rengimo ir kvalifikacijos kėlimo kursų organizavimo tvarką.

2.  Šis Tvarkos aprašas parengtas įgyvendinant Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymo (toliau – Įstatymas) 41 straipsnio 4 dalies 4 punkto reikalavimus.

3.  Šiame Tvarkos apraše vartojamų sąvokų reikšmės atitinka Įstatyme vartojamų sąvokų reikšmes.

 

II SKYRIUS

KONTROLIERIŲ ATRANKA, SKYRIMAS IR ATŠAUKIMAS

 

4.  Kontrolierius, suderinę su Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Tarnyba), trejų metų laikotarpiui tvirtina Lietuvos auditorių rūmai.

5.  Kontrolierių atranką, atsižvelgdami į Įstatyme nustatytus reikalavimus Kontrolieriams, vykdo Lietuvos auditorių rūmai.

6Lietuvos auditorių rūmai ne vėliau kaip prieš 2 mėnesius iki laikotarpio, kuriam buvo patvirtinti Kontrolieriai, pabaigos turi pateikti svarstyti Tarnybai parinktų Kontrolierių kandidatūras.

7.  Lietuvos auditorių rūmai turi teisę teikti Tarnybai, o Tarnyba turi teisę prašyti Lietuvos auditorių rūmų atrinkti ir pateikti svarstyti kandidatus į   Kontrolierius dar nepasibaigus šio Tvarkos aprašo 4 punkte nurodytam laikotarpiui.

8.  Lietuvos auditorių rūmai, teikdami Tarnybai svarstyti Kontrolierių kandidatūras, turi pateikti ir kandidatų į Kontrolierius dokumentus, susijusius su Kontrolierių atranka, taip pat dokumentus, kuriais įrodoma kandidatų į Kontrolierius atitiktis Įstatymo nustatytiems reikalavimams.

9.  Lietuvos auditorių rūmai Tarnybai turi pateikti kandidato į Kontrolierius raštišką sutikimą, jei tokį gavo, kad tapęs Kontrolieriumi sustabdys praktinę auditoriaus veiklą iki laikotarpio, nurodyto šio Tvarkos aprašo 4 punkte, pabaigos. . Svarstant Kontrolierių kandidatūras, toks sutikimas būtų laikomas privalumu.

10.  Šio Tvarkos aprašo 8 ir 9 punktuose išvardyti dokumentai turi būti parašyti lietuvių kalba. Dokumentai, parašyti kita kalba, pateikiami kartu su notaro patvirtintu vertimu į lietuvių kalbą.

11.  Ne vėliau kaip per 20 darbo dienų Tarnyba išnagrinėja gautą medžiagą ir pateikia ją svarstyti Audito priežiūros komitetui.

12Siekiant geriau įsitikinti pretendentų į Kontrolierius, taip pat paskirtų Kontrolierių tinkamumu, jie gali būti kviečiami į Audito priežiūros komiteto posėdį, kuriame informuotų apie peržiūrų metu nustatytus pagrindinius trūkumus, problemas, su kuriomis susidūrė atlikdami savo pareigas, ir atsakytų į Audito priežiūros komiteto narių klausimus.

13Audito priežiūros komiteto posėdyje apsvarsčius kandidatus Kontrolierius, Tarnyba per 10 darbo dienų Lietuvos auditorių rūmams pateikia nuomonę dėl Kontrolierių kandidatūrų.

14Su Tarnyba suderinę Kontrolierių kandidatūras Lietuvos auditorių rūmai Kontrolierius patvirtina per 10 darbo dienų.

15.    Kontrolierius prieš laiką iš pareigų gali būti atšauktas šiais atvejais:

15.1. Kai paaiškėja, kad jo reputacija nėra nepriekaištinga.

15.2. Kai paaiškėja, kad pažeidė nepriklausomumo, konfidencialumo ir profesinės paslapties principus.

15.3. Kai paaiškėja, kad nebeatitinka Įstatyme Kontrolieriams nustatytų reikalavimų.

16.  Kontrolierių prieš laiką gali atšaukti Lietuvos auditorių rūmai savo arba Tarnybos iniciatyva.

17. Sprendimą dėl Kontrolieriaus atšaukimo prieš laiką, suderinę su Tarnyba, priima Lietuvos auditorių rūmai.

18. Tarnyba, gavusi derinti Lietuvos auditorių rūmų siūlymą prieš laiką atšaukti Kontrolierių, siūlymą teikia svarstyti Audito priežiūros komitetui.

19. Audito priežiūros komiteto posėdyje apsvarsčius Lietuvos auditorių rūmų siūlymą prieš laiką atšaukti Kontrolierių, Tarnyba per 10 darbo dienų Lietuvos auditorių rūmams pateikia savo nuomonę.

20. Apie vykdomą Kontrolierių atranką, patvirtintus ir atšauktus Kontrolierius skelbiama Lietuvos auditorių rūmų interneto svetainėje.

 

III SKYRIUS

KONTROLIERIŲ RENGIMAS IR KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS

 

21.  Kontrolierių rengimo ir kvalifikacijos kėlimo kursus (toliau – kursai), atsižvelgdami į Įstatymo ir šio Tvarkos aprašo keliamus reikalavimus, užtikrindami reikiamą Kontrolierių kvalifikaciją ir tinkamą parengimą atlikti atlikto finansinių ataskaitų audito kokybės peržiūras organizuoja Lietuvos auditorių rūmai.

22Kursų trukmė negali būti trumpesnė kaip 20 akademinių valandų per metus. Kontrolieriai, prieš pradėdami atlikti atlikto finansinių ataskaitų audito kokybės peržiūras, turi būti išklausę kursus.

23.  Lietuvos auditorių rūmai kursų programą su Tarnyba turi suderinti iš anksto.

24.  Kursai finansuojami Lietuvos auditorių rūmų nustatyta tvarka.

____________________